• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 1 maart 2023
  • Tags

Zie het Lam van God

Door: Ineke van Loenen

Bekende woorden zijn het: ‘Zie het Lam van God Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ (Joh. 1: 29b). Woorden van Johannes de Doper die kort en krachtig wijzen op het hart van het Evangelie. Als de apostel Johannes jaren later op Patmos een visioen ziet over een boekrol, zegt een van de ouderlingen in dat visioen tegen hem: ‘Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is’ (Openb. 5: 5). En dan staat er in het volgende vers: ‘En ik zag, en zie: te midden van de troon stond een Lam als geslacht.’ De Leeuw uit de stam van Juda is tegelijk het Lam van God Dat de zonde van de wereld wegneemt!

In de maanden maart en april denken we aan de hand van beide beelden na over het lijden en sterven van de Heere Jezus én Zijn opstanding. Deze heilsfeiten vormen het hart van het lijdensevangelie: de blijde boodschap dat er in Christus verzoening met God is. Al wat Christus heeft gedaan en geleden, elke stap die Hij op Zijn lijdensweg heeft gezet, stond in dienst van deze verzoening.

We lezen deze maanden het Evangelie van Johannes. Hij schrijft zijn boek ‘opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam’ (Joh. 20: 31). Johannes wil dat zijn lezers geloven dat Jezus de beloofde Messias is én de Zoon van God. En door het geloof in deze Heere Jezus Christus verkrijgen de lezers eeuwig leven van Hem, de Middelaar tussen God en de mens. In deze maanden ben jij een van zijn lezers!

In het Evangelie van Johannes lezen we wat Jezus heeft gedaan, wat Jezus heeft gezegd en hoe mensen hierop reageerden. In deze Bijbeltijd kijken we vooral naar wat Jezus heeft gezegd. In dit Bijbelboek staan namelijk lange gesprekken en toespraken van Jezus, vol van onderwijs over Wie Hij is en wat Hij doet. Met de woorden van Johannes de Doper en de apostel Johannes in ons achterhoofd gaan we luisteren naar het onderwijs van dit Lam en deze Leeuw. We maken daarbij de volgende indeling:

  1. Onderwijs tijdens Zijn leven
  2. Onderwijs in Zijn afscheidstoespraak

Meerdere keren zul je een citaat van de Engelse bisschop J.C. Ryle (1816 – 1900) tegenkomen. Bij het maken van deze Bijbeltijd heb ik gebruik gemaakt van zijn boek ‘Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes’.

1. ONDERWIJS TIJDENS ZIJN LEVEN

In de eerste acht dagen nemen we in grote stappen de eerste 12 hoofdstukken van het Bijbelboek Johannes door. We zoomen alleen in op die momenten van het Evangelie waarin op een of andere manier expliciet verwezen wordt naar het lijden en sterven van de Heere Jezus.

Datum: woensdag 1 maart 2023 – Het vleesgeworden Woord

Johannes trekt direct bij het begin van zijn Evangelie alle registers open. Niemand minder dan de eeuwige God – de Schepper en Onderhouder van alle dingen – kwam naar Zijn schepping om Zelf de zonde van de wereld weg te nemen. De enige Mens Die de mensheid kon behouden, was ‘God met ons’, het vleesgeworden Woord. Alleen Hij zal in staat blijken te zijn de zwaarte van de zonde van de wereld weg te dragen.

LEZEN Joh. 1: 1 – 18

VRAAG God kent grote waarde toe aan het Woord. Hoe belangrijk is het Woord voor jou?

GEBED Dank God voor het onuitsprekelijke wonder dat Hij Zelf naar Zijn schepping is gekomen om voor mensen een weg tot behoud te banen. Vraag Hem of ook jij persoonlijk vandaag mag (leren) leven vanuit de verwondering hierover.

LIED Psalm 40: 4
Brandofferen, noch offer voor de schuld,
Voldeden aan Uw eis, noch eer.
Toen zeid’ ik: “Zie, ik kom, o HEER;
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld.
Mijn ziel, U opgedragen,
Wil U alleen behagen;
Mijn liefd’ en ijver brandt:
Ik draag Uw heil’ge wet,
Die Gij den sterv’ling zet,
In ‘t binnenst’ ingewand.”

Datum: donderdag 2 maart 2023 – Zie het Lam van God

Johannes de Doper was de wegbereider van Christus. Hij was de roepende in de woestijn. En terwijl nog geen mens Jezus als Zaligmaker kende, mag Johannes Hem in zijn preken bij de Jordaan aanwijzen: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt (vs. 29). Vanaf het begin maakt de apostel Johannes duidelijk dat Jezus niet op aarde kwam als een bevrijder van Romeinse overheersing of als een filosoof vol wijsheden. Ook niet als een moralist die de mensen goede omgangsvormen zou leren. Nee, Hij kwam om te doen wat geen mens kan doen: de zonde wegnemen.

LEZEN Joh. 1: 19 – 34; Jes. 53: 6 – 7

VRAAG Wat betekent het dat de Heere Jezus ‘Lam van God’ is? Wat bekent het voor jou persoonlijk?

GEBED Dank de Heere Jezus dat Hij Zich als Lam wilde laten slachten. Bid de Heere of jijzelf, maar ook de mensen waar je vandaag mee optrekt, Hem als hét Lam mogen leren kennen.

LIED Agnus Dei (Sela)

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, ontferm U over ons.

Lam van God,
dat de zonde der wereld draagt.
Heer, geef vrede overal.

Datum: vrijdag 3 maart 2023 – Breek deze tempel af

De Heere Jezus Zelf is vanaf het begin duidelijk geweest over de reden waarom Hij mens is geworden. In het eerste jaar dat Hij in het openbaar optreedt, reinigt Hij de tempel. (Drie jaar later zal Hij dit vlak voor Zijn kruisiging nog een keer doen.) Wanneer de Joden vragen waaraan Hij het recht ontleent om dit te doen, wijst Zijn antwoord al heen naar Zijn offer op Golgotha (vs. 20, 21).

