• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 30 september 2023
  • Tags

Bijbeltijd oktober – Romeinen

Door: Ineke van Loenen 

Deze maand maken we weer de overstap van het Oude naar het Nieuwe Testament. Een overstap van de profeet Zacharia naar de apostel Paulus. We gaan ons verdiepen in zijn brief aan de gemeente in Rome. Juist deze brief heeft in de kerkgeschiedenis bij bekende mannen zoals Augustinus, Maarten Luther en Kohlbrugge voor een grote verandering in hun leven gezorgd.  

Inleiding

Toen Augustinus in het jaar 386 nog midden in de zonde leefde, hoorde hij op een dag de buurkinderen een versje zingen met als refrein ‘Tolle, lege’: Neem, lees. Augustinus ging naar binnen, pakte de Bijbel en las Romeinen 13:13, waar staat: ‘Laten wij, als op klaarlichte dag, op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst.’ Dit greep Augustinus diep aan. Het werd het moment dat hij brak met zijn zondige manier van leven. 

Ook voor Luther was de Romeinenbrief van ingrijpende betekenis. Door het lezen van Romeinen 1:16,17 ontdekte hij dat we gerechtvaardigd worden door het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Luther ontdekte dat er voor zijn eeuwig behoud niets van zijn kant nodig is. Eindelijk vond hij de vrede met God. 

Als laatste voorbeeld wijs ik je op Kohlbrugge. Voor hem was Romeinen 7:14 van grote betekenis: ‘Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.’  Hij ontdekte dat er een komma achter het woordje ‘vleselijk’ staat. Ook wanneer je van genade leeft, blijf je in jezelf een zondig mens. 

Van de dertien brieven van Paulus die in de Bijbel staan, is die aan de Romeinen de langste. Door middel van de vraag-en-antwoordmethode geeft Paulus in deze brief de meest systematische uiteenzetting van de christelijke leer die in de Bijbel te vinden is. Maar het is meer dan een theologische verhandeling. We zullen zien dat Paulus ook praktische vermaningen geeft voor het leven van alledag. 

Ik hoop dat het overdenken van dit aangrijpende Bijbelboek ook jouw leven mag veranderen. Juist omdat de brief zo systematisch is, kunnen we de afzonderlijke thema’s goed onderscheiden:  

Romeinen 1 – 8 Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid
Romeinen 9 – 11 Gods weg met Israël
Romeinen 12 – 16 Praktische consequenties voor het leven uit het geloof 

Meerdere keren zul je een citaat van ds. C. den Boer (1931-2019) tegenkomen. Bij het maken van deze Bijbeltijd heb ik gebruikgemaakt van zijn boek ‘Romeinen’. [ds C. den Boer (dsdenboer.nl)] 

Deel 1 - Romeinen 1-8

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid 

Nadat Paulus zichzelf als dienstknecht (slaaf) en apostel van Jezus Christus heeft voorgesteld, geeft hij de kern van zijn schrijven aan. Daarna gaat hij deze kern uitwerken. Eerst toont hij de totale zondigheid van de mens aan. Zowel Jood als niet-Jood kan nergens aanspraak op maken. De zonde heeft elk recht op de gunst van de HEERE tenietgedaan. Maar God, in Zijn genade, kwam de zondaars te hulp en heeft door Christus de weg terug tot Hem geopend! 

Zondag 1 oktober

De kern van de brief 

Direct in het eerste hoofdstuk vat Paulus de kern van zijn brief samen: het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft! Met deze woorden is zo goed als alles gezegd wat Paulus te zeggen heeft in zijn brief en wat God door de apostel deze maand tot ons wil zeggen. Ds. Den Boer schrijft over deze verzen: ‘Een boodschap van vrije genade in een handvol woorden.’ Paulus noemt het Evangelie een kracht van God tot zaligheid. ‘Dynamiet’ staat er eigenlijk: springstof! 

LEZEN Romeinen 1:1 – 17   

VRAAG Schaam jij je ervoor dat je het in je leven (en sterven) moet hebben van het Evangelie van vrije genade? En ervaar jij ook dat het Evangelie een kracht van God is? Zo ja, hoe ervaar je dat? Zo niet, hoe zou dit komen?  

GEBED Dank God voor het wonder van vrije genade. Vraag Hem of ook jij de kracht van dit Evangelie vandaag mag ervaren. Bid of er ook vandaag weer ongelovigen door dit krachtige Evangelie mogen worden geraakt. 

LIED Psalm 89:8 

Gij toch,Gijzijthun roem, de krachtvan hunne kracht;
Uw vrijegunstalleen wordt d’ ere toegebracht;
Wij steken‘t hoofdomhoog en zullend’ eerkroon dragen,
Door U,doorUalleen, om ‘t eeuwigwelbehagen;
Want Godisonsten schild in ‘t strijdperkvandit leven,
En onze Koning is van IsrelsGodgegeven. 

 

Maandag 2 oktober

De toorn van God over de ongelovigen 

Om duidelijk te maken dat het Evangelie van vrije genade voor elk mens het enige redmiddel is, schrijft Paulus na de rijke verzen 16 en 17 over het verschrikkelijk oordeel van God buiten Christus. Terwijl God Zich aan de mensheid laat zien door Zijn schepping, breekt de mens met God. Paulus somt maar liefst 21 dwaasheden op waarin de mens zich stort en waarmee die mens weigert God te erkennen, te eren en te danken. Ds. Den Boer schrijft over de mens: ‘Zijn hartstochtelijke zondedienst is zijn schuld en straf in één adem.’  

LEZEN Romeinen 1:16 – 32  

VRAAG Herken jij je in de woorden van ds. Den Boer? Op welke manier houd jij rekening met de toorn van God over de zonde in je eigen leven en in het leven van de mensen om je heen?  

GEBED Dank God voor de eerlijkheid waarmee Zijn Woord laat zien wie de mens geworden is na de zondeval. Bid of Hij je elke dag opnieuw wil leren je zonden tegenover Hem te belijden. Bid Hem of de wereld om jou heen leert zien hoe ze zich als dwazen tegenover God gedragen. 

LIED Weerklank 369:1 en 2 (melodie Psalm 32) 

God doet geen onrecht in Zijn wet te vragen,
wat ik niet op kan brengen al mijn dagen.
Hij schiep de mens en heeft hem zo gemaakt,
dat hij kon doen al wat aan God behaagt. 

Maar wat God gaf, dat heeft de mens verloren;
met hem heeft elk die uit hem werd geboren,
uit eigen wil van God zich afgewend
en satans woord als nieuwe wet erkend. 

God laat niet ongestraft dit overtreden.
Hij straft het hier, opdat ik in dit heden
mij wend tot Hem en door Hem word bekeerd,
eer dat Zijn vuur voor eeuwig mij verteert.
Zijn heiligheid was al mijn liefde waardig. 

