• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 31 oktober 2023
  • Tags

Het werk van God is niet te keren!

Door: Hilda Paalman

Periode 1: De roepstem van God

Nehemia is een man met een duidelijke missie. Betrokken op zijn omgeving. Hij leeft in volle afhankelijkheid van zijn God. Dat zien we terug op elke bladzijde van zijn levensboek. In eerste instantie lijkt het boek Nehemia een handboek voor leidinggevenden. En er zitten inderdaad hele wijze lessen in. Maar laten we dit boek in het juiste perspectief lezen. Het gaat over het plan van God met Zijn volk en deze wereld. Allereerst horen we de schuldbelijdenis van Nehemia. Vervolgens zien we Gods bouwwerk waaraan Nehemia als leider van het volk mag meewerken. We voelen de strijd van Nehemia tegen de vijanden. We mogen geloven dat God regeert en dat Jezus Christus de overwinning heeft behaald. Dat vraagt om een dankbaar en heilig leven.

Nehemia kende ongetwijfeld een nauwgezet gebedsleven met vaste momenten van gebed. Zoals Daniël, die drie keer per dag neerknielde om te bidden. Toch lezen we daar niets over in dit Bijbelboek. Het gaat veel meer om de diepte van het gebed. Nehemia staat open voor signalen uit zijn omgeving. Hij wordt geraakt door het verhaal van zijn broer Hanani. Hij voelt de nood van het volk dat al is teruggekeerd uit ballingschap. Zij zouden de stad Jeruzalem herbouwen en de tempel van God zou weer in ere worden hersteld. Het doet hem pijn dat dit tot nu toe niet is gerealiseerd. Het raakt zijn hart, hij voelt de pijn en hij beseft wat er op het spel staat. De hele toekomst van het volk Israël, het heilsplan van God, kan zo niet worden gerealiseerd.

Herkennen wij dit ook in ons leven? In onze gemeente? In ons land? Raakt het ons als je gezin, je familie, je buren, je collega’s zonder God leven? Beseffen we in welke grote nood wij verkeren? En zijn wij daar zelf ook schuldig aan? Lees in de komende dagen hoe Nehemia de nood van het volk bij God brengt. Vol van verootmoediging en schuldbesef. Hij belijdt de zonden van zichzelf en zijn familie. Laten we stil zijn voor het aangezicht van God en onze zonde van nalatigheid en gemakzucht belijden. Zie op Hem, onze Heere Jezus Christus, Die onze zonden wil vergeven en ons roept tot navolging. Wanneer we Hem onze zonden belijden en ons tot Hem bekeren, mogen we geloven dat de goede hand van God over ons zal zijn. Dan zal niet opeens alles mooi en volmaakt zijn, maar dan mogen we dankbaar leven voor Zijn aangezicht.

woensdag 1 november

LEZEN
Nehemia 1:1-4a

VRAGEN
Welke nood en ellende raakt jou? Wanneer huilt jouw hart? Kun jij God op deze dankdag danken? Kun je met Paulus meezeggen: dankt God in alles?

GEBED
Trouwe God en Vader in de hemel. We komen tot U in ons gebed en bidden U om Uw genade en ontferming voor deze wereld in nood. We zijn U dankbaar, Heere Jezus, dat U in deze nood bent gekomen om deze wereld te redden. Lof zij U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

LIED
Ik wil U God mijn dank betalen

donderdag 2 november

LEZEN
Nehemia 1:4b-7

VRAGEN
Wanneer je terugkijkt op je eigen leven (of dat van jouw familie of gemeente), waar liggen dan zonden van nalatigheid of gemakzucht die je voor God wilt belijden?

GEBED
Och, HEERE, God van de hemel, grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Wij belijden U onze schuld, onze zonde van nalatigheid en van gemakzucht. Wij bidden U om vergeving van onze schuld. In Jezus’ Naam. Amen.

LIED
Psalm 6

vrijdag 3 november

LEZEN
Nehemia 1:8-10

VRAGEN
Nehemia pleit op de beloften van God (Neh. 1:8). Welke belofte uit de Bijbel zou jij kunnen gebruiken in je gebed?

GEBED
Och, HEERE, God van de hemel, grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Wij danken U voor de genade die er is in Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Wij danken U voor de beloften in Uw Woord, waar we op mogen pleiten. U hebt beloofd in Uw Woord dat er bij U vergeving is. Wilt U ons dan barmhartig zijn? Dat bidden wij U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED
Psalm 130

zaterdag 4 november

LEZEN
Nehemia 2:1-5

VRAGEN
Waar zou jij bij je werkgever of bij je kerkelijke gemeente aandacht voor willen vragen? Welke geestelijke of psychische nood zie je om je heen? Wie zou jij willen bemoedigen op je levensreis?

