• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 30 oktober 2021

Bijbeltijd november – ‘Uw koninkrijk kome’

door: Alide Snitselaar

Week 1 - 'Uw koninkrijk kome'

Misschien heb je de lezingen van de bondsdag van 30 september gehoord of bespreek je op de vrouwenkring de Bijbelstudies over het onderwerp ‘Uw Koninkrijk kome.’ Het kan ook dat jouw gemeente aandacht geeft aan het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Van U is de toekomst’.
Het zijn thema’s die ons erbij bepalen dat we niet alleen in het hier en nu, maar ook toekomstgericht mogen, kunnen en misschien ook wel moeten leven.

Als je de krant leest, het journaal rustig op je in laat werken, om je heen kijkt in familie- of vriendenkring, dan kan het je benauwen. In wat voor wereld leven wij? Wat is onze roeping als we horen van onderdrukking, geweld en vervolging? Hoe staan we tegenover vluchtelingen, de klimaatcrisis, en de vele kinderen die (ook in Nederland) opgroeien in armoede? Hoe moeten we leven in deze wereld met verleidingen vanuit het individualisme, materialisme en de genotscultuur?
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar mij vliegt het wel eens aan. En dan kan ik zomaar bidden: ‘Kom maar gauw, Heere Jezus’.

In het gebed dat Jezus ons leerde, staat ‘Uw koninkrijk kome’ en ‘Uw wil geschiede’, vlak na elkaar. Dat is niet zomaar. De komst van het Koninkrijk van God, heeft alles te maken met ons leven hier en nu.
De eerste christenen leefden heel erg met de verwachting dat Jezus snel terug zou komen. Toch wordt hen nadrukkelijk gevraagd om hier op aarde te leven naar Gods wil en dat was niet altijd eenvoudig. Paulus schrijft er veel over en de brieven uit Openbaring 2 en 3 die we deze maand gaan lezen, maken dat ook duidelijk.

De zeven gemeenten in Klein-Azië leven in een tijd van extreme vervolgingen. De gevangenissen zitten vol gelovigen, de brandstapels branden regelmatig en hongerige leeuwen lopen brullend in de arena, wachtend op hun prooi. In deze situatie ontvangen de voorgangers een brief van Jezus Christus zelf. Wat is de inhoud van deze brieven? Kunnen we er nu, zoveel eeuwen later en in zo heel andere omstandigheden, ook nog iets mee? We gaan het ontdekken. Van harte wens ik je gezegende stille momenten toe.

Praktisch: de vragen zijn soms een beetje ‘doe’ vragen. Het helpt als je af en toe wat op kunt schrijven. Dus een pen en schrift, of een bijschrijfbijbel is aan te bevelen.

Opmerking: de brieven bevatten heel veel informatie. We zullen ze dan ook verschillende keren lezen. Omdat ze ook verwijzingen bevatten naar het Oude Testament, maken we soms een uitstapje naar zo’n tekst. Dat kan helpen met het begrijpen van de vaak symbolische taal.

Datum: zondag 31 oktober

LEZEN: Openbaring 1:1-8

VRAGEN: In deze verzen wordt veel gezegd over Jezus Christus. Schrijf eens op wat er gezegd wordt over wie Hij is en over wat Hij doet. Wat springt er voor je uit? Wat vind je lastig?

GEBED: Heere, U die Uzelf de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste noemt, ik dank U dat U heel mijn leven met alles wat daarin is, omspant. Ik dank U dat ik U mag leren kennen in de volheid van U als Vader, Zoon en Heilige Geest. U wil ik aanbidden als drie-enig God. Help mij vandaag te leven vanuit Uw genade en Uw vrede.
Amen

LIED: Alpha en Omega – Sela
Als de wereld lijkt te breken
en de hoop lijkt uitgedoofd,
klinkt Uw stem die ons verzekert
dat U doet wat U belooft.

Grijp dan in waar mensen lijden
en laat ons Uw handen zijn.
Om met daden te bewijzen:
eens zal alles anders zijn.

U bent alfa en omega.
U zag het eind voor het begin.
U zult altijd met ons meegaan.
Aan Uw rijk van vrede komt geen eind.

Heel de wereld zal herleven,
vrij van honger en geweld.
Wie nu ziek is, wordt genezen.
Wat kapot ging, wordt hersteld.

U houdt alles vast in handen.
U bent sterker dan de angst.
U bent steeds het vaste anker,
waarop ik vertrouwen kan.

U bent alfa en omega.
U zag het eind voor het begin.
U zult altijd met ons meegaan.
Aan Uw rijk van vrede komt geen eind.

Datum: maandag 1 november

LEZEN: Jesaja 55:1-6

VRAGEN: 1. Je hebt waarschijnlijk al heel vaak gehoord: ‘die de getrouwe Getuige is…’. (Openbaring 1:5) Wat heb je daarbij gedacht? En als je nu Jesaja 55 leest? Wat hoor je dan in die woorden en wat zegt jou dat?
2. Schrijf de zegen uit Openbaring 1:4 en 5 eens uit en lees deze vandaag een aantal keren voor jezelf. Laat tot je doordringen wat er tegen jou wordt gezegd.