LEZEN Joh. 2: 13 – 25

VRAAG Pas drie jaar later begrijpen de discipelen het antwoord dat de Heere Jezus hier geeft (vs. 22). Herken je het dat je soms pas jaren later iets uit bijvoorbeeld een preek begrijpt? Welke les én troost ligt hierin?

GEBED Dank de Heere voor het onderwijs dat Hij je dag na dag uit Zijn Woord wil geven. Vraag Hem of de Heilige Geest je dagelijks leert het onderwijs in je hart te bewaren en later te herinneren.

LIED Psalm 69: 4
Mijn broed’ren ben ik vreemd, door elk onteerd,
En onbekend den zonen mijner moeder;
‘k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder;
Want d’ ijver van Uw huis heeft mij verteerd.
Ik draag den schimp, den smaad en overlast
Dergenen, die, alziende God, U smaden;
Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast,
Maar ‘k word te meer met smaadheid overladen.

Datum: zaterdag 4 maart 2023 – Zoals de slang verhoogd is

Johannes 3 beschrijft het lange gesprek dat Jezus met de leraar Nicodemus voert. We lezen het tweede gedeelte uit het gesprek. Met verwijzing naar de geschiedenis in Numeri 21, verwijst de Heere Jezus naar Zijn eigen dood op het kruis. De koperen slang bracht genezing en gezondheid binnen het bereik van iedere Israëliet die door de slangen was gebeten. Op dezelfde wijze brengt de gekruisigde Christus het eeuwige leven binnen het bereik van ieder mens die verloren ligt. Ieder mens die in het geloof op Christus ziet, zal behouden worden.

LEZEN Joh. 3: 9 – 21; Num. 21: 5 – 9

VRAAG Heb jij al in geloof op deze verhoogde Christus aan het kruis gekeken? Waarom wel/niet?

GEBED “Heere, houd hoog Uw kruis voor mijn verdonk’rend oog!”

LIED Weerklank 360: 1, 2 en 5 – Geloof is, dat men God vertrouwt (melodie Ps. 131)
Geloof is, dat men God vertrouwt
en vast op Zijn beloften bouwt.
Geloof is, dat men ’t aangezicht
alleen op Christus houdt gericht.

Geloof in Jezus vindt gewis
al wat voor redding nodig is.
Geloof neemt alles uit Zijn hand
en schept een ware liefdeband.

Kom ons geloof te hulp, o Heer,
bewaar het tot de ommekeer
waarin geloof aanschouwen wordt
en wij U loven, onverkort.

Datum: zondag 5 maart 2023 – Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken

De Heere Jezus doet veel wonderen. Het gevolg is dat een grote menigte Hem volgt (Joh. 6: 2) Wanneer Hij enkele duizenden mensen voedt met 5 broden en 2 visjes, zeggen de mensen: “Híj is werkelijk de Profeet, Die in de wereld zou komen (vs. 14). Als reactie hierop geeft Jezus aan dat ze niet moeten werken om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft in het eeuwige leven (vs. 27). Hij verkondigt dat Hij Zelf het levende Brood is (vs. 35vv). Hij maakt zelfs de toepassing dat mensen alleen eeuwig leven hebben als ze ‘het vlees van de Zoon des mensen eten en Zijn bloed drinken’ (vs. 53). Uiteraard is dit niet letterlijk bedoeld. ‘Vlees’ en ‘bloed’ betekenen hier de verzoening die Christus aanbracht door Zijn offer op Golgotha; ‘eten’ en ‘drinken’ betekenen het persoonlijke geloof in die verzoening.

LEZEN Joh. 6: 35 – 59

VRAAG De Anglicaanse bisschop Ryle schrijft: ‘Wij hebben iedere dag voedsel nodig en niet eens in de week of eens in de maand; op gelijke wijze hebben we iedere dag geloof nodig.’ Herken je deze woorden van Ryle in je eigen geloofsleven? Hoe pas je ze toe?

GEBED Dank de Heere Jezus dat Hij ook jouw Brood wil zijn en dat je door het geloof zo persoonlijk deel aan Hem mocht (mag gaan) krijgen. Bid dat Hij je leert dagelijks mét en uít Hem te leven.

LIED Psalm 105: 3 en 22
Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte,
Naar Hem, die al uw heil bewerkte;
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht;
Gedenkt aan ‘t geen Hij heeft verricht,
Aan Zijn doorluchte wonderdaân;
En wilt Zijn straffen gadeslaan.

Zij werden daag’lijks begenadigd:
Met manna, hemels brood, verzadigd.
Gods hand bracht, in dat dorre oord,
Rivieren uit een steenrots voort.
Hij dacht aan ‘t geen Hij aan Zijn knecht,
Aan Abraham, had toegezegd.

Datum: maandag 6 maart 2023 – Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben

We hebben afgelopen vrijdag gelezen hoe de Heere Jezus bij de tempelreiniging de Joden wijst op het offer dat Hij zal gaan brengen. In het Johannesevangelie lezen we dit veel vaker. Zijn offer is immers het hart van Zijn blijde boodschap. Vandaag benoemt Jezus heel expliciet dat de Joden ‘de Zoon des mensen zullen verhogen’, dat wil zeggen dat ze Hem zullen kruisigen. Net als tegen Nicodemus gebruikt de Heere Jezus het woord ‘verhogen’. In heel het evangelie van Johannes heeft het woord ‘verhogen’ de betekenis van ‘aan het kruis verheven worden’.

LEZEN Joh. 8: 21 – 30

VRAAG Wat doen die radicale woorden uit vers 24 met je: ‘Als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven’?

GEBED Dank de Heere ervoor dat Hij steeds opnieuw je Zijn blijde boodschap voor ogen houdt. Vraag Hem dat Zijn verhoging nooit ‘gewoon’ voor je zal worden, maar altijd een wonder mag blijven.

LIED Weerklank 160

O wereld, zie uw leven
hoog aan het kruis geheven,
uw heil zinkt in de dood.
De Eersteling van allen
laat stil Zich welgevallen
verdrukking, slagen, hoon en spot.