GEBED
Och, HEERE, God van de hemel, grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.
Wij mochten deze week de gebeden van Nehemia, Uw dienaar, lezen en herlezen. We zijn geraakt door zijn bewogenheid met zijn volk, met Uw volk. Wij belijden u dat we zo vaak op onszelf gericht zijn in ons gebed. We danken U voor het voorbeeld van Nehemia. Dat hij ons weer laat opzien naar U en ons laat zien wie U bent en wat Uw doel is met ons leven. Heere God, wilt U ons bewogenheid geven met mensen om ons heen? Dat bidden wij U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED
Wees stil voor het aangezicht van God

Periode 2: God geeft ons een plek om te bouwen

Nehemia heeft een duidelijke roeping van God in zijn hart ontvangen: De muren van de stad Jeruzalem herbouwen. De poorten die door vuur waren verbrand weer opbouwen. En dat alles om de dienst van God in ere te herstellen. Alleen binnen de muren en poorten van de stad is het veilig. Daar kunnen de zalfbereiders en de edelsmeden hun beroep uitoefenen. Daar kunnen de priesters en Levieten het werk in de tempel hervatten. Daar kunnen zonen en dochters gezinnen stichten en hun kinderen onderwijzen in de vreze des Heeren.

Binnen de veiligheid van het gezin en de gemeente kunnen we kinderen en jongeren opvoeden. Daar kunnen wij onze roeping ontdekken, daar kunnen we drinken uit de Bron van Levend Water. Op die plek worden we toegerust en ontvangen we geloof en liefde om het Evangelie in de praktijk te brengen. We mogen bouwen aan Gods Koninkrijk. Ieder op een eigen plaats, maar wel samen. Naast elkaar, schouder aan schouder in Gods wijngaard werken.

Dat bouwen in Gods Koninkrijk is van levensbelang. De muren en poorten daarin zijn nodig om ons af te sluiten voor alle onrust van buiten en van binnen. Ons ego en alle maskers mogen we daar afdoen, we mogen tot rust komen bij de Heere Jezus. Hij zegt dat we tot Hem mogen komen, met alle zorgen en noden. We leren daar onze zonden kennen en belijden, onze roeping verstaan. Vanuit onze binnenkamer, zowel persoonlijk als binnen de gemeente, kunnen we dan ook weer door de poort naar buiten. Het leven in, de wereld door, zodat het hemelse Jeruzalem vol zal worden.

In deze week lezen we hoe Nehemia leidinggeeft aan de herbouw van Jeruzalem. Let er eens op dat hij ieder bij name kent. Al die verschillende mensen, met al die verschillende gaven, vol ijver. Ze doen mee, ieder op een eigen plaats. Zelfs de dochters worden genoemd. Want ja, ook voor ons heeft God een taak. Zeker in deze tijd is er behoefte aan vrouwen, zowel dochters als moeders, om te bouwen in Gods Koninkrijk. Op welke manier bouw jij mee? In je gezin? In de gemeente? In de buurt? Op je werk?

Heb jij de goede hand van God al mogen ervaren in je leven? Grijp dan moed en Hij zal ons doen slagen. Deze belofte geeft God ons deze week mee. Zeg je het mee: wij zullen opstaan en bouwen? Ook als de uitkomst soms anders is dan wij verwachten? Gods werk gaat door!

zondag 5 november

LEZEN
Nehemia 2:6-8

VRAGEN
Waar zie jij de goede hand van jouw God in je leven? En in het gemeentewerk?

GEBED
Trouwe God en Vader in de hemel. Wij loven en prijzen U. U bent een goede God, vol van genade en waarheid. U bent onze Schepper. U hebt ons gesteld op deze plek in Uw Koninkrijk. In deze gemeente, in deze werkomgeving, in dit gezin. We hebben een taak en roeping van U ontvangen om trouw te zijn op deze plaats. We danken U voor Uw trouw en bidden U of U het werk van onze handen wilt zegenen. In Jezus’ Naam. Amen.

LIED
Psalm 90

maandag 6 november

LEZEN
Nehemia 2:9-15

VRAGEN
Lig je ‘s nachts weleens wakker? Geloof je dat God die tijd ook kan gebruiken om jouw aandacht te vragen voor de nood in de wereld, voor de mensen om je heen?

GEBED
Trouwe God en Vader in de hemel. U bent de Schepper van de dag en de nacht. Overdag mogen we tot U komen in het gebed, maar U hoort ons ’s nachts ook. Wij bidden U voor onszelf om een goede nachtrust, maar we bidden ook voor mensen die niet kunnen slapen, vanwege zorgen of verdriet. We bidden U voor de nood in deze wereld, voor mensen die U niet kennen of bij U zijn weggelopen. Wilt U ons allen tot U trekken, zodat we niet verloren zullen gaan? Geef ons een luisterend oor en een gelovig hart voor datgene wat U ons deze nacht wilt zeggen. Dat bidden wij U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED
Psalm 77

3. Slaap weerhieldt Gij van mijn ogen,
‘k Was verslagen, neergebogen,
En, verstomd door al ‘t verdriet,
Wars van mensen, sprak ik niet.
‘k Overdacht al d’ oude dagen,
Jaren, eeuwen, gunsten, plagen,
En wat immer aan mijn ziel
Van Gods hand te beurte viel.