Mijn diepe val maakt Zijn gericht rechtvaardig.
Ik wist Zijn woord: “Een ieder treft de vloek
die niet vervult de wetten uit Mijn Boek.” 

Dinsdag 3 oktober

Niemand te verontschuldigen 

Paulus zet de zaken nog even scherper neer. Pas op, je kunt verontwaardigd zijn over de slechte wereld om je heen en denken zelf gelukkig niet zo te leven, maar zelf ben je net zomin te verontschuldigen. ‘De veroordeling van anderen is de gemakkelijkste manier om zichzelf te rechtvaardigen’ (H. Berkhof). Niemand heeft een excuus, want alle mensen hebben zonder uitzondering gezondigd tegen God. Jij en ik ook. God is onpartijdig. En met niemand handelt Hij volgens het idee: ik doe mijn best en God doet de rest. 

LEZEN Romeinen 2:1 – 11   

VRAAG Wat doet het lezen van dit Bijbelgedeelte met je? Herken je bij jezelf die (onbewuste) gedachte: ik doe mijn best en God doet de rest? 

GEBED Dank God dat Hij door Zijn Woord eerlijk laat zien wie de mens is tegenover Hem buiten Christus. Vraag Hem om nederigheid tegenover anderen die de Heere niet dienen. 

LIED Psalm 32:3  

‘k Bekend’, o HEER, aan Uoprechtmijn zonden;
‘k Verborggeen kwaad, dat inmijwerdgevonden;
Maar ikbeleed na ernstigoverleg,
Mijn boze daân; Gij naamtdie gunstig weg.
Dies zaltot U een iedervande vromen,
In vindenstijd, met ootmoedsmekend, komen;
Een zeevan ramp moog’ methaargolven slaan,
Hoe hoogzij ga, zij raakthem zelfs niet aan. 

Woensdag 4 oktober

En de wet en de besnijdenis dan? 
Paulus hoort als het ware de Joden in de gemeente sputteren. “Ja, Paulus, dit geldt voor de heidenen, maar wij hebben de wet van God en houden ons daaraan; wij hebben de besnijdenis.” Paulus veegt echter de vloer aan met deze (verstandelijke) redenering. Het is waar dat jullie de wet hebben, maar je houdt je er niet aan! Het is waar dat jullie de besnijdenis hebben, maar voor God ben je onbesneden als je de wet overtreedt. Werkelijk besneden zijn is een zaak van je hart en dat werkt de Heilige Geest. 

LEZEN Romeinen 2:12 – 29   

VRAAG In vers 23 en 24 gaat het erover dat de buitenwacht (heidenen) de Naam van God lasteren doordat de Joden (c.q. gelovigen) niet tot Gods eer leven. Wat zeggen de mensen in jouw omgeving over God als ze jouw leven zien?  

GEBED Dank God voor het verlangen in je hart om tot Zijn eer te leven. Bid Hem om wijsheid en Zijn leiding om vandaag een lichtend licht en een zoutend zout te zijn.  

LIED Psalm 51:2 en 7  

Want ikgevoel de grootheid van mijn kwaad;
Mijn zonde zie ‘k mij steedsvoorogen zweven.
‘k Heb tegen U, ja Ualleen,misdreven;
Uw wilen wet, hoe heilig,stoutversmaad,
Ik hebgedaan, wat kwaadwas in Uw oog;
Dies benik, HEER, Uw gramschapdubbel waardig,
‘k Erkenmijn schuld, die Utot straf bewoog;
Uw doenis rein, Uw vonnisgansrechtvaardig. 

Dan zalik elk, die ‘t heilspoor bijster is,
Vrijmoedig al Uw rechtewegen leren;
De zondaar zal zich dantotUbekeren,
En scheppen moed uit mijnbehoudenis.
O God,Gij God mijns heils,vergeef mijn schuld,
Mijn bloedschuld toch, hoe billijkookte doemen;
Dan zalmijn mond, met zangstof weer vervuld,
Uw heilig recht, gepaardmetgoedheid, roemen.

Donderdag 5 oktober

De wet kan niet rechtvaardigen 

Paulus gaat vandaag nog even verder op de wet. Het is waar, Joden zijn bevoorrecht boven heidenen omdat de woorden van God hun zijn toevertrouwd. Jij bent een bevoorrecht mens als je de Bijbel in huis hebt. Want in dit Woord richt de levende God Zich tot jou. En zelfs als jij ontrouw aan dit Woord bent, blijft God trouw. Dat laatste betekent niet dat je maar kunt doen wat je wilt omdat God toch wel trouw blijft. Daarom beschrijft Paulus nog maar een keer de slechtheid van de mens (vers 9 – 18).  

Is alles dan uitzichtloos? Ja, uit werken van de wet zal geen zondig mens door God gerechtvaardigd worden (vers 20). En toch … Morgen horen we meer! 

LEZEN Romeinen 3:1 – 20   

VRAAG Hoe ga jij in je geloofsleven om met de wet en het Woord van God?  

GEBED Dank God dat je Zijn Woord hebt om uit te leven. Bid om vergeving voor alles wat in je leven niet in overeenstemming is met dát Woord. Bid om de werking en leiding van de Heilige Geest in je leven. 

LIED Weerklank 441 – Heer, wijs mij Uw weg 

Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 

Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan. 

Heer toon mij Uw plan;
maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft. 

Vrijdag 6 oktober

Rechtvaardiging door het geloof 

Het kan zijn dat je de afgelopen vier dagen de woorden van Paulus als hard en aanstootgevend hebt ervaren. De waarheid over de zonde is immers angstaanjagend en de taal is scherp, ook vandaag nog in vers 23. Maar vandaag gaat op deze gitzwarte ondergrond in vers 24 ineens een diamant schitteren! God heeft een ándere weg geopenbaard om de mens toch rechtvaardig voor Hem te laten staan! Die weg is niet gebaseerd op menselijke gehoorzaamheid aan de werken van de wet. Nee, het is de weg van het geloof in Jezus Christus. Vers 26 is daarin zo aangrijpend en vol liefde van God. Bij het kruis komen Gods rechtvaardigheid en Zijn liefde samen. Alleen omdat Jezus Christus de straf gedragen en betaald heeft, blijft God rechtvaardig, dat wil zeggen volkomen heilig, als Hij in Zijn Zoon de mens rechtvaardig verklaart.  

LEZEN Romeinen 3:21 – 31    

VRAAG Luther heeft eens gezegd: “Ieder van ons heeft een grote monnik in zijn binnenste.” Daarmee gaf hij aan dat we altijd weer de neiging hebben om zelf iets aan onze rechtvaardiging voor God te willen bijdragen. Herken je dat bij jezelf?  

GEBED Dank God voor het wonder van het Evangelie. Vraag Hem of Hij je ook vandaag wil verlossen van je neiging om zelf ook iets aan je rechtvaardiging voor God te willen bijdragen.  

