TussenWoordje Markus

Tekst: Lia van der Neut

Heb je een ‘verloren’ moment? Sta je in de file? Ga je een kop koffie drinken? Dan is dat een mooi moment voor een tussendoortje waarin je kunt mediteren over het Woord.

Het TussenWoordje bevat een enkel Bijbelvers (of een paar verzen) met een korte uitleg en toepassing om over te mijmeren. Het is geen diepgaande Bijbelstudie. Misschien ben je het er niet altijd mee eens of zou je zelf een ander accent leggen. Dat is prima, want je bent dan wel aan het denken gezet. Ik ben geen theoloog. Het zijn gewoon mijn gedachten die ik heb verwoord en ik hoop dat jij erdoor wordt gezegend, bemoedigd en opgebouwd.


april

donderdag 11 april

Johannes kwam in de woestijn en doopte
en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.

Markus 1:4

Johannes:
Ik werd geboren met een bijzondere opdracht.
Mijn taak was de mensen voor te bereiden op de komst van de Messias.
Ik maakte hun duidelijk dat ze zich moesten bekeren,
want door te zondigen, hebben we ons van God afgekeerd
en is ons bestaan dor en vruchteloos als een woestijn geworden.
Maar wie zijn zonden eerlijk aan God belijdt, ontvangt vergeving.
De doop is daar het teken van: je zonden worden afgewassen
en je mag een nieuw leven met de Heere God beginnen.

vrijdag 12 april

En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij Wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van Zijn sandalen los te maken.

Markus 1:7

Johannes:
Er waren veel mensen die mij opzochten om de boodschap van God te horen.
Misschien waren er ook die mij, de profeet, volgden alsof ik een soort idool was.
Maar het ging niet om mij, het ging om Degene Die na mij zou komen!
Ik bedoel Jezus. Niets of niemand kan Hem evenaren.
Bij Hém moet je zijn!
Volg Jezus, luister naar Hem en leer van Hem.

zaterdag 13 april

En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?

Markus 1:27

Een discipel:
Door het volgen van Jezus leerden we Hem steeds beter kennen.
Op sabbat gingen we naar de synagoge.
Daar toonde Hij Zijn macht door een bezetene te bevrijden van een onreine geest.
Zoiets hadden we nog nooit meegemaakt.
Jezus hoeft maar iets te zeggen en het gebeurt; Hij heeft Goddelijk gezag.
Zelfs demonen gehoorzamen Hem.
Dat kan maar één ding betekenen: Hij is werkelijk de Messias!

zondag 14 april

En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en zij spraken meteen met Hem over haar. En Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op, en meteen verliet de koorts haar; en zij diende hen.

Markus 1:30-31

Petrus:
Mijn vertrouwen in Jezus nam steeds meer toe.
Daarom vertelde ik Hem dat mijn schoonmoeder ziek was.
Hij ging bij haar kijken.
Zodra Hij haar had geholpen om overeind te komen, was de koorts verdwenen en ze was gelijk fit genoeg om als gastvrouw voor ons te zorgen.

Je kunt met al je problemen bij de Heere Jezus terecht.

maandag 15 april

En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!

Markus 1:41

De man die melaats was:
Sinds ik melaats was, leefde ik in quarantaine vanwege het besmettingsgevaar.
Mijn situatie was uitzichtloos, maar toen ik gehoord had van de wonderen die Jezus deed, wist ik dat Hij me zou kunnen genezen.
Ik ging naar Hem toe, hoewel ik daarmee de quarantaine-regels overtrad.
Jezus was werkelijk met mij bewogen en raakte me zelfs aan!
Dat ging verder dan mijn buitenkant; Hij raakte mij diep vanbinnen en heelde niet alleen mijn lichaam, maar ook mijn ziel.

dinsdag 16 april

En Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat uzelf aan de priester zien, en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, tot een getuigenis voor hen.

Markus 1:44

De man die genezen was van melaatsheid:
Natuurlijk ging ik naar de tempel om me aan de priester te laten zien en een offer aan God te brengen.
Dan zou ik officieel rein worden verklaard en het contact met God en mensen zou worden hersteld!
Door mij te genezen had Jezus mij mijn leven teruggegeven.
Hoe zou ik kunnen zwijgen over wat Hij had gedaan?
Dat lukte mij niet!

woensdag 17 april

Er kwamen ook enigen naar Hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen.

