• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 31 januari 2022

Bijbeltijd februari – ‘Zelfverloochening’

Door: Eefje van de Werfhorst 

Een serie overdenkingen schrijven rond het thema ‘zelfverloochening’ is riskant, want het woord komt in de Bijbel niet voor. Alleen in Mattheüs 16 : 24 – 27 en in de parallelle gedeelten van Markus en Lukas gaat het over zichzelf verloochenen.

Het onderwerp ‘zelfverloochening’ is ook niet populair in onze tijd. Het zou meer aanspreken om een serie te schrijven over ‘zelfontplooiing’ of ‘assertiviteit’. Dat lijken onderwerpen die veel dichter bij de dagelijkse praktijk staan.

En toch is het een kerngedachte in de Bijbel en van het christelijk leven.
Maar het is wel van belang om goed zicht te hebben op de Bijbelse betekenis van dit begrip.
Daarom gaan we de komende maand nadenken over dit onderwerp en proberen te ontdekken wat zelfverloochening voor ons betekent.

Week 1 - Jezelf verloochenen

Zelfverloochening heeft alles te maken met het volgen van Jezus. Hij ging de weg van het kruis, de meest afschuwelijke dood.  Wie wil gaan in het spoor van Jezus zal ook lijden ondervinden.
Vandaar ook dat Jezus oproept om ons kruis op ons te nemen. Dat is dus het kruis wat je opgelegd krijgt omdat je Jezus volgt.  Jezus heeft immers gezegd: “Een dienaar is niet meer dan zijn heer.  Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen.” (Joh. 15:20) 

Jezus droeg Zijn kruis en het eindigde in de dood. Zo kan het ook met ons gaan en zo gaat het met Christenen in deze wereld. Zij zijn getrouw tot de dood, omdat de liefde voor Christus zelfs hun leven mag kosten. Dit kruis heeft dus niets te maken met allerlei zorgen en tegenslagen die er in het leven kunnen zijn. Bij zelfverloochening gaat het om het lijden om Christus’ wil. 

De Bijbelse betekenis van zelfverloochening is ook niet jezelf wegcijferen. Dat kan soms goed zijn, maar daar gaat het in dit Mattheüs 16 niet om. 

Ben je bereid om Jezus te volgen?  Wat mag het je kosten?  

Christus moest Zijn weg van lijden en sterven alleen gaan. Wij mogen ons in deze weg gesterkt weten door Hem Die de overwinning behaald heeft. En in Hem Die ons heeft liefgehad zijn wij meer dan overwinnaars. “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?” (Joh. 8 : 35) 

Dinsdag 1 februari

Lezen: Mattheüs 16 : 24 – 27Jezelf verloochenen 

Vraag: Wie Jezus wil volgen moet dicht bij Hem leven. Doe je dat en hoe doe je dat? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Danken voor de weg die Jezus gegaan is, zodat wij die weg niet alleen hoeven te gaan.
– Bidden om Jezus te volgen op de weg die Hij je laat gaan, ook als dat lijden betekent. 

Zingen: Psalm 27 : 7
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Woensdag 2 februari

Lezen: Lukas 14 : 25 – 33  – Discipel zijn 

Vraag: Wat betekent het voor jou in de praktijk van het leven om discipel te zijn?  

Gebeds- en dankpunten:
– Danken dat God mensen wil gebruiken in Zijn dienst.
– Bidden of de Heere wil helpen om de goede keuzes in het leven te maken.

Zingen: Weerklank 41 : 1,2  Jezus die langs het water liep. 

Donderdag 3 februari

Lezen: Lukas 18 : 18 – 30 –   Alles verlaten om Jezus te volgen 

Vraag: Is er iets in je leven dat in de weg staat bij het volgen van Jezus? 

Gebeds- en dankpunten:
– Danken dat God Zelf het mogelijk gemaakt heeft om zalig te kunnen worden.
– Bidden dat de liefde voor Jezus al het andere in je leven te boven gaat. 

Zingen: Psalm 108:1
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
‘k Zal zingen voor den Opperheer;
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
‘k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

Vrijdag 4 februari

Lezen: Heb. 11 : 24 – 26Het kost wel wat! 