LIED Sela – Leer mij, o Heer, Uw lijden (https://youtu.be/InQ4oay-8vY?feature=shared ) 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden. 

‘k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen. 

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in ’t stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander. 

Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden? 

Zaterdag 7 oktober

Alleen Christus is onze rechtvaardigheid 

Na deze rijke woorden over rechtvaardiging door het geloof, benadrukt Paulus dat ook Abraham rechtvaardig voor God was door geloof. Ds. Den Boer schrijft: Rechtvaardig voor God wordt men niet door levensverbetering, door werken van de wet. Maar rechtvaardig voor God is de mens die om de hals van Christus hangt en om Zijnentwil door God rechtvaardig wordt verklaard. Door het geloof; zonder iets in zichzelf te hebben dat hem aangenaam doet zijn voor God.’ 

LEZEN Romeinen 4:1 – 12   

VRAAG In de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22 lezen we: ‘… Alleen Christus is onze rechtvaardigheid, omdat God ons Zijn verdiensten toerekent. Want al Zijn werken heeft Hij voor ons en in plaats van ons gedaan. Door middel van het geloof in Hem delen wij in al Zijn gaven.’ Hoe beleef jij in je geloofsleven dat God de verdiensten van Christus aan jou ‘toerekent’?  

GEBED Dank God dat Christus werkelijk alles voor onze zaligheid gedaan heeft. Bid Hem of jij je over de weg van de rechtvaardiging door het geloof alleen steeds meer en dieper mag gaan verwonderen. 

LIED Psalm 32:1  

Welzalig hij, wiens zondenzijnvergeven;
Dievande straf voor eeuwigisontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoorhijwasbevlekt,
Voor ‘t heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens,wien‘t maggebeuren,
Dat Godnaar recht hem nietwilschuldig keuren,
En diein ‘t vroom en ongeveinsdgemoed,
Geen snoodbedrog, maar blank’oprechtheid voedt.

Zondag 8 oktober

God is een Man van Zijn Woord 

Abraham is het voorbeeld dat de mens alleen door het geloof rechtvaardig is voor God. Paulus gaat daar vandaag nog iets dieper op in. Hij laat zien hoe het geloof en de belofte van God nauw met elkaar samengaan. Abraham is daar het beste bewijs van. Hij moest het enkel en alleen doen met Gods belofte dat hij vader van een groot volk zou worden. En dat in een situatie die het tegenovergestelde was! Ds. Den Boer schrijft: ‘Zo werkt het geloof. Het hangt ten einde toe en vaak ook ten einde raad aan Gods lippen. Het geloof houdt God voor een Man van Zijn Woord.’  

LEZEN Romeinen 4:13 – 25; Genesis 17:1 – 5; Genesis 18:16 – 18 

VRAAG In vers 18 proef je iets van de geloofsworsteling van Abraham. Hij heeft ‘tegen alles in gehoopt’ (HSV), ‘op hoop tegen hoop’ (SV). Herken je dit in je eigen geloofsleven? Hoe ga je om met (ogenschijnlijk) geen verhoring van je gebeden?   

GEBED Dank God dat Hij een Man van Zijn Woord is! Dat wij Hem blindelings mogen vertrouwen. Bid Hem om dat ‘tegen alles in hopen’ op de momenten dat de stormen in je leven woeden.  

LIED Weerklank 365:2 en 6  

God heeft mij Zijn Zoon gegeven,
door ’t geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet, dat ik zal leven
en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs voordat ik was geboren,
heeft God mij in Hem verkoren,
voor Zijn stem met scheppersmacht
dit heelal had voortgebracht. 

Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God, zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
toch blijft mij Zijn liefde leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

Maandag 9 oktober

Roemen in verdrukkingen 

Geloven betekent vrede hebben bij God, maar ook roemen in God. En zelfs roemen in de verdrukkingen. Waarom? Je uithoudingsvermogen wordt erdoor versterkt en van binnen word je erdoor gelouterd. De hoop bloeit op, en die beschaamt niet (vers 3-5). Je geloof komt er sterker uit tevoorschijn. Een Arabisch spreekwoord verwoordt deze gedachte op een mooie manier: ‘Onder de druk van de steen groeit de palmboom.’ Ook Calvijn beschrijft het met een beeld: ‘Hoe zwaarder de last, hoe sterker de schouders die God geeft.’ 

LEZEN Romeinen 5:1 – 11; Psalm 46:1 – 8  

VRAAG Hoe ga jij om met verdrukkingen in je leven? Herken je het dat je geloof er juist sterker van wordt? Merk je dat door geloof in verdrukkingen de hoop opbloeit? 

GEBED Dank God dat Hij een Toevlucht en Rots is waar we naar toe mogen vluchten in verdrukkingen. Bid om standvastigheid en gehoorzaamheid in het volgen van Hem door diepe wegen. 

LIED Psalm 46:1 en 6 

God iseentoevluchtvoorde Zijnen,
Hun sterkt’,alszijdoordroefheid kwijnen;
Zij werdensteedsZijn hulp gewaar,
In zielsbenauwdheid, in gevaar;
Dies zalgeenvreesonsdoenbezwijken,
Schoon d’ aard’uithareplaatsmocht wijken;
Schoon ‘t hoogstgebergt’,uit zijne steê,
Verzetwierdinhet hart der zee. 

De HEER,deGodderlegerscharen,
Is metons,hoedtonsingevaren;
De HEER,deGodvan Jacobs zaad,
Is onseenburcht,een toeverlaat.

Dinsdag 10 oktober

Adam en Christus

Iemand schreef bij het Bijbelgedeelte van vandaag dat dit het minst gelezen en nog veel minder begrepen gedeelte van het Nieuwe Testament is. Misschien herken je het wel. Wat heb je eraan voor je geloofsleven dat Paulus hier Adam en Christus met elkaar vergelijkt? Misschien kan Calvijn je helpen bij het lezen: ‘We kunnen nooit zo duidelijk zien wat we in Christus hebben dan wanneer ons voor ogen wordt gesteld wat wij in Adam zijn kwijtgeraakt!’

LEZEN Romeinen 5:12 – 21; Genesis 3 :1 – 11

VRAAG Hoe kijk jij aan tegen het begrip ‘erfzonde’? Vind je het (on)eerlijk van God? Waarom wel/niet? Welke betekenis heeft ‘erfzonde’ voor je geloof in Christus?

GEBED Dank God dat Hij de mens na de zondeval niet heeft losgelaten, maar heeft opgezocht door Zijn Zoon te zenden. Bid Hem om het goed verstaan van de erfzonde. Vraag Hem of je je over de grootsheid van het verzoeningswerk van Christus steeds dieper mag verwonderen.

