• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 31 mei 2022
  • Tags

Bijbeltijd juni – Met handen en voeten

Door: Elma Nobel-Buijs 

Week 1 - Geschapen voeten

Deze maand willen we nadenken over handen en voeten. Weet je hoe vaak die in de Bijbel genoemd worden? Honderden keren! Dat is niet voor niets. We lezen soms snel over zulke details heen. Je zult de komende maand ontdekken dat juist door het benoemen van al deze ledematen wij beter kunnen begrijpen wat God ons door deze Bijbelgedeeltes duidelijk wil maken. Dat geldt ook voor lichaamsdelen, zoals mond en oor. We hebben daar een beeld bij. 

Dat doen we ook in onze taal. Ga maar na hoeveel spreekwoorden er zijn die onze handen en voeten als voorbeeld stellen. Iemand de voet dwars zetten, op staande voet ontslaan, ergens een handje van hebben, geen hand voor ogen zien enz.  

Deze maand zoomen we in op de handen en voeten van mensen en op de handen en voeten van de Heere. Het is opvallend dat God zich vaak antropomorf laat zien, dat wil zeggen: als een mens gelijk. De Heere gebruikt menselijke woorden om zich aan ons te openbaren. De Heere Jezus werd mens. Hij heeft daadwerkelijk handen en voeten gehad. Maar ook God de Vader laat zich kennen door zich te laten vergelijken met menselijke lichaamsdelen, zoals handen.  

De komende vier dagen starten we met het kijken naar de voeten van mensen. God heeft de mens met voeten geschapen. Heb je wel eens een poging gedaan om uit te rekenen hoeveel stappen je in het leven hebt gemaakt? Nu heb je stappentellers, maar die zijn niet bijgehouden vanaf je eerste stap in deze wereld. Heb je er wel eens bij stil gestaan – letterlijk en figuurlijk – hoe wonderlijk je voeten zijn gemaakt?  

Tegelijk zullen we deze week zien dat er door de zonde gebrokenheid is, ook ten aanzien van onze voeten. Mensen kunnen elkaar leed aandoen, ook rondom ons voetenwerk. De Bijbel sluit daar de ogen niet voor en beschrijft eerlijk wat mensen elkaar kunnen aandoen. Maar juist door het zwarte van de mensen, schittert het wit van Gods genade des te sterker!  

Woensdag 1 juni

Genesis vertelt ons over de schepping van de mens. Het is duidelijk dat God ons niet als geest heeft geschapen, maar als een mens van vlees en bloed. De mens wordt hier als het ware op zijn voeten gezet. 

Lezen: Gen. 2: 21 – 25

Vraag: In hoeverre kan jij God wel of niet dankbaar zijn voor je lichaam? 

Gebeds- of dankpunten:
– Dank God dat je mag leven.
– Dank God als je kúnt lopen. 

– Bid voor hen die moeite hebben met lopen of nooit hebben kunnen lopen.
– Bid voor hen die moeite hebben met de beleving van hun lichaam. 

Zingen: Weerklank 452: 1,3 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

Donderdag 2 juni

God schenkt de mens de levensadem. Hij bepaalt ook de tijd van ons sterven. Van Jakob lezen we dat hij dan zijn voeten bij elkaar legt en de geest geeft. Wij mogen vandaag stil staan bij het levenseinde.  

Lezen: Gen. 49: 29-33 

Vragen: 
– In hoeverre denk jij na over je levenseinde?
– Welke voorbereidingen tref jij voor je levenseinde? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor hen die stervende zijn; dat zij zich geborgen mogen weten in de Heere Jezus.
– Bid voor hen die stervenden zorg verlenen en nabij zijn.
– Dank God dat Hij aan het begin en einde van ons leven aanwezig is. 

Zingen: Weerklank 508: 1 en 5
Vers 1: Mijn God, ik weet, dat ik zal sterven
Vers 5: Getrouwe God, als ik ga sterven

Vrijdag 3 juni

Niet altijd staat een mens vast op zijn voeten. Van Mefiboseth lezen we dat hij gehandicapt is geraakt aan zijn voeten. Hij kan niet meer goed lopen. 

Lezen: 2 Sam. 4: 4 en 2 Samuël 9. 

Vragen:
– Hoe benader jij mensen die gehandicapt zijn?
– Wat leer je van de houding van David in de omgang met Mefiboseth? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor hen die moeten leven met een handicap.
– Dank voor de mogelijkheden die er zijn om de handicap te verlichten. 

Zingen: Psalm 94: 8 en 10
8. De HEER zal, in dit moeilijk leven,
Zijn volk en erfdeel nooit begeven;
Het oordeel keert, vol majesteit,
Haast weder tot gerechtigheid;
Al wie oprecht is van gemoed,
Die merkt het op, en keurt het goed.