Vraag: Ervaar je iets van het lijden om Christus’ wil? 

Gebeds- en dankpunten: 
– Danken voor het loon dat wacht voor al Gods kinderen.
– Bidden om door het geloof met volharding de weg te gaan door het leven, ook als het je veel kost. 

Zingen: Psalm 16 : 6
Gij maakt eerlang mij ‘t levenspad bekend,
Waarvan, in druk, ‘t vooruitzicht mij verheugde;
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
Schenkt mij in ‘t kort verzadiging van vreugde;
De lieflijkheên van ‘t zalig hemelleven
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.

Zaterdag 5 februari

Lezen: Hebreeën 12 : 1 – 3  – Met het oog gericht op Jezus! 

Vraag: Wat helpt je om je oog op Jezus gericht te houden? 

Gebeds- en dankpunten: 
– Danken dat Jezus het ons niet alleen heeft voorgedaan, maar ons ook is voorgegaan.
– Bidden om ons oog gericht te houden op Jezus. 

Zingen: Psalm 118 : 7
De HEER is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
Van hulp en heil ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankb’re psalmen:
“Gods rechterhand doet grote kracht.”
. 

Zondag 6 februari

Lezen: Hebreeën 13 : 13 – 16 –  Wat mag het kosten? 

Vraag: In dit gedeelte wordt je opgeroepen offers te brengen: lofprijzing (vs. 15), het ondersteunen van de armen (vs. 16) en het delen van geld en goed met medegelovigen (vs. 16).
Welke offers breng jij? 

Gebeds- en dankpunten:
– Danken dat Christus Zichzelf gegeven heeft als offer ter verzoening.
– Bidden om een leven waarin we God loven en mededeelzaam te zijn. 

Zingen: Psalm 119 : 36
‘t Is goed voor mij, verdrukt te zijn geweest,
Opdat ik dus Uw Godd’lijk recht zou leren;
Sinds heeft mijn hart voor hovaardij gevreesd.
Ai, doe mij steeds Uw wil als heilig eren;
Ver boven goud en zilver, en wat meest
Den mens bekoort, zal ik Uw wet waarderen.

Maandag 7 februari

Lezen: Openbaring 12 : 7 – 11  – Je leven niet liefhebben 

Vraag:
In vers 11 worden drie wapens genoemd waarmee de draak is overwonnen:
1. het bloed van het Lam;
2. het woord van hun getuigenis;
3. ze hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
Heb je deze drie wapens? 

Gebeds- en dankpunten:
– Danken voor de overwinning die er is in het bloed van het Lam.
– Bidden om toegerust te zijn in de strijd tegen de satan. 

Zingen: Weerklank 95 : 1, 2  Nu is verschenen al Gods heil en kracht.

Week 2 - Jezelf liefhebben?

Je moet toch jezelf liefhebben? Er staat toch immers dat je je naaste moet liefhebben als jezelf? Dat staat inderdaad in Markus 12 : 28 – 34. Maar laten we dan eens goed kijken wat er staat.

Als een Schriftgeleerde vraagt wat het eerste is van alle geboden, antwoordt Jezus: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (vs. 30, 31). Wat is dus het belangrijkste gebod? Dat is God liefhebben, en hieraan gelijk: je naaste liefhebben.
En jezelf liefhebben? Dat zou dan het derde zijn. Er wordt vanuit gegaan dat een mens zichzelf liefheeft. Het is natuurlijk dat mensen een bepaalde liefde tot zichzelf hebben. Paulus schrijft: “Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.” (Ef. 5 : 29) Toch zijn er mensen die zichzelf beschadigen. Maar dat heeft misschien een psychische oorzaak.

De Bijbel noemt eigenliefde juist een teken van ontaarding in het laatste der dagen: “En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers ….” (2 Tim. 3 : 1,2) In de Bijbel vinden we dus als zodanig geen oproep om jezelf lief te hebben, maar staat deze altijd in de context van het liefhebben van de naaste. Maar we zijn wel beelddragers van God en ons lichaam wordt ‘een tempel van de Heilige Geest’ genoemd (1 Kor. 6: 19). Daarom moeten we wel voor ons lichaam zorgen.

