Bijbelstudiemagazine

In het seizoen 2023/2024 wordt op de vrouwenkringen een het Bijbelboek Openbaring behandeld. De Bijbelstudies zijn geschreven door ds. M.K. de Wilde uit Nunspeet. Alle Bijbelstudies staan in één magazine. Daarbij zijn gespreksvragen opgenomen, gebeds- en dankpunten en creatieve verwerkingen.

Wanneer je lid wordt van een vrouwenkring, krijg je automatisch het Bijbelstudiemagazine en het Vrouw tot Vrouw magazine.

In het Bijbelstudiemagazine vind je de volgende Bijbelstudies:

Inleiding – Leven in de eindtijd
1. Wees niet bang – Openbaring 1
2. Jezus staat buiten – Openbaring 3
3. De troon, het boek en het Lam – Openbaring 4-5
4. Vier ruiters – Openbaring 6
5. Strijd en vrede – Openbaring 7
6. Hoopvol en moedig getuigen – Openbaring 11
7. Overwonnen vijand – Openbaring 12
8. Twee beesten – Openbaring 13
9. Gods nieuwe wereld – Openbaring 21
10. God woont bij de mensen – Openbaring 21

Je kunt hier de Bijbelstudie over Openbaring 1 lezen.

Gedicht Bijbelstudie 1 – De angst voorbij

DE ANGST VOORBIJ

‘En toen viel ik als dood aan Zijn voeten,
en Hij legde Zijn rechterhand op mij
en zei tegen mij: Wees niet bevreesd,
Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende,
en Ik ben dood geweest, en zie,
Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen
En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood
en van de dood zelf.’ – Openbaring 1 : 17,18

De angst raakt mij diep in het hart
bij ‘t zien van zoveel heiligheid;
een stem als een bazuin zo hard,
gestalte vol van majesteit.

De hitte van Gods toorn wordt voelbaar
in ogen als een vlam van vuur,
in voeten gloeiend, ongenaakbaar
– de prijs der zonde is zo duur.

Als dood val ik op aarde neer
– Zijn aanblik kan ik niet verdragen.
Wie zal bestaan voor deze Heer,
wie zelf zijn zonden dragen?

Ik lig en heb geen adem meer,
ik dreig hier aanstonds te bezwijken;
ik merk nabijheid van de Heer
die mij Zijn rechterhand wil reiken.

Die hand voel ik in dagelijks Woord,
een hand getekend met de dood.
Hij reikt hem mij als liefde koord,
Hij geeft mij leven uit de dood.

Nu is de angst mij afgenomen,
er is verzoening in Zijn bloed.
Vrees niet, zegt Hij, Ik ben gekomen,
Ik geef je vreugde, overvloed.

Rijssen, 12 september 2023
J. van het Goor

Gedicht Bijbelstudie 2 - In Hem de glorie

IN HEM DE GLORIE

Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop.
Als iemand mijn stem hoort en de deur opent,
zal Ik bij hem binnenkomen,
en de maaltijd met hem gebruiken en hij met Mij. – Openbaring 3 : 20

Zie Hem daar gaan, de Koning van de Kerk,
wandelend tussen de gouden kandelaren;
Hij overziet waaraan Hij heeft gewerkt;
Hij zoekt naar vrucht, maar vindt er lege aren.

Het dringt Hem om te kloppen op de deur
waarachter ieder leeft z’n eigen leven;
en door de kieren dringt de gore geur
van dorre doodsheid, ver van leven…

De mensen echter voelden zich niet ziek;
integendeel, zij hadden geen gebrek,
en niemand hoefde er naar een kliniek;
zij zagen ook geen noodzaak tot gesprek.

Toch staat de Heer daar, Die de Eerste is;
Hij had bij hen een nieuw begin gemaakt.
Waar vuur ontstoken werd, is alles mis,
het leven met de Heer op lager plan geraakt.

Er is in hen geen vuur, noch felle kou!
Ach was het waar, dan was er goede hoop
op ommekeer; maar nu zijn ze zo lauw
dat ze nog zullen sterven in hun doop.

Hoor dan de klop van Jezus aan hun hart!
Zijn stem klinkt krachtig, liefdevol de toon.
Zijn zoektocht naar wat kwijt is, is gestart;
de glorie gloort: het leven in de Zoon.

