• Gepubliceerd door
 • Vrouw tot Vrouw
 • Gepubliceerd op
 • 1 juni 2023
 • Tags

Bijbeltijd juni – Jeruzalem

Door Eefje van de Werfhorst

Jeruzalem: stad van God! Het is de stad die God heeft uitgekozen om daar te wonen. Jeruzalem is een teken van Gods trouw. Ondanks allerlei pogingen om de stad te vernietigen, bestaat de stad nog steeds. God komt Zijn beloften na. 

Jeruzalem: stad van goud! Het aardse Jeruzalem doet ons verlangend uitzien naar het volmaakte Jeruzalem dat komt. Daar zal vrede zijn. De Heere zal er wonen en Hij zal alles en in allen zijn. 

Jeruzalem: een stad met een rijk verleden, een levendig heden en een hoopvolle toekomst. Temidden van verwarring, vragen en vijandschap is Jeruzalem een teken van vrede, vervulling en hoop. Deze stad van God laat ons iets zien van de grote Bouwmeester van de stad.
De overdenkingen gaan over Jeruzalem in het Oude Testament, in de Psalmen, in het Nieuwe Testament en het nieuwe Jeruzalem. 

Het is mijn wens dat deze overdenkingen de betrokkenheid op Jeruzalem zal versterken, het gebed voor Jeruzalem zal aanwakkeren en het verlangen naar het nieuwe Jeruzalem zal verlevendigen.

Week 1 - Jeruzalem in het Oude Testament

Jeruzalem wordt in het Oude Testament en in de Psalmen ook wel aangeduid met de naam Salem. Hierin herkennen we het Hebreeuwse woord ‘sjalom’ dat ‘vrede’ betekent. Maar deze vrede is lang niet altijd te vinden in Jeruzalem. De stad is meerdere keren verwoest, maar ook steeds weer opgebouwd. Jeruzalem is de stad van koning David. Onder zijn regering werd Jeruzalem het bestuurlijk en geestelijk middelpunt.
Maar Jeruzalem is vooral de stad die de Heere verkoren heeft en waar de Heere wil wonen. Het is de stad waar de tempel is.

Donderdag 1 juni

LEZEN
Genesis 14:18 – 24  Salem, stad van vrede 

Melchizedek was koning van Salem, de voorloper van Jeruzalem. In de naam Salem herkennen we het Hebreeuwse woord ‘shalom’, dat letterlijk ‘vrede’ betekent. Maar is Jeruzalem een stad van vrede? 

VRAGEN 

Toch komt vanuit Jeruzalem de vrede. Daar heeft immers het kruis van Jezus gestaan! Maar daar werd ook de dood overwonnen en het graf geopend. Ken je die vrede door het bloed van het kruis (Kol. 1:20)? 

GEBED
– Danken voor de vrede die er is door Jezus Christus.
– Bidden om te mogen delen in deze vrede en daaruit te leven. 

LIED

Psalm 76:1

God is bekend bij Juda’s stam,
Waar Hij Zijn hogen zetel nam;
Zijn naam is groot in Israël;
In Salem staat op Zijn bevel,
De hutte van dien Hemelkoning;
Op Sion is Zijn heil’ge woning.

Vrijdag 2 juni

LEZEN
Deut. 12:1 – 14  De plaats die de HEERE zal uitkiezen 

Jeruzalem is de plaats die de HEERE uitgekozen heeft om Hem daar te dienen. Daar staat immers de tempel!  

VRAGEN 

De Heere dienen kun je op elke plaats. Maar toch heeft de HEERE ons bepaalde plaatsen gegeven om Hem te dienen. Voor ons is dat de kerk. Wat betekent de kerk voor je in het dienen van de HEERE? 

GEBED

 • Danken dat we een plaats hebben om de HEERE in het bijzonder te dienen en dat we dat in vrijheid mogen doen. 
 • Bidden voor hen die niet in vrijheid naar de kerk kunnen gaan. 

LIED
Psalm 84:1, 2

Zaterdag 3 juni

LEZEN 
2 Samuël 5:1 – 10  Jeruzalem, de stad van David 

Al spotten de Jebusieten dat David de stad nooit in bezit zal krijgen, met de HEERE zijn alle dingen mogelijk. “David nam gaandeweg toe in aanzien, want de HEERE, de God van de legermachten, was met hem.” (vs. 10) 

VRAGEN 

Is het ook jouw ervaring dat met God alles mogelijk is? 

GEBED 

 • Danken dat de Heere meer kan doen dan wij denken. 
 • Bidden om vertrouwen op God met Wie alle dingen mogelijk zijn. 

LIED
Psalm Ps. 132:11, 12  

11. “Daar zal Ik David, door Mijn kracht,
Een hoorn van rijkdom, eer en macht
Doen rijzen uit zijn nageslacht.
‘k Heb Mijn gezalfden knecht een licht,
Een held’re lampe toegericht.”