GEBED: Groot en almachtig God, trouwe Vader, U wil ik loven. Heere Jezus, U die zo trouw de wil van Uw Vader deed en nu bij Uw Vader onze getrouwe Getuige bent, U wil ik aanbidden. Ik dank U dat de zegen uit Openbaring 1 al zo vaak over mij is uitgesproken. Wilt U mij helpen, om vanuit die zegen te leven?
Amen

LIED: Ere zij aan God de Vader
Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil’ge Geest, de Trooster,
De Drie-een’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een’ge in zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde
Ons van alle smet bevrijdt,
Eer zij Hem die ons gekroond heeft,
Koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
Ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der eng’len,
Ere zij de Heer der kerk,
Ere aan de Heer der volken;
Aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
Looft de Koning, heel zijn kerk.

Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng’len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!

Datum: dinsdag 2 november

LEZEN: Openbaring 1:9-11

VRAGEN: Johannes (waarschijnlijk 90 jaar) was voorganger in Efeze en is door de Romeinse keizer verbannen naar het eiland Patmos. Juist omdat hij ‘buiten dienst’ is gesteld, kan de Heere God hem gebruiken. Wat kun jij daaruit leren?

GEBED: Heere, soms gaat het zo anders dan ik me had voorgesteld. Plannen vallen in duigen, ik loop vast terwijl ik dacht dat ik op Uw weg was. Het troost en bemoedigt mij dat ik vandaag lees, dat U mensen inschakelt die letterlijk en figuurlijk aan de zijlijn zijn komen staan. Zo kunt U ook mij gebruiken, hoe oud ik ook ben, waar ik ook ben, in welke omstandigheden ik ben. Help mij om me open te stellen voor Uw stem en voor de taak die U voor mij heeft.
Amen

LIED: Psalm 143:1 en 10
O HEER, wil mijn gebeden horen;
Neig tot mijn smeken gunstig’ oren;
Verhoor m’, o Oppermajesteit,
Om Uwe trouw, aan mij gezworen;
Verhoor m’ om Uw gerechtigheid.

Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,
En leid’ mij in een effen land.

Datum: woensdag 3 november, Dankdag

LEZEN: Openbaring 11:16 en 17

VRAGEN: Waar dank je de Heere vandaag voor?
Er zijn tijden dat het moeilijk is om dankbaar te zijn. Je bent somber, je situatie lijkt uitzichtloos. Koop dan een mooi notitieboekje en probeer iedere dag vijf dingen, hoe klein ze ook lijken te zijn, op te schrijven en de Heere daarvoor te danken.

GEBED: Heere God, ik besef en belijd dat ik het vaak moeilijk vind redenen te vinden om U te danken. Daar kom ik dagelijks in tekort. Geef mij ogen om iedere dag Uw gaven te zien, oren om de klank van Uw omzien naar mij op te merken, een mond om U groot te maken in wat U voor mij deed en doet, en een dankbaar hart dat uitdeelt van wat U mij hebt gegeven.
Amen

LIED: Wil onze dank aanvaarden – Weerklank 349
Wil onze dank aanvaarden
o God, voor al wat leeft,
het goede van de aarde
het voedsel dat Gij geeft;
wil zo ons hart versterken
dat wij U toe gedaan,
in woorden en in werken
elkaar ten dienste staan.

Wil onze dank aanvaarden,
voor Christus die ons voedt,
het zaad dat uit de aarde
opstaat in overvloed,
het manna uit den hoge,
het brood in de woestijn,
dat wij het eten mogen
en eeuwig bij U zijn !

Datum: donderdag 4 november

LEZEN: Openbaring 1:12-18

VRAGEN: 1. Johannes kende Jezus bij wijze van spreken als een Joodse man op sandalen (Hij die was). Na Zijn hemelvaart wist hij Hem in de hemel bij Zijn Vader (Hij die is). Nu ontmoet hij de Christus die komt. Wat is over het algemeen jouw beeld van Jezus? Wat zegt dat?
2. In de volgende hoofdstukken zullen we ontdekken dat Jezus Christus zich in alle brieven voorstelt met een ander beeld uit deze verzen. Welk beeld spreekt jou nu het meeste aan en waarom?

GEBED: Heere Jezus, U komt alle lof, eer en aanbidding toe. Als ik U ontmoet, past mij eerbied en ontzag. Ik dank U dat U zo vaak zegt: Wees niet bevreesd. Wilt U mij helpen U telkens opnieuw te leren kennen als mijn Zaligmaker die was, is en komen zal? Ik dank U dat de sleutels van (het rijk van) de dood in Uw doorboorde handen liggen. U Die de Levende bent en de dood heeft overwonnen, help mij om te leven vanuit Uw volbrachte werk en uit te zien naar Uw komst.
Amen

LIED: Psalm 73:13 en 12
Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Datum: vrijdag 5 november

LEZEN: Openbaring 1:19 en 20

VRAGEN: Het getal zeven speelt een grote rol in Openbaring. Het is het getal van de volheid. Schrijven aan zeven voorgangers (sterren) van zeven gemeenten (kandelaren) betekent schrijven aan de kerk in het algemeen. Als er een brief naar jouw gemeente geschreven zou worden, wat zou daar dan in staan?

GEBED: Bid voor je eigen gemeente. Waar ben je blij mee en kun je voor danken en wat baart je zorgen en wil je voor bidden?

LIED: Halleluja, zing vol vreugde – Weerklank 435:1 en 4
Halleluja, zing vol vreugde,
zing voor Jezus, onze Heer!
Zing, hoe Hij uw hart verheugde
zing nu samen tot zijn eer.
Loof Hem, Redder uit de noden,
die zo trouw zijn Kerk behoedt.
en haar veilig leven doet.
Hem, de eerste uit de doden,
Hem, de Koning van ‘t heelal,
die ‘t heelal eens eren zal!