7. ‘k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de HEER heeft gunst bewezen;
‘k Zal de wond’ren gadeslaan,
Die Gij hebt van ouds gedaan;
‘k Zal nauwkeurig op Uw werken
En derzelver uitkomst merken;
En, in plaats van bitt’re klacht,
Daarvan spreken dag en nacht.

dinsdag 7 november

LEZEN
Nehemia 2:16-20

VRAGEN
In welke ellende verkeren wij? Welke nood zie jij in deze tijd? Welke muur in Gods Koninkrijk zou jij willen opbouwen? En met wie zou je dat samen willen doen?

GEBED
Trouwe God en Vader in de hemel. Wij bidden U voor de werkers in Gods Koninkrijk. Voor de predikanten, de kerkenraad, de pastoraal werkers en jongerenwerkers. We bidden U om verlangen in het hart van de jongeren om U te dienen. We bidden U dat zij een opleiding zullen kiezen waarmee ze in Uw Koninkrijk kunnen werken. Misschien roept U ook ons. Geef dat we Uw roepstem zullen verstaan. Opdat Uw Koninkrijk zal worden uitgebreid. Dat bidden we U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED
Heer wat een voorrecht

woensdag 8 november

LEZEN
Nehemia 3:18-20

VRAGEN
Vertel jij anderen over de hand van God in je leven? Kun jij dan ook zeggen dat de hand van God goed over jou is geweest? Wie zou jij kunnen bemoedigen, ook in tijden van nood en zorg?

GEBED
Trouwe God en Vader in de hemel. Wij loven en prijzen Uw grote Naam, Uw genade en goedheid. We bidden U dat wij Uw goedheid ook zullen zien in tijden van nood. Dat we mogen getuigen van Uw liefde en zo anderen mogen bemoedigen, of aansporen tot geloof. In Jezus’ Naam. Amen.

LIED
Wie maar de goede God laat zorgen

donderdag 9 november

LEZEN
Nehemia 3:1-5

VRAGEN
Zou jouw naam ook in dit rijtje kunnen staan? Aan welk stukje in jouw gemeente mag jij meebouwen? Bouw jij bijvoorbeeld al mee aan de muur van gebed om de gemeente? Heb je deze week al voor de predikanten gebeden om verlichting met de Heilige Geest? Dat bij de voorbereiding van de preek de Bijbel voor hen mag opengaan? Dat het licht van de Heilige Geest het werk van onze Heere en Heiland centraal mag stellen? Dat het verzoenende en verlossende werk van de Heere Jezus Christus in alle rijkdom verkondigd mag worden?

GEBED
Trouwe God en Vader in de hemel. Wij loven en prijzen Uw grote Naam. We danken U dat we in een vrij land mogen wonen, waar we elke dag Uw Woord mogen lezen. Waar we elke zondag in vrijheid mogen samenkomen als gemeente. We bidden U dat we een biddende gemeente zullen zijn, zodat er een muur van gebed zal zijn om de hele gemeente. Dat we waakzaam zullen zijn, dat we opgebouwd mogen worden in het geloof in U, Heere Jezus. We bidden om de verlichting van de Heilige Geest, zodat we een open hart hebben om Uw Woord te horen en te verstaan. Wilt U Uw dienaren zegenen als ze zich voorbereiden op de zondag? Vervul hen met Uw Geest van wijsheid, liefde en genade. Vervul hen zo, dat het verzoenende en verlossende werk van de Heere Jezus Christus verkondigd zal worden. Dat bidden wij U in de Naam van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen.

LIED
Één naam is onze hope

vrijdag 10 november

LEZEN
Nehemia 3:8, 11- 12, 17 en 20

VRAGEN
We zien hier dat de dochters specifiek worden genoemd. Hoe zie jij jouw taak als vrouw in de gemeente? Hoe ijverig ben jij als vrouw in je toewijding aan God en aan Zijn dienst? Denk eens na over vrouwen in de Bijbel, of uit de geschiedenis. Wie is een voorbeeld voor jou in geloof en toewijding aan God?

