• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 1 oktober 2021

Bijbeltijd oktober – ‘Ik ben’

Emelia van de Voorde

Week 1 - 'Ik BEN het licht van de wereld'

Het zal een indrukwekkend gezicht geweest zijn. De Tempel, die op een verhoogd deel van de stad lag, verspreidde een licht zodat er geen plein of steeg onverlicht was, schrijft de Talmoed. Er waren enorme kandelaren geplaats in de Vrouwenhof van de Tempel, die bij het vallen van de avond tijdens het Loofhuttenfeest ontstoken werden.  

De mensen werden er door dit licht aan herinnerd dat de vuurkolom hun gids was in de woestijn. Zouden de mensen eraan gedacht hebben dat het licht van deze enorme kandelaar verwees naar de komst van Jezus? In Johannes 8 vers 12 lezen we: ‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld: wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’ 

De wereld verkeert in duisternis, onder de slagschaduw van de dood. Mensen zijn op zoek naar richting en houvast om hun weg door het leven te kunnen gaan. Er wordt gezocht, gelezen, gediscussieerd. En hoe vaak worden de woorden van de Farizeeën herhaald: Uw getuigenis is niet waar.  

Er is licht nodig om te kunnen leven. Jezus is de duisternis ingegaan van onze verlorenheid en dood. Hij heeft gestreden en geleden om onze zonden weg te nemen en ons het licht van het leven te geven. Zo kan Hij het Licht van de wereld zijn. Hij leidt vanuit de duisternis naar het Licht van het eeuwige leven met God. In Hem straalt het licht van de hoop. 

Wij hebben ogen nodig om Zijn Licht te kunnen zien. Jezus zegt: ‘Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen’. Met Hem zal je levensweg verlicht zijn. In afhankelijkheid van Hem mogen wij op Hem gericht onze weg gaan. Dat vraagt van ons om steeds Zijn woorden te lezen en op Hem gericht te zijn.  

Laat dat ons verlangen zijn! En als Hij jouw leven verlicht, ben je tegelijk een lichtdrager in deze donkere wereld. Een wandelend teken van hoop. En hoop doet leven, geeft blijdschap en vrede. 

Zondag 3 oktober

Lees: Johannes 8 vers 12-20
Tekst om te onthouden: vers 12 

Gebruik bij bovenstaande tekst vandaag de *Lectio Divina methode.  

De vier stappen: 

  1. Lectio/lezing:Lees de tekst langzaam en (zo mogelijk) hardop en luister naar wat je hoort. Lees de tekst in stilte nog een paar keer. Sta al lezend stil bij woorden of zinnen die je raken of bij je blijven hangen. 
  2. Meditatio/overweging:Stel jezelf de vraag: wat roepen deze woorden of zinnen bij mij op? Hoe raken ze aan mijn eigen leven? Welk licht laten ze daarop vallen? ‘Herkauw’ met deze vragen wat je gelezen hebt. 
  3. Oratio/gebed:Spreek het verlangen dat de tekst in je oproept uit naar God. 
  4. Contemplatio/beschouwing:Verblijf een tijdje in stilte in de liefdevolle aanwezigheid van God.  

Lied: Sela ‘Klaaglied’

Hoe lang o God, vergeet U mij in mijn verdriet?
Ik roep en klaag, maar waarom antwoordt U mij niet?

Kom met uw troost o Heer, met uw aanwezigheid.
Toon uw bewogenheid; U ziet toch dat ik lijd.
Ik verlang naar U, roep luid naar U en ik schreeuw het uit tot U.
Wees mij een toevlucht Heer; ik vertrouw op U.

Bij dag en nacht, voel ik me eenzaam, rusteloos.
Ik ben verzwakt; waar is de Vader die mij troost?

Verberg U niet voor mij, maar troost mij als een kind.
Vergeet uw trouw toch niet, waar ik houvast in vind.
Ik verlang naar U, ik wacht op U en leg alles in uw hand.
Wees mij een schuilplaats Heer; ik vertrouw op U.

De Heer is mijn schild en kracht;
van wie ik mijn hulp verwacht.
De Heer is mijn hoop en lied;
Hij die troost, verlaat mij niet!

Gebed: Wilt U met Uw licht schijnen in deze duistere wereld? Geef mij ogen om Uw licht te zien. Leer mij om op U te vertrouwen en in dit vertrouwen U na te volgen. 

