• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 31 juli 2022
  • Tags

Bijbeltijd augustus – Ik ben blij, verheug u met mij! | De brief aan de Filippenzen

Door: Ineke van Loenen

Week 1: ‘Mijmeringen van Paulus vanuit de gevangenis’

Vreugde is niet te vinden in de afwezigheid van lijden, maar in de aanwezigheid van God’Janet Erskine Stuart 

Vreugde, blijdschap. Dat is het woord dat in het bijbelboek Filippenzen de boventoon voert. Misschien is het een woord waar je jezelf helemaal in herkent, dat is fijn. Maar het kan ook zijn dat je je door zorgen en verdriet juist allesbehalve verblijd voelt. En dan toch een maand lang nadenken over blijdschap?! Paulus wil je leren dat dit kan. 

Dat Paulus in deze brief over blijdschap spreekt, is namelijk best bijzonder. Op het moment dat hij de brief aan de gemeente in Filippi schrijft, zit hij in de gevangenis. En dat was in die tijd een plek met veel ontberingen. Zijn leven is zelfs in gevaar. En toch kent hij blijdschap binnen de vier muren van zijn cel! Om het met zijn eigen woorden te zeggen: Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij.’ (Filip. 2: 17/18) 

Als achtergrond bij het lezen is het goed te weten dat de plaats Filippi in Macedonië (het huidige Griekenland) lag. Er woonden in de tijd van Paulus veel gepensioneerde Romeinen die militair waren geweest. Die leefden daarom in deze stad naar Romeinse gewoonten en gebruiken en net als in Rome hadden deze Romeinen er enorme (belasting)voordelen. Filippi was in één woord een ‘mini-Rome’.  

In dit Filippi is door Gods genade een christelijke gemeente. Deze gemeente is door Paulus gesticht op zijn tweede zendingsreis. Tijdens zijn derde zendingsreis is Paulus nog tweemaal in Filippi geweest, heen en terug vanuit Korinthe. Tussen zijn eerste en tweede/derde bezoek aan de gemeente heeft Paulus een tijd in de gevangenis (van Efeze?) gezeten. En van daaruit schrijft hij deze brief over blijdschap.  

Ik hoop en bid dat je aan het einde van deze maand iets van het rijke onderwijs van Paulus geleerd hebt: blijdschap in de Heere is niet gekoppeld aan de omstandigheden waarin je verkeert! 

 [Voor de Bijbeltijd van deze maand heb ik o.a. gebruik gemaakt van het boek ‘Filippenzen’ van ds. C. den Boer. (ds C. den Boer (dsdenboer.nl) ] 

maandag 1 augustus – Dienstknecht Paulus

Anders dan in de meeste andere brieven noemt Paulus zichzelf aan het begin van de brief aan de Filippenzen geen ‘apostel’ maar ‘dienstknecht’ van Jezus Christus. Letterlijk staat er ‘slaaf’: in die tijd iemand zonder zelfbeschikkingsrecht. De wil van een slaaf/slavin was helemaal onderworpen aan zijn/haar meester(es). Een slaaf was op z’n best ‘his masters voice’. 

LEZEN Hand. 16: 11 – 18; Filp. 1: 1 en 2  

VRAGEN Zie jij jezelf als ‘dienstmeisje’/’slavin’ van Jezus Christus? Betrek hierbij 1 Kor. 6: 20 Hoezo wel/niet? 

GEBED Dank de Heere dat status of aanzien bij Hem niet telt.
Bid of Hij je in totale afhankelijkheid van Hem wil leren leven.   

LIED Lofzang van Maria, vers 1 

Mijn ziel verheft Gods eer;
Mijn geest mag blij den Heer’
Mijn Zaligmaker noemen,
Die, in haar lagen staat,
Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen. 

dinsdag 2 augustus – Genade en vrede

In bijna al zijn brieven groet Paulus de gemeente met deze twee woorden: genade en vrede. Genade is het hele Evangelie in een notendop. En God is de God van vrede Die door Christus komt wonen in ons hart en ons bestaan in alle horizontale en verticale verhoudingen harmoniseert.  

LEZEN Filp. 1: 1 en 2; Efeze 2: 13 – 18  

VRAGEN Welke plaats hebben de woorden genade en vrede in jouw leven?  

GEBED Dank de Heere als je uit Zijn genade en in Zijn vrede mag leven.
Bid Hem of Hij het jou (en anderen) wil leren zien dat in Hem genade en vrede te vinden is.    

LIED Weerklank 484 – Gena van God, hoe loof ik U

woensdag 3 augustus – Dankzegging en voorbede

Het gebed wordt wel de ademtocht van de ziel genoemd. Hoe verkwikkend is het als je uit de grond van je hart Gods goedheid mag bejubelen. Maar het is ook fijn als je alles wat je bezighoudt aan de Heere mag vertellen. Laat dankzegging en lofprijzing de inzet en toonhoogte van je gebed zijn. 

Paulus begint zijn brief ook zo: uit de volheid van zijn hart dankt hij God.  

LEZEN Filp. 1: 3 – 11; Matth. 6: 5 – 8   

VRAGEN Waarom is het gebed ‘het voornaamste stuk van de dankbaarheid’ (HC, zondag 45)? 

GEBED Dank de Heere voor alle zegeningen – zowel geestelijk als in het dagelijkse leven – die je mocht ontvangen.
Leg voor de Heere de zorgen neer van jezelf, van de mensen om je heen en van deze wereld. En bid of jouw gebedsleven (en die van anderen) mag groeien/bloeien als het voornaamste stuk van je dankbaarheid.  

LIED Psalm 141

donderdag 4 augustus – Beginnen en verdiepen

Danken en voorbede horen bij elkaar, zagen we gisteren. Paulus dankt God voor het goede werk dat Hij begonnen is bij de Filippenzen én bidt daarna voor een voortdurende verdieping. Hij vraagt of de liefde van de gelovigen in Filippi overvloediger mag worden en tot uiting mag komen in verstandig handelen, tot welzijn van anderen en tot eer van God. 