12. “Wat vijand tegen hem zich kant’,
Mijn hand, Mijn onweerstaanb’re hand,
Zal hem bekleên met schaamt’ en schand’;
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op ‘t hoofd van Davids groten Zoon.”

Zondag 4 juni

LEZEN
1 Koningen 8:12 – 30  Gebed voor de tempel 

Salomo mocht de tempel bouwen. Het eerste dat Salomo doet in de tempel is bidden om Gods zegen. Hij gaat voor het altaar staan en heft zijn handen op naar God. Het altaar wijst op de verzoening. Salomo bidt of de HEERE wil wonen in deze tempel, wil luisteren naar het bidden en wil vergeven. 

VRAGEN 

Bid je ook geregeld of de HEERE wil wonen in je gemeente, wil luisteren en wil vergeven? 

GEBED

 • Danken dat God ons een plaats geeft om met de gemeente samen te komen. 
 • Bidden of de HEERE in onze gemeente wil wonen, wil luisteren en vergeven. 

LIED 

Psalm 132:5  

Wij zullen in Zijn woning gaan;
Ons buigen, waar Zijn troon zal staan,
En bidden voor Zijn voetbank aan.
Sta op tot Uwe rust, o HEER,
Met d’ arke van Uw sterkt’ en eer’.

Maandag 5 juni

LEZEN
Ezra 1  God doet wat Hij beloofd heeft 

De tempel van Salomo is verwoest en het volk is in ballingschap geraakt, maar God doet wat Hij al aan Jeremia beloofd heeft. Zijn volk zal terugkeren uit Babel. Daarvoor schakelt Hij zelfs een heidense koning in: Kores. Kores geeft bevel dat het volk Israël terug moet gaan naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen.  

VRAGEN 

Wat zie je van Gods zorg voor de kerk, voor je eigen gemeente? Schakelt God daar ook wel eens mensen van buiten de kerk in, zoals Kores ingezet werd?

GEBED 

 • Danken dat God zorgt voor Zijn kerk. 
 • Bidden om gedreven mensen die zich willen inzetten voor de kerk. 

LIED  

Weerklank 230:1, 4 – De ware kerk des Heren 

 

Dinsdag 6 juni

LEZEN
Jesaja 1:21 – 31  Het oordeel over Jeruzalem 

Jeruzalem is geen trouwe stad, maar een hoer (vs. 21). Er wordt niet meer gesproken over het volk van God, maar over vijanden (vs. 24). Ze hebben immers de HEERE verlaten (vs. 29) en zijn meegegaan in de Kanaänitische afgodendienst door het vereren van ‘eiken’ i.p.v. de God van Israël.
Jesaja gebruikt allerlei beelden om te laten zien hoe Jeruzalem het oordeel over zichzelf afroept. 

VRAGEN 

Omdat de HEERE rechtvaardig is, moet Hij de zonde wel straffen. Wat betekent dit voor je persoonlijk? 

GEBED 

 • Danken dat er verlossing mogelijk is doordat de Heere Jezus aan het recht voldaan heeft. 
 • Bidden om verlossing van schuld, voor het eerst en steeds weer opnieuw. 

LIED  

Psalm 79:4

Gedenk niet meer aan ‘t kwaad, dat wij bedreven;
Onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven;
Waak op, o God, en wil van verder lijden
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden.
Help ons, barmhartig HEER,
Uw groten naam ter eer;
Uw trouw koom’ ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
Die ons met schrik vervult;
Bewijs ons eens genade!

Woensdag 7 juni

LEZEN
Jesaja 2:1 – 5  Alles wordt anders! 

Heidenen zullen gaan naar Jeruzalem, naar de tempel, en vragen naar het onderwijs van God. Hij zal hen onderwijzen en zij zullen leven naar Gods wil. We zien er iets van werkelijkheid worden als de kamerling uit Ethiopië naar Jeruzalem gaat en onderweg onderwijs ontvangt.  Eenmaal zal het volmaakt vrede zijn in Jeruzalem. 

VRAGEN
Bij de heidenen is een verlangen naar onderwijs van de Heere.  Hoe is het met jouw verlangen naar onderwijs van de Heere? 

GEBED
– Danken voor de beloften die er zijn voor de volken en voor Jeruzalem. 

– Bidden of de Heere deze belofte volkomen zal vervullen, zodat volken zullen delen in het heil en er vrede zal zijn in Jeruzalem 

LIED  

Psalm 87:3,4

3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: “Deez’ en die is daar geboren”.