Wat vraagt God van ons? JOY! Jesus first, others next, yourself last! Jezus Zelf is ons hierin voorgegaan en heeft het voorgedaan. Hij kwam om de wil van Zijn Vader te volbrengen. Hij gaf Zijn leven, zelfs voor vijanden. En Hijzelf? Geregeld zocht Hij de afzondering om in gebed te gaan. Weerspiegelt ons leven iets van Zijn leven?

Dinsdag 8 februari

Lezen: Markus 12 : 28 – 34 – Jezelf liefhebben?

Vraag: Is de volgorde bij jou JOY: Jesus first, others next, yourself last?

Gebeds- en dankpunten:
Danken voor de liefde van de Heere Jezus: Zijn Vader eerst, de verloren mensheid daarna, Hijzelf het laatst. 
– Bidden om een evenwicht te vinden tussen liefde voor de naaste en zorg voor jezelf.

Zingen: Weerklank 243 : 1, 2, 3, 4Schenk, o liefdevolle Vader

Woensdag 9 februari

Lezen: Lukas 10 : 25 – 37 – De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan

Vraag: Voor wie ben jij een naaste?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken voor mensen die een naaste voor je zijn. 
– Bidden om een naaste te zijn voor mensen die je nodig hebben.

Zingen: Weerklank  552 : 1 6 Toen ik naar mijn naaste zocht

Donderdag 10 februari

Lezen: Lukas 14 : 7 – 11 – Onbaatzuchtige liefde

Vraag: In deze gelijkenis roept Jezus ons op er onbaatzuchtig te zijn voor de ander. Wat betekent dit voor jou?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken voor mensen die onbaatzuchtig geven aan een ander, aan jou. 
– Bidden om onbaatzuchtig te zijn, er ook te zijn voor mensen van wie je niets terug ontvangt.

Zingen: Weerklank 264 : 1 – Ik wil jou van harte dienen

Vrijdag 11 februari

Lezen: 2 Timotheüs 3 : 1 – 5 – Liefhebbers van zichzelf

Vraag: Wat herken je van het liefhebben van jezelf in de wereld, in de kerk en bij jezelf?Wat herken je van het liefhebben van jezelf in de wereld, in de kerk en bij jezelf?

Gebeds- en dankpunten:
Danken dat God onze liefdeloze wereld nog steeds genadig is. 
– Bidden om de tekenen van de tijden te verstaan. Liefdeloosheid is immers een teken dat we leven in ‘het laatste der dagen’.

Zingen: Weerklank 407 : 3 – God heeft hiermee ook het gebod gegeven

Zaterdag 12 februari

Lezen: Galaten 5 : 22 – 26 – De vrucht van de Geest

Vraag: Het gaat over de werken van het vlees en de vrucht van de Geest. In het leven van iedere gelovige zullen deze aspecten van het werk van de Heilige Geest te zien zijn. Wat herken je van deze vrucht in je leven?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken dat de Heilige Geest deze vrucht wil werken in je leven. 
– Bidden om doorwerking van de Heilige Geest in je leven.

Zingen: Weerklank: 207 : 1Wat zijn de goede vruchten

Zondag 13 februari

Lezen: Mattheüs 26 : 36 – 46 – Niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

Vraag: Staat de wil van God voorop in je leven of je eigen wil?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken dat Jezus in Zijn lijden gehoorzaam geweest is tot in de dood. 
– Bidden om de wil van God te doen en niet je eigen wil.

Zingen: Gezang 5 : 4 – Uw wil geschied’, Uw wil alleen

Maandag 14 februari

Lezen: Openbaring 4De kroon voor Hem!

Vraag: Draag jij die eerkroon?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken voor het werk van Jezus Christus. Hij heeft de spotkroon gedragen, zodat wij de eerkroon kunnen dragen. 
– Bidden om die kroon te mogen dragen en eenmaal voor Zijn voeten te mogen leggen.

Zingen: Psalm 89 : 8 – Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht;
Wij steken ‘t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in ‘t strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

Week 3 - Jezus, ons voorbeeld

De ander de voeten wassen ligt ons niet zo. We zijn er beter in om elkaar de oren te wassen. Maar de Heere Jezus laat ons zien dat dit van ons gevraagd wordt.