Wie heeft U zo geslagen,
waarom moet Gij verdragen
die bitterheid en pijn?
Gij zijt toch zonder zonde,
toch niet in ’t kwaad gebonden
als wij en onze kind’ren zijn.

Ik ben het, ik moest boeten,
met handen en met voeten
genageld aan Uw kruis.
O Heere, Die Uw leven
voor mij hebt prijsgegeven,
gedenk mij in het paradijs.

Datum: dinsdag 7 maart 2023 – De goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen

In de gelijkenis van de goede Herder vertelt de Heere Jezus dat Hij als de goede Herder Zijn leven zal geven voor de schapen (vs. 1, 15). Maar dat niet alleen. Als de goede Herder kent Hij de Zijnen en wordt Hij door de Zijnen gekend (vs. 14). In het lied van Sela ‘de Heer is mijn Herder’ wordt het kort en krachtig verwoord: Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het Zijne te geven.

LEZEN Joh. 10: 1 – 18

VRAAG Kun je die woorden ‘mijn Herder beschermt heel mijn leven door het Zijne te geven’ met je hele hart meezingen? Waarom wel/niet?

GEBED Dank Hem dat Hij de goede Herder voor je wil zijn. Dank Hem als je mag weten dat Hij Zijn leven ook voor jou gaf. Bid of Hij door jou gekend mag worden als je hierop wordt aangevochten. Vraag Hem om Zijn schaap te mogen zijn en als Zijn schaap in de ‘kudde’ te leven.

LIED De Heer is mijn Herder, Sela

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij omringt mij met Zijn liefde.

De Heer is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in Zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor Zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het Zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn.

Datum: woensdag 8 maart 2023 – De tarwekorrel moet sterven

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Een dag om te beseffen dat we in alles afhankelijk van de Heere zijn. Daarom vragen we vandaag of Hij Zijn zegen wil geven over ons voedsel en ons werk. In het Bijbelgedeelte van vandaag horen we de Heere Jezus Zichzelf vergelijken met een tarwekorrel die in de aarde moet vallen om te sterven en vrucht te kunnen dragen. Alleen door Zijn sterven, is er eeuwig leven mogelijk.

LEZEN Joh. 12: 24 – 33; Psalm 147: 7 – 15

VRAAG Beide Bijbelgedeelten die je gelezen hebt, hebben met biddag te maken. Ben je het daarmee eens? Waarom wel/niet?

GEBED Dank God dat Hij voedsel en werk/taken geeft in je leven. Bid voor mensen die zorgen hebben over hun levensonderhoud. Vraag of de Heere hulpverlening wil zenden en zegenen in gebieden waar hongersnood is.

LIED Psalm 37: 2 en 3
Stel op den HEER in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER;
Dan zal Hij u in liefd’ en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer’.

Geen ijd’le zorg doe u van ‘t heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d’ uitkomst zal niet falen:
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen als de morgenzonnestralen,
En blinken als het helder middaglicht.

2. ONDERWIJS IN ZIJN AFSCHEIDSTOESPRAAK

Een week lang hebben we gelezen over momenten in het leven van de Heere Jezus waarin Hij nadrukkelijk onderwees dat Hij werkelijk Jezus, dat is Zaligmaker, is. Onderwijs dat Hij als het Lam van God geslacht zal worden, om de zonden van de wereld weg te dragen.

Voordat we ons richten op de gebeurtenissen in de laatste week van Zijn aardse leven, leggen we de focus op het onderwijs dat de Heere Jezus gaf tijdens de laatste avond van Zijn aardse leven. Johannes beschrijft namelijk in de hoofdstukken 13 t/m 17 uitgebreid de afscheidstoespraak van Jezus. Hierin geeft de Heiland de laatste instructies aan Zijn leerlingen. Indringend om te beseffen dat dit gebeurt vlak voordat Hij gevangengenomen wordt en gekruisigd. De rest van de maand maart laten we ons door deze afscheidstoespraak onderwijzen. Pas in de Stille week luisteren we naar alles wat er in de laatste week plaatsvindt.

Datum: donderdag 9 maart 2023 – Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden

Het is donderdagavond. De Heere Jezus viert samen met Zijn discipelen de paasmaaltijd. Bij binnenkomst vindt eerst de voetwassing door de Heere Jezus plaats. Eerbiedig gezegd: daarmee is de toon gezet. Maar voordat het laatste onderwijs begint, ontmaskert Jezus Judas. Dit raakt de Heere Jezus diep (vs. 21). Het gedrag van Judas leek zo op dat van de andere discipelen, dat de leerlingen niet direct begrepen dat Judas de verrader is. In Mattheüs lezen we nog concreter dan bij Johannes dat elke discipel aan Jezus vraagt: “Ik ben het toch niet, Heere?” (Matth. 26: 22)

LEZEN Joh. 13: 18 – 30

VRAAG Wat leert het jou dat in vers 21 staat dat de Heere Jezus ‘ontroerd in de geest’ raakt (SV) op het moment dat Hij gaat zeggen dat een van de discipelen Hem gaat verraden?

GEBED Dank de Heere dat Hij een God vol barmhartigheid en ontferming is! Bid Hem dat Hij je ervoor wil bewaren dat je niet als Judas ‘verhardt’. Vraag Hem of ook jij bewogen zult zijn met mensen in jouw omgeving die de Heere niet kennen en liefhebben.

LIED Psalm 32: 5
Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,
Of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door ‘s mensen hand bestierd,
Beteug’len ‘t woest en redeloos gediert’;
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen;
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.

Datum: vrijdag 10 maart 2023 – De Vader en de Zoon verheerlijkt!

Wanneer Judas de zaal heeft verlaten, opent de Heere Jezus Zijn hart ten volle voor de andere discipelen. Centraal staat het woord verheerlijken: zowel God de Vader als God de Zoon zullen verheerlijkt worden in wat de volgende dag/dagen zal gaan gebeuren. Het is alsof Hij zegt: “Morgen zal een gebeurtenis plaats hebben die, hoe smartelijk ook voor u die Mij liefhebt, in werkelijkheid zowel voor Mij als voor Mijn Vader verheerlijkend is.” (Ryle). Paulus schrijft later niet voor niets: ‘Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus.’ (Gal. 6: 14a)

LEZEN Joh. 13: 31 – 32; Joh. 12: 26 – 30

VRAAG Probeer te verwoorden hoe het kruis heerlijkheid aan God de Vader brengt? En hoe brengt het kruis heerlijkheid aan God de Zoon?