Markus 2:3

De verlamde man:
Afhankelijk zijn van anderen is niet makkelijk, maar wel leerzaam.
Daardoor ga je steeds meer beseffen dat je niet zonder andere mensen kunt.
God heeft ons aan elkaar gegeven.
Als je denkt dat je geen hulp van anderen nodig hebt, is je leven arm.
Ik heb ontdekt dat de mensen om mij heen mijn leven verrijken.
Het beste wat mij is overkomen, is dat ze mij bij Jezus hebben gebracht.

Waarbij kun jij de hulp van anderen gebruiken?
En waarmee kun jij een ander helpen?

donderdag 18 april

En omdat zij niet bij Hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Hij was; en nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de ligmat waarop de verlamde lag, neer.

Markus 2:4

De man die verlamd was:
De vier mannen die mij droegen, deden hun uiterste best voor mij.
Ze lieten zich nergens door tegenhouden.
Niets was hun te veel om het doel, Jezus, te bereiken.
Het is geweldig om zulke vrienden te hebben, een geschenk van God.

Het is ook mooi om zélf zo’n vriend te zijn, want zoals Jezus zegt is het zaliger te geven dan te ontvangen.

vrijdag 19 april

En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.

Markus 2:5

De man die verlamd was:
Jezus keek niet alleen naar mij, maar ook naar de mannen die mij bij Hem hadden gebracht.
Hij zag ons geloof en de verwachting in onze ogen.
Toen sprak Hij die bevrijdende woorden dat mijn zonden vergeven waren.
Ik was nog steeds verlamd, maar toch was ik verlost, want mijn schuld die ik had tegenover God, was weggedaan.

Welke beperking je ook kunt hebben, alles wat tussen jou en God in staat, is een groter probleem.
Jezus wil het uit de weg ruimen.

zaterdag 20 april

Een schriftgeleerde:
Ik was erbij toen Jezus tegen die verlamde man zei dat zijn zonden waren vergeven.
Verontwaardiging borrelde in mij op, want alleen God kan zonden vergeven.
Wie dacht deze Jezus wel dat Hij was?!
Maar blijkbaar wist Hij wat er in mij omging, want Hij reageerde op mijn onuitgesproken gedachten en vroeg:

Wat is gemakkelijker, tegen de verlamde te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen?

Markus 2:9

Jezus bracht me in verwarring.
Was Hij méér dan alleen een wonderdoener?
Hij doorgrondde mij zoals God, Die mij door en door kent…

zondag 21 april

Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.

Markus 2:10-11

De verlamde man:
Dat Jezus de macht had zonden te vergeven, had ik zelf ervaren.
Nu maakte Hij het voor de omstanders zichtbaar.
Ik aarzelde geen moment, maar deed wat Hij zei.
Jezus gaf mij óók de macht over mijn ledematen terug.
En voor mij was duidelijk van Wie Hij díé macht ontvangen had.

Ga naar Jezus met al je noden en geef God de eer!

maandag 22 april

En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem.

Markus 2:14

Levi:
Ik was een tollenaar, in dienst van de Romeinen, de vijand die ons overheerste.
Dus ik werd door iedereen als een landverrader beschouwd en met de nek aangekeken.
Maar Jezus was anders; Hij zág mij!
En dat niet alleen, Hij wilde met mij te maken hebben en vroeg mij Hem te volgen.

Welk beeld anderen (en jijzelf) ook van je hebben, Jezus kijkt verder…
Hij ziet jóú en Hij wil je kennen!

dinsdag 23 april

En ze letten scherp op Hem om te zien of Hij hem op de sabbat genezen zou, opdat zij Hem zouden kunnen beschuldigen.

Markus 3:2

Een discipel:
Jezus had niet alleen volgelingen, maar ook tegenstanders.
De godsdienstige leiders probeerden Hem altijd te betrappen op verkeerde dingen.
Werken op de rustdag bijvoorbeeld, was tegen de Wet van God.
Maar alles wat Jezus deed, deed Hij uit liefde voor God en Zijn naaste.
Zo liet Hij ons zien wat de bedoeling van God is.