LEZEN Filp. 1: 3 – 11; Joh. 15: 1 – 8    

VRAGEN Verwoord in eigen woorden hoe Paulus in vers 9 en 10 de verdieping in het geestelijke leven beschrijft. 

GEBED Dank de Heere dat Hijzelf ook jou Zijn Woord heeft gegeven en dat Hij heeft beloofd je door Zijn Geest te willen onderwijzen. 

Bid Hem of Hij liefde, kennis en fijngevoeligheid vandaag zichtbaar wil maken in jouw leven. 

LIED Psalm 17 vers 3 en 4 

Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden;
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
Ik roep U aan, ‘k blijf op U wachten,
Omdat G’, o God, mij altoos redt;
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten. 

Maak Uwe weldaân wonderbaar,
Gij, Die UW kind’ren wilt behoeden
Voor ’s vijands macht en vreeslijk woeden,
En hen beschermt in ’t grootst gevaar.
Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;
Uw zorg bewaak’ mij van omhoog;
Bewaar m’ als d’ appel van het oog;
Wil mij met Uwe vleug’len dekken.

vrijdag 5 augustus – Het lied van een gekooide vogel

Moeilijke omstandigheden geven soms ongedachte mogelijkheden om iets te doen dat we anders nooit zouden hebben kunnen doen. Zo ziet Paulus het in het Bijbelgedeelte van vandaag. Hij zit in de gevangenis, een moeilijke en zware situatie. Maar als hij daar niet zou hebben gezeten, zouden er niet zulke grote dingen zijn gebeurd. Juist door die ‘banden’ is Christus groot gemaakt, zelfs in het gerechtsgebouw! 

LEZEN Filp. 1: 12 – 18; Hebr. 12: 1 – 13   

VRAGEN Kun je voor jezelf een voorbeeld noemen waarin ‘God een deur sloot, maar een venster opende’?     

GEBED Dank God voor geopende deuren voor het Evangelie.
Bid Hem of Hij bij geopende deuren jou vrijmoedigheid wil geven om van Hem te getuigen.   

LIED Sela – Vreugde van mijn hart

Ziet U mijn rusteloze hart
dat naar U vraagt, op antwoord wacht?
Luister o Heer, waar moet ik heen?
Ik heb U nodig, U alleen. 

Geef mij het levend water, Heer.
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.
Houd mij met beide handen vast
en troost mijn rusteloze hart. 

Jezus, laat uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn. 

Vrede vervult mijn hart.
Liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.
U, de vreugde van mijn hart. 

Water dat opwelt uit een bron;
de plaats waar ik U tegenkom.
Water dat sprankelt en dat leeft:
het nieuwe leven door de Geest.

zaterdag 6 augustus – De verkondiging van Christus gaat toch door!

De gevangenschap van Paulus was tot zegen. Mensen in het gerechtsgebouw mochten nu het Evangelie horen, zagen we gisteren. Maar dat is het niet alleen. In vers 14 lezen we dat door zijn gevangenschap ook de christenen in de plaats waar Paulus gevangen zat, vrijmoediger werden om over het Woord te spreken.  

LEZEN Filp. 1: 12 – 18; Hand. 4: 23 – 30 (m.n. vs. 29)  

VRAGEN Is het bij jou ook zo dat juist de verhalen van de vervolgde kerk je kunnen versterken in je geloof? Of brengen die juist angst?    

GEBED Dank de Heere dat Hij juist ook door het lijden heen kracht en geloofsmoed wil schenken. Bid of Hij mensen in moeilijke omstandigheden bemoedigen wil. 

LIED Weerklank 520 vers 1, 3, 6 en 8 (melodie Ps. 131) 

Barmhartig Vader op Uw troon,
wij bidden tot U door Uw Zoon,
wij knielen voor Uw aangezicht
dat straalt in heerlijkheid en licht. 

Schenk door Uw Geest, Die sterke macht,
de krachten voor het werk dat wacht;
geef dat wij vurig keer op keer
bedacht zijn op Uw grote eer. 

Sterk zendelingen bij hun werk
en leid de herders van de kerk;
laat ons vrijmoedig met Uw Woord
getuigen zijn van U Die hoort.

Week 2: Kom, maak God met mij groot!

We lezen deze week verder in Filippenzen. Alles draait om het groot maken van Christus. Wat geeft dat Paulus een blijdschap! Als Hij maar verkondigd wordt. Paulus gelooft dat zijn gevangenschap niet tot zijn sterven zal leiden, hoewel ‘heengaan’ in zijn ogen ten diepste het rijkste is wat hem kan overkomen. Maar als hij moet blijven leven om nog dienstbaar te zijn, is dat beter. Daarom zijn oproep om standvastig te blijven en waardig aan het Evangelie van Christus te wandelen. Dat betekent ook eensgezindheid en ootmoed. Christus is daarin voor Paulus het grote voorbeeld geweest.

zondag 7 augustus – dubbele blijdschap

Paulus is blij omdat Christus verkondigd wordt, lazen we gisteren in vers 18. Maar er is nog een reden voor zijn blijdschap. Hij mag weten dat zijn gevangenschap voor hem zal uitlopen op zaligheid. Hij weet dit door de voorbede van de gemeente en vooral door de hulp en bijstand van de Geest van Jezus Christus.  

LEZEN Filp. 1: 18 – 20; Rom. 8: 35 – 39 

VRAGEN Herken je het en zing je mee: ‘Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan’? Hoezo wel/niet? 

GEBED Dank de Heere voor de weg van behoud die Hij in Zijn Zoon Christus heeft geopenbaard en de grote verwondering en vreugde die dat geeft. 

Bid Hem of Hij velen uit jouw omgeving op de weg tot zaligheid wil brengen.   