10. Wanneer ik zei: “Mijn voeten glijden”,
Toen hebt Gij mij gesterkt in ‘t lijden;
Wanneer mij ‘t afgepeinsde hart,
Door al mijn denken werd verward,
En ik in druk schier was gestikt,
Toen heeft Uw troost mijn ziel verkwikt.
 

Zaterdag 4 juni

Oorlog is verschrikkelijk. Er worden wreedheden begaan. De Bijbel is er eerlijk over: mensen kunnen elkaar verminken. Meerdere keren lezen we dat juist armen en benen daarbij geraakt worden. Vandaag lezen we over een koning die anderen toetakelde en nu dezelfde ‘behandeling’ krijgt. Oog om oog, tand om tand, zeggen we dan. Exodus 21: 24 voegt toe: hand voor hand en voet voor voet. 

Lezen: Richteren 1: 1- 7. 

Vraag: Hoe ga jij om met wraakgevoelens, dat je andere mensen iets betaald zou willen zetten?  

Gebeds- of dankpunten:
– Bid voor allen, in het bijzonder kinderen, die wereldwijd slachtoffer zijn van oorlogen.
– Bid voor mensen, misschien jijzelf wel, die verstrikt zitten in wraakgevoelens.
– Bid dat er juiste hulp mag komen voor ontstane handicaps. 

– Dank voor de hulp die (christelijke) organisaties mogen bieden. 

Zingen: Weerklank 429: Geef vrede Heer, geef vrede

Week 2 - (Aan) de voeten van de Heere Jezus

Deze week staan we stil bij de voeten van de Heere Jezus, de wonderen die Hij deed aan de voeten van mensen en wat Hij opmerkt over onze voeten. Diverse zaken vallen ons dan op. Allereerst dat Hij machtig is. Psalm 2 wordt met Pinsteren aangehaald. In deze psalm wordt bezongen dat alle volken als een voetbank zullen zijn voor de Heere Jezus. Alle knie zal zich voor Hem buigen. Alle volken zullen aan Zijn voeten liggen. Die macht zien we ook in Openbaring als Johannes als dood valt aan de voeten van deze machtige Heere Jezus. Van Johannes wordt gezegd dat de Heere Jezus hem liefhad. Uitgerekend deze discipel die dicht bij Hem stond, schrikt van de aanblik van de verheerlijkte Jezus. Hoe zal dat zijn voor ons als wij Hem ontmoeten? Dat zal zijn na ons sterven of als Hij terugkomt op de wolken. Het is de Heere zelf die Johannes geruststelt en zegt: “Vrees niet”.  

De macht van Jezus zien we ook in de wonderen aan de voeten die Hij deed of die in Zijn Naam gedaan werden. Verschillende lammen en kreupelen werden door de Heere Jezus genezen. Daarmee is de profetie van Jesaja (35: 6) vervuld die zegt: “De kreupele zal springen als een hert”. Mattheüs (15: 30) beschrijft dat Jezus kreupelen en verlamden genas. Het eerste wonder na Pinksteren is de lamme man die genezen wordt en kan lopen.  

Voorafgaand aan een wonder vielen mensen Jezus soms aan Zijn voeten neer. Het laat een heftige beweging zien, zoals bij Maria wanneer Lazarus is gestorven (Johannes 11: 32). Het is een teken van nederigheid. Je buigt je neer en belijdt daarmee je afhankelijkheid van degene die hoger staat. Het is een smeekbede om hulp.  

Maar we zien ook dat Jezus voor mensen door de knieën ging. Indrukwekkend is het beeld van de Heiland die de voeten van Zijn discipelen gaat wassen (Johannes 13: 5- 20). Hij is daarmee een voorbeeld voor de mens om zijn naaste te dienen.  

Zondag 5 juni - 1e pinksterdag

Vandaag is het Pinksteren: we gedenken en vieren de uitstorting van de Heilige Geest. In de toespraak van Petrus op dit feest wordt Psalm 2 aangehaald. God laat het onrecht wat de volken begaan, niet lopen. Vijanden van God zullen tot een voetbank voor Christus worden als Hij terugkomt. Je voet op anderen kunnen zetten is een teken van overwinning. Maar tot die tijd mogen vele volken met het Evangelie bereikt worden en werkt de Heilige Geest onder vele mensen.   

Lezen: Handelingen 2: 22- 36  

Vraag: Hoe bereik jij anderen met het Evangelie?  

Gebed: Vader in de hemel, we mogen U danken dat het Pinksterfeest is. Dat U Uw Geest heeft gegeven zodat U in ons wonen wilt en altijd dichtbij ons kan zijn.  