LIED Weerklank 372:1 en 3 (melodie: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik)

Adam sleepte allen mede
in zijn val in duist’re nacht,
maar niet elk deelt in de vrede
van het licht dat Christus bracht.
Voor de rank slechts is er leven,
in geloof Hem ingeënt,
voor wie al wat Hij wil geven,
als zijn levensbron erkent.

Ik vertrouw, dat is geschonken
– niet slechts and’ren maar ook mij –
de vergeving van de zonden
en reeds nu de zaligheid.
Wondre vrijspraak van het kwade:
God heeft naar mij omgezien!
Alles, alles is genade,
is door Christus Zelf verdiend!

Woensdag 11 oktober

Goedkope genade?

De afgelopen dagen hebben we uitvoerig gelezen over het geweldige geheim van het rechtvaardig-zijn voor God door genade alleen. Het betekent dat je door het ware geloof God recht kunt aankijken omdat jouw zonden betaald zijn door de Heere Jezus. Er staat dan niets meer tussen God en jou in. Kun je dan maar verdergaan met zondigen? Absoluut niet! Vanaf hoofdstuk 6 laat Paulus zien dat als je rechtvaardig verklaard bent voor God door het geloof in Christus, je ook heilig voor God wil gaan leven. Een predikant zei eens in een preek: ‘Genade is wel gratis, maar niet los verkrijgbaar!’

LEZEN Romeinen 6:1 – 14

VRAAG Betekent ‘gestorven aan de zonde’ ook dat je geen zonden meer doet? Wat bedoelde die dominee met zijn uitspraak ‘Genade is wel gratis, maar niet los verkrijgbaar’?

GEBED Dank God als je het ware geloof hebt ontvangen. Dank Hem voor het absolute wonder van het rechtvaardig-verklaard-worden door het werk van Christus. Bid Hem om dat ware geloof in Zijn Zoon als je dat nog niet kent. Bid om bewaring voor het goedkoop omgaan met genade.

LIED Psalm 86:3 en 6

Donderdag 12 oktober

Dienstbaar aam God gemaakt

Paulus gaat vandaag verder op het thema van gisteren. Er is geen goedkope genade: iemand die uit genade leeft, zal ook heilig voor de Heere willen leven. Immers, als je blijft leven in de zonde, blijf je leven in slavernij. In het leven van een kind van God komt een keerpunt: je wordt uit de slavernij van de zonde verlost en door Zijn Woord en Geest dienstbaar aan God gemaakt. En heiliging is de vrucht daarvan.

LEZEN Romeinen 6:15 – 23

VRAAG Luther spreekt over echte vrijheid als een vrijheid in gebondenheid aan God en aan Christus. Wat versta jij onder echte vrijheid? Maak het eens concreet voor jezelf.

GEBED Dank God dat Hij je niet alleen rechtvaardig wil maken voor Hem, maar je ook wil leren heilig voor Hem te leven. Bid om een hart dat (steeds meer) ‘tot Zijn dienst bereid is’.

LIED Sela – Verlangen

Vrijdag 13 oktober

De wet is heilig en goed

Hoe zit het nu met de wet? Allereerst schrijft Paulus over het wonder dat een christen aan een Ander toebehoort en daarom niet meer vastgebonden zit aan het oordeel van de wet (vers 4). Echter, zonder de wet kunnen we niet weten dat we zondig zijn. Maar nu het bijzondere van ons mensen: hoe reageren we erop als de wet ons vertelt wat zondig is? Het prikkelt ons om juist dát te doen wat niet mag! Is de wet dan zonde? Zeker niet! God mag zeggen wat we wel en niet mogen doen.

LEZEN Romeinen 7:1 – 13

VRAAG Vers 5 in de vertaling van Het Boek is: ‘Toen wij nog ons eigen leven leidden, werd ons lichaam beheerst door zondige begeerten, die werden aangewakkerd door de wet. (…).’ Herken je dat bij jezelf: juist als iets niet mag, wordt het aantrekkelijk? Hoe ga jij daarmee om?

GEBED Dank God dat de wet ons laat zien wat we wel of juist niet moeten doen. Dank Hem dat een gelovige niet meer met het oordeel van de wet te maken heeft. Vraag Hem om licht van de Heilige Geest om op de juiste manier met Gods wet te leven.

LIED Psalm 19:4 en 7

4. Des HEEREN wet nochtans
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij ‘t hart bekeert.
‘t Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,
Vertoont ons ‘t heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die ‘t hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd,
Verlicht de duist’re ogen.

7. Weerhoud, o HEER, Uw knecht,
Dat hij zijn hart niet hecht,
Aan dwaze hovaardij.
Heerst die in mij niet meer,
Dan leef ik tot Uw eer,
Van grote zonden vrij.
Laat U mijn tong en mond,
En ‘s harten diepsten grond,
Toch welbehaaglijk wezen.
O HEER, die mij verblijdt,
Mijn rots en losser zijt,
Dan heb ik niets te vrezen.

Zaterdag 14 oktober

Inwendige strijd

In de inleiding over de Romeinen heb ik de naam van Kohlbrugge genoemd. Hij ontdekte dat er in Romeinen 7:14 een komma achter het woordje ‘vleselijk’ staat. Ook wanneer je van genade leeft, blijf je in jezelf een zondig mens. Paulus schrijft in dit hoofdstuk niet over zijn leven voor zijn bekering (20 jaar eerder), want hij spreekt in de tegenwoordige tijd. Ja, een christen heeft er oog en hart voor gekregen dat de wet laat zien wat Gods eeuwige liefdes-wil is. Maar dat wil helaas niet zeggen dat hij die wet dan volmaakt weet te houden. Daar is de macht van de zonde in zijn leven te groot voor. Het volmaakte vinden we op aarde niet. Daarom hebben we elke dag bekering nodig.

LEZEN Romeinen 7:13 – 26

VRAAG Luther zegt over de gelovige: ‘Tegelijk rechtvaardige, tegelijk zondaar.’ Erken je dat voor in je eigen (geloofs)leven? Erken je het ook naar anderen?

GEBED Dank God dat Hij Zijn wet gegeven heeft om ons mensen te laten horen wat zijn liefdes-wil is. Bid om de komst van Zijn (volmaakte) Koninkrijk waarin de zonde geen macht meer heeft.

LIED Weerklank 482 – Ach, wat moet ik toch beginnen

Ach, wat moet ik toch beginnen
nu ik steeds weer zonden doe.
Mijn geweten maakt mij moe,
brengt mij steeds mijn schuld te binnen.
Er is hulp in deze strijd,
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

Want ik heb in doen en laten
vaak de Heere diep gegriefd.
Toch heeft Hij een zondaar lief.
Dankzij hemelse genade
sterft het helse zelfverwijt,
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

Heer, Gij wekt een mens tot leven en
Gij trekt hem tot uw licht,
Niet meer bang voor het gericht
sterven wij – door dood omgeven,
leven wij – de dood ten spijt,
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

Kom, vertrouw het woord van Jezus,
opgejaagden in den nood,
uitgedaagden tot den dood.
Glansrijk is zijn gunst bewezen:
heil voor tijd en eeuwigheid
dankzij Jezus, Hij bevrijdt.