De Heere Jezus weet dat Hij gaat lijden en sterven. Maar voordat Hij teruggaat naar Zijn Vader wil Hij met Zijn discipelen de Paasmaaltijd gebruiken. Het is een afscheidsmaaltijd.

Ineens staat Jezus op van de maaltijd en gaat de voeten van de discipelen wassen. Niemand had immers voor de maaltijd de voeten gewassen. Dit slavenwerk hebben ze allemaal graag aan een ander overgelaten. Wie wil dit slavenwerk doen?

De discipelen hebben heel goed gevoeld dat dit niet klopt. Moet nu hun Heere en Meester hun voeten wassen? Dat is de omgekeerde wereld. En als de Heere Jezus bij Petrus komt, roept hij het dan ook uit: “Heere, wilt U mij de voeten wassen?” (Joh. 13 : 6) “U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen!” (Joh. 13 : 8)

Jezus is hun Heere en Meester. Hij heeft als Heere alle macht over hen en als Meester is Hij hun rabbi, hun leraar. Als Jezus dan als Heere en Meester hun voeten wast, moeten de discipelen ook elkaars voeten wassen. Een slaaf is immers niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan die hem gezonden heeft.

Jezus heeft de discipelen en ons een voorbeeld gegeven om de minste te willen zijn. En dat moet blijken in ons leven. Willen we het minste werk doen? Wie doet de toiletten als de kerk moet worden schoongemaakt? Wie vraagt dat zwak sociale gezin op de koffie?

“Als je deze dingen weet, zalig ben je als je ze doet.” (Joh. 13 : 17) Jakobus noemt het geloof zonder werken dood. En in het laatste oordeel zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” (Mat. 25 : 38, 39)

Dinsdag 15 februari

Lezen: Johannes 13 : 1 – 17 – Jezus, ons voorbeeld

Vraag: Wat was het laatste ‘slavenwerk’ dat jij gedaan hebt?

Gebeds- en dankpunten:
Danken dat Jezus gekomen is om te dienen. 
– Bidden om Jezus als Voorbeeld na te volgen.

Zingen: De Lofzang van Maria : 5Die stout zijn op hun macht

Die stout zijn op hun macht,
Heeft Hij versmaad, veracht,
Gestoten van de tronen;
Maar Hij verhoogt en hoedt
Het nederig gemoed,
Waarin Zijn Geest wil wonen.

Woensdag 16 februari

Lezen: Lukas 14 : 7 – 11  Oproep tot nederigheid

Vraag: Wat heeft dit gedeelte je te zeggen voor jouw leven?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken voor mensen die de minste durven te zijn. 
– Bidden om de gave van nederigheid.

Zingen: Psalm 17 : 3 – Ik zet mijn treden in Uw spoor.

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten,
Omdat G’, o God, mij altoos redt,
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

Donderdag 17 februari

Lezen: Lezen: Lukas 14 : 12 – 14 – Onbaatzuchtig geven

Vraag: Geven zonder iets terug te verwachten, doe je dat?  
Of zit er toch vaak wel iets van eigenbelang bij als je geeft?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken voor de volkomen onbaatzuchtigheid van Jezus. 
– Bidden om ook iets van die onbaatzuchtigheid te hebben.

Zingen: Weerklank 267 : 1, 2, 3 – Neem mijn leven, laat het, Heer

Vrijdag 18 februari

Lezen: 1 Petrus 2 : 19 – 25 – Christus, ons Voorbeeld in het lijden. 

Vraag: Hoe is Christus voor je een Voorbeeld in het lijden?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken voor Christus Die voor ons een Voorbeeld wil zijn. 
– Bidden om het Voorbeeld van Christus geduldig na te volgen.

Zingen: Weerklank 447 : 1 – 4Jezus, ga ons voor

Zaterdag 19 februari

Lezen: Mattheüs 25 : 31 46Wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus houdt zijn waarde.

Vraag: Wat heb jij deze week gedaan uit liefde tot Jezus?