Amen, Jezus Christus, amen!
U zult in het groot heelal
‘t rijk van duisternis beschamen,
tot het niet meer wezen zal.
Woon, o Heiland, in ons midden!
Onder uwe heerschappij
zijn wij zalig, zijn wij vrij.
Leer ons strijden, leer ons bidden!
Amen, heerlijkheid en macht
worde U eeuwig toegebracht!

Datum: zaterdag 6 november

LEZEN: Openbaring 2:1-7 (4)

VRAGEN: Vers 4 spreekt over ‘de eerste liefde’. Is er in jouw leven een bijzondere geloofsperiode geweest? Een periode dat je vol was van de liefde van en voor de Heere God? Zijn er nu dingen die je liefde tot de Heere in de weg staan?

GEBED: Heere onze God, U Die te midden van de gemeenten wandelt,
als wij van U zijn losgeraakt, blijf ons dan vasthouden,
als wij U dreigen te vergeten, laat ons dan niet ongemoeid,
als wij onze eigen gang gaan, zet ons dan de voet dwars
als wij vastgelopen zijn, breng ons dan weer in beweging
en als wij U willens en wetens weerstaan, vergeef ons dan en maak ons van vijanden tot vrienden.
Wil ons aanspreken met Uw goede woorden,
wil ons tot leven wekken door de kracht van Uw Geest
hier en nu en telkens weer.
Amen
(naar Rein van der Zee)

LIED: Uw stem Heer, hebben wij gehoord – Weerklank 287
Uw stem, Heer, hebben wij gehoord,
het wonder van uw heilig woord,
van Jezus die uw beeltenis
en die het hart der schriften is.

Zegen ons met verwondering
dat Hij het is, de vreemdeling,
die met ons door de eeuwen ging –
blijf bij ons met uw zegening.

Heilige Geest, ontsteek het vuur,
de liefde van het eerste uur,
maak uw genade in ons groot,
een vreugde sterker dan de dood.

Week 2 - Brieven

Soms worden er bij het opruimen van spullen van bijvoorbeeld overleden ouders, brieven gevonden. Brieven van ouders aan kinderen of brieven van geliefden. Zo’n correspondentie is natuurlijk heel persoonlijk en ook wel intiem, maar het lijkt mij geweldig om zo’n vondst te doen. Je keert terug naar andere tijden, leert mensen ook vaak op een heel andere manier kennen. Niet zelden gebeurt het dat kinderen dingen van hun ouders lezen die ze nooit hebben geweten.
Zelf heb ik ook een plekje waar ik wat brieven bewaar. Af en toe haal ik ze tevoorschijn en neem ik ze nog weer eens door. Ik zie het handschrift van mijn oma, lees de verhalen van een penvriendin uit China, en neem de brieven van een oude buurvrouw, die me aanmoedigt om de Heere te zoeken, nog eens door. Het zijn waardevolle herinneringen.

Brieven worden vaak als volgt geschreven: aanhef met geadresseerde, beginnen met iets positiefs, de kern, beste wensen en een afzender. Dat zien we ook terug in de brieven die we lezen.
Iedere brief begint met: Schrijf aan de engel van… Waarschijnlijk wordt daar de voorganger van de gemeente mee bedoeld. Daarna stelt de Schrijver zich voor. Dat doet Hij in iedere brief anders, vaak passend bij wat er in de gemeente speelt. Daarna geeft Hij een analyse van wat er in de gemeente gebeurt (Ik ken uw werken), positief en negatief. Er volgt een vermaning, oproep en bemoediging. De oproep is meestal dat de gemeente moet luisteren naar de Geest. De bemoediging is toekomstgericht. De gemeente mag weten dat het lijden en de verdrukking niet het einde is, maar dat hen een prachtige toekomst wacht. Jezus gebruikt indrukwekkende, vaak bij de gemeente passende beelden, om hen een hart onder de riem te steken.

Datum: zondag 7 november

LEZEN: Genesis 2:9 en Openbaring 22:1-4

VRAGEN: De bemoediging die de gemeente van Efeze krijgt gaat over het eten van de Boom des levens (Openb. 2 : 7). Wat zegt dit beeld jou?

GEBED: Groot en Almachtig God, trouwe Vader. Hartelijk dank dat U mij wilt bemoedigen door Uw Woord. Ook voor mij was in Adam de toegang tot de boom des Levens afgesloten, maar U hebt door Uw Zoon de weg weer geopend. Ik wil U loven en prijzen voor dat grote wonder. Leer mij uitzien naar de toekomst, Uw Toekomst. Maar help mij nu iedere dag te getuigen van Uw liefde, zodat velen van de levensboom zullen mogen gaan eten. Zegen hen die zijn uitgegaan onder de heidenvolken, veraf en dichtbij. Maak Uw belofte waar, dat de bladeren van die boom tot genezing zullen zijn van de heidenen.
Amen

LIED: Ik zag het nieuw Jeruzalem – Weerklank 101
Ik zag het nieuw Jeruzalem,
dat uit de hemel kwam,
de stad waar in weerklinkt de stem
van God en van het Lam.

De levensbomen lopen uit,
staan elke maand vol vrucht:
genezend groen dat daar ontspruit,
waar elke vloek voor vlucht.

Al wie God dient en Hem vereert
die ziet zijn zonneschijn;
zijn naam die alle zonde weert,
zal op hun voorhoofd zijn.

Wie diende, heerst nu mee met Hem
de nacht verliest het pleit;
uw licht, o stad Jeruzalem,
is God, in eeuwigheid!