LIED Psalm 119: 83  

Wat vree heeft elk die Uwe wet bemint!
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten.
Ik, HEER’, die al mijn blijdschap in U vind,
Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten;
‘k Doe Uw geboôn oprecht en welgezind;
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.

maandag 8 augustus – Christus groot maken

In de verzen van vandaag lezen we van iemand die door veel beproevingen heen geleerd heeft om het leven te relativeren. Of misschien moeten we zeggen: om leven en dood bij ‘hoger licht’ te zien. Leven is voor hem: Christus; sterven is voor hem: winst (vs.21). Leven in het vlees is voor hem: vruchtbaar werken. Sterven is voor hem: bij Christus zijn (vs.22, 23). Paulus komt tot een persoonlijke afweging van wat voor hemzelf en voor zijn lezers het beste is: hij gelooft niet te zullen sterven (vs.25).  

LEZEN Filp. 1: 19 – 26; Rom. 14: 7 – 9  

VRAGEN Zeg jij het Paulus na: ‘leven is Christus en sterven is winst’? Of vind je dit toch te grote woorden voor jezelf?   

GEBED Vraag de Heere of ook in jouw leven en sterven Christus groot gemaakt mag worden.    

LIED Sela – God van leven

Wat is mijn diepste hoop en troost?
Dat U mij redt, zelfs van de dood.
Of ik nu leef of sterf, ik ben
Uw eigendom, door U gekend.

Wat stof is zal tot stof vergaan,
maar met U mag ik verder gaan.
In leven, sterven en altijd
ben ik in Uw aanwezigheid.

God van leven, eeuwig leven,
in de nood bent U nabij.
Jezus, leven van mijn leven,
mijn verlosser leeft in mij.

Ik weet dat Jezus Christus leeft,
die zelf mijn dood verslagen heeft.
De laatste vijand is niet meer.
Ik ben voor eeuwig van mijn Heer.

dinsdag 9 augustus – Wandel het Evangelie waardig

Na de ‘hoge tonen’ van de vorige verzen, komen we vanaf vers 27 ineens weer midden in het gewone leven te staan. Paulus doet een oproep aan de gemeente om zo te leven dat het in overeenstemming is met het heerlijk Evangelie dat haar is toevertrouwd. Alleen dan zijn we goede getuigen in een verloren wereld. Alleen daarmee kunnen we de wereld overwinnen.   

LEZEN Filp. 1: 27, 28; Efeze 4: 1 – 6  

VRAGEN Leg je leven eens naast de volgende zin: ‘Een godzalige levenswandel is onze brief aan de wereld, te beginnen bij de buren’. (ds. C. den Boer)  

GEBED Dank de Heere dat je Zijn Evangelie hebt mogen horen in je leven.
Bid Hem om een leesbare brief te zijn vandaag. 

LIED Psalm 1: 1 en 2 

Welzalig hij die in der bozen raad
Niet wandelt, noch op ’t pad der zondaars staat,
Noch nederzit, waar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar ’s HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht. 

Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vetten grond geplant bij enen stroom,
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen;
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed;
Het gaat hem wel; ’t gelukt hem, wat hij doet.

woensdag 10 augustus – Voor Hem te lijden

Het leven van een christen betekent strijd tegen vijanden van binnen en van buiten (vs. 27, 28). Paulus leert dat zowel lijden als geloof een gave van God zijn (vs. 29). Paulus stelt zichzelf als voorbeeld (vs. 30). Christen-zijn en lijden horen bij elkaar. Dat betekent niet dat het lijden om Christus’ wil in de Bijbel verheerlijkt wordt of dat iedereen ooit ‘martelaar’ zou moeten zijn. Maar als God het van ons vraagt, is het een voorrecht voor Hem te mogen lijden.  

LEZEN Filp. 1: 27 – 30; Hebr. 12: 1 – 4  

VRAGEN Hoe ervaar jij het in jouw leven dat geloven en lijden bij elkaar horen?   

GEBED Dank de Heere dat gelovigen in de vervolgde kerk in hun lijden zulke getuigen van Hem mogen zijn.
Bid dat Hij al Zijn kinderen die vervolgd worden getrouw wil maken en dat zij vandaag het volle zicht op het lijden van Christus mogen hebben.  

LIED Weerklank 89, vers 1, 3 en 4

donderdag 11 augustus – Wees eensgezind

In de eerste verzen van hoofdstuk 2 worden we opgeroepen om in de voetstappen van Christus te gaan en te blíjven gaan. In vers 1 noemt Paulus vier dingen op die de basiselementen en basisvoorwaarden zijn voor wat er volgt in de volgende verzen: (1) Bemoediging in Christus, (2) hartverwarmende en activerende liefde, (3) gemeenschap van de Geest en (4) innige gevoelens en ontfermingen. Op basis hiervan roept hij op in vers 2 tot eensgezindheid. De blijdschap van Paulus zal compleet zijn als de gemeente van de Filippenzen voldoet aan deze basisvoorwaarden.   

LEZEN Filp. 2: 1, 2; 1 Kor. 12: 12 – 25  

VRAGEN In vers 2 noemt Paulus ook vier dingen van een eensgezinde gemeente op, als een soort echo van vers 1. Welke vier dingen noemt hij? Zie je de echo van vers 1?  

GEBED Dank de Heere voor de gemeente waar je bij mag horen. 

Bid of de Heere ook jouw gemeente steeds meer eensgezindheid wil geven. 

LIED Psalm 133

vrijdag 12 augustus – Wees nederig

Gisteren zagen we dat op basis van vers 1 Paulus oproept tot eensgezindheid. Maar hoe kan er eenheid onder elkaar zijn als er niet tegelijk ootmoed en zelfopoffering is? Ds. C. den Boer schrijft: ‘Ootmoedig is die mens die kleine gedachten heeft van zichzelf, die zich bewust is van eigen onwaardigheid, nietigheid, zwakheid en onvermogen. En die zich in dit alles van de Heere afhankelijk weet. Het is daarin dat Hij God behaagt.’  