Dank U dat het evangelie ook ons land mocht bereiken. Dank U dat we Uw Woord op zoveel verschillende manieren tot ons kunnen nemen. 

We bidden U dat alle volken op deze aarde de blijde boodschap van Uw heil mogen ontvangen. Wilt U alle organisaties die zich richten op Bijbelverspreiding zegenen.  

Tegelijk bidden we U dat U, Heere Jezus spoedig zal komen. Dan zal alle vijandschap tegen het evangelie ten einde zijn. Want U bent de Koning der koningen en de Heere der heren.  

Amen. 

Zingen: Weerklank 237: God is getrouw, zijn plannen falen niet

Maandag 6 juni - 2e pinksterdag

Een Oudtestamentische profetie over het werk van de Heilige Geest lezen we in Ezechiël 37. Het is de Heilige Geest die levend maakt.  

Lezen: Ezechiël 37: 1-14  

Vraag: In hoeverre ervaar jij dat God je levend heeft gemaakt door de Heilige Geest? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid dat de Heilige Geest in ons blijft werken.
– Bid dat de Hij onder Israël zal werken en velen de Heere Jezus als Messias mogen erkennen. 

– Dank dat Hij is uitgestort en er voor heel de wereld wil zijn. 

Zingen: OTH 141: Leid mij Heer, o machtig Heiland

Dinsdag 7 juni

Het eerste wonder na Pinksteren is een kreupele die genezen wordt. Zijn voeten en enkels worden vast. Zie hem eens lopen en springen! Hij looft God, ook met zijn lichaam. Zijn voeten en enkels tonen Jezus’ macht! 

Lezen: Handelingen 3: 1-8 

Vraag: Hoe loof jij God?  

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor hen die langdurig ziek zijn.
– Bid voor vaders en moeders die zorg dragen voor een gehandicapt kind. 

– Dank God dat Hij nog steeds mensen geneest.  

Zingen: Psalm 118: 7 en 8

Woensdag 8 juni

Vandaag een confronterend woord van Jezus. Hij zegt dat als onze voet ons ergert, wij hem eraf moeten hakken. Hij gebruikt dit sterke beeld – niet letterlijk bedoeld – om ons ervan te doordringen hoe erg de zonde is. Je mag je medemens niet in zonde doen vervallen! 

Lezen: Mattheüs 18: 6-9 

Vraag: Op welke momenten ben jij voor anderen een verhindering om met God te leven? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid dat God ons ervoor bewaart om anderen tot zonde aan te zetten.
– Bid om vergeving als we zondigen en ons doel – God loven – missen. 

– Dank voor de vergeving die God in Christus wil schenken. 

Zingen: Psalm 139: 1 en 14

Donderdag 9 juni

Verschillende keren lezen we dat mensen vallen aan de voeten van Jezus. Zowel mannen, zoals Jaïrus (Markus 5: 22), als vrouwen. 

Lezen: Markus: 7: 24- 30 

Vraag: Waarvoor wil jij de hulp van Jezus inroepen? 

Gebeds- of dankpunten:
– Bid dat mensen die radeloos zijn, Jezus mogen aanroepen en Zijn hulp ervaren. 

– Dank God dat Hij geen mens afwijst die Hem om hulp vraagt. 

Zingen: OTH 223: Aan Uw voeten Heer

Vrijdag 10 juni

Wanneer men in Israël aan tafel ging, werden de voeten gewassen. Maar Jezus’ voeten worden gezalfd door een vrouw! Wat een liefde toont zij Hem.  

Lezen: Lukas 7: 36- 50. 

Vraag: Hoe toon jij je dienstbaar? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor vrouwen die vastzitten in de prostitutie.
– Bid voor hulpverlening voor deze vrouwen om met dit leven te kunnen breken.
– Dank dat Jezus omging met hoeren en tollenaren en Zijn liefde ook hen bereikte. 

Zingen: Weerklank 439: 1,2,3 en 4

Zaterdag 11 juni

Johannes ziet de verheerlijkte Jezus met voeten als van brons en valt als dood neer aan deze voeten.

Lezen: Openbaring 1: 9-18.

Vraag: In hoeverre sta jij stil bij de ontzagwekkende positie die Jezus nu heeft?

Gebeds- of dankpunten:
– Bid dat wij eerbied zullen tonen voor Jezus, de overste van alle koningen der aarde.
– Dank dat Jezus is opgestaan, opgevaren en verheerlijkt is.