GEBED Dank de Heere dat Hij regeert, dwars door gebeurtenissen die zwaar en moeilijk zijn. Bid of je mag leren in je leven op niets anders te roemen dan in het kruis van Christus.

LIED Weerklank 161 – U, heilig Godslam, loven wij

U, heilig Godslam, loven wij,
Gij hebt voor ons aan ’t kruis geleden,
Gij doet ons tot de Vader treden
als koningen en priesters, Gij,
o Heiland, kocht ons met Uw bloed;
U brengen wij de dank en ere
en werpen in aanbidding, Heere,
al onze kronen aan Uw voet.

Datum: zaterdag 11 maart 2023 – Heb elkaar lief!

Onmiddellijk na de aankondiging dat Hij de discipelen spoedig zal verlaten, wordt het gebod gegeven: Heb elkaar lief! Jezus noemt het een ‘nieuw’ gebod omdat het ‘oude’ gebod van naastenliefde een nog hogere plaats moet gaan innemen nu de Heere Jezus op het punt staat Zijn leven te geven. Onze liefde en bewogenheid met anderen moet zichtbaar worden in heel ons doen en laten. De zaak van Christus op aarde zou veelmeer bloeien dan nu als deze eenvoudige wet meer in ere werd gehouden. (Ryle)

LEZEN Joh. 13: 33 – 35 en 1 Joh. 4: 7 – 21

VRAAG Ryle schrijft over dit gebod van de liefde: ‘Van al de geboden van onze Meester is er geen waarover zoveel gesproken is en dat zo weinig gehoorzaamd wordt’. Hoe ga jij om met dit gebod van je Meester?

GEBED Dank God dat Hij ons liefheeft, bid Hem om een liefdevol hart voor je medemens, zowel dichtbij als ver weg.

LIED Psalm 133: 1 en 3

Ai ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat zonen
Van ‘t zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd;
‘t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En ‘t leven tot in eeuwigheid.

Datum: zondag 12 maart 2023 – Zult u uw leven voor Mij geven?

De reactie van Petrus op Jezus’ woorden van gisteren, ken je: ‘ik zal mijn leven voor U geven.’ Helaas ken je ook de afloop. In plaats van te sterven met Jezus, verloochent hij zijn Meester. Nu, tijdens de paasmaaltijd, voorzegt de Heere al dat dit zal gaan gebeuren. Wat kende Petrus zijn eigen hart en zwakheid slecht!

LEZEN Joh. 13: 33 – 38; 1 Kor. 10: 1 – 13

VRAAG Ben jij ook wel eens teleurgesteld in jezelf als het gaat over het volgen van Jezus? Wanneer en wat deed je met die teleurstelling?

GEBED Dank de Heere dat je bij Hem welkom bent, ook al kent Hij je zondige hart door en door en verloochen je Hem keer op keer. Bid Hem dat de Heilige Geest je inzicht in je eigen zwakheid geeft.

LIED Weerklank 445 vers 1 en 2 – Ik bouw op U

Datum: maandag 13 maart 2023 – Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken

Het hart van de discipelen is in beroering nu Jezus openlijk vertelt dat Hij bij hen vandaan gaat. Ze raken ervan in de war en worden ervan verontrust. Wat rijk dat de Heere dit doorziet en ze wijst op het huis van Zijn Vader waar veel woningen zijn. En Hij gaat heen om daar een plaats voor Zijn leerlingen te bereiden. En dan, dan komt Hij terug om Zijn discipelen op te halen. Later, onderweg naar Gethsemané, komt de Heere Jezus in Zijn hogepriesterlijk gebed hierop terug. Wat ligt er in dit gedeelte een vaste grond in Christus om toekomende goede dingen te verwachten. Hij heeft die plaats bereid. Wat een houvast en wat een troost!

LEZEN Joh. 14: 1 – 3; Joh. 17: 24; Heidelbergse Catechismus vraag/antw. 1

VRAAG Breng eens onder woorden wat de Heere Jezus bedoelt als Hij zegt dat Hij een plaats gereed gaat maken?

GEBED Dank de Heere dat Hij een toekomst vol van hoop beloofd heeft. Bid Hem om dit toekomstperspectief in je eigen leven, juist ook je als strijd, zorgen en vragen hebt.

LIED Een toekomst vol van hoop – Sela

Datum: dinsdag 14 maart 2023 – Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

Tijdens de eerste week van deze maand zijn we in Bijbeltijd al twee keer IK BEN uitspraken van de Heere Jezus tegengekomen: Ik ben het Brood des levens (5 maart, Joh. 6: 35) en Ik ben de goede Herder (7 maart, Joh. 10: 11). In de afscheidstoespraak van de Heere Jezus vinden we er nog twee. Vandaag lezen we er één van. Jezus zegt ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’. Ook deze uitspraak wijst, net als de andere IK BEN uitspraken, op de Godheid van Jezus. ‘Hij is de enige Weg tot de Vader, de enige Weg tot zaligheid; Hij is de Waarheid in het bekendmaken van de ware God en in het vervullen van de prediking in het Oude Testament; Hij is het Leven, heeft het leven in Zichzelf en kan eeuwig leven geven aan wie in Hem geloofd.’ (Studiebijbel HSV)

LEZEN Joh. 14: 5 – 10; Ex. 3: 14

VRAAG Zoek de zeven IK BEN – uitspraken van de Heere Jezus op. Welke vind jij voor jezelf de rijkste van inhoud? Welke troost geeft het jou dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is?

GEBED Dank God de Zoon dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. Bid dat Hij jou steeds meer de inhoud van deze woorden mag leren, ook voor het ‘gewone’ leven van elke dag.