LEZEN Filp. 2: 1 – 4; Rom. 12: 10 – 19  

VRAGEN Vind jij nederig zijn moeilijk? Zo ja, waarom en hoe zou je het dan kunnen leren?  

GEBED Dank de Heere dat Hij Zelf de nederige weg van menswording en kruis gegaan is. 

Bid of Hij jou ook nederigheid wil leren. 

LIED Weerklank 144 vers 1 en 4 (+refrein)

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
e
n heeft Zijn leven afgelegd. 

(refrein) Zie onze God, de Koning-Knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen ied’re dag,
Gedragen door Zijn liefd’ en kracht. 

Zie je de wonden zo diep.
De hand Die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, Die onze zonden droeg. 

(refrein) 

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn. 

(refrein)

zaterdag 13 augustus – Lofzang op Christus

En dan gaat Paulus zingen! Eensgezindheid en ootmoed zijn geen dingen die in een gevallen mens terug te vinden zijn. Het zijn vruchten van een hartelijke gemeenschap met de vernederde en verhoogde Heere Jezus Christus. Alleen in een oprechte band met Hem, drukken wij Zijn voetstappen.  

LEZEN Filp. 2: 5 – 11  

VRAGEN Lees en herlees deze lofzang op Christus. Wat raakt je in dit ontroerende geloofslied?   

GEBED Breng je dank voor dit lied aan de Heere. 

LIED Weerklank 75 – Wij zingen, Vader, U ter eer (dit lied is de tekst van Filp. 2: 5 – 11 in een lied gezet)

Week 3: Dienstbaar zijn

Deze week lezen we nog eenmaal een stukje van de lofzang, nu een lofzang op de Vader van Christus. Maar daarna gaat Paulus verder. Als dit waar is, dan moet dat ook in een heilig leven zichtbare vruchten geven. Juist die vruchten in ons leven, laten de echtheid van het geloof zien. Paulus wijst er dan op dat hij kan oproepen tot een heilig leven omdat hij weet dat God werkt. Het is dus geen vrucht van eigen bodem. Als voorbeeld noemt Paulus Timotheüs en Epafroditus.

zondag 14 augustus – Naam boven alle naam!

Daarom … (vs. 9) In vers 9 is er het grote keerpunt in de lofzang. Het ging in vers 5 – 8 over Christus Jezus en Zijn gewillige vernedering en gehoorzaamheid als Knecht en slaaf van God. Maar nu is de beurt aan God de Vader. Hij heeft Hem verhoogd en begunstigd. En wel zo verhoogd dat Zijn Naam ‘boven alle naam’ uitsteekt.  En zo moet Hij aanbidding, lof en dankzegging ontvangen, ook van ons.   

LEZEN Filp. 2: 5 – 11; Jes. 45: 21 – 25  

VRAGEN Wat betekent het voor je dat de Heere zegt ‘Voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden’?    

GEBED Dank de Heere dat God Zichzelf openbaart als Vader en dat wij Hem zo mogen aanbidden en loven. Bid Hem dat ook jij vandaag Hem mag belijden als ‘Naam boven alle namen’. 

LIED Ps. 72: 6 en 11 

Ja, elk der vorsten zal zich buigen,
En vallen voor Hem neer;
Al ’t heidendom Zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot Zijn eer.
’t Behoeftig volk, in hunne noden,
In hun ellende en pijn,
Gans hulpeloos tot Hem gevloden,
Zal Hij ten Redder zijn. 

Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen;
Men loov’ Hem vroeg en spa;
De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen
Met Amen, amen, na.

maandag 15 augustus – Werk aan uw zaligheid … want God werkt

Alles wat Paulus tot nu toe geschreven heeft, loopt uit in het ‘daarom’: De Filippenzen zijn gehoorzaam geweest en dat moeten ze ook blijven. Zaligheid is redding, uit genade alleen. Maar zaligheid is niet alleen iets van het eind van ons leven, maar óók tijdens ons leven. De weg waarlangs gelovigen tot hun eeuwig behoud komen, is de weg van ‘strijden om in te gaan’. Dat heeft alles te maken met een ootmoedige levenswandel. Zo maken we onze ‘roeping en verkiezing vast’. En Paulus kan oproepen om te werken omdat hij weet dat God werkt! (vs. 13) Het werken van vers 12 is de vrucht van het werken van God in de gelovigen.  

LEZEN Filp. 2: 12,13; 2 Petr. 1: 3 – 11  

VRAGEN Wat leren de Dordtse Leerregels H5 par. 14 (https://www.dordtse-leerregels.nl/gewone-taal/hoofdstuk-5/paragraaf-14 ) je over de volharding van de gelovigen?   

GEBED Dank de Heere dat Hij door de prediking van het Evangelie ook aan jou Zijn werk van de genade is begonnen en wil bewaren. Vraag Hem of Hij in alle omstandigheden van je leven de Bewaarder en Onderhouder van jouw geloof wil zijn.    

LIED Sela – Heer, wijs mij de weg

dinsdag 16 augustus – Schijn als lichten in de wereld

In vers 14 gaat Paulus verder met het onderwerp ‘werken’ aan je zaligheid. God wil niet al mopperend en met tegenzin gediend worden (vs. 14). Als je zo christen bent, geeft dat een negatief beeld over het leven met de Heere. Wie de Heere oprecht mag dienen en ootmoedig door het leven gaat, is een lichtbaken, een vuurtoren, een ster. Wees geen klaagzanger, maar lichtdrager! 

LEZEN Filp. 2: 12 – 18; Matth. 5: 14 – 16  

VRAGEN Hoe ervaar jij het leven met de Heere: een last of een lust? Vind jij jezelf een ‘vuurtoren’ voor de wereld om je heen? Waarom wel/niet?  