GEBED
Trouwe God en Vader in de hemel. Wij eren en aanbidden U. U hebt ons een taak gegeven als vrouwen in de gemeente. Om samen te bouwen, te dienen in de gemeente. We danken U voor al de vrouwen in de Bijbel die U mochten liefhebben en tot zegen mochten zijn voor mensen om hen heen. Wilt U ons dicht bij Uw Woord houden, zodat we zullen bouwen in afhankelijkheid van U? En als we op dit moment geen taak hebben in Uw Koninkrijk, wilt U ons dan laten zien wat U wilt dat we zullen doen? Neem ons leven in Uw handen, Heere. Bewaar ons bij Uw Woord en laat ons toegewijd zijn aan U. Dat bidden we U eerbiedig in Jezus’ Naam. Amen.

LIED
Neem mijn leven, laat het Heer

zaterdag 11 november

LEZEN
1 Korinthe 3:10-15

VRAGEN
Vanuit het Oude Testament mogen we deze maand ook steeds vooruitkijken naar de komst van de Heere Jezus. Hij staat centraal in het christelijk geloof. Welke plaats heeft Jezus Christus in jouw leven en in je werk? In hoeverre is Hij de grond waarop je staat? Hoe zou je vanuit Zijn genade ook in je dagelijks leven kunnen bouwen aan Zijn Koninkrijk?

GEBED
Trouwe God en Vader in de hemel. Wij mogen in Jezus’ Naam tot U komen in ons gebed. We mochten deze week ons werk doen. U hebt ons bezig gezien. Het was zo onvolkomen, zo vaak in eigen kracht. Vergeeft U onze zonden en reinig ons door Uw bloed, Heere Jezus. Wilt U onze harten vervullen met liefde tot U en tot Uw dienst? We bidden U dat we morgen een gezegende zondag mogen hebben. In Jezus’ Naam. Amen.

LIED
Ruis, o Godsstroom der genade

1. Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent’ en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil’ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

2. Laat het uit Gods hemel stromen
in de kerken overal!
Van Uw nederdaling dromen
moede harten zonder tal.
Nieuwe liefde, nieuwe zangen,
kracht, die zielen opwaarts tilt,
brengt Uw ruisen, die ’t verlangen
als een heilig lied doortrilt.

3. Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in ‘t stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat U door haar golven dragen
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen
door Gods vreugde wordt omspoeld.

Periode 3: Jezus Christus is Overwinnaar

Terwijl de muren van de stad Jeruzalem worden herbouwd, komt de vijand eraan. Sanballat en Tobia zijn boos en geërgerd. Ze uiten hun woede in spot en hoon. Nehemia weet dat de strijd diep kan gaan. Het is ten diepste een strijd tegen God, de aloude strijd tussen goed en kwaad. De duivel, diabolos, brengt scheiding aan. Een tweestrijd in ons hart, in de gemeente, in het land. Het enige reddingsmiddel is het geloof in de drie-enige God. Wie op deze God vertrouwt, weet dat het bouwen niet van eigen inspanning afhangt. In deze strijd zal God voor ons strijden. Hij regeert en Jezus Christus heeft al overwonnen.

De strijd komt echter niet alleen van buiten. Ook van binnen is er iets gaande. Er is sprake van onrecht. Uitbuiting van broeders onderling. Het holt de gemeenschap uit van binnenuit. Terwijl het binnen de muren juist veilig moet zijn. Het is een plek om toegerust te worden, om opgebouwd te worden in het geloof. We moeten alert zijn op een zwakke plek in de muur. Nehemia signaleert deze interne processen van onrecht, van onderlinge vijandschap, jaloezie en trots. Hij noemt de zonde bij de naam. Hij weet wat God van ons vraagt. En zo geeft hij leiding!

Ook bij ons persoonlijk kan er sprake zijn van een strijd. Van Nehemia leren we hoe hij daarmee omgaat. Hij blijft trouw aan zijn roeping en zijn opdracht. Hij is standvastig en doelgericht. Als er tegenslag is en mensen hem op een dwaalspoor proberen te brengen, laat hij zich niet afleiden. Hij blijft standvastig, ook als hij vals wordt beschuldigd. Wanneer de vijand hem probeert te misleiden, doorziet hij de acties van zijn tegenstanders. Nehemia weet zich diep afhankelijk van de Heere. Tussen alle aanvallen, aanvechtingen en misleidingen bidt hij om kracht in de Heere. ‘Maak mijn handen sterk.’ Alleen in de kracht van de Heere zijn wij sterk. Zo kunnen we bouwen aan Gods Koninkrijk. Met ons oog op Hem gericht!