Zingen: Weerklank 422: 1,2,3, 4 en 5
Vers 1: Christus, machtig zegevierend
Vers 2: Woord dat vlees werd, ons onthulde
Vers 3: Knecht, gehoorzaam tot het einde
Vers 4: Hogepriester, zelf de tempel
Vers 5: Altijd is uw lof gezongen

Week 3- Mensenhanden

We gaan de komende week na wat de Bijbel ons vertelt over mensenhanden. Met onze handen kunnen we zegenen maar ook veel kwaad doen en oorlog voeren. Geweld is er tussen volken maar soms ook in gezinnen: huiselijk geweld. We kunnen de ander aaien en strelen met onze handen, maar ook iemand neerslaan met onze vuisten.  

In onze handen zit zachtheid, maar ook kracht. Die beide kanten worden zichtbaar in het schilderij wat Rembrandt maakte over de verloren zoon.  

Wanneer je kijkt naar de handen van de vader, zie je twee verschillende handen: een mannenhand en een vrouwenhand. De mannenhand is ruiger en drukt de jongen stevig tegen de vader aan. De vrouwenhand is fijner en staat voor liefde en zorg van de vader.  

Met onze handen werken we en zorgen we. Adam wordt het paradijs uit gedreven en moet de aarde gaan bewerken. Zonder handen was hij niet ver gekomen. In Genesis 4 lezen we vervolgens over de zonen van Kaïn. Jubal bouwde en bespeelde muziekinstrumenten. Tubal Kaïn kon koper en ijzer bewerken en werd smid. Het waren hand-vaardige broers. Alles wat we met onze handen doen vraagt om de zegen van de Heere. Psalm 90 eindigt met het gebed dat het werk van onze handen bevestigd mag worden. Dat ons werk vastheid mag tonen en dat ons werk niet ijdel is: zinloos en luchtig.   

Zondag 12 juni

Met onze handen kunnen we anderen tot steun zijn. 

Lezen: Exodus 17: 8-16. 

Vragen: 
– Voor wie ben jij tot steun?
– Wie steunen jou? Waarbij of waarin? 

Gebed: 
Heere, Vader in de hemel. Op deze zondag danken we U dat we rust mogen nemen en in het bijzonder met Uw gemeente mogen samenkomen. U wilt ons met zo’n begin van de nieuwe week tot steun zijn. U weet dat we rust nodig hebben naar lichaam en ziel. U weet dat wij Uw woorden nodig hebben om richting in ons leven te vinden. 

Wilt U ons helpen om de mensen die U op ons pad brengt, tot steun te zijn. 

Dank U als we zelf steun mogen ontvangen van anderen. We bidden U tegelijk om steun als we die ook kunnen missen. Geef mensen om ons heen die onze nood zien. Helpt U ons om de hulp van anderen te aanvaarden.  

Dank U dat U er bent en ons mensen aan elkaar gegeven hebt. 

In Jezus’ naam bidden en danken we U. Amen. 

Zingen: : OTH 354: 1 en 2
Vers 1: Heer, wat een voorrecht
Vers 2: Samen te strijden in woord en in werk

Maandag 13 juni

Geschapen handen kunnen bedrog plegen. 

Lezen: Gen. 25: 19- 26 en Gen. 27 

Vragen:
– Wanneer vind je het gemakkelijk om eerlijk te zijn?
– Wanneer vind je het moeilijk om oprecht te zijn?   

Gebeds- of dankpunten:
– Bid voor mensen die slachtoffer zijn van leugen en bedrog.
– Bid dat mensen die anderen bedriegen tot inkeer komen en proberen verhoudingen te verbeteren. 

– Dank U Heere Jezus dat U de Waarheid bent. 

Zingen: Psalm 32: 1 en 3 

1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor ‘t heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens, wien ‘t mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in’t vroom en ongeveinsd gemoed,
Geen snood bedrog, maar blank’ oprechtheid voedt.

3. ‘k Bekend’, o HEER, aan U oprecht mijn zonden;
‘k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden;
Maar ik beleed na ernstig overleg,
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen;
Een zee van ramp moog’ met haar golven slaan,
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

Dinsdag 14 juni

Israël kende strenge reinheidswetten waarbij de handen gewassen moesten worden. Jezus leert dat echte reinheid niet zit in handen wassen, maar van binnenuit komt. 

Lezen: Mattheüs 15: 1-20 

Vraag: Hoe is bij jou de balans tussen zorg voor je uiterlijk en zorg voor de innerlijke mens?  

Gebeds- of dankpunten:
– Bid voor landen waar een tekort is aan water.
– Bid voor landen waar mensen overlijden door gebrek aan hygiëne vanwege mensonterende omstandigheden waar ze in moeten leven.
– Bid voor mensen die zo bezig zijn met hun uiterlijk, maar hun geestelijk welzijn verwaarlozen.
– Dank God dat Hij ons lichaam een tempel noemt, waar we voor mogen zorgen.  