Maandag 4 oktober

Lees: Jesaja 42 (geheel)
Tekst om te onthouden: vers 16 

Vraag: In hoeverre kan de Heere jouw levenspad verlichten? Kan er iets in de weg staan? 

Lied: Opwekking 595 ‘Licht van de wereld’
Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Gebed: Dank U wel voor Uw goedheid. Dat U nabij bent en laat zien wie U bent. U verlaat ons niet. U komt toe alle eer. Uw Naam prijzen wij, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Dinsdag 5 oktober

Lees: Johannes 1:1-18
Tekst om te onthouden: vers 9

Vraag: Wat betekent het voor jou dat het licht van Jezus Christus over jouw leven schijnt?

Lied: Sela ‘In het licht’
In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Gebed: Er zijn nog zoveel mensen die in duisternis leven. Wilt U voor hen de duisternis veranderen in licht? Leer mij niet veroordelend te zijn over de ander die in duisternis leeft.

Woensdag 6 oktober

Lees: Johannes 9:1-14
Tekst om te onthouden: vers 5

Vraag: Wat raakt je in dit Bijbelgedeelte?

Lied: Weerklank 111 vers 1 en 4
1. Loof, hal-le-lu-ja, loof de Heer.
Ik breng met heel mijn hart Hem eer,
met al-len die op-recht Hem zoe-ken.
Groot zijn Gods wer-ken en zeer goed.
Wie vreug-de schept in wat Hij doet,
moet ze nauw-keu-rig on-der-zoe-ken.

4. Gods werk is waarheid en vol recht;
en alles wat Hij heeft gezegd,
is ons een licht op onze wegen.
Hij doet zijn vaste woord gestand,
dat tijd en eeuwigheid omspant.
Hij is getrouw in vloek en zegen.

Gebed: Heere, open mijn ogen voor wat ik moet zien. Laat mij niet in het duister tasten, maar geef mij Uw licht zodat ik kan zien.

Donderdag 7 oktober

Lees: Johannes 12: 20-36
Tekst om te onthouden: vers 35-36

Vraag: Op wie/wat stel jij je vertrouwen? Op welke momenten heb jij de neiging om je vertrouwen op iets anders te stellen dan op de Heere?

Lied: Weerklank 64 vers 1 en 5
1. Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen!
De vijand trekt mij tegemoet.
Al wat er woelt en onrecht doet
is tegen mij, legt mij zjin lagen.
Doe redding dagen!

5. Het vlijmscherp wapen dat zij smeedden,
hun tong, het werktuig van hun macht,
heeft nu henzelf ten val gebracht.
God sloeg hen, zij zijn zonder vrede-
door elk gemeden.

Gebed: Leer mij het leven hier op waarde te schatten en het niet lief te hebben boven U. Laat mij sterven aan de zondige banden die mij binden op deze aarde. Leer mij een volgeling van U te zijn.

Vrijdag 8 oktober

Lees: Johannes 12: 37-50
Tekst om te onthouden: vers 46

Vraag: In welke zonde val jij snel? Heb je deze zonde al in het Licht gebracht voor Gods aangezicht?

Lied: Psalm 32: 3

‘k Bekend’, o HEER, aan U oprecht mijn zonden;
‘k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden;
Maar ik beleed na ernstig overleg,
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen;
Een zee van ramp moog’ met haar golven slaan,
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

Gebed: Als ik in zonde val, wilt U mij dan opzoeken Heere? Help mij om mijn zonden aan U te belijden. Dank U wel dat U mij terug wilt brengen in Uw liefdevolle aanwezigheid.

Zaterdag 9 oktober

Lees: Lukas 2: 22-40
Tekst om te onthouden: vers 30-32

Vraag: Wie kan jij vandaag, met Gods hulp, tot een licht/zegen zijn?

Lied: Gezang 12 Avondzang vers 1 en 7

1. O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

7. O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d’ eer.

Gebed: U weet waar ik tot een licht en zegen mag zijn. Leer mij fijngevoeligheid en opmerkzaamheid om dat te zien. Ik heb hierin Uw hulp nodig.