Heb jij het verlangen om te dienen in Gods Koninkrijk? Weet jij je door God geroepen om de ander tot Jezus te brengen? Om te bouwen aan de muren van je gezin? Om een steentje bij te dragen aan de gemeente waarin je geplaatst bent? Lees dan de hoofdstukken 4, 5 en 6 van het boek Nehemia tegen de achtergrond van jouw roeping.

zondag 12 november

LEZEN
Nehemia 4:1-6

VRAGEN
Welke strijd heb jij te strijden? In jezelf, je familie, je omgeving? Wat kost het je? Wat is jouw belangrijkste wapen?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Bewaar ons Heere, bij Uw Woord, dat we waakzaam zullen zijn en standvastig. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Vervul ons met Uw Geest, zodat we staande kunnen blijven in de strijd van het geloof.

LIED

Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof.
Toont, hoe bang ’t u worde, in Zijn woord geloof.
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
 

Voorwaarts, opwaarts, broeders werpt zijn sterkten neêr;
velt, wie tegenstreve, ’t geldt uws Konings eer.
Hij heeft overwonnen, heerst op ’s Vaders troon,
strijdt, volhardt ten einde. ’t Geldt Zijn eer, uw kroon.
Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.

maandag 13 november

LEZEN
Nehemia 4:12-14 en 18-20

VRAGEN
Op welke manier is Nehemia voor jou een voorbeeld in de strijd?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wij danken U dat U voor ons wilt strijden. U hebt de strijd overwonnen en u vraagt van ons dat we op U gericht zullen zijn. We belijden U dat we zo vaak naar de omstandigheden kijken in ons leven, maar U roept ons op om op te zien naar U. Leer ons zoals Petrus niet op de golven te zien, maar op U, Heere Jezus Christus. U bent Overwinnaar! Amen.

LIED
De Heer regeert, de hoogste majesteit. Zie: website Nederland Zingt

dinsdag 14 november

LEZEN
Nehemia 5:1, 5b-9

VRAGEN
Hoe ga jij om met onrecht? Hoe probeer jij zo rechtvaardig mogelijk te handelen? Hoe staat het met je consumptiegedrag? Maak je hierin ook bewuste keuzes?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wij belijden U dat we zo sterk gericht zijn op onszelf. Dat we ons niet bekommeren om het leed van anderen. We denken aan al het onrecht dat er in deze wereld is. Jonge kinderen, vrouwen, christenen, ze worden onrechtvaardig behandeld, maar raakt het ons ook? Leer ons, Heere, hierin ook U te volgen en help ons met het maken van de juiste keuzes tot eer van U en tot welzijn van de ander. Dat bidden we U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED

woensdag 15 november

LEZEN
Nehemia 6:1-6

VRAGEN
Op welke manier ervaar jij vijandschap om je geloof? Hoe blijf jij staande om in Jezus Christus te geloven, Zijn Naam te belijden en dat ook te laten zien in je woorden en daden?

GEBED
O Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wij belijden U dat we zo slordig zijn in onze handel en wandel. Dat we U niet trouw dienen, niet voor Uw Naam uitkomen, niet handelen zoals U dat van ons vraagt in Uw Woord. Vergeef ons onze schuld en reinig ons van al onze zonden. Vervul ons met Uw Geest van liefde en genade, dat we standvastig zullen blijven en waakzaam.

LIED

donderdag 16 november

LEZEN
Nehemia 6:9-13

VRAGEN
Geloof je dat God je door Zijn Geest de weg wil wijzen? Sta je open voor Zijn stem in jou?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wij bidden U om de vervulling met Uw Geest, zodat we Uw stem zullen verstaan. Verlicht de ogen van ons verstand, zodat we mogen begrijpen wat U tot ons te zeggen hebt door Uw Woord, maar misschien ook wel op een andere manier. Dat bidden we U om Jezus wil. Amen.

LIED
Een rijke schat van wijsheid, zie Liedboek Compendium

Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn Woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort.
Gods Woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heeren aangezicht.

De geesten onderscheiden, gaf God ons als gebod;
wie ‘t Woord der waarheid mijden, weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand! Straks zal hun huis bezwijken, ‘t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken der dwazen onverstand.

Maar wie op ‘t Woord vertrouwen dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen, hun huis heeft vaste grond.
Des Heeren Woord maakt vrij van dienst aan vreemde machten; in ’t Woord herkennen wij Zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

O, Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar Uw wil, zie hoe wij aan Uw voeten zitten en luisteren stil. Geef dat tot U, o Heer’, ‘t woord van Uw welbehagen niet ledig wederkeer’, maar dat het vrucht mag dragen, Uw grote Naam ter eer.

vrijdag 17 november

LEZEN
Nehemia 6:14-19

VRAGEN
Waar ben jij bang voor in het leven? Of voor wie? Wat doe je om je angst te verminderen? Welke rol speelt het volbrachte werk van de Heere Jezus hierbij?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Ook in ons leven zijn er mensen of gebeurtenissen die ons bevreesd maken. We bidden U om Uw bewaring en bescherming, om Uw liefde en genade. Vervul ons met Uw Geest, met Uw Woord, met het Goede, zodat het kwade geen plaats krijgt in ons hart. We loven en prijzen U, Heere Jezus, omdat U het kwaad hebt overwonnen. Amen.