GEBED Dank de Heere voor Zijn genade als je uit Hem en door Hem mag leven. Bid Hem om vandaag een lichtdrager, een vuurtoren te zijn van Zijn Evangelie.  

LIED Weerklank 455 – O grote God, Die liefde zijt

woensdag 17 augustus – Als een plengoffer uitgegoten

Aan het begin van de Bijbeltijd voor deze maand, vertelde ik dat we in vers 17 en 18 een kerntekst vinden van het Bijbelboek. In vers 17 vergelijkt Paulus zich met een plengoffer. Zo’n offer was het schenken van wijn op de grond of een altaar, samen met het offer van een dier of van graan. Het is hier een beeld van het ‘uitgieten’ van een leven in dienst van God. Paulus verblijdt zich dat hij God zo dienen mag.  

LEZEN Filp. 2: 17, 18; 2 Tim. 4: 5 – 8  

VRAGEN Merk je dat de gedeeltes die we tot nu toe gelezen hebben, samen komen in deze verzen?
Paulus ziet zichzelf als iemand die zijn leven aflegt (‘uitgiet’) in het belang van het Evangelie. Hoe kijk jij naar jouw leven?  

GEBED Dank de Heere voor mensen om je heen – ver weg of dichtbij – die een voorbeeld voor je zijn in het dienen van de Heere, zelfs als ze dat heel veel (of alles) kost. 

Bid de Heere of Hij ook jou gehoorzaamheid wil leren voor/op die momenten dat het geloof je veel kost (of kosten gaat). 

LIED Psalm 108: 1 

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
‘k Zal zingen voor den Opperheer;
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
‘k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

donderdag 18 augustus – Timotheüs als voorbeeld van een dienend leven

Als voorbeeld van een dienend leven noemt Paulus als eerste Timotheüs. Paulus wil zo graag informatie horen over de gemeente in Filippi en wie kan hij daarvoor beter sturen dan Timotheüs. Want Timotheüs is iemand die zich – net als Paulus – oprecht inzet voor het geestelijk welzijn van de gemeente, tot eer van Christus en niet uit eigenbelang.  

LEZEN Filp. 2: 19 – 24; 1 Kor. 4: 16 – 20  

VRAGEN Wat vind je van het volgende citaat dat ik ergens las: ‘Een mens is vaak te druk met eigen (geestelijke) zaken en heeft weinig of geen aandacht voor wat Christus van ons vraagt in het bezorgen van de geestelijke belangen van anderen’?   

GEBED Dank de Heere voor hulpmiddelen als deze Bijbeltijd om gericht bezig te zijn met Hem en met Zijn Woord. 

Bid om getrouwheid voor jezelf (en anderen) in het dienen van de Heere, juist ook als het heel druk is en je agenda vol staat. 

LIED Weerklank 267 – Neem mijn leven, laat het, Heer  

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.  

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.  

Neem en zegen alle vreugd,
al ‘t geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam.  

Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

vrijdag 19 augustus – Epafroditus als voorbeeld van dienstbetoon

Paulus noemt, naast Timotheüs, nog een voorbeeld van iemand die dienstbaar is voor hem en voor de gemeente in Filippi: Epafroditus. Deze jongeman was met giften van de gemeente bij Paulus gekomen. Tijdens zijn verblijf bij Paulus was hij ernstig ziek geworden, maar gelukkig is hij nu weer beter. Hij zal met de brief terug naar huis komen.  

LEZEN Filp. 2: 25 – 30; Joh. 11: 1 – 4, 30 – 35   

VRAGEN Wat leert vers 27 je over ziekte en genezing, sterven en droefheid?  

GEBED Dank de Heere voor je gezondheid als je die mag hebben. En vraag Hem om nabijheid en troost als je worstelt met (chronische) ziekte, bij jezelf of bij geliefden. 

LIED Psalm 30: 2 en 8 

Mijn God Gij hebt mij, op mijn klacht,
Genezen, en mijn smart verzacht;
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
Als uit het graf weer opgevoerd;
Gij hebt het leven mij geschonken,
Ik ben niet in den kuil gezonken. 

Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
Veranderd in een blijde rei;
Mijn zak ontbonden en mij weer
Met vreugd omgord, opdat mijn eer
Niet zwijg’; zo klimt Uw lof naar boven;
Mijn God, U zal ik eeuwig loven.

zaterdag 20 augustus – Blijdschap en roem

We starten vandaag met hoofdstuk 3, een hoofdstuk waarin Paulus vol in de confrontatie gaat met de Joden over de rechtvaardiging uit het geloof alleen. Maar voordat hij daaraan begint, herhaalt hij het nog maar weer eens: verblijdt u in de Heere! Blijdschap om wat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor ons gedaan hebben en doen. Blijkbaar kun je alleen vanuit de vreugde in de Heere Jezus laten zien wat de ware weg van de zaligheid is.  

LEZEN Filp. 3: 1 – 3; Jer. 15: 15 – 16  

VRAGEN Calvijn schrijft hierbij ‘Laat niet na door vele verhinderingen uw blijdschap te behouden’. Lukt het jou om ‘blijdschap in de Heere’ te behouden in moeilijke omstandigheden? Hoezo wel/niet?   

GEBED Dank de Heere als je de ware weg van de zaligheid mag kennen en de ‘blijdschap in de Heere’ mag ervaren en je leven.
Bid Hem of anderen iets van de ‘blijdschap in de Heere’ bij jou mogen zien vandaag.  

LIED Psalm 89 vers 7  

Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand’len HEER’ in ’t licht van Godd’lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw Naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ’t lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Week 4: Het hoofd omhoog, het hart naar boven!