Datum: maandag 8 november

LEZEN: Openbaring 2:1-7

VRAGEN: Nog een keer dezelfde brief. Let nu eens op wat er gezegd wordt van de situatie van de gemeente. Hun inzet om de Naam van de Heere hoog te houden is groot. Toch gaat het mis. Probeer eens in eigen woorden weer te geven waar het aan schort? Herken je daar iets van in jouw gemeente? Of misschien wel in je eigen leven?

GEBED: Heere, toen ik de duisternis liefhad, toen kende ik U niet, maar wandelde van nacht tot nacht. Maar Gij voerde mij uit mijn verblinding, nam mijn hand en riep mij tot U. Nu kan ik U danken, dat Uw machtige stem in mijn hart drong. U hebt mij Uw ontferming geschonken en de glans van Uw licht straalt over mij. Voer mij tot het volle licht, opdat het mij verlicht en alle duisternis wijkt. Laat de heilige vlam van Uw liefde mijn hart doorgloeien.
Amen
(Augustinus)

LIED: Psalm 133
Ai ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat zonen
Van ‘t zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd;
‘t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.

Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen,
Als d’ olie, die, van Arons hoofd gedropen,
Zijn baard en klederzoom doortrekt;
Z’ is als de dauw, die Hermons kruin bedekt,
Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit,
En op zijn bergen nedervloeit.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En ‘t leven tot in eeuwigheid.

Datum: dinsdag 9 november

LEZEN: Openbaring 2:8-11

VRAGEN: Lees de brief hardop. Welk woord springt er voor jou uit? Denk een tijdje over dat woord na. Schrijf het nu op en schrijf er omheen woorden waar je aan denkt.

GEBED: Verwerk wat je hebt ontdekt bij het lezen van deze brief in je gebed.

LIED: Jezus leeft en ik met Hem – Weerklank 178
Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,
dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in ‘t nauw,
dit is al waar ik op bouw.

Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
Gij zijt al waar ik op bouw!

Datum: woensdag 10 november

LEZEN: Jesaja 41:1-5

VRAGEN: Wat wordt in dit gedeelte gezegd van de Heere God? Wat is de reactie van de volkeren? En hoe reageer jij op dit gedeelte?

GEBED: Heere God, hartelijk dank voor Uw Woord. U bent mijn Schepper, U bent in Uw Zoon mijn Verlosser, Uw Geest vernieuwt mijn binnenste in mij. Drie-enig God die gezegd heeft: Ik ben de Eerste en bij de laatsten ben Ik Dezelfde, U wil ik loven en prijzen. U komt alle eer toe, ook vandaag, ook als het moeilijk is.
Heere U kent mij, U weet van mijn angsten, mijn zorgen, mijn nood, mijn … Ik leg het voor U neer. Wilt U mij leren U te vertrouwen, ook als de dingen niet veranderen? Ontferm U Heere, over mij, over … over heel deze wereld.
Amen

LIED: De Eerste en de Laatste spreekt – Weerklank 89
De Eerste en de Laatste spreekt,
die dood geweest is, maar die leeft:
O, kerk van elke plaats en tijd,
Ik weet dat gij verdrukking lijdt.

Al is uw rijkdom in Mij groot,
toch leeft g’ in armoe en in nood,
gelasterd door een schijnvroom volk,
dat satan dient, zijn haat vertolkt.

Straks wordt gij op de proef gesteld.
Vrees niet voor satans bruut geweld.
Houd aan Mij vast in druk en strijd:
uw lijden duurt een korte tijd.

Volhard in lijden en in nood
en wees getrouw tot in de dood:
wie overwint, ontvangt de kroon,
het eeuwig leven is zijn loon.

Hoor wat de Geest u, kerk, belooft:
verhef uw hart, richt op uw hoofd,
wie in geloof hier triumfeert,
wordt door geen eeuwge dood gedeerd.

Datum: donderdag 11 november

LEZEN: Openbaring 2:8-11

VRAGEN: In Smyrna hebben ze veel last van vervolging: ze krijgen geen werk of goede banen (armoede), er wordt over hen geroddeld. Degenen waar ze het meest last van hebben, zijn de Joden, eigenlijk een ‘broedervolk’. En dan horen ze dat hun lijden nog in hevigheid toenemen. Hoe worden ze bemoedigd?

GEBED: Zoek informatie bij Stichting de Ondergrondse Kerk of Open Doors over vervolgde christenen. Neem je voor regelmatig voor hen te bidden.

Heer Jezus
Uw leven is vol lijden
en verachtelijk in de ogen van mensen.
Geef me dat ik U zal volgen,
ook wanneer de mensen mij verachten…
Want de knecht is niet meer dan zijn heer
en de leerling staat niet boven zijn meester.
Dat Uw knecht zichzelf toetse aan Uw leven
want daarin ligt mijn heil
en ware heiligheid.
Amen
Thomas à Kempis

LIED: Psalm 56:1, 2 en 6
Gena, o God, bescherm mij door Uw hand;
Zie, hoe ik ben omringd aan allen kant;
Zie, hoe de mens zijn boze netten spant,
Om mij daarin te jagen.
Den gansen dag is ‘t oog op mij geslagen;
Zijn list legt mij op al mijn wegen lagen;
Zijn macht vergroot mijn ongeluk en plagen;
Ontroert mijn ingewand.