Week 2 - 'Ik BEN de goede herder'

Op de heide kom je soms nog een schaapherder met een kudde schapen tegen. Een herder vertelde eens dat hij aan het geblaat van het schaap hoorde welk schaap het was. Hoe groot de kudde ook was, hij had ieder schaap of lammetje een naam gegeven en wist die ook zo op te noemen.

Bijzonder dat de Heere Jezus in Johannes 10 door middel van dit beeld illustreert wie Hij voor ons wil zijn: de Goede Herder.

Jezus verlangt ernaar om onze Herder te zijn. Door de zondeval zijn wij geneigd om onafhankelijk van God als Herder onze weg te gaan. Door ver af te dwalen kan de stem van de Herder niet meer gehoord worden. Of Zijn stem wordt overschreeuwd door zoveel andere stemmen die er zijn. Maar er is maar één Herder die ons het leven en overvloed geeft.

Jezus heeft Zijn leven gegeven om zo de weg vrij te maken om ons op te kunnen nemen in Zijn kudde. Niet voor brave schapen, maar voor weglopers. En dat zijn wij. Maar God zoekt juist het verdwaalde en verlorene op. Zijn roepstem klinkt door Zijn Woord. En wie hoort en gelooft, keert terug bij de kudde, onder de hoede van deze Herder. Zijn schapen horen Zijn liefdevolle roepstem.

Soms zijn we ons onvoldoende bewust van Gods herderlijke zorg en aanwezigheid. Zoek daarom regelmatig de stilte op om te luisteren naar Zijn Woord. Zo hoor je Zijn stem, leer je Hem kennen en zijn wil verstaan. Soms laat God op een bijzondere manier Zijn stem horen: in een lied, een preek, een gesprek. Dan herkennen wij Zijn stem uit duizenden andere stemmen die klinken. Gods verlangen is dat wij ons helemaal aan Hem toewijden. Dat zal met vallen en opstaan gaan, maar Hij kent ons meer dan wij Hem kennen. En niemand zal ons uit Zijn handen rukken. Hij leidt met vaste hand naar het Vaderhuis met zijn vele woningen (Joh.14: 1).

Zondag 10 oktober

Lees: Johannes 10: 1-21
Tekst om te onthouden: vers 11

Gebruik bij bovenstaande tekst vandaag de *Lectio Divina methode.

Lied: ‘Gebed om zegen’
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Gebed: Dank U wel dat U voor ons als een herder wilt zijn, die zorgt voor zijn schapoen. Wilt U mij en de mensen om mij heen beschermen tegen het kwaad? Help mij om U te volgen.

Maandag 11 oktober

Lees: Jesaja 40: 1-11
Tekst om te onthouden: vers 11

Vraag: Op welke momenten heb jij ervaren dat je gedragen werd door God?

Lied: Psalm 146: 3
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ‘t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Gebed: Ik leg mijzelf in Uw handen. Wilt U mij leiden? Brengt U mij steeds in Uw aanwezigheid?

Dinsdag 12 oktober

Lees: Ezechiël 34: 20-31
Tekst om te onthouden: vers 23

Vraag: Op zoveel vragen in dit leven is de Goede Herder het enige echte Antwoord. Voor wie kan je vandaag bidden?

Lied: Psalm 23 vers 1
De God des heils wil mij ten Herder wezen;
‘k Heb geen gebrek, ‘k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
In ‘t effen spoor van Zijn gerechtigheden.

Gebed: Hemelse Vader, wilt U de Goede Herder worden van de mensen om mij heen die nog niet leven met U? Dat zij U zullen zoeken en U vinden. Help ons U lief te hebben en verlos ons van het kwaad.

Woensdag 13 oktober

Lees: Hebreeën 13: 8-25
Tekst om te onthouden: vers 20-21

Vraag: Wat betekenen vers 20 en 21 concreet voor jouw dagelijkse roeping?

Lied: Weerklank 260 vers 1,2,3
1. God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,
roept ons tot taken in zjin kerk.
Hij biedt genadegaven aan;
zijn Woord moet door de wereld gaan.

2. Hij die het van de Heer verwacht
en niet vertrouwt op eigen kracht,
komt bij de Heer in dienst te staan,
die voor de kudde uit wil gaan.

3. Een herder ziet naar schapen om,
maar is ook zelf Gods eigendom,
Op ‘s Heren zegen kan hij aan
en zal Gods weg en wil verstaan.