4. God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind’ren dragen.

Donderdag 8 juni

LEZEN
Zacharia 14:1 – 9  Na het oordeel een heerlijke toekomst 

Zacharia moet vreselijke dingen verkondigen over Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen geplunderd en de vrouwen verkracht (vs. 2). Maar door het oordeel heen breekt er een heerlijke toekomst aan. Dan zal de HEERE de Koning zijn over heel de aarde. Hij zal de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 

VRAGEN
Hoe is het met je verlangen naar deze toekomst? 

GEBED 

 • Danken dat de Heere toch doorgaat met een rest. 
 • Bidden om meer te leven vanuit de verwachting van deze toekomst. 

LIED  

Gebed des HEEREN:3

Week 2 - Jeruzalem in de Psalmen

Wat is Jeruzalem een geweldig mooie stad! In de Psalmen wordt de schoonheid van Jeruzalem daarom ook geregeld bezongen. Maar de heerlijkheid van Jeruzalem ligt vooral in het feit dat de HEERE hier in het bijzonder wil wonen. Hier staat immers de tempel, waar dagelijks geofferd wordt. De stammen gaan op naar Jeruzalem om in Jeruzalem de grote feesten te vieren. Geregeld wordt het volk opgeroepen om naar Jeruzalem te gaan, naar de tempel. Daar wordt verzoening gevonden. Daar woont Hij Zelf!

Vrijdag 9 juni

LEZEN
Psalm 14  Verlossing vanuit Jeruzalem. 

Het is slecht gesteld met de mensen op aarde. Wie is er nog die de HEERE vreest? Allen zijn afgedwaald, verdorven, er is niemand die goeddoet. Ze roepen de HEERE niet aan. En toch vraagt David om hulp vanuit Sion. Daar staat de tempel, de plaats waar de HEERE wil wonen. Alleen door het offer is er redding mogelijk. 

VRAGEN 

Besef je dat je hulp in alles alleen kan komen van de HEERE, vanuit Sion? 

GEBED 

 • Danken dat de HEERE hulp wil geven, ook al hebben wij Hem verlaten. 
 • Bidden of de HEERE ons wil helpen, ook al hebben wij Hem verlaten.

LIED
Psalm 14:7

Och, daalde ‘t heil uit Sion spoedig neer.
Voor Israël! Als God Zijn volk uit lijden
En banden redt, zal Jacob zich verblijden,
En Israël al juichend geven d’ eer
Aan zijnen HEER.

Zaterdag 10 juni

LEZEN
Psalm 48  Vertellen over Jeruzalem 

Jeruzalem weerspiegelt iets van Gods heerlijkheid en trouw. En daarom worden we opgeroepen om te letten op Jeruzalem. De heerlijkheid en trouw van God moeten we doorvertellen aan de volgende generatie. 

VRAGEN 

Vertel je over Gods heerlijkheid en trouw aan je (klein)kinderen, kinderen van de gemeente? 

GEBED 

 • Danken voor de trouw en heerlijkheid van God die we kunnen zien in het nog steeds bestaan van de stad Jeruzalem. 
 • Bidden voor de bewaring van Jeruzalem dat steeds weer onder vuur ligt. 

LIED  

Psalm 48:1, 6

1. De HEER is groot; elk zing’ Zijn lof
In Salems stad en tempelhof,
Waar onze God, bij zuiv’re tonen
Op Zijnen heil’gen berg wil wonen.
Hoe schoon, hoe welgelegen,
Wat vreugd voor d’ aard’, wat zegen,
Is Sions berg! hoe groots, hoe blij,
Hoe heerlijk aan de noorderzij’!
Wie is ‘t, die niet de Godsstad roemt,
De stad des groten Konings noemt?

6. Want deze God is onze God;
Hij is ons deel, ons zalig lot,
Door tijd noch eeuwigheid te scheiden:
Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

Zondag 11 juni

LEZEN
Psalm 79  Het eigendom van God verwoest 

Jeruzalem is het eigendom van God, de plaats waar Hij in het bijzonder wil wonen. En toch, Jeruzalem is verwoest door de heidenen, de Babyloniërs. Het is een puinhoop geworden. Asaf weet de oorzaak, het is om de zonden van het volk. Opdat het volk de zonden belijdt en weer terugkeert naar God. 

VRAGEN 

Welke uitwerking hebben tegenslagen in je leven? 

GEBED 

 • Danken voor Gods trouw die blijft, ook al moet Hij soms straffen. 
 • Ook wij hebben als volk de Heere verlaten. Bidden om terugkeer van ons volk tot God. 

LIED  

Psalm 79:1

Getrouwe God, de heid’nen zijn gekomen;
Zij hebben stout Uw erfland ingenomen;
Jeruzalem, de tempel, Uw altaren,
‘t Ligt al verwoest door die geweldenaren.
Uw knechten zijn geveld
Door hun verwoed geweld;
Hun lijken, onbegraven,
Verzaden na hun dood
‘t Gediert’ in hongersnood,
En gier en kraai en raven.