Zingen: Psalm 51: 1 en 4
1. Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed;
Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden;
Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden:
Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet.
Ai, was mij wel van ongerechtigheid;
Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden;
Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit,
En reinig mij van al mijn vuile zonden.

4. Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen
Dan sneeuw, die vers op ‘t aardrijk nederviel.
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd;
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen;
Zo wordt opnieuw ‘t verbrijzeld hart verheugd,
En in mijn geest de ware rust herboren.

Woensdag 15 juni

Je handen in onschuld wassen. Pilatus doet dat omdat hij vindt dat hij geen schuld heeft aan Jezus dood. 

Lezen: Mattheüs 27: 11 – 26 

Vraag: Hoe leef jij mee met broeders en zusters in de wereld die te maken krijgen met onrecht? Denk aan bidden, giften, kaarten sturen enz.  

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid dat er recht gedaan mag worden aan christenen die onterecht in de gevangenissen zitten wereldwijd.
– Bid voor rechters dat ze eerlijk recht mogen spreken.
– Dank de Heere Jezus dat Hij onterecht veroordeeld wilde worden om ons te kunnen vrijspreken.  

Zingen: psalm 34: 7 en 11
7. Houdt dan uw tong in toom;
Dat zij nooit schand’lijk spreek’ of smaal’;
Dat nooit bedrog of leugentaal
Op uwe lippen koom’.
Betreedt het rechte spoor;
Veracht het kwaad; jaagt naar den vreê.
God ziet de vromen, en hun beê
Geeft Hij altoos gehoor.

11. De HEER verlost en spaart
Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.
Het zal, door Hem in gunst beschouwd,
Niet schuldig zijn verklaard.

Donderdag 16 juni

Na Jezus’ opstanding wordt Thomas uitgenodigd om zijn handen in Jezus’ zijde te steken. 

Lezen: Johannes 20: 24 – 31 

Vraag: Hoe ga jij om met twijfels over het geloof? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor jongeren en ouderen die twijfelen of God wel bestaat. Dat Hij zich bekend zal maken en zij Hem zullen (h)erkennen.
– Dank voor het toerustingsmateriaal waarin ingegaan wordt op de levensvragen van mensen. Bid dat dit materiaal de mensen bereikt die het nodig hebben.  

Zingen: Alles wordt nieuw deel III, 25 Thomas: 1,2,3 en 4
Vers 1: Thomas heeft Jezus niet gezien
Vers 2: Wanneer mijn ogen zelf niet zien
Vers 3: Maar Jezus komt en laat hem zien
Vers 4: Nu jij Mij ziet, geloof je wel 

Vrijdag 17 juni

Met onze handen mogen we werken. Paulus roept er meerdere keren toe op en stelt zelf het voorbeeld door als tentenmaker te werken. Niet alleen om in ons levensonderhoud te voorzien, maar ook om uit te kunnen delen aan anderen.   

Lezen: Spreuken 10: 4 en 1 Thessalonicenzen 4: 9 – 12. 

Vraag: Welke plek neemt je (vrijwilligers)werk in in je leven? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid dat je met je werkzaamheden – thuis of op het werk – anderen tot zegen mag zijn.
– Bid voor werk als je werkloos bent of (ander)werkzoekend. Bid om de leiding van God daarin.
– Dank God voor de werkzaamheden die je mag en kan doen.  

Zingen: Gebed voor de werkdag

Zaterdag 18 juni

Een hand alleen is niks. Om goed te functioneren is het hele lichaam nodig. Zo kan in de gemeente van Christus ook niemand gemist worden.  

Lezen: 1 Korinthe 12: 12- 27 

Vraag: Hoe mag jij bijdragen aan de opbouw van Gods Koninkrijk? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor degenen die hun plek niet innemen of zich niet bij de gemeente voelen horen.
– Dank God dat er zoveel verschillende mensen zijn met verschillende gaven.  

Zingen: OTH 489: Dit is mijn hand en dat mijn voet

Week 4 - Gods hand

Het valt op dat in de Bijbel regelmatig gesproken wordt over Gods hand. Gods hand zien we allereerst in de schepping. De hemel wordt het werk van Zijn vingers genoemd in Psalm 8. Michelangelo heeft de schepping van Adam aan het plafond in de Sixtijnse Kapel in Rome ook uitgebeeld via handen. Gods hand heeft die van de mens aangeraakt.  

In het bijzonder wordt de rechterhand van God genoemd. De rechterhand wijst op kracht. Mozes bezingt het in zijn loflied na de tocht van het volk Israël door de Schelfzee: “Uw rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand (Exodus 15: 6). Wij zingen met psalm 118: “Gods rechterhand doet grote kracht”.  