Gebed: U zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Help mij om mijzelf volledig aan U toe te vertrouwen. Leer mij Uw wil te doen en U daarin te verheerlijken.

Donderdag 14 oktober

Lees: 1 Petrus 5
Tekst om te onthouden: vers 7

Vraag: Welke zorgen heb jij? Schrijf ze eens van je af in een uitgeschreven gebed en leg het voor God neer. Hij zorgt voor je!

Lied: Psalm 91 vers 1
Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Ko – ning
Beveiligd in den duist’ren nacht,
Beschaduwd in Gods wo – ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.

Gebed: Mijn zorgen leg ik voor U neer. U kent ze. U bent mij altijd tot hulp geweest. Op U vertrouw ik.

Vrijdag 15 oktober

Lees: Mattheus 18: 1-14
Tekst om te onthouden: vers 14

Vraag: Herken jij je in het verloren schaap? Hoe keerde jij terug?

Lied: Sela ‘Mijn Herder’
De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met zijn liefde.

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Gebed: Liefdevolle Herder, wilt U mij laten sterven aan mijn eigen wil, zodat ik Uw wil zal doen? Zodat ik U kan dienen. U bent het waard.

Zaterdag 16 oktober

Lees: Lukas 15: 1-7
Tekst om te onthouden: vers 5

Vraag: Heb jij de blijdschap van het gevonden zijn door de Goede Herder ervaren? Heb je dit weleens gedeeld met iemand anders?

Lied: Opwekking 136 ‘Abba, Vader, U alleen’
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Gebed: Dank U wel voor Uw liefdevolle zorg. Dat U er altijd voor ons bent en ons wilt dragen. Leer mij elke dag Uw liefdevolle zorg toe te laten in mijn leven.

Week 3 - 'IK BEN de opstanding en het leven’ (11:25)

De zusters van Lazarus laten een boodschap naar Jezus brengen. Zijn geliefde vriend Lazarus is ziek. Maar toen Hij dat hoorde, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was en ging pas daarna naar Lazarus toe. Waarom besluit Jezus niet direct te gaan?

Deze boodschap lijkt de Heere Jezus niet in actie te brengen. Maar als we verder lezen, ontdekken we dat Gods gedachten zoveel Hoger zijn dan onze gedachten.

Na twee dagen gaat Jezus terug en stapt Hij de gebrokenheid binnen. Het verdriet over de dood van Lazarus en het gemis. Hij gaat naar Martha en is aanwezig in het verdriet. Martha vertelt Jezus dat Lazarus al gestorven is. Dan zegt Jezus dat Lazarus weer op zal staan. Martha interpreteert en reageert vanuit het perspectief op de opstanding der doden op de laatste dag. Maar Jezus spreek over het hier en nu.

Jezus zegt tegen haar: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?’ Wat een directe vraag! Maar geloof het maar gerust. Verbonden met Jezus deel je nu al in het eeuwige leven met Hem. Hij is het leven in jou, dwars door de dood heen. Je zult delen in Zijn opstanding.

Daarna ontmoeten ze Maria. Zij zegt: ‘Als U hier geweest was, zou Lazarus niet gestorven zijn.’ Door deze verdrietige woorden klinkt geloof. Ze geloofde dat Jezus de dood had kunnen afwenden. Maar Jezus had iets groters voor ogen. Hij zal niet genezen, maar laten zien dat Hij de macht heeft over de dood.

Lazarus stond op Zijn machtswoord op uit de dood. Niet de dood, maar Jezus heeft het laatste woord. Hier wordt de heerlijkheid van God zichtbaar in Jezus Christus, de Zoon van God. Waarom? Zodat mensen in Hem zouden geloven. Hij is de Levende Zelf, Die gekomen is om ons het leven te geven. En wie in Hem gelooft zal leven en Zijn heerlijkheid aanschouwen. Ja, zelfs delen in Zijn opstanding bij de wederkomst.

Zondag 17 oktober

Lees: Johannes 11: 1-46
Tekst om te onthouden: vers 25

Gebruik bij bovenstaande tekst vandaag de *Lectio Divina methode.

Lied: Sela ‘U bent hier’
Jezus, U blijft niet op afstand staan:
U bent één gebed bij mij vandaan.
Niemand anders komt zo dichtbij,
U bent hier en woont in mij.