Rijssen, 21 september 2023
J. van het Goor

Gedicht Bijbelstudie 3 - Lovend leven door Het Lam

LOVEND LEVEN DOOR HET LAM

‘En zie, er was een deur geopend in de hemel. (..)
En zie, er stond een troon in de hemel, (..)
En ik zag in de rechterhand van Hem die op de troon zat, een boekrol, (..)
En ik zag, en zie, een Lam, staande als geslacht.’ – Openbaring 4 : 1,2 en 5 : 1,6

Eens heeft God de deur gesloten
en de toegang ons ontzegd.
Toen Zijn mensen Hem afstootten,
Hij hen bracht voor het gerecht,
werd nochtans de deur ontsloten;
die belofte was voorzegd.

Niet alleen de deur gaat open,
ook een stem als een trompet
doet mij horen, vurig hopen,
‘k zie een troon die is bezet.
Zie Hem zitten, ogen open,
niets dat God Zijn gang belet.

In en rond de troon daarboven
schittert al Gods majesteit;
oudsten knielen, bidden, loven,
roemen er Zijn heerlijkheid.
Heilig bent U, God der goden;
U bestaat in eeuwigheid.

In Gods hand een rol beschreven
met de toekomst van de kerk.
Wie is dan de macht gegeven
in te zien wat Hij bewerkt.
Zie, het Lam is macht gegeven,
liefdedienst blijkt onbeperkt.

Machten van een leeuw, zij geven
moedelozen nieuwe moed,
toch kan hij geen redding geven,
dat is wat Gods Lam nu doet.
Uit de dood kwam Hij tot leven,
er is toekomst door Zijn bloed.

Halleluja, lof geprezen,
eer en heerlijkheid het Lam;
Hij door God, voor ons gegeven,
onze schulden op Zich nam.
Loof het Lam, ten troon geheven,
Die de dood het leven nam.

[Te zingen op de melodie van Weerklank 281]
Rijssen, 29 september 2023
J. van het Goor

Gedicht Bijbelstudie 4 - Kom en zie ... Het Lam!

KOM EN ZIE … HET LAM!

‘En ik zag hoe het Lam de zegels opende
en hoorde de dieren zeggen: Kom en zie!
(..) De grote dag van Zijn toorn is aangebroken
en wie kan dan staande blijven?

Openbaring 6 : 1 en 17

 

Het Lam ontsluit ons Gods verlossingsplan
terwijl het breekt de zegels van Gods rol;
de maat van Gods geduld is bijna vol,
en grote angst houdt velen in de ban.

Kleurige paarden draven af en aan,
ze dragen in hun gaan het oordeel uit
over Gods wereld die het heeft verbruid;
maar let er op wie God voorop laat gaan.

Daar draaft tot hen die op Zijn Woord niet bouwden
het witte paard, bereden door Gods Zoon;
het evangelie op Zijn hoofd als kroon,
en in Zijn hand een boog om te behouden.

De paarden haasten zich Gods schepping door;
aan hen is macht gegeven door het Lam.
Kom, zie toch hoe Gods oordeel leven nam;
geef heden nog aan Jezus’ roep gehoor.

Veel anti-Goddelijk geweld treft hen
die bij Gods volgelingen horen;
tot lijden zijn ze uitverkoren,
van bij het altaar roepen zij tot Hem:

‘Wreekt U het bloed van Uw geliefden niet
aan hen die dodend op de aarde dolen
en overal vijandig samenscholen?’
‘Kom, zie het kleed dat Ik u heden biedt.’

Dit wit gewaad, gewassen in Zijn bloed,
geeft door de dood heen toegang tot Gods troon.
Geen steen of rots geeft schuilplaats, slechts Gods Zoon
kan redden; Hij maant ons heden aan tot spoed.

Rijssen, 5 oktober 2023
J. van het Goor

Gedicht Bijbelstudie 5 - Verdrukt maar niet verdoemd

VERDRUKT MAAR NIET VERDOEMD

‘Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen,
en zij hebben hun gewaden gewassen,
en hebben hun gewaden wit gemaakt
in het bloed van het Lam.’

Openbaring 7 : 14

 

Groot is Zijn Goddelijk geduld,
het houdt Zijn oordeel tegen.
Erbarmen heeft Gods hart vervuld,
dat laat Hij zwaarder wegen.
De maat bij God is vol,
de zonde eist zijn tol.
Hij eist gerechtigheid!
Nochtans barmhartigheid!
Het oordeel zal vertragen.