Gebeds- en dankpunten:
Danken dat je de middelen hebt om armen, gevangenen enz. iets te geven. 
– Bidden om mededeelzaam voor en betrokken op armen, gevangenen enz. te zijn.

Zingen: Weerklank 214 : 1 – 3 – Eens zal op de grote morgen

Zondag 20 februari

Lezen: Jakobus 2 : 1 – 12 – Voor wie ben je beschikbaar?

Vraag: In dit gedeelte gaat het over handelen met aanzien des persoons.  Herken je het dat je dit soms wel doet, ook al wil je het misschien niet?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken dat er bij God geen aanzien des persoons is, maar dat je mag komen zoals je bent. 
– Bidden om zonder aanzien des persoons te handelen. 

Zingen: Weerklank 262 : 1,2 – Heer, U hebt ons in dit leven

Maandag 21 februari

Lezen: 1 Petrus 5 : 5 – 9 – Wees met nederigheid bekleed

Vraag: Nederigheid is ook in de gemeente heel belangrijk.  
Is dat te merken in jouw opstelling in de gemeente? Hoe?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken dat God juist oog heeft voor nederigen. 
– Bidden om de gave van nederigheid.

Zingen: Psalm 143 : 10 – Leer mij, o God van zaligheden

Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,
En leid’ mij in een effen land.

Week 4 - De gezindheid van Christus

Zelfverloochening is niet hetzelfde als jezelf wegcijferen. Het staat ook niet tegenover zelfaanvaarding. Maar wat is het dan wel? De Heere Jezus laat ons zien wat echte zelfverloochening is. Paulus schrijft in Fil. 2 : 5 dat het een gezindheid is, een houding, een mentaliteit. Die gezindheid laat Christus ons zien. Hij was immers volkomen God. Hij was bij Zijn Vader in de hemel en had daar alle heerlijkheid. Maar Hij heeft die heerlijkheid afgelegd en is mens geworden.

Wij mensen wilden en willen als God zijn. Hoogmoed is de eerste zonde. Maar Hij heeft Zich vernederd. Hij heeft Zijn hoge status afgelegd en de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij werd mens en is ons in alles gelijk geworden, behalve de zonde. In gehoorzaamheid aan Zijn Vader is Hij de weg gegaan naar het kruis. Hij stierf de meest verschrikkelijke dood. Het was een vervloekte dood. Hij liet Zich kruisigen, om de straf te dragen voor Zijn kinderen. Hij gaf Zichzelf ten offer, opdat vijanden met God verzoend zouden worden.

Zelfverloochening was het toen Hij in deze wereld kwam en er geen plaats voor Hem was. Zelfverloochening, toen Hij als mens honger en dorst had. Toen Hij bespot werd, omdat mensen Hem niet wilden erkennen als God. Zelfverloochening, toen Hij in Gethsémané de toorn van God moest dragen en het angstzweet Hem uitbrak. Zelfverloochening, toen Hij aan het kruis uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” (Mat. 27 : 46) Zelfverloochening, toen Hij in het graf gelegd werd.

Hij onderging dit alles uit vrije wil. Hij was immers gekomen om de wil van Zijn Vader te volbrengen. Hij had het allemaal kunnen voorkomen. Zijn Vader had Hem meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking kunnen stellen, maar Hij wilde gehoorzaam zijn aan de wil van Zijn Vader. Hij koos ervoor om deze weg te gaan, hoe zwaar het ook was. Het kostte Hem alles. Zelfverloochening heeft dus ook altijd iets in zich van een bewuste keus.

Laat die gezindheid van Christus ook in ons zijn. Dan wordt praktijk wat bij onze doop is gebeden: “Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en Hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde.” (Doopformulier)

Dinsdag 22 februari

Lezen: Filippenzen 2 : 5 – 11De gezindheid van Christus

Vraag: Is in je leven iets te zien van de gezindheid van Christus?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken voor het werk dat Christus wilde doen. 
Bidden dat God je duidelijk wil maken welke keuzes je moet maken in je leven. 