Hier ben ik in uw aanwezigheid.
Breek de muur af die mij van U scheidt.
Leer mij steeds meer uw stem verstaan:
kom tot mij en spreek mij aan.

De Heer is hier, Hij die de vrede bracht,
leidt ons in liefde naar Gods vaderhart.
Hij zegent jou en mij:
Hij is hier en maakt ons vrij.

Heer, ontmoet mijn hart en maak het vrij.
Neem de onrust weg en zegen mij.
Schenk uw vrede die bij mij blijft;
liefde die mijn angst verdrijft.

Heer, U bent het rustpunt van mijn hart.
In uw armen vind ik nieuwe kracht.
Niemand anders dan U alleen,
draagt mij door dit leven heen.

Gebed: Dank U voor het wonder dat we door genade mogen delen in het eeuwige leven met U. Wilt U mij meer verlangen geven in het leven met U. Help mij om Uw woorden in te prenten in mijn hoofd en hart.

Maandag 18 oktober

Lees: Johannes 20: 24-31
Tekst om te onthouden: vers 29

Vraag: Herken jij jezelf in Thomas? Waarom is dit ook voor jou geschreven (vgl. vers 31)?

Lied: Sela ‘Blijf in Mij’
Kom je mee en volg je mij?
Ik roep je bij je naam.
Zul je gaan waar ik je leid?
Ik maak je nieuw voortaan.
Laat mijn diepe liefde zien;
laat zo zien dat jij mij dient.
Laat mijn leven groeien
diep in jou en blijf in mij.

Laat je blinde mensen zien
en maak je slaven vrij?
Help je armen ongezien
en doe je dat voor mij?
Doe je vreemdelingen recht,
zoals ik je heb gezegd?
Ik beantwoord hun gebed
in jou en jij in mij.

Laat je achter wie je was
en leef je nu voor mij?
Want je wint je leven pas
als jij het vindt in mij.
En mijn liefde spoort je aan
om de wereld in te gaan.
Dan raak ik de mensen aan
in jou en jij in mij.

Heer, uw roepstem echoot door;
U roept mij bij mijn naam.
Leer mij volgen in uw spoor
en maak mij nieuw voortaan.
Geef mij steeds opnieuw de moed,
want mijn hart weet: U bent goed.
Ik heb lief en leef en groei
in U en U in mij.

Gebed: U laat blinden weer zien. Dank U wel voor Uw genade. Help ons elke dag op weg te gaan met ogen die werkelijk zien.

Dinsdag 19 oktober

Lees: Johannes 5: 19-47
Tekst om te onthouden: vers 24

Vraag: Wat zou jij tegen de Heere willen zeggen n.a.v. vers 24?

Lied: Psalm 124:4
W’ ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet;
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard’ en hemel heeft gemaakt.

Gebed: U zal de Schepping verlossen. Dit leven mag door genade een doorgang zijn naar een eeuwig leven met U. Wilt U schapen toebrengen die nog niet bij Uw kudde horen? Zegen onze gemeente, dat ze ook in ons U mogen ontmoeten.

Woensdag 20 oktober

Lees: Markus 5: 1-20
Tekst om te onthouden: vers 19

Vraag: Wat kun jij met anderen delen over hoe de Heere zich over jou ontfermd heeft?

Lied: Psalm 84:2
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.

Gebed: U bent een God van wonderen. Geef mij woorden en moed om Uw daden aan anderen te vertellen. En laat de ander daarvoor ontvankelijk zijn.

Donderdag 21 oktober

Lees: Johannes 3: 1-21
Tekst om te onthouden: vers 16

Vraag: Hoe lief heeft God de wereld gehad? Waarom?

Lied: Weerklank 164 vers 1-5
1. Zozeer had God de wereld lief
dat Hij zijn zoon ons gaf.
Hij droeg voor elk die Hem gelooft
de aller zwaarste straf.

2. O liefde die zichzelf niet zocht,
maar ons, in onze nood.
U kwam van boven, woonde hier,
en stief de zondaarsdood.

3. Die liefde toont ons God als Hij
ons aan zijn hart verheft,
en al ons denken mateloos
en heerlijk overtreft.

4. Dank, Heer, dat U mij deed verstaan
wat U in liefde ons geeft;
dat wie gelovend tot U komt,
het eeuwige leven heeft.

5. Uw liefde overweldigt mij,
U ben ik toegewijd;
ik ben van U reeds hier en nu
en tot in eeuwigheid!

Gebed: Onze Vader in de Hemel. Wij kunnen nooit de juiste woorden vinden om U te danken voor Uw liefde. Leer ons U steeds beter kennen.