Gods Engel gaat met in zijn hand
het zegel dat hen onderscheidt;
de boodschap gaat van land tot land,
Zijn Koninkrijk wordt uitgebreid.
Het is een groot getal
dat Hem straks roemen zal;
uit natie, volk en taal
weerklinkt Gods lof massaal.
Niets kan die lof verlagen.

Een schaar die niemand tellen kan
uit stammen, volken ,talen
staat voor de troon en door het Lam
in zuivere gewaden.
Zij prijzen allen Hem
met hart en ziel en stem,
zij vallen voor Hem neer,
aanbidden Hem als Heer.
Dit is Gods welbehagen.

Het Lam is Herder in de tijd,
Hij leidt Zijn volk door lijden,
en brengt hen in Gods heerlijkheid
om eeuwig te belijden:
Het heil komt van mijn God,
Hij wendde Zelf mijn lot,
verdrukking is voorbij,
het Lam staat borg voor mij.
De satan is verslagen!

Geschreven op de melodie van ‘Een vaste burcht is onze God.’
Rijssen, 19 oktober 2023

Gedicht Bijbelstudie 6 - Goddelijke ironie

Goddelijke ironie

‘En na drieënhalve dag kwam er
een levensgeest uit God in hen
en zij gingen op hun voeten staan.
En grote vrees overviel hen die hen zagen.’

Openbaring 11 : 11

Het wereldeinde lijkt maar niet te komen;
de Heere geeft aan komend onheil uitstel.
Toch komt het in Zijn oordeel niet tot afstel;
ten diepste is Zijn toorn niet in te tomen.

De ruiter op het witte paard snelt almaar voort;
de twee getuigen gaan gekleed in rouwgewaad.
Het beest wordt boos en doodt hen op de straat,
de stem van God niet langer uit hun mond gehoord.

De mensen vieren feest, maar niet voor lange tijd;
ze zien de lijken liggen met gesloten mond,
en toch heeft geen gekwelde één seconde spijt.

In woede werpt God beest en bende op de grond.
De Koning Zelf regeert in alle eeuwigheid;
Hij toont nabijheid in de Ark van Zijn verbond.

Rijssen, 30 oktober 2023
J. van het Goor

Gedicht Bijbelstudie 6 - Goddelijk geduld

GODDELIJK GEDULD

[Openbaring 8 – 11]

In telrijen komt zeven na de zes;
wie evenwel goed op Gods tellen past,
merkt dat Hij hapert in Zijn Goddelijke gang.
Veel keren telt hij op en af tot zeven,
het laatste woord is hier nog niet gezegd.

De eerste van die zevens is het zegel
waarvan er nu reeds zes geopend zijn.
Als dan het Lam het zevende ook opent,
valt in de hemel stilte voor een tijd;
gebed van heiligen vraagt om respijt.

Zes engelen blazen de bazuin;
het oordeel valt van hemelhoog omlaag.
Het treft de aarde, zee en zon en sterren.
Het doel is niet de dood, juist pijniging.
De mens verlangt de dood, maar vindt die niet.

Een andere Engel, heerlijk als de zon,
heeft in Zijn hand een openliggend boek.
Hij heft Zijn hand en spreekt met luide stem:
Voorbij de tijd, nabij het eind, neem, eet,
en proef het zoet en bitter tegelijk.

Hier blijkt opnieuw: nog is het einde niet.
Ondanks de weerstand tegen Gods gezag
roepen getuigen, thans in rouwgewaad gehuld,
luid en lang om weer te keren tot hun God.
Verzet volgt op dit roepen door Gods kerk.

De Heere echter laat niet met zich spotten
hoewel het tegendeel lijkt waar te zijn.
De vijandschap is fel, getuigen liggen
dood op straat waar velen zich aan hen vergapen.
Dit feest is echter van zeer korte duur.

Zij die gedood zijn om geloof in Christus
worden straks weer met levensgeest vervuld,
in heerlijkheid worden zij opgenomen,
hun vijand staart hen met verbazing na;
het Woord wordt waar: Elk mens zal Hem belijden.