Zingen: Weerklank 144 : 1 – 4 – Hij kwam bij ons heel gewoon

Woensdag 23 februari

Lezen: Filippenzen 2 : 12 – 18Je leven een offer

Vraag: De Filippenzen hadden zichzelf in het geloof als een offer helemaal overgegeven aan de Heere. En Paulus geeft zich als een plengoffer, een drankoffer dat gebracht werd als aanvulling op het gewone offer, aan de Heere. De beeldspraak wijst op een volkomen overgave van de Filippenzen en van Paulus aan de Heere en Zijn dienst. Kan dat ook van jouw leven gezegd worden?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken voor het offer van Jezus Christus. 
– Bidden dat je leven een levend dankoffer zal zijn.

Zingen: Psalm 40 : 4 – Brandofferen, noch offer voor de schuld

Brandofferen, noch offer voor de schuld,
Voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid’ ik: “Zie, ik kom , o HEER;
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen;
Mijn liefd’ en ijver brandt:
Ik draag Uw heil’ge wet,
Die Gij denk sterv’ling zet,
In ‘t binnenst’ ingewand.”

Donderdag 24 februari

Lezen: Jesaja 53De Koning werd een Knecht

Vraag: Lees dit gedeelte nog een keer en verander ‘ons’ in ‘mijn’ en ‘wij’ in ‘ik’.  
Wat  betekent dit voor jou?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken dat de profetie in Christus is vervuld. 
Bidden dat ook de Joden Christus niet alleen als Knecht, maar ook als Koning zullen zien.

Zingen: Weerklank 424 : 1, 2 – Eigen roem is uitgesloten

Vrijdag 25 februari

Lezen: Johannes 15 : 9 – 17 – Blijven in de liefde van Christus geeft blijdschap

Vraag: In de liefde van Christus blijven betekent Hem volgen in liefde tot de ander. Dat geeft blijdschap. 
Herken je dat? 

Gebeds- en dankpunten:
Danken dat de Heere Jezus ons is voorgegaan in gehoorzaamheid en liefde. 
– Bidden om in Zijn kracht ook deze weg te gaan.

Zingen: Psalm 133 : 1, 3 – Ai, ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ’t, dat zonen

Ai ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat zonen
Van ‘t zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd;
‘t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En ‘t leven tot in eeuwigheid.

Zaterdag 26 februari

Lezen: Johannes 12 : 20 26Sterven en vrucht dragen

Vraag: Herken je in je leven iets van het sterven aan jezelf en het vrucht dragen in Christus?

Gebeds- en dankpunten:
Danken voor Christus Die stierf en daardoor vrucht droeg. 
– Bidden om een vruchtbaar leven te mogen leiden.

Zingen: Weerklank 56 – Laat m ’in U blijven, groeien, bloeien

Zondag 27 februari

Lezen: Galaten 2 : 15 – 21 – Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.

Vraag: Leeft Christus ook in jou en wat betekent dat?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken voor Christus Die volkomen heeft betaald voor alle zonden. 
– Bidden om een leven in Christus.

Zingen: Liedboek 221 : 2 – Op uw woord, o Leven van ons leven

Maandag 28 februari

Lezen: Romeinen 8 : 18 – 30  Gelijkvormig aan het beeld van Christus

Vraag: Wat betekent het om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken dat God het beeld van Christus in ons wil herstellen. 
– Bidden dat we steeds meer gelijkvormig mogen worden aan het beeld van Christus.

Zingen: Avondzang : 7 – O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’

Dinsdag 1 maart

Lezen: Mattheüs 18 : 1 – 5 – Worden als een kind

Vraag: De discipelen stellen de vraag wie de meeste is in het Koninkrijk der hemelen. De Heere Jezus neemt een kind als voorbeeld. Wat heeft dat jou te zeggen?

Gebeds- en dankpunten:
– Danken dat iedereen als een kind mag komen tot Jezus. 
– Bidden om te worden als een kind.

Zingen: Het gebed des Heeren : 2 – Geheiligd word’ Uw naam: ai, geef

Geheiligd word’ Uw naam; ai, geef,
Dat elk, waar hij op aarde leev’,
Dien Vadernaam erkennen moog’,
Uw deugden roeme hemelhoog;
Dat elk, als kind, aan U gelijk’,
En in zijn doen Uw beelt’nis blijk’.