Zondag 15 oktober

Leven door de Geest

Gisteren bleek opnieuw hoe hopeloos zondig de mens in zichzelf is. Eerst bleek dat de mens zichzelf niet kan rechtvaardigen voor God. En gisteren lazen we dat een gelovige in eigen kracht ook niet heilig voor God weet te leven. De rijkdom van Goede Vrijdag en Pasen is dat de mens door het geloof in Christus tóch rechtvaardig voor God wordt verklaard. Vandaag lezen we over de vrucht van Pinksteren: de Geest van God woont in het hart van een gelovige (vers 9). Hij trekt de gelovige los uit de aantrekkingskracht van de zonde. De Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Door de Geest roepen we: Abba, Vader! (vers 15,16)

LEZEN Romeinen 8:1 – 16

VRAAG Hoe vrij ben jij in het aanroepen van God als Vader? Hoe komt het dat je dat niet zo makkelijk doet? Wanneer zou het gebruik van Gods Vadernaam ongepast zijn?

GEBED Dank God dat wij Hem mógen aanroepen als Vader. Als je er moeite mee hebt, bid Hem dan om de vrijmoedigheid om Hem zo aan te roepen. En als je het juist zo gewoon vindt, bid Hem dan dat je bewaard wordt voor de vanzelfsprekendheid dat de heilige God ook Vader is voor ons.

LIED Weerklank 419 – Abba, Vader, U alleen

Maandag 16 oktober

De eerstelingen van de Geest

Twee woorden staan in het Bijbelgedeelte van vandaag op de voorgrond: zuchten en hunkeren. Daarmee wordt veel gezegd over het leven van een christen. Paulus vergelijkt het met een vrouw die op het punt van bevallen staat (vers 22). Ze zucht vanwege haar weeën én hunkert naar het kind dat zij al zo lang bij zich draagt. De hele schepping zucht. Het is de schuld van de mens, die een slechte rentmeester van Gods schepping blijkt te zijn. Maar in dit gedeelte is er ook het hunkeren: er is hoop! Gods kinderen hunkeren naar de volmaaktheid, naar de onthulling van de aanneming tot kinderen (vers 23).

LEZEN Romeinen 8:16 – 27

VRAAG Zijn wij / ben jij als christen(en) vanuit deze woorden voldoende bezig met de zorg voor Gods schepping? Denk aan het klimaat en dergelijke. Welke les ligt hier voor jou in de hele klimaatdiscussie van onze tijd?

GEBED Dank God dat de aarde Zijn schepping is. Dat Hij de aarde regeert, dwars door de zondige manier waarop wij met Zijn schepping omgaan. Dank Hem dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Bid Hem om als een goede rentmeester om te gaan met Zijn schepping.

LIED Psalm 24:1 en 4
1. Al d’ aard’ en alles wat zij geeft,
Met al wat zich beweegt en leeft,
Zijn ‘t wettig eigendom des HEEREN.
Hij heeft z’, in haren ochtendstond,
Op ongemeten zeên gegrond,
Doorsneden met rivier en meren.

4. Verhoogt, o poorten, nu den boog;
Rijst, eeuw’ge deuren, rijst omhoog;
Opdat de Koning in moog’ rijden.
Wie is die Vorst, zo groot in eer?
‘t Is God, d’ almachtig’ Opperheer;
‘t Is God, geweldig in het strijden.

Dinsdag 17 oktober

Meer den overwinnaars

Ds. Den Boer schrijft: ‘In de slotverzen van Romeinen 8 zijn we boven op een bergtop. (…) Zuchtend en hunkerend beklommen we de berghelling. Maar eenmaal bovengekomen, blijft alleen het lied van de overwinning over. Zo mag het zijn op de hoogtepunten van het geloofsleven.’ Kinderen van God zijn meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad! (vers 37)

LEZEN Romeinen 8:28 – 39

VRAAG Alle geloofsvragen uit dit Bijbelgedeelte worden met een rotsvast antwoord tot zwijgen gebracht. Ken jij zulke ‘bergtoppen’ in je geloof?

GEBED Dank God voor de bergtoppen in je geloof die Hij gegeven heeft. Bid Hem om bergtoppen in het heden of de toekomst waarin je Gods grootheid en liefde mag bezingen.

LIED Psalm 56:5 en 6

Deel 2 - Romeinen 9-11

Gods weg met Israel

In Romeinen 9 stelt Paulus ineens het thema ‘Israël’ aan de orde. Heeft dat dan iets te maken met het zegelied dat we gisteren lazen? In de eerste hoofdstukken heeft Paulus het al over de voorrechten van de Jood gehad. Maar hij stelde ook dat de wet ontoereikend is om rechtvaardig voor God te zijn. Daarom was hij zo vol van het Evangelie van de rechtvaardiging van de zondaar door het bloed van Jezus Christus. In Hem wordt Gods grote doel bereikt: ‘het volk door Hem uitverkoren, zingt het zegelied van een meer-dan-overwinnaar-zijn in Christus Jezus. Gods plannen falen niet.’ (Den Boer)

Maar als dat zo is, hoe zit het dan met Israël? Het ongelovige Israël lijkt het fiasco van Gods heilsplan op aarde te zijn. Hoe rijmen we dit dan met het zegelied van het geloof? Laat zelfs het mooiste voorbeeld van Gods trouwe zorg voor de mens, namelijk het Joodse volk, niet zien dat er niets van Gods gerechtigheid op aarde terechtkomt?! ‘Nee,’ zegt Paulus, ‘dat is niet waar. God blijft trouw aan Israël.’ Ds. Den Boer schrijft: ‘Met Gods trouw aan Israël staat of valt de hele zaligheid. (…) Ik kan de zaligheid niet beërven los van wat God in Israël deed en doet. Ik beërf de zaligheid als ik in Christus in Gods trouwverbond met Israël word ingelijfd en zo de naam van Sions kinderen ga dragen.’

Romeinen 9 tot en met 11 gaat over Gods weg met Israël. De hoofdstukken handelen over Gods verkiezing van Israël (9:1 t/m 29), de gedeeltelijke verwerping van Israël (9:30 t/m 10:21) en het volledige herstel van Israël (11:1 t/m 36).

Woensdag 18 oktober

Ongeloof van Israel

Vandaag maken we een begin met dit thema. Paulus heeft groot verdriet over zijn eigen volksgenoten, de Israëlieten. Christus is de grootste genadegave die Israël ooit ontvangen heeft (vers 5). En nu verwerpt het merendeel van Israël Hem? Is het dan zo dat God Zijn woord zou breken (vers 6)? Nee, dat is niet waar. Abrahams natuurlijke kinderen zijn niet vanzelf kinderen van God. Dat zijn alleen zij die net als Abraham op de belofte van God vertrouwen. Dit onderscheid was er ook in het Oude Testament al.