Dan blaast de laatste engel de bazuin.
Hoe waar het woord dat volken toornig worden,
Gods toorn is feller, Hij zal doden richten.
Getuigen zullen eeuwig loon ontvangen,
en leven in Gods tegenwoordigheid.

Rijssen, 28 oktober 2023 – J. van het Goor

Gedicht Bijbelstudie 7 - Midden in de eindstrijd

MIDDEN IN DE EINDSTRIJD

‘En zij hebben de draak overwonnen
door het bloed van het Lam
en door het woord van hun getuigenis,
en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’

Openbaring 12 : 11

Hèt Kind is gebaard, dé Zoon ons gegeven!
Na eeuwen zwangerschap van Gods Beloofde
en barenspijn voor haar die God geloofde,
vervulde Hij dit woord dat was geschreven.

Geboren om ontnomen leven weer te geven,
werd Zijn leven van het allereerst moment
bedreigd, omdat de draak heeft onderkend
dat allen die geloven eeuwig leven.

Zijn monsterlijke kop kan niet verhoeden
dat vrouw en Kind door God worden gered;
de Zoon werd in de hemel van de dood gered,
de vrouw zal God in de woestijn behoeden.

De strijd op aarde zal nu pas beginnen;
het leven is de hemel niet op aarde,
niet voor de vrouw die de Verwachte baarde
en niet voor allen die dit Kind beminnen.

Dit dringt de draak om verder zich te wreken;
hij weet dat hem de hemel is ontnomen,
zijn tijd is kort, zijn eind zal spoedig komen.
Verwoed zal hij nog meer verleiding spreken.

Met machtsvertoon wil hij nu angst aanjagen;
het is een teken van het einde van de tijd.
Toch mag de kerk, verwikkeld in de strijd,
het weten dat de Heer er door zal dragen.

Hij geeft ons moed en kracht om in geloof
te zien op Hem die in de hemel woont en leeft;
daar is Zijn bloed dat ons de kracht tot leven geeft;
het bloed dat satan van zijn macht berooft.

Rijssen, 15 november 2023
J. van het Goor

Gedicht Bijbelstudie 8 - Monsterlijk vertoon

MONSTERLIJK VERTOON

‘En het beest opende zijn mond
om God te lasteren.’ (..)
‘…en het zou maken dat allen
die het beeld van het beest
niet zouden aanbidden,
gedood zouden worden.’

Openbaring 13 : 6a,15b)

Hij imponeert als hij zich vertoont
met zijn indrukwekkende kop;
een monster in meervoudigheid.
Koppen met uitingen van macht en glorie.
Toch is er ook een wond, hoewel genezen;
een teken dat hij niet onschendbaar is.

Die schrijnende wond maakt hem feller
dan hij ooit is geweest – dit nooit weer…
Hij neemt revanche en sleept lasterend
de aarde in aanbidding mee: wie is een god als hij?
Hij intimideert met zijn gebrul, en allen buigen,
behalve die gekocht zijn met het bloed van het Lam.

Overheden misbruiken hun gekregen macht:
beestachtig of schaapachtig, wreed of aaibaar,
als een wolf in schaapskleren, vraatzuchtig.
Godslasterlijke taal druipt er niet vanaf
als hij misleidt met mooie woorden.
Hij blijkt het Lam niet – een monster is het.

Steeds meer blijkt de wolf in het schaap;
zijn blaten verandert in dreigend gegrom,
zijn open bek ontbloot zijn dodelijke tanden.
Zó doende drijft hij allen in een hoek, opdat ze
hem hun leven voluit zullen wijden en in
bedrieglijke vrijwilligheid hem dienen zonder vrees.

Doch allen die merkbaar bij het beest behoren,
hebben alles te vrezen, al telt hun heerser 666.
Hij maakt zich groot, verliezer is hij … mens.
De Meester is de machtigste, en Zíjn getal is 7.
Hem zij de glorie! En zij die Hem hun leven wijden,
hoewel geketend door het beest, zijn door het Lam bevrijd.

Rijssen, 18 januari 2024
J. van het Goor

Gedicht Bijbelstudie 9 - Gods lam, licht en leven

GODS LAM, LICHT EN LEVEN

‘…God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.’ (3)
‘…en het Lam is haar lamp.’ (23)
‘…daar zal geen nacht zijn.’ (25)
Openbaring 21

Wie op de tijden ziet wordt treurig,
de zonde slaat z’n wonden diep;
het leven is niet zo veelkleurig
dan toen God deze aarde schiep.
O, Heer, wat is de aanklacht groot!
Wat leven vond, vindt nu de dood.