LIED

Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
’t Is Uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

zaterdag 18 november

LEZEN
Efeze 6:11-17

VRAGEN
Welk deel van de wapenrusting van God in Efeze 6 is voor jou belangrijk? Bekleed je jezelf met alle delen? Of vergeet je er weleens een paar? En welke dan? Wat ga je met deze kennis doen?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wij danken U voor de wapenrusting die U ons hebt gegeven, zodat we stand kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Geef ons geloof in U, Heere Jezus. Vervul ons met Uw Heilige Geest, zodat we de hele wapenrusting zullen gebruiken en we veilig zijn bij U en in U. Dat bidden we u in Jezus’ Naam. Amen.

LIED

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; Uw vrije gunst alleen wordt d’ere toegebracht; Wij steken ‘t hoofd omhoog en zullen d’eerkroon dragen, door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbehagen; Want God is ons ten schild in ‘t strijdperk van dit leven en onze Koning is van Isrels God gegeven.

Periode 4: De vreugde van de Heere

Ondanks de aanval van de vijand, wordt de herbouw van de stad voltooid. De muren zijn klaar, poorten worden geplaatst. In de donkere uren van de nacht kan de deur dicht. Er is nu een grote, beveiligde stadsmuur waarbinnen het goed toeven is. Alleen blijken er weinig mensen in de stad te wonen. Het merendeel van de teruggekeerden heeft ervoor gekozen om buiten de stad een huis te bouwen. Dat is vreemd.

Voor Nehemia een reden om te werken aan de voltooiing van zijn opdracht: een stad herbouwen waarbinnen de dienst aan God kan plaatsvinden. Het boek Nehemia beschrijft samen met het boek Ezra de geschiedenis van het volk Israël na de ballingschap. Een volk dat apart is gezet, toegewijd aan de Heere. Het herstel van de eredienst krijgt dan ook een belangrijke plaats in de hoofdstukken 7 tot 12.

Het volk wil terug naar het Woord van God. Ze vragen zelf om de Wet en om de uitleg daarvan. Ze mogen zich verheugen en verblijden in God. De Heere God is zo genadig, rechtvaardig en zachtmoedig, zo groot. Als we dat echt beseffen, dan zien we ook hoe klein, nietig, zondig en onrein wijzelf zijn.

Het verbond dat God eens met Abraham had gesloten, had het volk verbroken. Daarom is er hernieuwing en vernieuwing nodig. Een opnieuw toewijden aan de God van het verbond.

Alleen door het bloed van Jezus Christus kunnen we gereinigd worden. Dat vraagt om geloof en gebed. Voor ons, voor onze kinderen, voor iedereen die we op ons pad tegenkomen. Daarom mogen we betrokken zijn bij de toerusting en opbouw van de gemeente. Op de plek waar we geplaatst zijn. Binnen of buiten de muren van de stad. Als jeugdleider, kringleider of catecheet. Als toegewijde discipel in je eigen omgeving, missionair betrokken bij ieder die je tegenkomt op je levenspad.

Maar misschien ben je net als de teruggekeerde Joden wel afgedwaald. Het vuurtje is gedoofd, je weet niet meer of je nog wel gelooft, je twijfelt. Weet dan dat elke twijfelende ziel op zoek is naar de waarheid. En deze waarheid is te vinden bij Jezus Christus. Hij is er gewoon bij op het aloude Loofhuttenfeest. Hij roept het daar uit: ‘Wie dorst heeft, kom en drink van het water dat Ik alleen kan schenken!’ Het volk stond met Nehemia bij de Waterpoort. Wij mogen bij het kruis van de Heere Jezus buigen en mogen weten: Hij heeft dorst, zodat wij nimmermeer dorst zullen hebben.

zondag 19 november

LEZEN
Nehemia 7:1-5

VRAGEN
Hananja wordt hier gekenmerkt als betrouwbaar en godvrezend. Wat betekent dat? Ken jij ook zulke mensen in je omgeving? Ben jij dat?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wij loven en prijzen U, U bent de Getrouwe, U bent het waard om gediend te worden. Door Uw Zoon mogen we U kennen. De weg naar U is weer open door het offer van Uw Zoon. Vervul ons met Uw Geest, zodat we ook betrouwbare mensen mogen zijn, die U dienen en eren. Dat bidden we U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED

maandag 20 november

LEZEN
Nehemia 8:1-4, 10-11

VRAGEN
Herken je iets van deze diepe vreugde van de HEERE? Dat je krachtig mag zijn in Hem?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wij loven en prijzen Uw Naam. U bent de Bron van alle vreugde. Het is goed om in Uw huis te zijn, om U te dienen in ons leven. Wilt U ons genadig aanzien in Uw Zoon, de Heere Jezus Christus? Vervul ons met Uw Geest, zodat de blijdschap in ons volkomen zal zijn. Dat bidden wij U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED

1. O HEER’, doe Gij mij recht;
Ik wandel als Uw knecht,
en vind mijn lust in Uw gebod.
Ik blijf op U betrouwen;
Op U, mijn rotssteen, bouwen:
Ik zal niet wank’len, grote God.