LEZEN Romeinen 9:1 – 13; Exodus 32:30 – 33

VRAAG In vers 3 zegt Paulus dat hij wel verbannen van Christus wil zijn om Zijn volk. Mozes ging ook eens zo ver in zijn voorbede. Zouden wij ook zoiets mogen bidden? Hoe is jouw ‘relatie’ met het Joodse volk en Gods belofte aan hen?

GEBED Dank God dat Hij trouw blijft aan Zijn volk Israël. Doe voorbede voor Zijn volk. Bid dat hun ogen ervoor open mogen gaan dat Christus de beloofde Messias is.

LIED Weerklank 237 – God is getrouw, Zijn plannen falen niet

Donderdag 19 oktober

De Pottenbakker en de klei

Binnen Zijn heilsplan verkiest de HEERE mensen en volken tot Zijn dienst. Dat gebeurt niet op grond van afstamming of goede daden, maar alleen vanuit Zijn voornemen. Gods verkiezing berust alleen op Gods wil en vrije keuze. Ook nu roept God Zijn volk uit Joden en heidenen (niet-Joden), zonder rekening te houden met hun afkomst of werken. Hij handelt daarin niet anders dan Hij in het verleden altijd al heeft gedaan. Hij is daarin vrij en zeker niet onrechtvaardig. Dit alles is tot troost van de gelovige beschreven. Hoe hadden we anders ooit zalig kunnen worden!

LEZEN Romeinen 9:13 – 29

VRAAG Hoe beleef jij (in je geloofsleven) Gods verkiezing?

GEBED Dank God voor de troost van de uitverkiezing. Bid Hem, wanneer jij of iemand uit je omgeving ermee worstelt, om een juist zicht op de uitverkiezing. Bid juist dan of je de troost ervan mag ervaren!

LIED Psalm 33:6 en 11

6. Maar d’ altoos wijze raad des HEEREN
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht;
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren;
‘t Blijft van geslachte tot geslacht.
Zalig moet men noemen,
Die hun Maker roemen
Als hun HEER en God;
‘t Volk, door Hem tevoren
Gunstig uitverkoren
Tot Zijn erv’ en lot.

11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend’lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.

Vrijdag 20 oktober

Israel als Sisyphus

Ds. Den Boer vertelt ter illustratie bij het Bijbelgedeelte van vandaag de volgende Griekse mythe: ‘Een zekere Sisyphus was de stichter en koning van Korinthe. Na zijn dood werd deze man door de rechters in de onderwereld tot een zware straf veroordeeld. Hij moest een groot rotsblok tegen een steile berg opwentelen. En telkens, als hij die onmenselijk zware arbeid had verricht en de top van de berg bijna had bereikt, rolde het rotsblok weer naar beneden en kon hij weer opnieuw beginnen. Onbegonnen werk. En toch bleef hij er maar mee aan de gang. Moed benemend is dat.’
Toch is dit wat Israël heeft gedaan: steeds maar weer door de werken van de wet proberen voor God rechtvaardig te worden. Dit lukt nooit! Trouwens, ook velen onder ons doen het nog steeds.

LEZEN Romeinen 9:30 – 10:3

VRAAG Romeinen 10:2 heeft het over ‘ijver voor God maar niet met het juiste inzicht’. Kun jij voorbeelden bij jezelf noemen die daar ook onder vallen?

GEBED Dank God dat Christus ‘die onmenselijk zware arbeid heeft verricht’ en dat Hij ‘de top wél bereikt heeft’. Dank Hem dat de zaligheid voor ons niet meer van onze inzet afhangt. Vraag Hem of het Joodse volk mag inzien dat ze in hun godsdienst zijn als Sisyphus. Bid of Hij hun het volle zicht op Christus en Zijn werk mag geven!

LIED Weerklank 494:1, 2 en 4

Zaterdag 21 oktober

Geloven en getuigen

Gisteren hebben we gelezen dat het houden van de wet ons nooit rechtvaardig voor God maakt. Het is een onmogelijke opgave voor een gewoon (dus zondig) mens. Vandaag lezen we dat het toch mogelijk is rechtvaardig voor God te zijn, namelijk in Jezus Christus. Hij heeft als Enige de wet volkomen gehouden en vervuld. Zo is vers 5 van Romeinen 10 op Hem van toepassing. Zijn dood en opstanding waren plaatsvervangend. Die prediking moeten Jood en Griek horen en geloven. Elke gelovige zal dit geloof met de mond (willen) belijden. Geloof en getuigen horen bij elkaar.

LEZEN Romeinen 10:4 – 21

VRAAG Getuig jij in jouw omgeving van je geloof? Zo ja, hoe doe je dat? Zo nee, wat heb je nodig om het toch te gaan doen?

GEBED Dank God voor het Evangelie van het plaatsvervangende werk van Christus. Bid om vrijmoedigheid om te getuigen van dit wonder.

LIED Psalm 108:1 en 2

1. Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
‘k Zal zingen voor den Opperheer;
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
‘k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

2. Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem’len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ‘s hemels kringen,
En leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen.

Zondag 22 oktober

Maak ze jaloers

Voor Jood en Griek hetzelfde rijke Evangelie! Ja, ook voor de Jood! In Romeinen 11 gaat het over de toekomst van Israël. Ds. Den Boer zegt bij dit gedeelte: ‘Israël is het slaande hart van de mensheidsgeschiedenis.’ Bijzonder hoe Paulus schrijft dat de val in ongeloof van de Joden tot zegen is geweest voor de heidenen (vers 11). Maar als het goed is, zal het nu andersom zijn: ons behoud om hen tot jaloersheid te wekken (vers 14)!

LEZEN Romeinen 11:1 – 15; Handelingen 15:13 – 16

VRAAG Zie jij ernaar uit dat ook de Joden tot geloof komen in de Heere Jezus Christus? Waarom wel/niet? Wat moeten wij als christenen doen (of laten) om Israël jaloers te maken op ons geloof?

GEBED Dank God dat Zijn Evangelie ook voor heidenen is. Vraag Hem om verbondenheid en bewogenheid met het Joodse volk. Bid dat we dit volk werkelijk leren zien als ‘onze oudste broer’.