Natuurlijk is het goed om te leven naar Gods geboden, maar als je dat niet uit liefde doet, ben je verkeerd bezig.

woensdag 24 april

En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven.

Markus 3:14-15

Een discipel:
Wij waren bevoorrecht dat we zo dicht bij Jezus mochten zijn.
Dat was ook nodig, want tijdens deze driejarige ‘stage’ leerden we alles van Hem om later in dienst van God onze taak te kunnen vervullen.

Als je ook door de Heere in dienst wilt worden genomen, blijf dan dicht bij Jezus en leer van Hem.
Hij zal je zeker voorzien van werk op maat.

donderdag 25 april

Zijn verwanten gingen eropuit om Hem tegen te houden, want zij zeiden: Hij is buiten Zichzelf.

Markus 3:21

Een broer van Jezus:
Wij begrepen niet wat de mensen die Jezus volgden in Hem zagen.
Voor ons was Hij gewoon onze oudste broer, Die niet goed wist waarmee Hij bezig was.
Daarom dachten we dat we Hem tegen Zichzelf moesten beschermen.

Het beeld dat je van Jezus hebt, kan een juiste kijk op Hem in de weg staan.
Maar als je goed let op Zijn woorden en daden, leer je Hem kennen zoals Hij is: de Zoon van God, Die gekomen is om de wereld te redden.

vrijdag 26 april

En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en: Door de aanvoerder van de demonen drijft Hij de demonen uit.

Markus 3:22

Een discipel:
De meeste godsdienstige leiders hadden iets tegen Jezus.
Misschien beschuldigden ze Hem omdat ze bang waren hun invloed te verliezen.
Maar Jezus maakte duidelijk dat het onmogelijk is demonen uit te drijven als je zelf bezeten bent door de duivel.
Hij had Zijn macht van God gekregen; door Gods Geest dreef Hij demonen uit.
Maak niet de vergissing het werk van de Heilige Geest ‘duivels’ te noemen en keer je niet tegen Jezus, maar volg Hem.

zaterdag 27 april

En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?

Markus 4:38

Een discipel:
Je kunt denken dat alles wat Jezus deed, makkelijk voor Hem was; Hij was tenslotte de Zoon van God!
Maar Hij was ook echt mens, net als jij en ik.
Zijn werk kostte Hem energie en Hij had behoefte aan rust.
Hij sliep zelfs toen er schipbreuk dreigde door de storm heen.
Wij verweten Hem zorgeloosheid, maar dat was het niet; Hij lag en sliep gerust, Zich van Gods trouw bewust.

zondag 28 april

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.

Markus 4:39

Een discipel:
Wij dachten dat Jezus ons wel kon helpen in die storm, maar wat Hij deed, ging ver boven onze verwachtingen uit.
Hij sprak de wind en de zee toe als een paar ondeugende kinderen en … ze gehoorzaamden Hem!
Ik heb nooit meer zo’n stilte meegemaakt.

Neem Jezus mee in je levensschip.
Want in wat voor storm je ook terecht kunt komen, voor Hem is werkelijk geen orkaan te sterk en geen zee te hoog.

Maandag 29 april

En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?

Markus 4:40

Een discipel:
Die vraag van Jezus kwam bij me binnen!
Zolang het in mijn leven voor de wind gaat, denk ik dat het wel goed zit met mijn geloof.
Maar waar is mijn vertrouwen op God als het gaat stormen?
Ik was het gewoon kwijt toen het erop aankwam.
Ik liet me beheersen door de omstandigheden.
De angst had me in zijn greep en ik vergat dat de Heere erbij was…

Ik ben dankbaar, omdat God ondanks mijn gebrek aan geloof, zoveel geduld met me heeft.