LIED Weerklank 439: 1, 3 en 4 Heer, U bent mijn leven.

Datum: woensdag 15 maart 2023 – Als u iets zult vragen in Mijn Naam

Vandaag lezen we over de tere zorg van de Heere Jezus voor de zwakheid van Zijn leerlingen. Hij beurt ze op met drie beloften voor als Hij niet meer op aarde zal zijn. Allereerst geeft Hij een belofte over de werken die ze mogen doen (vs. 12). Daarna geeft Hij de belofte over de dingen die ze door het gebed kunnen verkrijgen (vs.13,14). Morgen lezen we de derde belofte dat de Vader een andere Trooster zal geven.

In Jezus’ Naam mogen we God bidden voor die dingen die werkelijk goed voor onze ziel zijn. En dan belooft Jezus hier dat we er niet aan hoeven te twijfelen dat Hij het ons geven zal.

LEZEN Joh. 14: 11 – 14; Rom. 8: 26 – 28

VRAAG Hoe kijk jij aan tegen de volgende uitspraak van Ryle: ‘Hij die veel voor Christus doet en zijn spoor in deze wereld achterlaat, zal altijd blijken iemand te zijn die veel bidt’? Heb jij een biddend leven? Waarom wel/niet?

GEBED Dank de Heere dat je bidden mag, wat een voorrecht is dat! Bid Hem tegelijk of Hij je ook wil leren bidden.

LIED Psalm 5: 1, 2, 3

Looft, looft, verheugd, den HEER der heren;
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;
Doet Zijne glorierijke daân
Alom den volkeren verstaan,
En spreekt, met aandacht en ontzag,
Van Zijne wond’ren dag aan dag.

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen;
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen;
Beroemt u in Zijn heil’gen naam;
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm
Hun hart verenen tot Zijn eer,
En zich verblijden in den HEER!

Vraagt naar den HEER en Zijne sterkte,
Naar Hem, die al uw heil bewerkte;
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht;
Gedenkt aan ‘t geen Hij heeft verricht,
Aan Zijn doorluchte wonderdaân;
En wilt Zijn straffen gadeslaan.

Datum: donderdag 16 maart 2023 – Ik zal u niet als wezen achterlaten

Gisteren hebben we gemerkt dat Jezus in Zijn afscheidstoespraak zorg besteed aan de zwakheid van Zijn discipelen. We hebben gelezen dat Hij ze de belofte geeft dat ze de werken die Christus deed, ook zullen doen. Als tweede belooft Hij ze dat ze in Zijn Naam mogen bidden om wat ze nodig hebben. Vandaag lezen we de derde belofte: de Vader zal ze een andere Trooster geven, namelijk de Geest van de waarheid. De Heilige Geest wordt hier aan Zijn kerk beloofd om bij hen te wonen totdat Christus terugkomt.

LEZEN Joh. 14: 15 – 26; 1 Kor. 3: 16 – 17

VRAAG Hoe ervaar jij het werk van de Heilige Geest in je eigen leven? En in je gemeente (de Heilige Geest wordt hier immers aan Zijn kerk beloofd)?

GEBED Dank de Heere dat Hij door Zijn Geest wil wonen in de gemeente. Bid of Hij jou door Zijn Geest wil leiden om vruchtbaar in je gemeente te zijn.

LIED Psalm 119: 3 en 9

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat ik leev’, Uw woorden moog’ bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer’,
Mijn oog verlicht’, de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond’ren zie en eer’,
Die in Uw wet alom zich openbaren.

Datum: vrijdag 17 maart 2023 – Mijn vrede geef Ik u

Hoofdstuk 14 eindigt met de machtige toezegging van Jezus dat Hij Zijn vrede aan Zijn leerlingen zal geven. Bij Christus gaat het niet om het geven van welvaart, gezondheid, voorspoed of aanzien. Nee, Hij geeft vréde! ‘Vrede, dat betekent een harmonieuze verhouding met God en op basis daarvan harmonie in ons leven’ (Studiebijbel HSV). Vrede in je hart mag je van Hem ontvangen als vrucht op de vergeving van zonden en de verzoening met God. Daarom is het Zíjn vrede, want Hij is de Zaligmaker. Deze vrede zal Hij binnen 24 uur gaan verwerven op Golgotha.

LEZEN Joh. 14: 27 – 30; Filp. 4: 6, 7

VRAAG Ken je die vrede waar de Heere Jezus het hier over heeft in je eigen hart? Waarin uit zich dat?

GEBED Dank de Heere als je in Hem vrede gevonden hebt. Bid of je vandaag uit díe vrede mag leven. En als je die vrede niet kent, vraag Hem dan vandaag je die vrede te schenken uit genade.

LIED Psalm 4: 4

Gij hebt m’ in ‘t hart meer vreugd gegeven,
Dan and’ren smaken in een tijd,
Als zij, door aards geluk verheven,
Bij koorn en most wellustig leven,
ln hunnen overvloed verblijd.
Ik zal gerust in vrede slapen,
En liggen ongestoord ter neer;
Want Gij alleen, mijn schild en wapen,
Schoon ‘t onheil schijnt voor mij geschapen,
Zult mij doen zeker wonen, HEER.

Datum: zaterdag 18 maart 2023 – Ik ben de ware Wijnstok

Tot nu toe heeft Jezus Zijn afscheidstoespraak tijdens de paasmaaltijd in de Opperzaal gehouden. Nu gaat Hij, samen met de elf discipelen op weg naar Gethsemané. De rest van Zijn afscheidstoespraak spreekt Hij al lopend uit. Bijzonder dat al die tijd geen van Zijn leerlingen Hem in de rede valt.

Onderweg doet Hij Zijn laatste IK BEN uitspraak: Ik ben de ware Wijnstok. Wat een innig beeld laat dit zien tussen de Zoon en de Vader, maar ook tussen de Zoon en Zijn kinderen. ‘De wijnstok is immers het hele geheim van het leven, de kracht, de bloei, de schoonheid en vruchtbaarheid van de rank. Gescheiden van de stam heeft de rank geen leven meer in zichzelf.’ (Ryle).