LIED Weerklank 452:1, 2, 4, 5

Maandag 23 oktober

Wortel en takken

In een beeld van wortel en takken laat Paulus de gelovigen met een heidense achtergrond zien dat zij zich niet mogen verheffen boven de ongelovige Joden: zij zijn uit genade behouden. Niet-Joden zijn wilde olijftakken die deel hebben gekregen aan de rijke sappen die vanaf de wortel (het Joodse volk) door de boom stromen. Heidenen moeten beseffen dat God de natuurlijke takken (Joden) heeft afgebroken vanwege ongeloof. Daarom: heb altijd ontzag voor God! Dit gedeelte laat zien dat God niet alleen goed is, maar ook streng (vers 22). En tegelijk: door genade zijn heidenen geënt. Zo kan God ook de Israëlieten, als ze tot geloof komen, weer op de boom enten! (vers 23)

LEZEN Romeinen 11:16 – 29

VRAAG Vers 22 zegt dat God goed is, maar ook streng: als jullie, heidenen, niet in Gods goedertierenheid blijven, zullen jullie ook afgehouwen worden, net als de Joden. Welke rol speelt Gods strengheid in jouw (geloofs)leven?

GEBED Dank God voor Wie Hij is: een goeddoend God Die rechtvaardig en streng is. Dank Hem dat Hij in Zijn Zoon deze beide eigenschappen heeft getoond.

LIED Psalm 2:6 en 7

6. Vreest ‘s HEEREN macht en dient Zijn Majesteit;
Juicht, bevend op ‘t gezicht van Zijn vermogen,
En kust den Zoon, van ouds u toegezeid,
Eer u Zijn toorn verdelg’ voor aller o – gen;
U op uw’ weg tot stof doe wederkeren,
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag,
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren,
Tot staving van Zijn langgehoond gezag.

7. Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER;
Welzalig zij, die vast op Hem betrou – wen.

Dinsdag 24 oktober

Aanbidding

Het Bijbelgedeelte van gisteren eindigde met één aanhoudend pleidooi voor Gods trouw tegenover Zijn volk (26-28). Daar gaat Paulus nog mee verder. God schenkt genade aan Jood én heiden. Wat is God groot in barmhartigheid! Wat overblijft is één volk, Gods volk! Allen geënt op de stam van Israël: Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders eensgezind samenwonen! Als Paulus dat beseft, komt er een loflied uit zijn pen. Hoe diep is de rijkdom van Gods wijsheid en van alles wat Hij weet en deed.

LEZEN Romeinen 11:29 – 36

VRAAG Herken je dat: je leest iets (of denkt na) over Wie God is en dat leidt tot een spontane aanbidding van God? Zo ja, hoe geef je daar vorm aan? Zo nee, hoe zou dat komen, denk je?

GEBED Vandaag de vraag of je in je gebed wil komen tot lofprijzing en aanbidding van God.

LIED Weerklank 484:1, 2 en 3

vertaling
Gena van God, hoe loof ik U,
voor redding onverdiend.
Verloren eens, gevonden nu,
een blinde die mag zien.

Genade toonde mij mijn schuld
en heeft mij vrijgekocht.
Gena heeft mij met dank vervuld,
toen ik geloven mocht.

Door veel gevaren ging mijn reis,
door tegenspoed en kruis.
Genade heeft mij steeds geleid,
genade brengt mij thuis.

Deel 3 - Romeinen 12-16

Praktische consequenties voor het leven uit het geloof

Bij Romeinen 12 begint het laatste grote onderdeel van de brief aan de Romeinen. Paulus komt uitgebreid terug op wat hij al in hoofdstuk 7 en 8 had geschreven: wat betekent het in de praktijk als je gerechtvaardigd bent door het geloof alleen? Heel het leven van een christen moet een leven zijn dat God verheerlijkt. Leer en leven horen immers bij elkaar. En dan niet vaag, maar heel praktisch! Maar let op, het gaat niet om het doen van uiterlijkheden. Leven voor de Heere doe je met heel je hart – met geest, ziel en lichaam!

Woensdag 25 oktober

Genadegaven

Paulus begint het praktische gedeelte met een vergelijking: het nieuwe leven is als het aanbieden van een offer aan God. De offers die de gelovigen moeten aanbieden, zijn hun ‘lichamen’, hier in de betekenis van henzelf, de hele mens. Vers 2 geeft aan dat een christen niet gelijkvormig aan deze wereld zal zijn (onze zichtbare kant naar anderen), maar als nieuwe mens moet leven door een nieuwe manier van denken (onze innerlijke kant). Alleen dat zal ervoor zorgen dat je nederig je eigen gaven zal inzetten tot opbouw van het lichaam van Christus.

LEZEN Romeinen 12:1 – 8

VRAAG Heel stellig zegt Paulus in vers 6: ‘En nu hebben wij genadegaven.’ Kun jij jouw genadegave benoemen? Hoe zet je die in tot opbouw van Zijn Koninkrijk? Praat er eens met een vriendin over wat jouw genadegave is en hoe je die inzet.

GEBED Dank God voor Zijn verlossingswerk in Christus Jezus. Bid je daarna het gebed van Sela mee?

LIED Sela – Hier ben ik Heer

Donderdag 26 oktober

Een lied van de liefde

Met het woord ‘Liefde’ kun je de hele levenswandel van een christen samenvatten. Gisteren schreef Paulus over de gaven van Gods Geest waardoor je elkaar in de gemeente van Christus mag opbouwen in het geloof. ‘Maar’, zegt hij nu, ‘als de liefde ontbreekt, ontbreekt de onderlinge verbinding.’ Ds. Den Boer schrijft: ‘De liefde voert de boventoon. Elk lid van de gemeente krijgt niet alle gaven van de Geest. Maar iedere gelovige krijgt in elk geval van Gods Geest wel het grote geschenk van de liefde.’

LEZEN Romeinen 12:9 – 21; Romeinen 13:8 – 14

VRAAG Elk uit Romeinen 12:9 – 21 staat in de gebiedende wijs. Wat doet zo’n Bijbelgedeelte met je (geloofs)leven? Welke opdracht neem je mee voor vandaag?

GEBED Dank God dat Hijzelf de God van liefde is. Bid God om de Heilige Geest, dat Hij je vandaag mag leren uit de liefde te leven, ook heel concreet vanuit het vers dat je vandaag als opdracht meegenomen hebt. Bid om verbondenheid met de andere leden van het lichaam van Christus.

LIED Psalm 133

Vrijdag 27 oktober

Heb eerbied voor het wettig gezag

Romeinen 13 is een gedeelte dat indruist tegen de geest van onze tijd. Paulus schrijft: ‘Heb eerbied voor het gezag dat boven je staat!’ Even een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis. Toen Guido de Brès (de opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) van de Inquisitie de doodstraf had gekregen (in 1567), moest hij met de strop om zijn nek de ladder naar de galg beklimmen. Lopend op die ladder sprak hij tot de duizenden mensen die waren komen kijken. Wat zei hij? Hij riep op om de overheid te eerbiedigen! Daarna spoorde hij hen aan om standvastig te zijn in de zuivere leer van Gods Woord.