Dinsdag 30 april

Een discipel:
Mensen kunnen veel; we bouwen schepen en bevaren de zeeën, maar op het weer hebben we geen invloed.
Als ons schip in een orkaan komt, staan we machteloos.
Dus toen de wind en de zee op het bevel van Jezus tot rust kwamen, waren we vol ontzag voor Hem en we zeiden tegen elkaar:

Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Markus 4:41

De vraag stellen is hem beantwoorden:
Alleen God, de Schepper van hemel en aarde, is tot zulke dingen in staat.
Ja, Jezus is 100% mens, maar tegelijk is Hij 100% God!


mei

woensdag 1 mei

Jezus had een man verlost van de demonen waardoor hij bezeten was.
Die onreine geesten waren in een kudde varkens getrokken en de beesten hadden zich in zee gestort.
Daar waren de inwoners van Gadara niet blij mee.
Zij vonden hun inkomen belangrijker dan hun geestelijk welzijn.

En zij begonnen Hem te smeken uit hun gebied weg te gaan.

Markus 5:17

Toen vertrok Jezus.
Wanneer Hij niet welkom is, blijft Hij niet.

Jezus wil graag deel uitmaken van je leven, als jij Hem toelaat.
Dan zal Hij ook invloed hebben op de keuzes die je maakt, je doen en laten.
Mag Hij?

donderdag 2 mei

De man die bezeten was geweest:
Jezus had mij bevrijd van de demonen.
Toen Hij door mijn plaatsgenoten werd weggestuurd, vroeg ik Hem of ik met Hem mee mocht gaan.
Maar Jezus had een beter plan.
Hij zei tegen mij:

Ga naar uw huis, naar de uwen, en bericht hun alles wat de Heere voor u gedaan heeft, en hoe Hij Zich over u ontfermd heeft.

Markus 5:19

Ook mensen die denken dat ze beter af zijn zonder Jezus, hebben Hem nodig.
Daarom heeft elke christen (= elk mens die door Christus is verlost) dezelfde opdracht:
Je mag anderen vertellen hoe de Heere Zich over je heeft ontfermd.

vrijdag 3 mei

Toen ging hij weg en begon in het gebied van Dekapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had, en ze verwonderden zich allen.

Markus 5:20

De man die bezeten was geweest:
Ik was vroeger berucht omdat ik een gevaar voor mezelf en anderen was.
Ronddwalend tussen de bergen en grafspelonken had ik mezelf met stenen gepijnigd en niemand kon me tegenhouden.
Nu vertelde ik aan iedereen dat Jezus me van de demonen had bevrijd en dat ik innerlijk vrede had.
Het bewijs was ikzelf; iedereen kon zien hoe ik was veranderd.

Maak anderen nieuwsgierig naar Jezus door te vertellen wat Hij voor je heeft gedaan.

zaterdag 4 mei

Jaïrus:
De meeste godsdienstige leiders waren tegen Jezus, maar ik had Hem nodig want mijn dochtertje lag op sterven.
Ik liet me als hoofd van de synagoge niet tegenhouden door mijn positie, of door wat anderen ervan zouden denken, maar ik wierp me aan Zijn voeten neer

en smeekte Hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven.

Markus 5:23

Als je inziet dat je de Heere Jezus nodig hebt, laat je dan door niets of niemand tegenhouden, maar leg je leven in Zijn reddende handen.

zondag 5 mei

Een vrouw die leed aan bloedverlies:
Door mijn aandoening was ik niet alleen verzwakt, maar ook onrein; ik kon al twaalf jaar niet naar de tempel om daar de Heere te dienen en was bovendien in een sociaal isolement terechtgekomen.
Dus toen ik van Jezus hoorde, zei ik:

Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden.
En meteen droogde de bron van mijn bloed op, en merkte ik aan mijn lichaam dat ik van die aandoening genezen was.

Markus 5:28-29

Heb je van de Heere Jezus gehoord?
Aarzel niet om naar Hem toe te gaan.
Hij kan je helpen, zowel lichamelijk als geestelijk en sociaal/emotioneel.

maandag 6 mei

De discipelen:
We waren onderweg naar het huis van Jaïrus, het hoofd van de synagoge, die Jezus gevraagd had met hem mee te komen om zijn dochtertje te genezen.
Er liep een massa mensen met ons mee.
Toen vroeg Jezus ineens:

Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?
En wij zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt?