Na de lofzang op Christus in hoofdstuk 2, is Paulus nog niet uitgezongen. In de moeilijke omstandigheden in de gevangenis en met zorgen over de gemeenten die hij gesticht heeft, blijft hij zich verblijden in de Heere. Daarom zingt hij in hoofdstuk 3 verder over de uitnemendheid van de kennis van Christus. Voor onze rechtvaardigheid tegenover God kunnen en mogen (!) we niets zelf inbrengen. Alles, ja alles is in Christus te vinden. En hoeveel dat ‘alles’ is? Ik kan de volheid hier niet overzien, daar is de eeuwigheid voor nodig.

zondag 21 augustus – de Joodse erfenis van Paulus

In vers 2 wordt Paulus dan ineens heel scherp. De gemeente wordt opgeroepen waakzaam te zijn. Er kunnen verkeerde (rondreizende) predikers zijn of komen die ideeën aanprijzen waar Paulus juist heel bewust afstand van heeft gedaan (vs. 4 – 7). Paulus noemt dat het idee dat je je vertrouwen mag stellen op godsdienstige privileges en kwaliteiten, dus buiten Christus. Doorzie wat voor mensen het zijn! Eerlijk schrijft hij daarna hoe hij vroeger ook iemand was die heel nauwgezet naar allerlei regels leefde. Naar menselijke maatstaf had hij het ver gebracht. Maar om Christus’ wil werden al die dingen waardeloos en zelfs schade voor hem.  

LEZEN Filp. 3: 2 – 7; Gal. 1: 6 – 16 

VRAGEN Paulus spaart zichzelf niet als hij heel open over zijn eigen verleden schrijft. Hoe kijk jij naar je eigen geloofsleven in jouw verleden?  

GEBED Belijd de Heere je schuld als ook jij (in het verleden of nu) voor je behoud je vertrouwen stelt op iets of iemand buiten Christus. Dank Hem als Hij je dát afgeleerd heeft. En vraag Hem of Zijn Geest Christus steeds groter wil maken in je leven.   

LIED Psalm 32: 1  

Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor ’t heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens wien ’t mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die, in ’t vroom en ongeveinsd gemoed,
Geen snood bedrog, maar blank’ oprechtheid voedt.

maandag 22 augustus – Winst en verlies

Vandaag klinkt het belangrijke woordje: MAAR. De boekhouding van Paulus is heel anders dan vroeger. Wat hij vroeger als winst zag (zijn afkomst en gehoorzaamheid) zet hij nu in de kolom ‘verlies’. En wat hij vroeger tijdens zijn vervolging van de christenen als verlies zag (rechtvaardigheid door geloof in Christus), staat bij hem nu als winst. 

LEZEN Filp. 3: 7, 8; Gal. 6: 12 – 17  

VRAGEN Wat betekent het wanneer je ‘alles als schade en vuiligheid beschouwt’? En waarom zou je dat doen?  

GEBED Dank de Heere voor de ‘schat van grote waarde’, Zijn eigen Zoon, Die Hij een weg tot behoud heeft laten banen voor zondaren.
Bid Hem of Hij jou en de mensen om je vandaag wil laten zien dat dingen van déze wereld ‘schade’ of ‘vuiligheid’ zijn vergeleken met Christus.   

LIED Weerklank 484 – Gena van God, hoe loof ik u

Amazing grace

Gena van God, hoe loof ik u
voor redding onverdiend.
Verloren eens, gevonden nu,
een blinde die mag zien. 

Genade toonde mij mijn schuld
en heeft mij vrijgekocht.
Gena heeft mij met dank vervuld,
toen ik geloven mocht. 

Door veel gevaren ging mijn reis,
door tegenspoed en kruis.
Genade heeft mij steeds geleid,
genade brengt mij thuis.

dinsdag 23 augustus – ‘Opdat ik Hem kenne!’

Na de verzen van gisteren, zijn die van vandaag één grote hunkering van Paulus om Christus volledig te mogen kennen en te verkrijgen, nu en op de dag van het grote gericht. Dit schrijft hij niet omdat hij zich onzeker voelt over zijn rechtvaardigheid voor God. Hij weet dat hij in Christus geborgen is. Maar hij gelooft dat er nog vollere rijkdom in Christus te vinden is. En wat kan hij daar naar uitzien!    

LEZEN Filp. 3: 8b – 11; Ps. 63: 1 – 9  

VRAGEN Herken je die hunkering van Paulus om steeds meer van Christus te mogen kennen en steeds meer uit Hem te mogen leven?   

GEBED Dank met Paulus mee dat je Christus mag kennen en bid met Paulus mee dat je Christus steeds meer mag leren kennen in al Zijn eer en goedertierenheid. 

LIED Psalm 63: 2 en 3  

‘k Heb U voorwaar in ’t heiligdom
Voorheen beschouwd met vrolijk’ ogen;
Hoe zag ik daar Uw alvermogen;
Hoe blonk Uw Godd’lijk eer alom!
Want beter dan dit tijd’lijk leven
Is Uwe goedertierenheid;
Och, wierd ik derwaarts weer geleid,
Dan zou mijn mond U d’ ere geven. 

Dan zou ik, voor Uw Godd’lijk oog,
Uw deugden al mijn leven prijzen,
En in Uw Naam mijn zang doen rijzen;
Mijn handen heffen naar omhoog.
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen,
Verzadigd, als met vet en smeer
Mijn mond zou U vol vreugd, o Heer’,
Verheffen in zijn lofgezangen.

woensdag 24 augustus – ‘Vol’ van Christus

We lezen weer verder in dit prachtige gedeelte uit de brief. Het woordje ‘het’ in vers 12 slaat terug op het kennen van Christus in de volle diepte (zie gisteren). Voor iedere christen ligt de volle kennis van Christus in de toekomst die wacht. Wat kan Paulus daarnaar verlangen! En daarom leeft hij doelbewust. Hij richt zich op een hemels doel: voor altijd in volledige gemeenschap met Christus te zijn.   

LEZEN Filp. 3: 12 – 14; Ef. 1: 3 – 10  

VRAGEN Wat is jouw doel in je leven?  