LEZEN Romeinen 13:1 – 14; 1 Petrus 2:13 – 17

VRAAG Het standpunt van de Reformatie is altijd geweest dat het recht van opstand tegenover het wettige gezag alleen mag gebeuren door instanties en personen die God Zelf daartoe roept. Hoe kijk jij daartegen aan? Hoe spreek je over de overheid en het ‘bevoegd gezag’, maar ook over de predikant en kerkenraad van je gemeente?

GEBED Dank God dat we leven in een vrij en democratisch land. Vraag Hem om wijsheid voor de mensen die gezag dragen en daarin ‘dienares van God’ zijn. Maar bid ook om wijsheid voor jouw omgang met gezagsdragers.

LIED Morgenzang:1, 3 en 6

1. Wij danken U, barmhartig God,
Beschikker van ons deel en lot,
Voor Uwe hoed’ en trouwe wacht,
Ons weer betoond in dezen nacht.

3. Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst ons werk bekroon’,
Uw Geest ons leid’ en in ons woon’.

6. Schenk Uwen zegen bij Uw Woord;
Het rijk des satans word’ verstoord;
Sterk leraars, sterk onz’ overheid,
In ‘t werk, door U hun opgeleid.

Zaterdag 28 oktober

Wederzijdse acceptatie

Vandaag richt Paulus zich op jouw omgang met medegelovigen die over bijzaken anders denken dan jij. In Rome ging dat bijvoorbeeld over de vraag over het wel of geen vlees eten. Twee valkuilen staan open: je kunt de ander gaan veroordelen om wat zij wel doet of je kunt de ander minachten om wat zij bewust niet doet. Echter, als het goed is, leeft zowel die ander als leef jij voor de Heere (vers 7). Aan Hém zal ieder rekenschap over zijn/haar leven moeten geven.

LEZEN Romeinen 14:1 – 23

VRAAG Kun je een situatie uit je eigen leven noemen waarin dit gedeelte van toepassing zou kunnen zijn? Wat is daarbij jouw grootste valkuil: veroordeling of minachting van andere christenen? Waar komt die veroordelende / minachtende houding vandaan? Mag je dan niets denken of zeggen over een ander?

GEBED Dank God voor het zenden van Zijn Geest, dat Die ons leren wil op de goede manier met medegelovigen om te gaan. Bid God of Hij je wil bewaren voor een veroordelende of minachtende houding naar andere gelovigen toe.

LIED Psalm 141:3

3. Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat’ ontglippen.

Zondag 29 oktober

Eensgezindheid

Nog even komt Paulus erop terug: ‘Sterken, denk erom dat je de verantwoordelijkheid hebt om hen die zwak zijn, te aanvaarden en te dragen! Gedraag je niet egoïstisch door (toch) te doen wat jijzelf denkt dat mag, terwijl zwakken denken van niet.’ In het leven als christen gaat het erom anderen op te bouwen. Christus is ons voorbeeld om te leven tot eer van God en in dienstbaarheid aan de ander. Het gaat uiteindelijk om het aanbidden van God.

LEZEN Romeinen 15:1 – 13

VRAAG Hoe ga jij om met meningsverschillen met medegelovigen om je heen? Heb jij wel eens iets gedaan of gelaten omdat je weet dat die andere gelovige daar moeite mee heeft? Zo ja, geef eens een voorbeeld. Zo nee, waarom kom je daar niet toe?

GEBED Dank God dat Hij in Zijn Zoon ons een Voorbeeld heeft gegeven van hoe wij met anderen om moeten gaan. Bid dat God je vervullen zal met blijdschap en vrede in het geloven, opdat je overvloedig zult zijn in de hoop (vers 13).

LIED Sela – Laat ons samen een zijn

Maandag 30 oktober

Meestrijden in het geloof

Paulus komt aan het einde van zijn brief. Hij heeft de brief geschreven om de gemeenteleden in herinnering te roepen wat ze al wisten. Christus heeft hem immers de opdracht gegeven om het Evangelie onder de heidenen te verkondigen. Hij heeft het gevoel dat zijn werk in het oosten (Klein-Azië) ten einde is (vers 23). Daarom hoopt hij de gemeente in Rome te bezoeken om die als uitvalbasis te kunnen gebruiken voor een zendingsreis naar Spanje. Paulus vraagt hiervoor voorbede voor hem door de gemeente in Rome (vers 30).
LEZEN Romeinen 15:14 – 33

VRAAG Hoe is jouw gebedsleven voor zendingsarbeiders die het Evangelie de wereld over brengen?

GEBED Dank God voor al die zendingswerkers die het Evangelie de wereld over brengen. Bid Hem of Hij moed en trouw wil geven aan allen die zijn uitgezonden in Zijn dienst. Bid om meer werkers.

LIED Weerklank 242 – Samen in de Naam van Jezus

Dinsdag 31 oktober

Hervormingsdag

Vandaag is het Hervormingsdag. De dag waarop Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde, markeert het moment in de geschiedenis waarin de Romeinenbrief op het scherpst van de snede werd ingezet: genade door geloof alleen! Wij lezen vandaag de brief uit. Na al die groeten verwacht je dat Paulus de brief afsluit. Maar nee, hij wil toch nog één waarschuwing doorgeven. De aanleiding is misschien wel vers 16 over een heilige kus. De dwaalleraars moeten namelijk van deze uiting van gemeenschap worden uitgesloten. Voor deze mensen moet de gemeente op haar hoede zijn. Pas daarna komt hij in vers 25 – 27 tot de lofprijzing: Geloofd zij de alleen wijze God!

LEZEN Romeinen 16:1 – 27   

VRAAG Aan het einde van zijn brief laat Paulus aan een hele rij mensen op een persoonlijke manier de groeten doen. Hieruit blijkt zijn verbondenheid aan de mensen in de gemeente van Rome. Hoe verbonden ben jij aan jouw kerkelijke gemeente? Wat kan dit slot van de Romeinenbrief je daarover leren?  

GEBED Dank God dat je bij een gemeente mag horen. Dank Hem voor de rijke woorden van Zijn Evangelie die je de afgelopen maand mocht lezen. Doe voorbede voor je gemeente. Bid ook voor de vervolgde kerk en vraag de Heere of medegelovigen in de vervolgde kerk elkaar mogen ontmoeten.  

LIED Weerklank 233 – Een vaste burcht is onze God

Een vaste burcht is onze God,
Een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan:
Hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij:
die gaat welras verloren!
Ons staat de sterke Held ter zij’,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij Zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar op de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

Keek dreigend ons de hel ook aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij ’t krijgslied schallen.
Hoe ook de satan woedt,
wij staan hem, voet voor voet:
wij tarten zijn geweld;
zijn vonnis is geveld:
één woord reeds doet hem vallen!

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid,
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren ’t graf
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in,
en erven Koninkrijken!