Daarom is het van grote betekenis dat Jezus een plaats krijgt aan Gods rechterhand. Dat wijst op de hoge positie die Hij bekleedt: naast de Vader, gelijkwaardig aan Hem. Hij kreeg deze positie na Zijn opstanding en Hemelvaart. Markus schrijft: “De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God “(16: 19).  

Jezus zelf is ook machtig. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Bedenk eens dat juist Hij verwond werd aan handen en voeten. Er werden spijkers geslagen door zijn handen en beide voeten. Zijn rechterhand werd aan het kruis genageld en leek daarmee machteloos te zijn geworden. Maar lees eens verder in Openbaring 1: 16: in Zijn rechterhand draagt Hij zeven gemeenten! Die rechterhand is genezen en krachtig geworden. Zeven is het getal van de volheid en daarmee staan de zeven gemeenten symbool voor heel de kerk. Jezus draagt de kerk in Zijn rechterhand: Hij draagt er zorg voor en beschermt die wereldwijde kerk. Nee, Hij draagt de kerk niet op handen. Vrijwel alle gemeenten – uitgezonderd Filadelfia – krijgen van Hem ernstige vermaningen mee. Hij draagt de kerk in Zijn hand. Dat is een troost en bemoediging als wij ons zorgen kunnen maken over onze gemeente of kerkgenootschap.   

Zondag 19 juni

Gods hand is een hand van bescherming. Hij heeft Israël in Zijn handpalmen gegraveerd. Niemand zal Zijn kinderen uit zijn hand rukken (Johannes 10: 28 en 29). 

Lezen: Jesaja 49: 14 – 26 

Vraag: Waar denk jij aan bij Gods handen? 

Gebed:
Heere God, trouwe God en Vader, op deze dag mogen we U danken voor Uw bescherming. U heeft ons leven gewild en ons geschapen. U bent ook de onderhouder van ons leven.  

We danken U dat als U onze namen kent en wij in Uw handpalmen zijn gegraveerd dat wij niet uit Uw hand kunnen vallen. U bent de God van trouw. Wat U belooft, dat zal U doen. 

Dank U dat ook de Heere Jezus dat gegarandeerd heeft. De musjes zijn bij U bekend. U zegt dat wij ze vele malen te boven gaan.  

Dank U Schepper! 

Zingen: Psalm 119: 37
Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid;
Ai, maak mij ook verstandig in Uw wetten;
Zo leer ik Uw geboôn en heiligheid.
Al wie U vreest, zal op mijn heilstaat letten,
Verheugd, dat ik, door Uwe hand geleid,
Niet vrucht’loos op uw woord mijn hoop mocht zetten.

Maandag 20 juni

Een mens kan ook ervaren dat Gods hand tegen hem is. Job erkent God als schepper, maar voelt zich ook aangevallen door God. Ook deze ervaring staat in de Bijbel.   

Lezen: Job 10 

Vraag: Hoe ga jij om met verdriet in je leven? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor mensen die veel verliezen hebben geleden. Dat ze Gods troost mogen ervaren.
– Bid voor mensen die last hebben van een depressie en soms niet meer verder willen leven. Bid om levensmoed en perspectief.
– Bid voor pastores en hulpverleners die verdrietige of sombere mensen nabij willen zijn en hulp bieden. 

– Dank dat de Bijbel ook de rauwe kanten van het leven erkent en beschrijft. Dat voor God onze menselijke gevoelens niet vreemd zijn. 

Zingen: Weerklank 470 1,2,3, en 4
Vers 1: Waarom moest ik uw stem verstaan
Vers 2: Gij maakt mij steeds meer vreemdeling
Vers 3: Want ik zie voor mij kruis na kruis
Vers 4: Spreek Gij dan in mijn hart en zeg

Dinsdag 21 juni

De Heere Jezus raakt mensen met Zijn handen aan om hen te genezen. Jezus raakt een melaatse aan. Besef wat dat betekent: Hij wordt onrein.  

Lezen: Mattheüs 8: 1-4 en Jesaja 53: 4. 

Vraag: Zou jij bereid zijn geweest om een melaatse aan te raken? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor dokters en verpleegkundigen die patiënten met besmettelijke ziektes behandelen en verplegen.
– Dank God dat er kennis en medicatie is om vele ziektes te kunnen behandelen.  

Zingen: Psalm 30: 2 en 8
2. Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
Genezen, en mijn smart verzacht;
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
Als uit het graf weer opgevoerd;
Gij hebt het leven mij geschonken:
Ik ben niet in den kuil gezonken.

8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
Veranderd in een blijden rei;
Mijn zak ontbonden, en mij weer
Met vreugd omgord; opdat mijn eer
Niet zwijg’. Zo klimt Uw lof naar boven;
Mijn God, U zal ik eeuwig loven.