Vrijdag 22 oktober

Lees: Johannes 6: 22-59
Tekst om te onthouden: vers 47

Vraag: Welke gebeden zijn er verhoord? Durf jij te vertrouwen op Gods wijsheid, ook als Hij niet alle gebeden (direct) verhoort?

Lied: Sela ‘Breng ons samen’
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Gebed: Dank U wel dat U ons steeds hoort. Geef ons vertrouwen dat U ons gebed verhoort in Uw wijsheid en op Uw goddelijke wijze. Geprezen zij Uw naam!

Zaterdag 23 oktober

Lees: 1 Johannes 5
Tekst om te onthouden: vers 11

Vraag: Het eeuwige leven begint voor een gelovige al in het hier en nu. Hoe helpt Johannes 17:3 om dit beter te begrijpen?

Lied: Weerklank 487
1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu,
en reinig mijn hart.

2. Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4. Jezus, op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en u verhoort
mijn bede tot U.

Gebed: Wij hebben gezondigd. Vergeef ons onze schuld. Leer ons steeds weer om in Uw waarheid te leven. Om Jezus wil.

Week 4 - ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’

De discipelen zijn in verwarring. Jezus spreekt woorden die op een naderend afscheid van de discipelen duiden. Hij is hen aan het voorbereiden op wat er gaat gebeuren. Maar de discipelen lijken, ondanks dat Hij al vaker over de toekomst gesproken had, het niet meer te begrijpen. Thomas zegt tegen Hem: ‘Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?’ Dan zegt Jezus tegen hem: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’

Zonder God gaan we onze eigen gekozen weg. Die leidt onvermijdelijk naar de eeuwige duisternis. Er is maar één weg naar de Vader, en dat is Jezus. ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, zegt Jezus. In Hem zien we Wie God is. Zo is Hij ook de waarheid over God in eigen Persoon. En dat is de waarheid die ons vrijmaakt van alle leugens over God. Wie naar Jezus kijkt, leert God de Vader kennen. En door het geloof in Zijn Naam mag je tot de Vader gaan, en neemt Hij je aan als Zijn kind (Joh. 1:12). Verbonden met Christus, ontvang je in Hem het leven. Hij is het leven Zelf. Wie de Zoon heeft, heeft het leven.

Het is goed jezelf af te vragen hoe jouw godsbeeld gevormd is. In de vorming van je godsbeeld kan het zomaar misgaan. Soms wordt God voorgesteld als een wettische God die alleen nette kerkmensen van een bepaalde soort liefheeft. Of een God die vooral liefde is en het daarom niet zo nauw neemt met de zonde. Maar alleen Jezus leert ons de Vader kennen (Joh. 1:18). Een God die de zonde haat, maar de zondaar op wil nemen in Zijn liefde om hem/haar te vernieuwen door de kracht van Zijn Geest. Zoek vaak de stilte om over Zijn Persoon, woorden en werken te mediteren. Jezus is dé waarheid over God. Hij is voor ons de weg naar de Vader. Hij is voor ons de bron van het leven. Je kunt er niet vaak genoeg komen!

Zondag 24 oktober

Lees: Johannes 14: 1-14
Tekst om te onthouden: vers 6

Gebruik bij bovenstaande tekst vandaag de *Lectio Divina methode.

Lied: Sela ‘Ik ben’
Wie zal ons voeden, het brood met ons breken?
Waar wordt de honger voor altijd gestild?
In Christus alleen is het brood van het leven;
breekt het voor ieder, deelt het om niet.

Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen?
Waar is geen droogte, geen pijn of verlies?
In Christus alleen is het water des levens;
reikt ons de beker, geeft het om niet.

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven?
Waar wordt gevonden de zin van bestaan?
In Christus alleen is de Waarheid gegeven;
weg tot de Vader, weg om te gaan.

Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden?
Waar komt er licht in ons donker verdriet?
In Christus alleen worden harten gevonden;
Licht van de wereld, licht dat ons ziet.

Wie zal ons leven in liefde doen groeien?
Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan?
In Christus alleen zullen ranken volgroeien:
Vruchten van vrede, recht van bestaan.