Maar word’ ik ooit met bange vrees belaân,
Dan zal op U mijn vast betrouwen staan.
Ik prijs in God Zijn woord; ik steun voortaan
Op Hem; zou vlees mij deren?
Ik vrees hen niet, die mijne smart vermeêren;
Mij, dag op dag, door lastertaal onteren;
Mijn woorden in een valsen zin verkeren;
Arglistig mij verraân.

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’;
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven;
‘k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word’ door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word’ Zijn lof vergroot.

Datum: vrijdag 12 november

LEZEN: Openbaring 2:12-1 (13)

VRAGEN: Christus zegt: ik weet waar u woont. Hij kent de situatie van zijn gemeente in de niet-christelijke samenleving en de invloed die daar vanuit gaat. Wat ziet Christus als Hij naar jouw gemeente kijkt? Door welke gevaren zijn jullie omsingeld? Hoe gaan jullie daarmee om?

GEBED: Heere, U ziet nog veel beter dan ik door welke gevaren wij zijn omgeven. Geef onze voorgangers door Uw Geest profetisch inzicht. Help hen Uw Woord te verkondigen in het midden van deze tijd, cultuur en maatschappij.
Amen

LIED: Zegen mij, op de weg die ik moet gaan – Sela
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God, zegen mij alle dagen lang

Vader, maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer
Jezus, kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt, diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid

Vader, maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Datum: zaterdag 13 november

LEZEN: Openbaring 2:12-17

VRAGEN: Ondanks dat ze wonen waar ‘de troon van satan’ is, worden ze niet aangespoord om de stad te verlaten of bij elkaar te gaan wonen in een ‘biblebelt’. Ook belooft Hij niet dat Hij die troon omver zal werpen. Reageer eens?

GEBED: Bid om moed om buiten de kring van ‘ons soort mensen’ te treden en daar de kansen te grijpen die je krijgt om het evangelie te verkondigen. Ken je mensen die werken, studeren of wonen op een plek vol verleidingen? Bid vandaag heel concreet voor hen.

LIED: Avondzang:1 en 5
O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

Bescherm ons, in den bangen tijd
Van zielsverzoeking en van strijd;
Laat nooit den bozen vijand toe,
Dat hij ons enig’ hinder doe.

Week 3 - Bemoedigen doet goed

Een paar jaar geleden vroeg een vrouwenkring mij iets te komen vertellen over bemoedigen.
Bemoedigen is belangrijk en doet goed. In de christelijke boekhandel komen we teksten tegen als: je bent een kostbaar mens of je bent een parel in Gods ogen. Ik vroeg me af of dat de manier is waarop de Heere ons wil bemoedigen. De brieven die we deze weken lezen, maken dat deze vraag weer bij me opkomt. Want wat zou ik schrijven aan een gemeente die leeft in de verdrukking, die te maken heeft met vervolging en waarvan de leden gediscrimineerd worden? Als ik al woorden zou kunnen vinden, dan zouden de brieven er waarschijnlijk heel anders uitzien dan die Christus schrijft. Eerlijk gezegd vind ik ze best wel scherp.
Ik zocht mijn lezing nog weer eens op. Daarin ging het over Mozes. Hij krijgt bij de brandende braamstruik een in zijn ogen onmogelijke taak. De Heere heeft heel veel geduld met hem, maar in plaats van een les zelfvertrouwen, krijgt hij een les Godsvertrouwen. Niet: jij kunt het, of jij bent waardevol, maar Ik ga met je mee. Bij Gideon gaat het net zo. Hij moet niet anders over de taak of over zichzelf gaan denken, maar hij moet anders over God gaan denken. Daar zit de bemoediging in.

In 1 Thessalonicenzen 5 : 11 staat: ‘Bemoedig elkaar daarom, en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet.’ Een prachtige tekst, maar hij staat wel in een bepaalde context. Het gaat over de wederkomst. De gemeenteleden moeten elkaar bemoedigen om het vol te houden. Het Griekse woord wat hier wordt gebuikt voor bemoedigen, kan ook vermanen of troosten betekenen. Paulus roept mensen op niet in te dutten, maar te waken en nuchter te zijn. Elkaar scherp houden dus, tegenover de verleidingen van de wereld, die hen het zicht op Jezus Christus, hun Verlosser kunnen ontnemen.

Bemoedigen heeft in de Bijbel niet zoveel te maken met het bestrijden van onzekerheid of je beter gaan voelen. We krijgen geen aai over onze bol, maar we worden opgeroepen om God te vertrouwen en elkaar op te scherpen. Totdat Jezus Christus terugkomt. Daarvan herken ik wel iets in de brieven die we lezen.

Datum: zondag 14 november

LEZEN: Hebreeën 4:9-13

VRAGEN: 1. Hoe maak jij van de zondag een rustdag? Misschien ga je naar de kerk? Wat verwacht je van de prediking?
2. In deze tekst en in de brief aan Pergamus wordt gesproken als het Woord als (tweesnijdend) scherp zwaard. Is de prediking voor jou wel eens scherp geweest? Hoe was dat en wat heb je er mee gedaan?

GEBED: Bid voor de voorgangers die vandaag het Woord verkondigen. Bid ook om moed om als het nodig is, scherp te zijn en bid voor de hoorders dat ze niet alleen bemoedigd of getroost willen worden, maar ook openstaan voor ‘het zwaard van het Woord’.

LIED: Psalm 92:1, 2, en 5 – Weerklank 92
Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.

Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.

Maar Gij, de Allerhoogste
zolang de wereld is-
werkers der duisternis
zult Gij de dood doen oogsten.
Uw tegenstanders, Here,
zullen als kaf vergaan;
ten oordeel opgestaan
zult Gij de vijand keren.