2. Beproef vrij, van omhoog,
Mijn hart, dat voor Uw oog,
Alwetende, steeds open lag.
Doorzoek mij; toets mijn gangen;
Doorgrond al mijn verlangen;
En stel mijn oogmerk in den dag.

8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
wanneer ik voor U kniel,
in ’t huis dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,
de tent, o Hemelkoning,
die G’U ter eer hebt opgericht.

dinsdag 21 november

LEZEN
Nehemia 8:15-18

VRAGEN
Hoe worden de feestdagen binnen jouw gemeente gevierd? Herken je hierin iets van de vreugde der wet en van de blijdschap als vrucht van de Geest?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wij loven en prijzen Uw grote Naam. Door Uw Zoon, de Heere Jezus Christus, is er volkomen verzoening en vergeving mogelijk. Als we in Hem geloven, dan zijn we werkelijk vrij. Geen gevangene meer, maar voor eeuwig bevrijd! Vergeef ons onze gerichtheid op de aarde en leer ons steeds meer te leven tot Uw eer. En geef ons verlangen naar Uw komst in heerlijkheid. Dat bidden wij U door de kracht van Uw Geest, om Jezus wil. Amen.

LIED

Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen,
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid?

woensdag 22 november (Tweede Kamerverkiezingen)

LEZEN
Nehemia 9:1-2, 34, 38

VRAGEN
Ken je periodes van boetedoening, inkeer en omkeer in je leven? Op welke manier zou je daar binnen je gezin of binnen de gemeente vorm aan kunnen geven? Denk bijvoorbeeld aan de aanstaande adventsweken, van oudsher een periode van inkeer en boete.

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Vandaag zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Wij belijden U dat ons land en volk ver is afgedwaald van Uw Woord en Uw geboden. Ontfermt U Zich over ons land en wees ons genadig. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen op deze dag. Geef ons mannen en vrouwen die U liefhebben, U willen dienen en dienstbaar willen zijn voor Nederland. Dat bidden wij U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED

donderdag 23 november

LEZEN
Nehemia 11:1-2, 16-17, 22-23

VRAGEN
Waar woon jij? Is dat de plek waar God jou wil hebben? Of vraagt God je te verhuizen naar een andere plaats? In de grote stad? Of juist daarbuiten? Spreek je daar weleens over met elkaar, met vrienden, met je gezin of familie?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Gisteren waren de Tweede Kamerverkiezingen. Wij weten nog niet wat de uitslag ons zal brengen. Maar U geeft ook ons allen de verantwoordelijkheid om onze plek in te nemen in de samenleving. Wij bidden U om Uw kracht, Uw wijsheid en genade, zodat we tot zegen kunnen zijn op de plek waar U ons hebt gesteld. Dat bidden wij U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED

Het mooie van een zegelied: https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/het-mooie-van-zegenliederen

vrijdag 24 november

LEZEN
Nehemia 12:27, 30-31, 38, 40 en 43

VRAGEN
Welke rol speelt muziek in je leven? Zing je aan tafel, met je gezin, in de gemeente? Hoe zou je dat kunnen verdiepen?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wij loven en prijzen U met ons lied, met een psalm. Vervul ons met Uw Geest, zodat we vol zijn van Uw liefde, Uw blijdschap, Uw vrede. In Jezus’ Naam. Amen.

LIED

zaterdag 25 november

LEZEN
Johannes 7:37-42

VRAGEN
We leven toe naar het Kerstfeest. Hoe ga je dat vieren? Wat of wie mag zeker niet ontbreken? Hoe kun je God de eer geven? Hoe kan Jezus Christus centraal staan in je leven? Ook in de voorbereiding naar het Kerstfeest toe? Wat zou je diep van binnen dit jaar echt anders willen doen?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Het is bijna Kerst. De adventsperiode breekt aan. Het is meestal een periode van gezelligheid en samenzijn. We vergeten in alle drukte zo vaak dat het om U gaat, Heere Jezus. Geef ons de moed om een keuze voor U te maken, zodat het echt Kerstfeest, Christusfeest mag worden. Dat bidden we U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED

Periode 5: Wees heilig, want Ik ben heilig

In het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Nehemia zien we Nehemia’s liefde voor de Heere. Hij mocht een klein radertje zijn in het grote plan dat God heeft met deze wereld. Niet alleen de muren van de stad heeft hij kunnen herbouwen, ook de tempel en de priesterdienst zijn in ere hersteld. Het volk heeft ingezien dat God alle eer toekomt en daarom willen ze zich met hun leven richten op Hem. Ze beloven dat ze heilig en rein zullen leven. Na deze toewijding aan de dienst van de Heere valt het volk echter weer terug in oude zonden.