Markus 5:30-31

Je vraagt je misschien weleens af of de Heere jou opmerkt tussen alle mensen op deze aarde.
Nou, daar kun je zeker van zijn!
De Heere heeft aandacht voor ieder mens persoonlijk, ook voor jou.

dinsdag 7 mei

De vrouw die was genezen van haar aandoening:
Jezus keek om Zich heen om te zien wie Hem had aangeraakt.
Hoewel ik beefde van angst, omdat ik wist dat Hij míj zocht, kwam ik naar Hem toe, ik wierp me voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid.
Toen zei Hij tegen me:

Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.

Markus 5:34

De Heere Jezus wil je genezen, maar Hij wil je ook kennen; Hij zoekt contact met jou.
Vertel Hem de volle waarheid over jezelf, geloof in Hem, dan redt Hij je en geeft Hij je vrede.

woensdag 8 mei

Jaïrus:
Het was natuurlijk prachtig dat Jezus die vrouw had genezen, maar het oponthoud had te lang geduurd, want terwijl Hij nog sprak, kwamen er boodschappers bij mijn huis vandaan.
Ze zeiden:

Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?
Zodra Jezus dat gehoord had, zei Hij tegen mij: Wees niet bevreesd, geloof alleen.

Markus 5:35-36

Onthoud dat je de Heere met elk probleem mag ‘lastigvallen’.
In de meest hopeloze situatie kan Hij helpen.
Hij vraagt van jou alleen geloof, vertrouwen in Hem.
Als dat nu net is wat je mist, bid er dan om.
Hij wil je geloof geven.

donderdag 9 mei

Jaïrus:
Eindelijk waren we bij mijn huis aangekomen.
Er werd luidkeels gehuild door mensen die treurden om mijn dochter.

Toen Jezus naar binnen gegaan was, zei Hij tegen hen:
Waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.

Markus 5:39

De woorden van Jezus waren onbegrijpelijk, want het was voor iedereen duidelijk dat mijn dochtertje was gestorven.
En toch… ik vestigde mijn hoop op Jezus, Die tegen me had gezegd:
‘Vrees niet, geloof alleen!’

Wij zeggen: ‘zolang er leven is, is er hoop’, maar bij de Heere is hoop, zelfs over de grens van de dood heen.

vrijdag 10 mei

Jaïrus:
En Jezus pakte de hand van ons kind en zei tegen haar:

Talitha, koemi! Dat is vertaald: Meisje (Ik zeg je), sta op.

Markus 5:41

Meteen stond ons twaalfjarige dochtertje op.
Alsof ze even had liggen slapen en door Jezus wakker werd gemaakt.
Ze kon ook gelijk weer lopen.
Mijn vrouw en ik waren compleet buiten onszelf van verwondering…
Jezus kan meer dan genezen; Hij heeft zelfs macht over de dood!
Maar Jezus zei heel praktisch dat we ons meisje eten moesten geven.

De Heere Jezus maakt geen onderscheid tussen het geloof en de praktijk van het alledaagse leven; ze horen bij elkaar.

zaterdag 11 mei

Een discipel:
Op de rustdag gingen we in Nazareth, waar Jezus was opgegroeid, naar de synagoge.
Hij gaf daar uitleg over Gods Woord.
De mensen, die Hem kenden, zeiden:

Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.

Markus 6:3

Het beeld dat jij van Jezus hebt, kan je geloof in de weg staan.
Dan kun je niet onbevooroordeeld naar Hem luisteren.
Bid of de Heere alles wil wegnemen wat jou ervan weerhoudt Hem echt te leren kennen.

zondag 12 mei

En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. En Hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs.

Markus 6:6

Een discipel:
De plaatsgenoten van Jezus hadden het voordeel dat ze Hem van jongs af aan kenden.
Hij was anders dan alle andere mensen, want Jezus had nooit kwaad gedaan; Hij was werkelijk goed!
Maar daar waren de Nazareners blind voor; ze stonden niet open voor Jezus en dat verbaasde Hem.
Daarom ging Hij uit Nazareth weg, naar dorpen waar men wel naar Hem wilde luisteren.

Laat Jezus niet weggaan vanwege jouw ongeloof, maar laat Hem bij je blijven vanwege je geloof.

maandag 13 mei

En Hij riep de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee uit te zenden en gaf hun macht over de onreine geesten.