Woensdag 22 juni

Jezus beveelt zichzelf in de handen van de Vader als Hij sterft. Hij valt daarbij terug op een gebed wat joodse kinderen baden voor het slapengaan. 

Lezen: Psalm 31: 6 en Lukas 23: 44- 48. 

Vraag: Wat bid jij in je avondgebed? 

Gebeds- of dankpunten:
– Bid dat je je zorgen met God mag delen en in vertrouwen bij Hem mag laten.
– Dank de Heere dat Hij dag en nacht over Zijn kinderen waakt. 

Zingen: Weerklank 580: Jezus heeft als joodse jongen

Donderdag 23 juni

Bij Zijn Hemelvaart strekt Jezus Zijn handen zegenend uit over de discipelen. 

Lezen: Lukas 24: 36 – 53 

Vraag: Wat betekent de Hemelvaart van Christus voor jou? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid om de wederkomst van de Heere Jezus.
– Dank God dat we wekelijks in de kerk de zegen als gemeente mogen ontvangen. 

Zingen: Weerklank 477: Zegen ons, Algoede

Vrijdag 24 juni

Gods hand is ook een hand van recht en oordeel als we niet naar Hem luisteren.  

Lezen: Hebreeën 10: 24 – 39 

Vraag: Wat doet vers 31 met jou?  

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor geliefden die Jezus nog niet als hun Verlosser (er)kennen.
– Dank God dat Hij het onrecht niet laat bestaan, maar een wereld wil waarin gerechtigheid is. Dat mens en dier in de rechte verhouding tot God en elkaar staan. 

Zingen: Psalm 2: 6 en 7
6. Vreest ‘s HEEREN macht en dient Zijn Majesteit;
Juicht, bevend op ‘t gezicht van Zijn vermogen,
En kust den Zoon, van ouds u toegezeid,
Eer u Zijn toorn verdelg’ voor aller o – gen;
op uw’ weg tot stof doe wederkeren,
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag,
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren,
Tot staving van Zijn langgehoond gezag.

7. Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER;
Welzalig zij, die vast op Hem betrou – wen.

Zaterdag 25 juni

Vandaag lezen we over die bijzondere machtige rechterhand van God. Jezus zit aan Gods rechterhand, wat wijst op een hoge positie.  

Lezen: Romeinen 8: 31 – 39. 

Vraag: Wat doet het je dat Jezus voor je bidt?  

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid vandaag in het bijzonder dat Jezus’ naam bekend mag worden aan de nakomelingen van Ismaël en Ezau, die voornamelijk in Arabische landen leven.
– Dank God de Vader dat Hij Jezus verhoogd heeft. 

Zingen: Psalm 98: 1 en 4

Week 5 - Handen en voeten in de psalmen

In de psalmen worden meerdere keren handen en voeten bezongen. Daarin komen alle thema’s terug die we de afgelopen weken hebben beschreven: onze handen en voeten en met name wat er over Gods hand wordt gezegd. Verwonder je over hoe God ons heeft geschapen en neem het mee bij al je handelingen en wandelingen.  

Zondag 26 juni

In psalm 8 lezen we over Gods vingers die de hemel geschapen hebben. God legt de schepping onder de voeten van de mens. De mens mag de schepping besturen en ervoor zorgen. 

Lezen: Psalm 8 

Vraag: Hoe draag jij zorg voor de schepping? 

Gebed:
God, U bent de schepper van hemel en aarde. We danken U voor alles wat U geschapen heeft en wat zo goed is. Het is te wonderlijk in onze ogen. Hoe veelzijdig de natuur is en kleurrijk. Hoe ingenieus de dieren en planten zijn wanneer we ze zien groeien. Hoe er telkens nieuw leven is. U heeft alles goed geschapen. 

We belijden U dat wij die schepping van U niet altijd goed beheren. We putten haar uit en gebruiken de natuur voor ons eigen gewin en onze welvaart. Heel de schepping zucht daarom, vanwege die gebrokenheid. 

Dank U dat uw beloften ook de natuur gelden. Dat de schepping eens verlost zal worden. Dat mens en dier in goede harmonie zullen samenleven op de nieuwe aarde. 

Om Jezus wil. Amen. 

Zingen: Psalm 8: 1, 3, 6 en 9
1. HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe wordt Uw naam op aard’ alom geprezen!
Gij, die den glans van Uwe majesteit
Hebt boven lucht en heem’len uitgebreid.

3. Sla ik naar ‘t ruim der held’re hemelbogen,
Dat heerlijk werk van Uwe ving’ren, d’ ogen;
Zie ik bedaard den glans der zilv’ren maan,
En ‘t sterrenheir, door U geschapen, aan.