Datum: maandag 15 november

LEZEN: Jesaja 62:1-5 en Openbaring 2:17

VRAGEN: In beide teksten wordt gesproken over een nieuwe naam. We weten dat wisselen van naam (Abram, Jakob, Petrus, Saulus) vaker voorkwam. Een witte steen staat waarschijnlijk voor vrijspraak. Wat zegt de belofte uit de brief aan Pergamus jou?

GEBED: Heere God, vernieuw en regeer mij, zodat Christus in mij woont en mij leidt op de weg van het geloof tot het eeuwig leven.
Amen

LIED: Een toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog,
Biddend om een nieuwe morgen,
Om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

Datum: dinsdag 16 november

LEZEN: Openbaring 2:18-29

VRAGEN: Hoe stelt Jezus Zich in deze brief (vers 18) voor? Welke teksten uit deze brief passen daarbij? Wat zegt jou dit?

GEBED: Bid Psalm 139 berijmd (Weerklank) hardop.

LIED: Psalm 139:1, 2, en 14 – Weerklank 139
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Datum: woensdag 17 november

LEZEN: Jeremia 17:5-10

VRAGEN: Lees deze tekst en vul dan waar ‘man’ staat, je eigen naam in. En vervang ‘zijn’, door ‘haar’. Wat treft jou in deze tekst? Neem dat vandaag mee.

GEBED: ‘k Stel mijn vertrouwen op U mijn Heer, mijn God.
Want in Uw hand ligt heel mijn levenslot.
U heb ik lief, Uw vrede woont in mij
‘k Zie naar U op en ik weet: U bent mij steeds nabij.
Amen

LIED: Welzalig de man (vrouw) die niet wandelt – Sela
Welzalig de man, die niet wandelt
In de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
Noch zit in de kring der spotters,
Maar aan des Heren wet
Zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
Bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
Geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Datum: donderdag 18 november

LEZEN: Openbaring 2:18:29

VRAGEN: 1. Seksuele grenzen overgaan om erbij te horen of werk te krijgen. De Me too beweging heeft heel wat van dit soort situaties opengelegd. Kinderen worden verleid om uit de kleren te gaan voor de webcam. Wat moeten we als kerk hiermee?
2. Uit onderzoeken blijkt dat meer dan 50% van de christelijke mannen regelmatig porno kijkt. Dat betekent dus dat er ook in jouw gemeente veel mannen (en vrouwen) zijn die problemen hebben op dit terrein. Hoe kan dat? Hoe kunnen we als kerk iets betekenen hierin?

GEBED: Heere God. U hebt mij zo mooi geschapen, naar Uw beeld en Uw gelijkenis. Daar dank ik U voor. Ik dank U ook voor het mooie van seksuele gevoelens en seksuele gemeenschap. Wilt U mij helpen om mijn leven rein te bewaren? Wilt U mij ook helpen om open te zijn, zodat kinderen en jongeren van mij leren hoe om te gaan met seksualiteit? Geeft dat mensen die worstelen met hun geaardheid, hun verslaving en de verleidingen waar ze mee te maken hebben, ruimte vinden om hun strijd te delen en dan bemoediging ontvangen om Uw weg te leren gaan.
Amen

LIED: Vader, vol van vrees en schaamte – Weerklank 497
Vader, vol van vrees en schaamte,
Buigen wij voor U.
Heel uw werk door ons vertreden,
Klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,
Die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
Neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
Keren w’ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
Maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil’ge Geest,
Geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal uw macht aanschouwen,
Dat wij uw naam verhogen Heer.
Dat wij uw naam verhogen Heer.

Datum: vrijdag 19 november

LEZEN: Openbaring 3:1-6

VRAGEN: Jezus stelt Zich in deze brief voor als ‘hebbend de zeven geesten van God’, d.w.z. de Heilige Geest. Begrijp je waarom Hij dit juist in deze brief doet? Wat doet de Heilige Geest in jouw leven?

GEBED: Bid het lied: O Heilige Geest, o heilige God. Vervang het woordje ons door mij. (Weerklank 203)

O Heilige Geest, o heilige God,
U bent de Trooster in ons lot.
Gezonden van de hemeltroon
door God de Vader en de Zoon,
o Heilige Geest, o heilige God!

O Heilige Geest, o heilige God,
verzegel ons uw heilsaanbod
dat Christus in Zijn Woord ons biedt,
toen Hij ons ‘Vader’ zeggen liet,
o Heilige Geest, o heilige God!

O Heilige Geest, o heilige God,
open ons hart voor uw gebod;
ontsteek in ons uw liefdegloed,
die alle weerstand wijken doet,
o Heilige Geest, o heilige God!

O Heilige Geest, o heilige God,
doe ons geloven ondanks spot.
Het kruis is vaak een ergernis,
dus leer ons wat getuigen is,
o Heilige Geest, o heilige God!

O Heilige Geest, o heilige God,
wij zoeken vaak het aards genot.
Versterk ons in die felle strijd
en leid ons naar uw zaligheid,
o Heilige Geest, o heilige God!

O Heilige Geest, o heilige God,
eens is het sterven ook ons lot.
Wijs ons steeds naar de hemelpoort,
dan wordt uw lof door ons verwoord,
o Heilige Geest, o heilige God!

LIED: Heilige Geest van God – Weerklank 195
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw,
vul mij opnieuw.
Heilige Geest,
vul opnieuw mijn hart.