LEZEN Joh. 14: 31 – Joh. 5: 11

VRAAG De leerling die ‘in Christus blijft’ zal altijd vrucht dragen (vs. 5). Wat voor vruchten zijn dat? Herken je ze in je eigen leven? Of bij anderen?

GEBED Dank de Heere voor dit innige beeld van wijnstok en ranken. Vraag Hem of jij als rank uit Hem mag leven en vrucht mag dragen.

LIED Weerklank 56: 1, 2 en 4 – Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien

Datum: zondag 19 maart 2023 – Heb lief zoals Ik heb liefgehad

Een week geleden (11 maart) lazen we dat de Heere Jezus direct bij het begin van Zijn afscheidstoespraak Zijn leerlingen het gebod van de liefde geeft. Nu, onderweg naar Gethsemané, herhaalt Hij dit. ‘Hij wil dat wij weten zullen dat we over de liefde nooit te hoog kunnen denken, er nooit te veel gewicht aan kunnen hechten, nooit te veel kunnen doen om haar te beoefenen. Waarheden die onze Meester nodig acht door herhaling ons in te prenten, moeten noodzakelijk van het hoogste gewicht zijn.’ (Ryle)

LEZEN Joh. 15: 9 – 17

VRAAG De Heere Jezus herhaalt dit gebod van de liefde terwijl Hij op weg is naar Gethsemané. Heb jij het ook nodig om telkens weer gewezen te worden op het gebod van de liefde? En hoe houd je dat gebod ‘levend’?

GEBED Dank Hem dat Hij ons blijvend het gebod van de liefde wil inprenten. Bid Hem om ook vandaag anderen werkelijk lief te hebben met de liefde van Christus.

LIED Mag ik jou tot zegen zijn – Sela

Datum: maandag 20 maart 2023 – Ze hebben Mij gehaat en zullen u haten

Vlak voor Zijn gevangenneming wijst de Heere Jezus Zijn leerlingen erop dat de wereld Hem haat en daarom ook Zijn volgelingen zal haten. Blijkbaar moeten wij er niet verbaasd over zijn als de wereld ons haat. Het is belangrijk daarbij ook vers 25 in de gaten te houden. Jezus laat blijken dat de haat van de Joden tegen Hem ‘zonder reden’ is en vervulling van de Schrift (o.a. Psalm 69).

LEZEN Joh. 15: 18 – 25; Ps. 69: 20 – 22

VRAAG Ervaar jij ‘haat’ van de wereld? Wat doet het met je als die haat ‘zonder reden’, onterecht, is? Hoe verdraag je die haat, die onverdraagzaamheid, dat onrecht? Of misschien hoort bij jou de vraag: Hoe zou het komen dat je geen haat ondervindt?

GEBED Dank de Heere Jezus dat Hij die haat verdragen heeft en standgehouden heeft tot het einde. Bid Hem of Hij door Zijn Geest ook jou vandaag leert ‘haat’ van mensen om je heen te verdragen.

LIED Weerklank 365: 6 en 7

Datum: dinsdag 21 maart 2023 – Struikel niet over deze haat

Jezus wist dat het koesteren van valse verwachtingen erg gevaarlijk is. Hadden Zijn discipelen niet meerdere keren laten zien dat ze grote, maar verkeerde, verwachtingen voor de toekomst hadden: Jezus als Koning en zij als ministers. Wat zal hun aardse leven anders verlopen! Jezus waarschuwt dat ze niet op een makkelijke en rustige levensreis moeten rekenen. Ze zullen verzet, strijd, vervolging en misschien zelfs wel de marteldood treffen. Tegelijk geeft Hij ter bemoediging opnieuw de belofte van de Heilige Geest. Die hen zal leren te getuigen van Christus, ondanks de gevaren.

LEZEN Joh. 15: 26 – 16: 4; 2 Tim. 3: 10 – 13

VRAAG Wat is zowel in dit Bijbelgedeelte als in het lied van vandaag het geheim dat ons helpt om de haat van de wereld te verdragen?

GEBED Dank de Heere dat wij op dit moment nog vrij ons geloof kunnen belijden. Bid voor de vervolgde kerk. Maar vraag de Heere ook vrijmoedigheid om van Hem te getuigen in je eigen leven.

LIED Weerklank 466 – Al laat de zon zich niet meer zien

Datum: woensdag 22 maart 2023 – Ik zal de Trooster naar u toe zenden

Na de aangrijpende woorden over de haat van de wereld, zegt de Heere Jezus opnieuw dat Hij de Trooster zal zenden. De Heilige Geest zal worden uitgestort en Die zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat de Geest dit na de Pinksterdag overal op aarde heeft gedaan, weten we. Wat heeft het Evangelie door heel de wereld zijn weg gevonden, tot in Nederland toe. Bijzonder dat Jezus hier de Heilige Geest opnieuw ‘de Geest van de waarheid’ noemt (vs.13). Dat had Hij tijdens de paasmaaltijd ook al gedaan (zie 16 maart).

LEZEN Joh. 16: 5 – 11; Rom. 8: 14 – 18

VRAAG Wat leert het jou dat de Heilige Geest de ‘Geest van de waarheid’ is? En wat houdt die waarheid dan in?

GEBED Dank de Heere dat het Evangelie ook in Nederland en in jouw leven is gekomen. Bid Hem om de leiding van Zijn ‘Geest van de waarheid’ deze dag.

LIED Psalm 25: 2 en 6

HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust den HEER te vrezen,
‘t Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand’len moet.
‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal ‘t gezegend aard’rijk erven.

Datum: donderdag 23 maart 2023 – God – Vader, Zoon en Heilige Geest

We blijven vandaag nog even stilstaan bij de woorden van de Heere Jezus over de Heilige Geest Die Hij zal zenden na Zijn heengaan. Bijzonder hoe de Heere aangeeft dat Zijn Geest straks de weg zal wijzen en ook de toekomstige dingen zal verkondigen. Dit laatste laat zien dat ook de Heilige Geest God is. Toch zal de Heilige Geest geen aandacht voor Zichzelf opeisen, maar Christus verheerlijken.