GEBED Dank de Heere dat Christus in al Zijn majesteit en heerlijkheid nu mag zitten aan de rechterhand van de Vader en dat wij eens met Hem zullen zijn.
Bid of ook in jouw leven het verlangen mag groeien om straks eeuwig bij Hem te zijn en dat dit verlangen op de (gewone) dingen van vandaag een stempel mag drukken. 

LIED Weerklank 444 – ’t Hoofd omhoog, het hart naar boven (instrumentaal, kun je fijn zelf zingen!)

’t Hoofd omhoog, het hart naar boven,
hier beneden is het niet!
’t Ware leven, lieven, loven
is daar waar met Jezus ziet.
Wat men hoort of ziet op aard’
is ons kost’lijk hart niet waard.
Wil men leven, lieven loven:
hoog omhoog, het hart naar boven!

Jezus, Bron van hemelvreugde,
die ons hart vervullen zal,
wat ons ooit op aard’ verheugde,
Gij verheugt ons boven al.
Daar Gij ons reeds hier bereidt
voor des Hemels heerlijkheid,
waar w’ U eeuwig lieven, loven.
Jezus, trek ons hart naar boven!

Och, dat aller mensen tongen,
aller eng’len zang, o Heer,
samenstemden, samen zongen
eeuwig tot Uw lof en eer!
Zonder einde geeft Uw lof,
Jezus, ons de rijkste stof!
Trek tot U ons hart naar boven,
Dat w’ U eeuwig lieven, loven.

donderdag 25 augustus – Navolging

Het gedeelte van vandaag begint best bijzonder. Paulus weet dan hij niet volmaakt is. Maar toch heeft hij blijkbaar voldoende vertrouwen in zijn christelijke levenswandel om aan de gemeenteleden in Filippi te vragen navolgers te zijn van hem.  Wat kun je veel leren van kinderen van God die dicht bij de Heere leven. Het is voorrecht om volwassen christenen om je heen te hebben. Mensen die, in de gewone dingen van alle dag, door genade leven tot eer van God. 

LEZEN Filp. 3: 15 – 19; 1 Thess. 1: 5 – 10  

VRAGEN Hoe vind jij het dat Paulus in vers 15 schrijft ‘Wees mijn navolger’? Denk je dat anderen jou een leesbare brief van Christus vinden die ze kunnen navolgen? Waarom wel/niet?  

GEBED Dank de Heere als er mensen zijn in jouw omgeving die voor jou een voorbeeld zijn als het gaat om het leven met de Heere. 

Vraag Hem of je ook zelf voor anderen (m.n. ook jongeren) een voorbeeld mag zijn. 

LIED Sela – Mag ik jou tot zegen zijn

vrijdag 26 augustus – Ons ‘thuis’ is boven!

De oriëntatie in dit leven is vaak gericht en op de mensen om ons heen. Dat is ook goed en Bijbels. Maar onze houding wordt daarbij (als het goed is) wel bepaald door het hemelse karakter van de ‘leefgemeenschap’ waartoe wij behoren. Wij behoren immers tot het hemels Koninkrijk. Ingeschreven daarboven, in de registers van de hemelstad; gegraveerd in de handpalmen van God; geschreven in de doorboorde handen van Christus Jezus. 

LEZEN Filp. 3: 20, 21; Hebr. 13: 12 – 16  

VRAGEN Luther schreef: ‘De aard van een christen ligt niet in wat hij geworden is, maar in wat hij zal worden’.  Wat zou hij daarmee bedoeld hebben? Ben jij ook zo’n christen? 

GEBED Dank de Heere als je van betekenis mag zijn voor mensen om je heen. Dank Hem als je mag geloven geschreven te staan in de doorboorde handen van Christus. 

Bid of Hij je vandaag wil leiden om je hart gericht te houden naar het Huis hierboven, ook in de omgang met anderen en in de taken van vandaag.  

LIED Psalm 73: 12 ‘k Zal dan gedurig bij U zijn 

‘k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn Toeverlaat,
E
n mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

zaterdag 27 augustus – Blijf staande en eensgezind

Juist omdat Paulus zich zo nauw aan de gemeente van Filippi verbonden weet, kan hij ze oproepen om trouw te blijven. Niet in eigen kracht maar in verbondenheid en gehoorzaamheid aan de Heere. Na dit geschreven te hebben richt Paulus zich op twee vrouwen die actief lid in de gemeente zijn. Blijkbaar liggen ze niet op één lijn. Zij worden opgeroepen eensgezind te zijn. Paulus roept een derde persoon op om te bemiddelen.  

LEZEN Filp. 4: 1 – 3; Rom. 14: 1 – 13 

VRAGEN Paulus vraagt een bemiddelaar te helpen bij de onenigheid tussen Euodia en Syntyche. Wat zou jouw rol kunnen zijn als er mensen in jouw omgeving niet op één lijn liggen?  

GEBED Dank de Heere als je in eensgezindheid met mensen om je heen de Heere mag liefhebben en dienen. 

Bid om wijsheid als er onenigheid is in je omgeving en vraag de Heere of Hij wil dat je een taak hebt om die onenigheid tot een goed einde brengen. 

LIED Sela – Laat ons samen één zijn

Heer, U bent één: El Elohim,
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest. 

Drie-enig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest. 

Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt;
voor de glorie van uw naam. 

Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar
door Jezus Christus onze Heer,
die ons lief heeft en aanvaardt.