6. Gij geeft hem, wijd en zijd in alle landen,
De heerschappij der werken Uwer handen.
Ja, zet èn aard’ en zee voor ‘s mensen zoon,
Door Uw gezag, ter voetbank van zijn troon.

9. HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen!
Hoe billijk wordt Uw grote naam geprezen;
Hoe heerlijk rolt, uit aller vromen mond,
Die grote naam door ‘t ganse wereldrond!

Maandag 27 juni

Onze tijden zijn in Gods hand. 

Lezen: Psalm 31 

Vraag: Hoe betrek jij God bij jouw tijdsbesteding? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid dat we onze tijd zinvol besteden.
– Bid dat we rust nemen als we juist te hard werken.
– Dank God dat Hij de tijd geschapen heeft: tijd om te werken, tijd om te rusten. Dat we niet 24 uur aan hoeven te staan.
– Dank God voor het ritme van 6 dagen werken en een dag rust. 

Zingen: Psalm 31: 12 en 17.
12. In Uwe hand zijn mijne tijden;
‘k Verlaat mij in mijn leed
Op U alleen, Die weet
De maat en ‘t einde van mijn lijden;
Red mij van wie verbolgen,
Ter dood toe mij vervolgen.

17. Geloofd zij God, Die Zijn genade
Aan mij heeft groot gemaakt;
Die voor mijn welstand waakt:
Zijn oog slaat mij in liefde gade;
Hij wil mij heil bereiden;
Mij in een vesting leiden.

Dinsdag 28 juni

Onze handen mogen we opheffen tot God om Zijn zegen te vragen en Hem te loven. 

Lezen: Psalm 134 

Vraag: Hoe kan jij de zegen van God op jouw beurt doorgeven?  

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid deze dag dat je tot zegen mag zijn van iemand die God op jouw pad brengt.
– Dank God dat Hij zegen geeft en wij daar niet zelf voor hoeven te zorgen. 

Zingen: Psalm 134: 1, 2 en 3

Woensdag 29 juni

God onderhoudt de schepping door Zijn hand open te doen en de dieren voedsel te geven. 

Lezen: Psalm 104 

Vraag: Hoe zie je Gods hand in de natuur? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor het klimaat en dat wij zien waar wij in ons leven beter met het milieu kunnen omgaan.
– Bid voor alle leiders in de wereld die beslissingen moeten nemen om goed voor deze aarde te zorgen en haar niet uit te putten.
– Dank God voor de seizoenen, die er ieder jaar zijn. 

Zingen: Psalm 104: 7 en 17
7. ‘t Is God, Wiens hand den bergen water schenkt,
Den drogen grond uit Zijnen hemel drenkt,
Den regen geeft uit Zijne hoge zalen,
En vruchtbaarheid doet zweven in de dalen.
Dan schiet voor ‘t vee de teed’re grasscheut uit;
Tot ‘s mensen dienst ontluikt dan ‘t geurig kruid;
Dan spruit het brood, nog in den halm besloten,
Uit d’ aarde voort, door milden dauw begoten.

17. Ik zal, zolang ik ‘t levenslicht geniet,
Gods mogendheid verheffen in mijn lied.
Ik zal mijn God met lofgezangen eren,
Terwijl ik nog op aarde mag verkeren.
Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan,
En met vermaak Zijn grootheid gadeslaan;
Ik zal mij in den God mijns heils verblijden,
En dag op dag aan Hem mijn psalmen wijden.

Luisteren:

 

Donderdag 30 juni

Het is mooi om in Jeruzalem te lopen. Maar het is nog rijker als we met onze voeten in het hemelse Jeruzalem staan.  

Lezen: Psalm 122 

Vraag: In hoeverre verlang je naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? 

Gebeds- of dankpunten: 
– Bid voor de vrede van het tegenwoordige Jeruzalem.
– Dank God dat Hij een huis in de hemel heeft met vele woningen.  

Zingen: Psalm 122: 1, 2 en 3
1. Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: “Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij.”
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor ‘s Bouwheers kunstwerk groeten.

2. De stammen, naar Gods naam genoemd,
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt
Naar d’ ark, die van Gods gunst getuigt;
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt;
Want d’ achtb’re zetel van ‘t gericht
Is daar voor Davids huis gesticht;
De rechterstoelen staan daar binnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem.
Het ga hun wèl, die u beminnen.

3. Dat vreed’, en aangename rust,
En milde zegen u verblij’;
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd’ en lust.
Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
“De vrede zij en blijv’ in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om ‘s HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken.”


Reageren? Stuur een mail naar reacties@vrouwtotvrouw.nl