LEZEN Joh. 16: 12 – 15; Ef. 6: 16 – 20

VRAAG Hoe zie je in vers 15 de nauwe eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Welke betekenis heeft de Drie-eenheid voor je eigen geloofsleven?

GEBED Dank de Heere dat heel de wereldgeschiedenis door Hem geleid wordt, tot het doel dat Hij voor ogen heeft. Vraag Hem om uit dit vertrouwen/deze overgave te leven. Bid om de werking van de Heilige Geest bij het lezen van het Woord en het vrijmoedig spreken over Christus.

LIED Weerklank 237 – God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Datum: vrijdag 24 maart 2023 – Nog een korte tijd ben Ik bij u

Aan de paasmaaltijd heeft de Heere Jezus Zijn leerlingen erop gewezen dat Hij nog maar een korte tijd bij ze zal zijn (Joh. 13: 33). Toen reageerde Petrus direct vol vuur dat hij Jezus wel zou gaan verdedigen (12 maart, Joh. 13: 37). Nu, onderweg naar Gethsemané, komt Jezus erop terug. Hij bereidt ze voor op de droefheid die binnen 24 uur zal komen. Maar Hij wijst verder: na deze droefheid zal intense blijdschap volgen (vs. 22). Hij zal immers weer opstaan!

LEZEN Joh. 16: 16 – 22

VRAAG Blijdschap en droefheid worden in dit Bijbelgedeelte sterk verbonden aan het respectievelijk wel en niet aanwezig zijn van de Heere Jezus. Geldt dat ook voor jou?

GEBED Dank de Heere voor blijdschap in Hem. Als je die blijdschap niet kent, vraag Hem dan je die blijdschap te schenken. Doe voorbede voor de mensen in jouw omgeving die deze blijdschap niet kennen.

LIED Psalm 68: 2

Maar ‘t vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door ‘t licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren;
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn naam is HEER der heren.

Datum: zaterdag 25 maart 2023 – Bidden in Mijn Naam

Vandaag zijn het de laatste woorden van de lange afscheidsrede die de Heere Jezus onderweg naar Gethesemané uitsprak. Heel de hoofdstukken 15 en 16 is Jezus aan het woord geweest. Bijzonder dat Hij ook nu weer terugkomt op iets dat Hij aan de paasmaaltijd al had gezegd: jullie mogen vanaf nu bidden in Mijn Naam! (15 maart, Joh. 14: 14). Dat hadden ze tot nu toe nog niet gedaan. Bidden in Jezus’ Naam is bidden in overeenstemming met Zijn aard en Zijn wil. Maar het is ook tot God komen met het gezag van Jezus, als het ware ‘namens Jezus’.

LEZEN Joh. 16: 23 – 28

VRAAG Als het goed is, is het ‘in Jezus Naam’ bidden meer dan het uitspreken van deze woorden aan het einde van je gebed. Wat is in jouw gebedsleven de betekenis van het ‘in Jezus Naam’ bidden?

GEBED Dank de Heere Jezus dat Hij de grote Voorbidder is. Vraag Hem of Hij je wil leren te bidden ‘in overeenstemming met Zijn aard en Zijn wil’.

LIED Weerklank 596 – Als je bidt zal Hij je geven

Datum: zondag 26 maart 2023 – Overwinnaar van de wereld

Als de Heere Jezus klaar is met Zijn afscheidstoespraak, trekken de leerlingen de conclusie dat ze geloven dat Hij van God is uitgegaan (vs. 30). Grote woorden als je beseft dat ze al heel snel zullen wegvluchten van Jezus. Als reactie geeft Jezus nogmaals een bemoedigend woord: Ik heb de wereld overwonnen! Hij zegt erbij dat ze in de wereld wél verdrukking zullen hebben, maar dat Hij Overwinnaar is. Laten wij die belofte nooit vergeten op momenten dat we het moeilijk hebben.

LEZEN Joh. 16: 29 – 33; Hebr. 4: 14 – 16

VRAAG Hoe ga jij om met verdrukking en moeite in je leven? Welke plaats heeft op zo’n moment het geloof dat Jezus de wereld overwonnen heeft?

GEBED Dank de Heere dat Hij de Overwinnaar van de wereld is, dat alles in Zijn doorboorde handen vastligt. Bid Hem om zicht op deze Overwinnaar, juist op momenten van verdrukking. Bid of de vervolgde christenen hun blik gericht mogen houden op Christus, de Overwinnaar.

LIED Weerklank 460 – Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Datum: maandag 27 maart 2023 – Jezus bidt: ‘Verheerlijk Uw Zoon’

De Heere Jezus sluit Zijn afscheidstoespraak af met gebed, het zgn. hogepriesterlijk gebed. Bijzonder dat we in dit hoofdstuk onze Heere dit lange gebed tot Zijn Vader horen opzenden. In dit afsluitende gebed brengt Jezus als het ware verslag uit aan Zijn Vader van Zijn werk op aarde. Hij bidt voor Zichzelf, voor Zijn leerlingen en voor toekomstige gelovigen. ‘Het is wondervol, als een proef van de voorspraak waarmee de Zoon als Hogepriester voor ons altijd in de hemel tussen treedt.’ (Ryle) Steeds keert in deze eerste verzen het woord ‘verheerlijken’ terug. Ook dat kwam in Zijn toespraak aan de paasmaaltijd al ter sprake (zie 10 maart, Joh. 13: 32).

LEZEN Joh. 17: 1 – 5; Joh. 13: 31, 32

VRAAG Wat betekent het dat de Vader de Zoon verheerlijkt en de Zoon de Vader? Verheerlijk jij de Vader en de Zoon ook? Hoe niet/wel?

GEBED Dank de Heere dat Hij in Zijn Woord ons dit Hogepriesterlijke gebed heeft gegeven. Bid of je vandaag mag leven tot verheerlijking van God.