Markus 6:7

Een discipel:
Jezus zou niet altijd bij ons zijn, dus het was nodig om praktijkervaring op te doen.
Hij stuurde ons er in tweetallen op uit om hetzelfde te doen als Hij.
Zo konden we elkaar aanvullen en helpen.

Als volgeling van Jezus ben je nooit alleen een ‘meeloper’.
Hij zal je aan het werk zetten, maar Hij geeft je medegelovigen die je steunen, en de gave om de taak die Hij je heeft opgedragen, te kunnen volbrengen.

dinsdag 14 mei

En als er zullen zijn die u niet ontvangen en niet naar u luisteren, schud dan, als u vandaar weggaat, het stof af dat onder uw voeten zit, tot een getuigenis tegen hen.

Markus 6:11a

Een discipel:
Jezus heeft ons erop voorbereid dat er mensen zijn die het Evangelie zullen verwerpen.
Zij kunnen zich soms ook vijandig tegen christenen gedragen.
Het is jouw taak te getuigen van Jezus, maar wie jouw getuigenis hoort, is zelf verantwoordelijk voor wat hij ermee doet.
Als je weerstand ervaart, ga dan weg, want het werkt averechts als je blijft aandringen en er zijn anderen die wél willen luisteren.

woensdag 15 mei

Voorwaar zeg Ik u: Het zal voor Sodom of Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor die stad.

Markus 6:11b

Een discipel:
Jezus vertelde niet alleen over het Koninkrijk van God, maar Hij waarschuwde ook hoe het is voor mensen die God en Zijn Koninkrijk verwerpen; mensen die niet door Jezus gered willen worden.
Zij zullen net als de steden Sodom en Gomorra veroordeeld worden.
Dat betekent een eeuwigheid zonder God, buiten Zijn liefde, zonder vreugde, zonder vrede.
Geen zaligheid maar verlorenheid.
Dat gun je toch geen mens?
Daarom verkondigen we dat de Heere Jezus de Redder is, de Enige!

donderdag 16 mei

Een discipel:
Wij kwamen terug bij Jezus en vertelden Hem alles wat we in Zijn opdracht hadden gedaan.

En Hij zei tegen ons:
‘Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit’, want er waren er velen die kwamen en die gingen, en wij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten.

Markus 6:31

De Heere kan je een opdracht geven, maar Hij laat je niet werken tot je erbij neervalt.
Hij let ook op jouw persoonlijke behoeften.
Wordt het je soms te veel?
Misschien is dan voor jou de tijd aangebroken om te pauzeren en bij Jezus tot rust te komen.

vrijdag 17 mei

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen.

Markus 6:34

Een discipel:
In het schip hadden we even genoten van de rust, maar er stond alweer een menigte mensen op Jezus te wachten.
Hij zag hun noden en Zijn hart ging naar hen uit.

Elk mens heeft zijn eigen zorgen en vragen.
Ook jij worstelt daar vast weleens mee…
De Heere Jezus geeft niet alleen antwoord, Hij ís Zelf het antwoord op al onze problemen.

zaterdag 18 mei

Een discipel:
Omdat het laat geworden was, zeiden wij tegen Jezus dat Hij de mensen weg moest sturen.
Dan konden ze misschien nog eten kopen in de omliggende plaatsen.

Maar Hij antwoordde: Geeft u hun te eten. En wij zeiden tegen Hem: Moeten wij voor tweehonderd penningen brood gaan kopen en hun te eten geven?

Markus 6:37

Dat was nogal sarcastisch van ons en een blijk van gebrek aan vertrouwen in Jezus.
Ook al heb je de middelen niet om te doen wat Jezus je opdraagt, de vraag is of je bereid bent om Hem te gehoorzamen … Dan zal Hij voor de rest zorgen.

zondag 19 mei

Een discipel:
Jezus vroeg ons te kijken hoeveel brood we hadden.
Er waren vijf broden en twee vissen.
Veel te weinig voor vijfduizend mannen!
Maar…

toen Hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek Hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan Zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten, en de twee vissen verdeelde Hij onder allen.
En zij aten allen en werden verzadigd.