Als eerste de ontheiliging van de tempel. De tempel kende een aantal kamers waarin de voorwerpen voor het huis van God waren opgeslagen. De tienden van de oogst werden daar bewaard, zodat er altijd voldoende graan, wijn en olie was voor de offerdienst. Het werd echter voor andere doeleinden gebruikt. Tobia, de vijand van Nehemia, had een kamer gekregen om daar te wonen. Het huis van God, dat aan God toebehoorde, was ontheiligd. En bij ons? Is het zichtbaar dat Jezus Christus in ons huis, in onze gemeente woont? Of laten we ook allerlei andere goden toe?

De tweede zonde is de ontheiliging van de sabbatdag. Deze dag, die altijd apart stond van de andere dagen, werd nu gebruikt voor verkoop, voor de handel. En wat doen wij? Is de zondag een dag voor de Heere? Zijn we ons bewust van alle gevaren van buiten en van binnen die het contact met God verduisteren? Kennen we een hemelgericht leven? Of … ?

Tot slot wijst Nehemia op de zonde van de gemengde huwelijken. Doordat de moeders van de kinderen niet de taal van de Heere spreken, kunnen ze de kinderen ook niet opvoeden in de vreze des Heeren.

Drie zonden die in dit hoofdstuk worden uitgewerkt. Goed om je in de komende adventsperiode op deze drie terreinen voor God te verootmoedigen, je zonden voor Hem te belijden en Hem te vragen om je zonden te vergeven. Om Jezus Christus wil, Die gekomen is naar deze wereld om ons rein te maken.

Bid mee met de laatste woorden van Nehemia 13: ‘Denk aan mij, mijn God, ten goede.’

zondag 26 november

LEZEN
Nehemia 13:7-12

VRAGEN
Hoe kun je rein worden en blijven voor God? Waarin herken je jezelf? Hoe ga je om met de thema’s die Nehemia benoemt?

GEBED
Heilige God, wij bidden U om vergeving, reiniging en heiliging, zodat we als geheiligde mensen U mogen dienen.

LIED

maandag 27 november

LEZEN
Nehemia 13:15-18

VRAGEN
Welke plaats heeft de zondag in je leven? Hoe vier je deze dag? Hoe heilig is deze dag?

GEBED
Heilige God en Vader in de hemel, wij bidden U om een geheiligd leven tot Uw eer. Geef ons wijsheid en moed om keuzes te maken die soms helemaal ingaan tegen de manier van leven van deze tijd. Vul ons Heere met Uw Heilige Geest. Dat bidden we U in Jezus’ Naam. Amen.

LIED

dinsdag 28 november

LEZEN
Nehemia 13:23-26

VRAGEN
Hoe spreek je met je kinderen of met anderen over God? Welke taal spreek je? Sta je hierin alleen of kun je dit samen delen met je echtgenoot?

GEBED
Heere God, trouwe Vader in de hemel. Bewaar onze tong en onze stem bij U en bij Uw Woord, zodat we goed zullen spreken over U en over anderen. Reinig onze gesprekken en heilig ons leven in Jezus’ Naam. Amen.

LIED

dinsdag 29 november

LEZEN
Nehemia 13:23-24, 27-31

VRAGEN
Hoe heilig is de dienst aan God voor jou? Waarin sta jij schuldig voor God door verkeerde keuzes in je leven? In hoeverre durf jij zonde voor God aan te wijzen en liefdevol te corrigeren?

GEBED
Heilige God en Vader in de hemel. Vergeef onze zonden, maak mij rein door Uw bloed, Heere Jezus. Vul ons met Uw Heilige Geest, zodat we als geheiligde mensen zullen leven tot Uw eer en tot zegen voor onze naaste. Denk aan ons Heere, ten goede! Amen.

LIED

woensdag 30 november

LEZEN
2 Korinthe 6:14-7:1

VRAGEN
Hoe kun je rein blijven voor God? Waarin herken je jezelf? Wat betekent bezoedeling van vlees en geest concreet voor jou?

GEBED
Heilige God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Denk aan ons ten goede, zodat we geheiligd mogen zijn in Hem, onze Heere en Heiland. Vul ons met Uw Heilige Geest en wees ons genadig. Dat bidden we U om Jezus wil. Amen.

LIED

O Vader, dat Uw liefde ons blijk;
o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
o Geest, zend Uwe troost ons neer;
Drie-enig God, U zij al d’ eer.