LIED Psalm 18: voorzang en 14

Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen,
O God, mijn sterkt’, U hartelijk beminnen.
Mijn steenrots, burcht en helper is de HEER,
Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer.

Zo leeft de HEER, mijn rotssteen zij geprezen;
De God mijns heils moet steeds verheerlijkt wezen;
Die God, die mij volkomen wraak verschaft,
En volk op volk mij onderwerpt en straft;
Die mij verlost uit mijns vervolgers handen;
Die mij verhoogt, mijn vijand slaat in banden;
Ja, Gij verhoogt mij boven al ‘t geweld,
Daar G’ op den troon van roem en eer mij stelt.

Datum: dinsdag 28 maart 2023 – Ik heb hun Uw woorden gegeven en zij hebben ze aangenomen

In het tweede stukje van het hogepriesterlijk gebed horen we hoe de Heere Jezus tegen Zijn Vader over Zijn leerlingen spreekt (vs. 8). Heel bijzonder als je bedenkt hoe zwak hun geloof was en hoe oppervlakkig ze de dingen vaak beoordeelden. Wat een troostvol onderwijs voor ons: de Heere Jezus ziet Zijn leerlingen heel anders dan zij zichzelf zien en dan anderen hen zien. Ryle schrijft hierbij: ‘De minste graad van geloof is zeer kostbaar in Zijn ogen. Waar de genadige Zaligmaker van zondaren echt geloof in Hem ziet, ziet Hij met medelijden op veel zwakheden en ziet Hij veel gebreken over het hoofd. (…) De Heere Jezus verachtte de elf apostelen niet om hun zwakheid, maar verdroeg ze. Hij maakte hen zalig tot het einde toe, omdat zij geloofden. En Hij verandert nooit.

LEZEN Joh. 17: 6 – 10; Mark. 9: 17 – 27

VRAAG Hoe kijk jij tegen je eigen geloof in de Heere Jezus aan? En welke troost put je uit dit gebed van de Heere Jezus? En hoe verdraag jij het (soms zo) zwakke geloof van een medechristen?

GEBED Dank de Heere voor Zijn wonderrijke genade dat Hij ons onze zwakheden in het geloof vergeven wil. Vraag de Heere om versterking van je eigen (zwakke) geloof. Bid Hem om verdraagzaamheid naar medegelovigen die worstelen met (geloofs)vragen.

LIED Psalm 103: 2 en 7
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
Uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.

Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen,
Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest;
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

Datum: woensdag 29 maart 2023 – Voorbede voor bewaring

Je herinnert je vast nog wel de woorden die de Heere Jezus tegen Petrus sprak: “Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt.” In de verzen van vandaag lezen we hoe de Heere in het hogepriesterlijk gebed bidt dat Zijn leerlingen bewaard worden als de haat van de wereld zal losbarsten. Gods kinderen gaan niet verloren omdat er een Voorbidder is die nooit ophoudt voor hen te bidden. Om stil van te worden.

LEZEN Joh. 17: 11 – 15; Rom. 8: 33 – 37

VRAAG Wat betekent het voor jou dat Jezus Christus (ook vandaag) voor jou bij de Vader bidt?

GEBED Dank de Heere Jezus dat Hij de grote Voorbidder bij de Vader is. Bid of Hij je vandaag wil bewaren bij het geloof als er verleidingen en verzoekingen op je afkomen.

LIED Weerklank 64: 3 en 4 (melodie ‘Een Naam is onze hope’)

Datum: donderdag 30 maart 2023 – Niet van de wereld, wel in de wereld

In Zijn afscheidstoespraak heeft de Heere Jezus meerdere keren Zijn leerlingen voorgehouden om in de wereld te blijven en vrucht te dragen voor Zijn Koninkrijk. Na Zijn opstanding zal Jezus Zijn leerlingen de wereld inzenden zoals Zijn Vader Hem de wereld ingezonden heeft (vs. 18). Hij bidt dat ze niet ván de wereld zullen zijn, maar ín die wereld geheiligd mogen leven. Als het goed is hebben gelovigen in deze wereld een totaal andere levensinstelling en levensdoel dan niet-gelovigen.

LEZEN Joh. 17: 15 – 19; Matth. 28: 18 – 20

VRAAG Hoe ziet in jouw eigen leven het devies ‘niet van de wereld, maar wel in de wereld’ eruit?

GEBED Dank de Heere dat Hij je in deze wereld wil bewaren en vraag Hem om zo te leven dat je niet ván deze wereld bent.

LIED Psalm 86: 6 en 9

Leer mij naar Uw wil te hand’len,
‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len;
Neig mijn hart, en voeg het saâm
Tot de vrees van Uwen naam.
HEER, mijn God, ik zal U loven,
Heffen ‘t ganse hart naar boven;
‘k Zal Uw naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Doe een teken mij ten goede,
Dat mijn haters in hun woede
Mogen zien, hoe, tot hun spijt,
Gij mij troost, en mij bevrijdt.

Datum: vrijdag 31 maart 2023 – Jezus bidt voor toekomstige gelovigen

De Heere Jezus beperkt Zich niet tot het bidden voor Zijn discipelen. Hij bidt ook voor hen die in de toekomst in Hem zullen geloven. En in Zijn gebed bidt Hij dan vooral voor eenheid (vs. 21) en liefde (vs. 23). Wat een onbegrijpelijke liefde dat de Vader ‘hen die in Hem geloven’ liefheeft zoals Hij Zijn eigen Zoon liefheeft. Niet te bevatten! Aan het eind van Zijn gebed bidt Hij dat Zijn volk uiteindelijk bij Hem mag zijn en Zijn heerlijkheid mag zien. Wat een troost dat het daarop uit zal lopen!

LEZEN Joh. 17: 20 – 18: 1

VRAAG Hoe kun je concreet leven vanuit de toekomstverwachting van vers 24? Doe je dat?

GEBED Dank de Heere dat voor de gelovigen alles eens zal uitlopen op het zien van Zijn heerlijkheid. Bid Hem om eenheid en liefde onder al Zijn kinderen.

LIED Weerklank 231: 1, 3, 4, 5 en 8