Markus 6:41-42

Kijk niet naar was je mist, maar naar wat je hebt.
Dank God ervoor en bid om Zijn zegen, dan zal je zien wat Hij ermee doet.

maandag 20 mei

Een discipel:
De Heere Jezus liet ons naar de overkant varen, terwijl Hijzelf de menigte naar huis stuurde.

En toen Hij afscheid van hen genomen had, ging Hij naar de berg om te bidden.

Markus 6:46

Jezus maakte regelmatig tijd vrij en zocht dan de stilte om met Zijn Vader te kunnen praten.
Daar had Hij behoefte aan.
Ook wij hebben dat nodig.
Ren jezelf in alle drukte niet voorbij, maar zoek elke dag een rustig plekje zonder afleiding en neem de tijd om je tot God te kunnen richten.
Van Hem ontvang je wijsheid en kracht voor de taak die op je wacht.

dinsdag 21 mei

Een discipel:
Terwijl de Heere Jezus aan land was, worstelden wij tegen de wind om het schip vooruit te krijgen.
Toen kwam Jezus over het water naar ons toe.

En toen wij Hem zagen lopen op de zee, dachten wij dat het een spook was en schreeuwden luid…

Markus 6:49

Wij konden onze ogen niet geloven en ons verstand kon er niet bij.
Jezus trotseerde de natuurwetten door lopend op het water naar ons toe te komen.
Zo liet Hij ons zien dat Hij niet alleen mens, maar ook God is.
De natuurwetten gehoorzamen Degene Die ze heeft bedacht.
God maakt het onmogelijke mogelijk.

woensdag 22 mei

Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem:
Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden,
maar eten zij het brood met ongewassen handen?

Markus 7:5

Een discipel:
De Heere Jezus was een voorbeeld voor ons allemaal in het houden van Gods geboden, maar de voorschriften die door mensen waren bedacht, waren voor Hem bijzaak.
De Farizeeën en schriftgeleerden wilden Hem zo graag op fouten betrappen, dat ze niet zagen Wie Hij werkelijk was en niet openstonden voor Zijn boodschap.

Beoordeel Jezus niet met je eigen beperkte blik, maar vraag God om inzicht, zodat je Hem leert kennen zoals Hij is.

donderdag 23 mei

Maar Hij antwoordde hun:
Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.

Markus 7:6

Een discipel:
De Heere Jezus kan heel confronterend zijn; Hij legt de vinger op de zere plek.
De schriftgeleerden en Farizeeën kregen op hun kop, maar ik voelde me ook aangesproken.
Hoe vaak doe ik dingen alleen uit gewoonte, omdat het zo hoort?
Misschien lukt het me om anderen en mezelf voor de gek te houden, maar God prikt dwars door schijnheiligheid heen.
Hij wil dat we Hem uit liefde eren.

vrijdag 24 mei

En Jezus zei tegen hen:
U stelt Gods gebod op een mooie manier terzijde om u aan uw overlevering te houden!

Markus 7:9

Een Farizeeër:
Wat Jezus tegen ons zei, maakte ons kwaad.
Hoe durfde Hij ons te bekritiseren?!
Toch zette Hij me ook aan het denken…
Alle zelfbedachte tradities die in onze godsdienst waren ontstaan, vonden we erg belangrijk.
Ze waren heilig voor ons.
Zo heilig dat we uit het oog hadden verloren wat God van ons vroeg.
Dienden we Hém, of waren we vooral bezig onszelf een goed gevoel te bezorgen?

Wat is voor jou belangrijker: Gods Woord of je eigen inzicht?

zaterdag 25 mei

Een vrouw uit Syro-Fenicië:
Jezus was in ons land.
Ik zocht Hem op en smeekte Hem mijn dochtertje te bevrijden van de demon waardoor ze bezeten was.
Maar Hij zei tegen mij:

Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen.

Markus 7:27

Ik begreep dat Jezus allereerst voor Zijn Eigen mensen, het Joodse volk, moest zorgen.
Hij was toegewijd aan hen.
Maar ik wist dat alleen Hij mijn dochter kon verlossen; Hij was mijn enige hoop en daarom hield ik vol.