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden?
Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis?
Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden;
weidt ons in vrede, leidt ons naar huis.

Gebed: Genadige God, geef mij een indruk van U dat niet door mijzelf is gevormd, maar Uw werkelijkheid weerspiegeld. Zodat ik U kan loven.

Maandag 25 oktober

Lees: Psalm 16
Tekst om te onthouden: vers 8

Overdenk de volgende woorden: ‘Leef dichtbij God, en alle dingen zullen klein worden in vergelijking met de eeuwige werkelijkheden’ (Robbert Murray McCheyne)

Lied: Sela ‘Ik zal er zijn’
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Gebed: Wilt U het centrum zijn van ons leven en help ons om ons ego, dat zo hebzuchtig en zelfzuchtig is, los te laten?

Dinsdag 26 oktober

Lees: Johannes 1: 1-18
Tekst om te onthouden: vers 18

Vraag: Wat leert Jezus jou over wie God is?

Lied: Weerklank 27: 2
Eén ding vraag ik de Heer; of ik mag wonen
bij Hem in huis, zodat Hij daar altijd
zijn liefdevolle goedheid mij kan tonen.
Daar dien ik Hem in zijn aanwezigheid.
Ik weet dat in zijn tent bij tegenslag
beschutting is en ik er schuilen mag.
Ik zing een vrolijk lied en musiceer;
met opgeheven hoofd prijs ik de Heer.

Gebed: Dank U wel voor Uw Woord. Verlicht ons door Uw Geest, zodat we Uw waarheid en genade ontdekken in Uw Zoon. Dan zullen we U loven en prijzen.

Woensdag 27 oktober

Lees: Psalm 119: 103-114
Tekst om te onthouden: 105

Vraag: Waar/wanneer was het Woord van God voor jou een licht op jouw levenspad?

Lied: Weerklank 440
1. Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
mijn trouwe gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
o trouwe gids.
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan volg ik U, gerust in ‘t veilig spoor.

2. ‘k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,
want ‘k had geen gids;
ver dwaalde ik af, totdat ik ernstig bad:
‘Heer, wees mijn gids.’
Hij heeft verhoord, ‘k ben nu verheugd en blij,
want Jezus kwam en nu is ‘t licht voor mij.

3. Nu aan zijn hand, dwaal ik niet van de weg,
Hij is mijn gids!
‘t Zij door woestijn, of ook langs heg en steg
leidt mij mijn gids.
Licht; vriendelijk licht straalt van zijn aangezicht,
‘k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.

Gebed: Vergeef de momenten dat ik van Uw pad ben afgedwaald. Regeer over wat ik doe. Help mij om steeds mijn oog op U te richten.

Donderdag 28 oktober

Lees: Exodus 14: 1 -22
Tekst om te onthouden: vers 14

Vraag: Durf jij volledig te vertrouwen op de Heere en de controle uit handen te geven? Waar ben je bang voor?

Lied: Sela ‘Mijn toevlucht’
De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

Gebed: Leer mij los te laten wat in Uw handen ligt. En het daar ook echt te laten. Om rust te vinden bij U en in vertrouwen U na te volgen.

Vrijdag 29 oktober

Lees: Efeze 6: 10-20
Tekst om te onthouden: vers 11

Vraag: Welke verzoekingen en verleidingen ervaar jij in jouw geloofsleven? Wat zegt Efeze 6 hierover?

Lied: Psalm 80: 11
Behoud ons, HEER der legermachten,
Zo zullen w’ ons voor afval wachten;
Zo knielen w’ altoos voor U neer.
Getrouwe Herder, breng ons weer;
Verlos ons, toon ons ‘t lieflijk licht
Van Uw vertroostend aangezicht.

Gebed: Help mij om Uw aarde te bewaren, er zorg voor te dragen en niets onnodig te verspillen. De schepping is van U!

Zaterdag 30 oktober

Lees: Psalm 27
Tekst om te onthouden: vers 4

Vraag: Hoe zou jij de ‘lieflijkheid van de HEERE’ omschrijven in jouw eigen woorden?

Lied: Weerklank 242:3
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gebed: Dank U wel voor Uw liefde. Leer mij om, juist in drukke tijden, de stilte op te zoeken om U te kunnen ontmoeten.