Datum: zaterdag 20 november

LEZEN: 1 Thessalonicenzen 5:1-11

VRAGEN: De Heere komt terug als een dief in de nacht. In vers 8 staat hoe we in het licht, nuchter en waakzaam kunnen leven. Wat zegt deze tekst jou voor vandaag?

GEBED: Heere God, geef dat ik vandaag bekleed mag zijn met het borstharnas van geloof en liefde en geef mij de hoop op de zaligheid als helm. Dan ben ik beschermd tegen verleidingen en kan ik wakend uitzien naar Uw komst Heere Jezus.
Amen

LIED: Een toekomst vol van hoop – Sela
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog,
Biddend om een nieuwe morgen,
Om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
Al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

Week 4 - Eeuwigheidszondag

Deze zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, volgende week begint Advent. In veel kerkelijke gemeenten worden de namen gelezen van hen die zijn overleden en wordt er gepreekt over het komende Koninkrijk.
In alle zeven brieven die we lezen, wordt in beelden gesproken over die toekomst. Gemeenteleden wordt gevraagd vol te houden en te overwinnen. Daarna zullen ze:
- eten van de boom des levens in het paradijs
- geen schade ondervinden van de tweede dood
- van het verborgen manna te eten krijgen
- een witte steen krijgen met een nieuwe naam
– macht krijgen over de volken
- witte kleren te dragen krijgen
- niet geschrapt worden uit het boek van het leven
- met hun naam door Jezus beleden worden voor de Vader
- voor altijd een zuil zijn in de tempel van God
- de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de naam van Jezus op hun hoofd geschreven zien
- samen met Jezus op de troon zitten

Er is een glorieuze toekomst bereid voor de overwinnaars.
Zelf dacht ik bij die toekomst vooral aan het einde van zondigen, verdriet, moeiten en zorgen en eeuwig bij Heere God en Zijn Zoon zijn. De brieven aan de gemeenten in Klein Azië leren mij dat het veel meer is. Ik ben benieuwd hoe jij deze woorden hebt gelezen en wat het jou zegt.
Komende week lezen we de laatste brieven. Van harte wens ik je daarbij veel eeuwigheidsvreugde toe. Gods Koninkrijk is hier en komt. Van Hem is de toekomst.

Datum: zondag 21 november, Eeuwigheidszondag

LEZEN: Openbaring 21:1-8

VRAGEN: Het is vandaag eeuwigheidszondag. De gemeenteleden in Klein-Azië worden met allerlei beelden aangemoedigd om het vol te houden totdat de eeuwigheid aanbreekt. Zie voor een opsomming de tekst hierboven. Wat spreekt jou het meeste aan en waarom?

GEBED: Heere God, wat een prachtig perspectief. Van U is de toekomst.
Amen

LIED: God zal het heelal bewaren – Weerklank 216
God zal het heelal bewaren
door zijn scheppingswoord vol kracht,
zich ten volle openbaren
op de grote oordeelsdag.
Dag van vuur, dat niet zal sparen
heel het goddeloos geslacht.

Christus zal zijn woord bewaren
– zijn belofte blijft van kracht –
telt één dag als duizend jaren,
duizend jaren als één dag.
Nog mag iedereen ervaren,
hoe Hij op de zondaars wacht.

Maar zijn grote dag zal komen,
als een dief komt in de nacht.
Dan wordt de bazuin vernomen
door het menselijk geslacht.
Woorden, werken, daden, dromen
worden aan het licht gebracht.

Als de graven zijn geopend
en de doden opgestaan,
zal ook wie Hem heeft doorstoken
oog in oog met Christus staan.
Dan wordt door Hem recht gesproken,
als de boeken opengaan.

Naar wat ieder heeft bedreven
wordt geoordeeld klein en groot.
Slechts wier namen zijn geschreven
met het bloed dat Hij vergoot,
die beërven eeuwig leven,
sterven niet de tweede dood.

Zie, de Rechter is de Redder
voor wie uitzien naar zijn dag
en het Lam is ook de Herder
die zijn kudde samenbracht.
Met Hem leven zij nu verder,
nieuw van lichaam, vol van kracht.

Nieuw de hemel, die haar luister
majesteitlijk spreidt ten toon;
nieuw de aarde, zonder duister,
waar gerechtigheid op woont.
Een fontein van water bruist er,
levend water uit Gods troon.

Datum: maandag 22 november

LEZEN: Openbaring 3:1-6

VRAGEN: Er worden vijf oproepen gedaan: ontwaak, versterk, herinner, houd vast en bekeer. Schrijf achter al deze woorden een passende zin die jou zou kunnen helpen als je geloof verdort.

GEBED: Maak een gebed van wat je hebt overdacht of opgeschreven.

LIED: Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God van Zijn troon – Weerklank 256
Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon,
en Christus zal over u lichten!
Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon,
voordat Hij als rechter komt richten!
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot.
Wie kiest, o verdwaasde, voor ‘t leven de dood?

Sta op uit de doden, o zondaar en leef!
Laat Christus de Heer u verlichten!
Sta op uit de doden, o zondaar, of beef
voor God en zijn laatste gerichten!
Nog roept u de Heiland, en nog is er raad.
Sta op uit de doden! ‘t Is spoedig te laat.

Gelukkig degene, die wandelt in ‘t licht,
door Christus de doodsslaap ontrezen!
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
‘t zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God van zijn troon.
Sta op uit de doden, en leef door Gods Zoon!