Welke beweegredenen heb jij om bij Jezus te komen?

zondag 26 mei

De vrouw uit Syro-Fenicië:
Wat Jezus tegen me had gezegd, was ontmoedigend, maar ik bleef volhouden, want ik had Hem nodig.
Ik vond het niet erg om door Jezus met een hondje vergeleken te worden, als Hij mijn dochter maar zou bevrijden van de demon.
Dus ik antwoordde Hem:

Ja, Heere, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen.

Markus 7:28

Toen verloste Hij mijn dochter van de demon; Hij gunde mij de kruimels van het brood dat voor Israël bestemd was.

Kun jij jezelf klein maken als je bij Jezus komt?
Dan mag je leven van Zijn genade.

maandag 27 mei

De man die doof was geweest:
Ik was doof en sprak moeilijk. Daarom werd ik bij Jezus gebracht.

En na mij uit de menigte apart genomen te hebben, stak Hij Zijn vingers in mijn oren, en na gespuwd te hebben, raakte Hij mijn tong aan.

Markus 7:33

Jezus legde contact met mij persoonlijk; Hij sprak niet over mijn hoofd heen met degenen die mij bij Hem hadden gebracht, maar Hij nam mij apart om met mij te communiceren op een manier die ik kon begrijpen.
Dat raakte mij diep.

Omdat elk mens uniek is, behandelt Jezus niet iedereen hetzelfde.
Hij kent onze behoeften en houdt daar rekening mee.

dinsdag 28 mei

De man die doof was geweest:

En terwijl Jezus opkeek naar de hemel, zuchtte Hij en zei Hij tegen mij: Effatha! dat is: Word geopend!
En meteen werden mijn oren geopend en de band van mijn tong werd los, en ik sprak goed.

Markus 7:34-35

Ik kan het de omstanders nazeggen: ‘Hij, Jezus, heeft alles goed gemaakt!’
Ik kon horen en spreken, zodat ik normaal contact met de mensen om mij heen kon hebben.
We konden elkaar over en weer begrijpen.
Wat een geweldige zegen was dat!

Zijn er dingen waardoor voor jou de omgang met anderen moeilijk is?
Vertel het aan de Heere; Hij kan je helpen.

woensdag 29 mei

En Hij gebood hun dat zij het tegen niemand zouden zeggen; maar wat Hij hun ook gebood, zij verkondigden het des te meer.

Markus 7:36

Een van de omstanders:
Jezus gebood ons niet rond te bazuinen wat Hij had gedaan.
Maar we konden niet zwijgen.
We hadden meegemaakt dat een dove man die gebrekkig sprak, dankzij een wonder van Jezus, nu goed kon horen en spreken.
Dat vertelden we aan iedereen die naar ons wilde luisteren.

Jullie hebben een andere opdracht van Jezus gekregen:
Hij wil dat je van Hem getuigt en doorvertelt wat Hij heeft gedaan.
Doe je dat of zwijg je liever over Hem?

donderdag 30 mei

En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles goedgemaakt; ook de doven doet Hij horen en Hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken.

Markus 7:37

Een van de omstanders:
Die woorden ‘Hij heeft alles goedgemaakt’ herinnerden me ergens aan…
In het eerste hoofdstuk van Genesis, waarin je leest over de schepping, staat:
‘En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.’
Nadat de mens had gezondigd tegen God, is er gebrokenheid in de wereld gekomen.
Maar Jezus heelt en herstelt wat gebroken is.
Daarin herken ik de scheppingskracht van God; Vader en Zoon maken alles goed!

vrijdag 31 mei

Een discipel:
Er waren minstens vierduizend mensen die al drie dagen bij Jezus waren gebleven.
Voordat ze naar huis zouden gaan, wilde Jezus hun eten geven.
We hadden maar zeven broden…

En Jezus nam de zeven broden en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen om ze hun voor te zetten; en zij zetten ze de menigte voor.

Markus 8:6

Wij kunnen ons blindstaren op iets waar we te kort van hebben, maar Jezus leert ons daar anders mee om te gaan: klaag niet omdat je ergens te weinig van hebt, maar dank God voor wat je hebt.