Uw Woord heeft mensen moed gegeven,
en spreekt van leven na de dood;
het oude wordt voorgoed verdreven,
U, Die weer bij Uw mensen woont.
Ellende zal voorbij zijn, Heer,
er is geen rouw noch jammer meer.

Zoals U eens de tabernakel
als woonplaats bij de mensen had,
zo vormt de aarde geen obstakel,
U woont er eeuwig met uw schat.
Daar zult U al in allen zijn,
want de onreinen zijn nu rein.

U, Heer, bent Alfa en Omega,
Uw woord staat van begin tot eind.
De waarheid waar ik blind op af ga,
is als de zon die helder schijnt.
U nodigt al wie sterven moet
te komen tot Uw overvloed.

De stad waarin de bruid zal leven
voor eeuwig met haar Bruidegom,
daar is geen zon die licht zal geven,
geen tempel zelfs noch heidendom.
Daar woont U met hen die het Lam
gekocht heeft toen Het tot ons kwam.

Te zingen op de melodie van Weerklank 489,
‘Ik heb de vaste grond gevonden.’

Rijssen, 25 januari 2024
J. van het Goor

Gedicht Bijbelstudie 10 - Uitzien met verlangen

UITZIEN MET VERLANGEN

‘De Geest en de bruid zeggen: Kom!
En laat hij die het hoort zeggen: Kom!’ (17)
‘Hij Die van deze dingen getuigt, zegt:
Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus.’ (20)
Openbaring 22

Naar uw beloftewoord zult U in heerlijkheid komen;
veel van Uw kinderen leven met dagen vol dromen.
Ja, op die dag
blijkt wat Uw grootheid vermag,
en is Uw toekomst volkomen.

Nu nog verdriet, rouw en pijn waarin mensen verkwijnen.
Sterker verlangen wij dat de Heer eens zal verschijnen!
Hoor toch de stem
die met klem uitroept tot Hem:
Kom, laat Uw licht ons beschijnen!

Groot is Uw goedheid Heer, waarheid Uw woorden van leven.
Wie U niet hoort en gehoorzaamt heeft alles te vrezen.
Laat dan Uw Woord
klinken tot ieder het hoort,
en eeuwig bij U zal wezen.

O, wat een heerlijke toekomst heeft God voor de zijnen
met liefde toebereid, neergedaald uit Gods domeinen.
God zij geloofd!
Geeft wat Hij eens heeft beloofd.
Eens zal het duister verdwijnen.

U bent Begin en het Einde, de Eerste en Laatste!
Wat een ontferming en liefde waarvoor U ons plaatste.
O, Morgenster,
wat lijkt Uw toekomst nog ver.
Kom, Jezus kom, Allerlaatste!

Zingen op de melodie van Weerklank 452
‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.’

Rijssen, 7 mei 2020
J. van het Goor

Literatuurlijst

Vind je het fijn om bij het voorbereiden van de Bijbelstudie gebruik te maken van commentaren of boeken met achtergrondinformatie bij het Bijbelboek Openbaring, dan zijn deze boeken aan te bevelen:

  • H.R. van de Kamp, Openbaring, profetie vanaf Patmos (Commentaar op het Nieuwe Testament), Kok 2000
  • R. van Kooten, De dingen die met haast geschieden moeten, Praktisch commentaar op de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes, 2 delen, Groen 2002
  • Steef Post, Openbaring begrijpen, Leeswijzer bij het laatste Bijbelboek, De Banier 2019
  • Age Romkes, Alles wordt nieuw, Openbaring, Buijten & Schipperheijn Motief 2021
  • A.W.J. Theunisse, Mensenzoon tussen de kandelaren, Bijbelstudies uit het gehele boek Openbaring (serie Artios Bijbelstudies), Groen 2021
  • Studiebijbel HSV

Bijbelstudienummer kwijt?

Je kunt het Bijbelstudienummer opnieuw bestellen (€ 7,50 + verzendkosten). Stuur daarvoor eerst een mail naar administratie@vrouwtotvrouw.nl. Je ontvangt van ons een mail met een link waarmee je het nummer kunt bestellen.