Week 5: Laatste oproepen en een dankwoord

Deze week lezen we het laatste gedeelte van de brief. Opnieuw schrijft Paulus over blijdschap in de Heere en vandaaruit een liefdevolle en dienende houding naar de mensen om ons heen. Paulus dankt de gemeente van Filippi voor de gift die hij van ze gekregen heeft. En, schrijft hij, de Heere zal op Zijn beurt weer al de behoeften van de Filippenzen vervullen. Tegelijk wil hij wel laten weten dat hijzelf geleerd heeft tevreden te zijn, ook als hij in moeilijke omstandigheden verkeert.

zondag 28 augustus – Blij, bescheiden, niet bezorgd en bewaakt

Vandaag een paar verzen waar we ons hele leven uit mogen leven en naar mogen streven: altijd verblijd in de Heere; bescheiden naar anderen; niet bezorgd maar bidden; en tenslotte vrede van God. Paulus houdt het de gemeente voor in korte, bijna afgemeten zinnen. Als ze mogen weten dat hun namen in het boek des levens zijn geschreven, is er alle reden om altijd blij in de Heere te zijn. Vandaaruit zullen ze dan ook het beste voor iedereen zoeken. Het rustpunt in dit alles is dat God regeert. Daarom kunnen ze al hun problemen aan Hem toevertrouwen.   

LEZEN Filp. 4: 4 – 9; Ps. 32: 11; Matth. 6: 25 – 34   

VRAGEN Zowel in vers 7 als vers 9 gaat het over de vrede van God. Waarin bestaat volgens jou die vrede?  

GEBED Dank de Heere dat Hij regeert over jouw leven, het leven van de mensen om je heen en zelfs over de gehele wereld. 

Bid Hem dat Hij jou vandaag mag leren onbezorgd uit Zijn hand te leven.   

LIED Weerklank 76 – Wees blij te allen tijde: 1, 2 en 3

maandag 29 augustus – Altijd tevreden en blij met alles

In het gedeelte van vandaag komt Paulus terug op de directe aanleiding voor het schrijven van zijn brief. Zijn grote dankbaarheid voor de betrokkenheid van de Filippenzen. Ze hebben die laten zien door de goede gaven die Paulus door bemiddeling van Epafrodítus heeft ontvangen. Toch is het niet zomaar een ‘dankjewel’. Het zijn namelijk niet alleen de gaven voor zijn moeilijke omstandigheden die hem zo blij maken. Zijn rust en blijdschap liggen ook (of met name) in het feit dat hij een Zaligmaker heeft Die alles in zijn bestaan regeert! Daarom kan hij tevreden zijn in elke omstandigheid van zijn leven. 

LEZEN Filp. 4: 10 – 13; 2 Kor. 12: 9,10 

VRAGEN Kun jij meezingen met een bekend lied: ‘Ik heb mijn God, dat is genoeg; ik wens mij niets daarneven (=daarnaast)’? Wat is de reden dat je wel/niet mee kunt zingen? 

GEBED Dank de Heere voor alle goede gaven die je de laatste tijd hebt mogen ontvangen. Vraag Hem of Hij ook jou die ‘tevredenheid los van de omstandigheden’ wil leren. 

LIED Psalm 4: 4 

Gij hebt m’ in ’t hart meer vreugd gegeven
Dan and’ren smaken in een tijd
Als zij, door aards geluk verheven,
Bij koorn en most wellustig leven,
In hunnen overvloed verblijd.
Ik zal gerust in vrede slapen,
En liggen ongestoord terneer;
Want Gij alleen, mijn schild en wapen,
Schoon ’t onheil schijnt voor mij geschapen,
Zult mij doen zeker wonen, HEER’.

dinsdag 30 augustus – Wel dankbaar voor de gaven

Natuurlijk is Paulus wel oprecht dankbaar voor de gaven uit Filippi. De Filippenzen moeten uit zijn woorden van gisteren niet een verkeerde conclusie trekken. Hij wil ze heel hartelijk danken voor alles wat ze nu, maar ook al eerder, voor hem gedaan hebben. Door deze gift heeft hij nu overvloed, hun gave is een aangename geur en welgevallig offer. Het is een teken van waardevolle toewijding aan God.  

LEZEN Filp. 4: 14 – 18; Hebr. 13: 15 – 17  

VRAGEN Op welke wijze geef jij gaven als een offer dat welbehaaglijk is voor God?   

GEBED Dank de Heere als je in de gelegenheid bent om anderen (financieel) te helpen uit liefde tot Hem. En vraag Hem of Hij je ogen wil openen voor de nood om je heen.  

LIED Psalm 145: 5 en 6 

Uw heerschappij verduurt zelfs d’ eeuwigheid.
Uw koninkrijk is eind’loos uitgebreid.
Gij ondersteunt hem die voor ’t  onheil zwicht;
Wie nederstort, wordt door U opgericht.
’t Ziet al op U; ’t blijft alles op U wachten;
Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten.
G’ ontsluit Uw hard, ontfermend en weldadig,
Opdat Uw gunst al wat er leeft verzadig’. 

De HEER’ is recht, in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in ’t gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht;
Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht;
Dat ongeveinsd, in ’t midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden;
Hij geeft den wens van allen die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

woensdag 31 augustus – Nooit kan het geloof teveel verwachten

Tenslotte eindigt Paulus in de verzen 19 en 20 met een rijke belofte voor de gemeente in Filippi, met een hart onder de riem. Zo is het in feite in heel de brief: God, mijn God (vers 19) zal in al uw behoeften voorzien! Mijn God – hoe persoonlijk en warm klinkt dat – heeft voor mij gezorgd in alle opzichten, zegt Paulus. Zo zal Hij dat ook voor u doen. Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten! Dat alles geeft ons ruimschoots stof tot danken.  

En dan grijpt Paulus tenslotte nog even de pen voor een eigenhandig geschreven groet. 

LEZEN Filp. 4: 19 – 23  

VRAGEN Welke les geeft vers 19 je voor vandaag mee? En welk onderwijs uit de gehele brief neem je mee de toekomst in?  

GEBED Dank de Heere dat we een maand lang onderwijs mochten ontvangen uit deze brief van Paulus. Vraag Hem of Hij door Zijn Heilige Geest het geleerde uit deze brief mag toepassen in je leven.  

LIED Weerklank 364 – Nooit kan ’t geloof te veel verwachten


Reageren? Stuur een mail naar reacties@vrouwtotvrouw.nl