Datum: dinsdag 23 november

LEZEN: Openbaring 3:7-13

VRAGEN: Weet jij voorbeelden van deuren die opengingen of opengaan? In je eigen leven? In dat van anderen? En ken je ook deuren die gesloten blijven? Lees ook Kolossenzen 4 : 3, 4.

GEBED: Plak op een vel een foto of maak een tekening van een gesloten deur. Schrijf erom heen de ‘gesloten deuren’ die jij tegenkomt. Bid iedere dag voor een open deur voor een situatie die je hebt beschreven. Zet de gebedsdata erbij en kijk wat er gebeurt.

LIED: Psalm 16 : 1, 3 en 6
Bewaar mij toch, o alvermogend God;
‘k Betrouw op U; schenk hulp, verhoor mijn smeken.
O mijne ziel, gij hebt vrijmoedig tot
Uw God en HEER, uw Bondgod, durven spreken:
“Gij zijt de HEER; ik zal U nooit verzaken,
Ofschoon tot U mijn goedheid niet kan raken.”

Getrouwe HEER, Gij wilt mijn goed, mijn God,
Mijn erfenis en ‘t deel mijns bekers wezen.
Gij onderhoudt gestaâg het heuglijk lot.
Dat Gij, zo mild, voor mij hebt uitgelezen.
De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren;
O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren.

Gij maakt eerlang mij ‘t levenspad bekend,
Waarvan, in druk, ‘t vooruitzicht mij verheugde;
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
Schenkt mij in ‘t kort verzadiging van vreugde;
De lieflijkheên van ‘t zalig hemelleven
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.

Datum: woensdag 24 november

LEZEN: Openbaring 3:7-13

VRAGEN: De joden waren fel tegen de christenen (vs 9). Denk ook aan Saulus die de bekeerde Joden vervolgde. Wat zegt Jezus van en over hen? Hoe kijk jij naar het Joodse volk?

GEBED: Bid voor het Joodse volk, Israël, Gods oogappel. Bid of de Heere de bedekking van voor hun ogen weg wil nemen zodat ze Hem zullen aanbidden als de Messias.

LIED: Psalm 130 : 3, 4
Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

Datum: donderdag 25 november

LEZEN: Openbaring 3:14-21

VRAGEN: Stel je bent lid van de gemeente van Laodicea en tijdens de eredienst wordt deze brief voorgelezen. Wat denk je? Wat voel je?

GEBED: Heere God, U kent mij. Behoed mij voor laksheid en lauwheid. Wilt U zelf het vuur in mij brandend houden?
Amen

LIED: Wie de Heiland liefheeft – Weerklank 271:1 en 4
Wie de Heiland, liefheeft,
Hem als Hoofd wil eren,
die moet ook het dienen leren.
Wie zich wil onttrekken,
niet met Hem wil strijden,
zal vergeefs zijn naam belijden.
Wie wel hoort, naar zijn woord,
maar geen vrucht wil dragen,
kan Hem niet behagen.

Willen en volbrengen,
boven bidden, denken,
wil de Heiland zelf u schenken.
Leer in alle dingen
naar zijn wil te vragen
en de Heer slechts te behagen.
Wie bereid zijn, altijd,
in zijn dienst te leven,
loon zal God hen geven.

Datum: vrijdag 26 november

LEZEN: Openbaring 3:14-22

VRAGEN: De gemeente van Laodicea wordt lauwheid verweten. Een van de oorzaken is hun rijkdom. Welke invloed heeft materialisme, economische voorspoed op het geloofsleven van de gemeente? Herken jij daar in je eigen leven ook iets van?

GEBED: Heere, ik leef in een omgeving waar het vaak gaat over kleding, inrichting van het huis, leuke uitjes, vakantie, … U weet hoe me dat in beslag kan nemen. Wilt U mij helpen eenvoudig te leven en niet mee te doen aan de verleidingen om mij heen? Wilt U mijn gemeente daarin ook een voorbeeld te laten zijn?
Amen

LIED: Neem mijn leven, laat het Heer – Weerklank 267:1, 4 en 6
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Datum: zaterdag 27 november

LEZEN: Openbaring 3:14-22

VRAGEN: Iedere brief wordt afgesloten met: Wie overwint… Tegen belijdeniscatechisanten wordt wel eens gezegd: Welkom in de strijd. Wat zegt jou dat? Welke strijd voert jouw gemeente? En met welke strijd heb jij te maken? Hoe houd je het vol?

GEBED: Heere God,
Wil ons door Woord en Geest regeren,
maak ons steeds meer Uw eigendom.
Bewaar Uw kerk, wil haar vermeren
en onderstreep, dat Uw rijk komt.
Bescherm mij Heer, betoon Uw kracht
verbreek toch satans boze macht.
Verstoor zijn werk en breek aan stukken
’t geweld waarmee hij zich verweert.
Grijp, Koning, in en laat mislukken
Al wat zich tegen Uw Woord keert.
Totdat volkomen is Uw Rijk,
in al wat leeft Uw liefde blijkt.
Amen
(Weerklank 413)

LIED: Ik kom met haast, roept Jezus’ stem – Weerklank 219
Ik kom met haast, roept Jezus’ stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.

Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.

Ik kom met haast, houd wat gij hebt,
nog is de worst’ling gaande.
Ik ben ‘t, uit wie gij krachten schept,
houd in de strijd u staande.
Zie op naar Mij:
Ik blijf nabij.
Ik houd u vast in ‘t lijden.
Niets zal u van Mij scheiden.