Maandag 12 juni

LEZEN
Psalm 122  Bid om vrede voor Jeruzalem 

Bid om ‘shalom’ voor Jeruzalem. Dan gaat het niet alleen om de afwezigheid van oorlog, maar ook om de vrede met God. We worden opgeroepen om dat ‘goede’ (vs. 8) voor Jeruzalem te zoeken. Want in Jeruzalem staat de tempel. Daar wil God gediend worden. Het gaat om de eer van Hem!

VRAGEN 

Bid je geregeld voor de vrede van Jeruzalem? 

GEBED 

 • Danken dat Jeruzalem nog steeds bestaat. 
 • Bidden voor de ‘shalom’ van Jeruzalem: vrede tussen de mensen, maar ook vrede met God. 

LIED 

Psalm 122:3

Dat vreed’, en aangename rust,
En milde zegen u verblij’;
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd’ en lust.
Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
“De vrede zij en blijv’ in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om ‘s HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken.”

Dinsdag 13 juni

LEZEN
Psalm 125  Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion. 

Jeruzalem is gebouwd op de berg Sion. Rondom Jeruzalem zijn bergen die hoger zijn dan Sion, o.a. de Olijfberg die 66 meter hoger is en de Scopus die 76 meter hoger is. Dit zijn bergen met steile wanden, zodat het niet gemakkelijk is voor een vijand om via deze bergen Jeruzalem te belegeren. Dat geeft rust en veiligheid.

VRAGEN 

Hoe is het met je vertrouwen op de HEERE? 

GEBED 

 • Danken voor de rust en veiligheid die de HEERE wil geven en geeft. 
 • Bidden voor vertrouwen op de HEERE. 

LIED  

Psalm 125:1

Hij zal noch wank’len, noch bezwijken,
Die op den HEER vertrouwt,
En op Zijn goedheid bouwt;
Hij zal, als Sions berg, nooit wijken,
Wiens grondslag door geen aards vermogen
Ooit wordt bewogen.

Woensdag 14 juni

LEZEN
Psalm 135  Jeruzalem, de plaats waar de HEERE geloofd wordt.

In Jeruzalem stond de tempel, de plaats waar de HEERE in het bijzonder wil wonen en waar Hij geloofd wordt. Hij wordt geloofd om Wie Hij is en om wat Hij gedaan heeft. Voor ons is de kerk nu de plek waar we bij uitstek de HEERE kunnen loven. Daarom is het ook zo belangrijk om daar met de gemeente te zijn! 

VRAGEN 

Hoe belangrijk is het voor je om in de kerk te zijn en de HEERE daar de lof te brengen? 

GEBED
– Danken voor de vrijheid die we hebben om met de gemeente samen te komen en daar de HEERE te loven.
– Bidden voor die mensen die dit moeten missen, omdat ze niet in vrijheid kunnen samenkomen of omdat ze door ziekte of ouderdom de kerkdiensten niet kunnen bezoeken. 

LIED

Psalm 135:12

Sion, loof met dankb’re stem
God, uw HEER, die eeuwig leeft,
En het schoon Jeruzalem,
Door Zijn woning luister geeft;
Loof Hem, voor uw heilrijk lot;
Loof al juichend uwen God!

Donderdag 15 juni

LEZEN
Psalm 147  Jeruzalem, roem de HEERE! 

Jeruzalem wordt opgeroepen de HEERE te loven, want Hij herbouwt Jeruzalem. Hij maakt het weer tot een sterke stad waar vrede is. Hij geeft Zijn zegen en overvloed. 

VRAGEN 

Ook wij worden opgeroepen om de HEERE te loven voor wat Hij doet. Hoe doe jij dat? 

GEBED 

 • Danken dat de HEERE Jeruzalem weer opgebouwd heeft en nog steeds zegent. En voor alles wat wij ontvangen. 
 • Bidden voor de vrede van Jeruzalem en de vrede in ons hart. 

LIED  

Psalm 147:1

Laat ‘s HEEREN lof ten hemel rijzen;
Hoe goed is ‘t, onzen God te prijzen!
‘t Betaamt ons, psalmen aan te heffen,
Die lieflijk zijn, en harten treffen.
De HEER wil ons in gunst aanschouwen;
Hij wil Jeruzalem herbouwen;
Vergâren en in vreê doen leven,
Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

Week 3 - Jeruzalem in het Nieuwe Testament

Jeruzalem, de stad waar Jezus was! Hij ging er naar de tempel en deed er wonderen, maar het is ook de stad waarover Jezus weende en waar het kruis stond en Jezus in het graf werd gelegd. Maar Hij bleef niet in het graf, want Hij is opgestaan. Het is de stad waar de Heilige Geest werd uitgestort en waar Hij vanaf de Olijfberg heenging naar de hemel. En daar zal Hij ook terugkomen. Jeruzalem, de stad van de heilsfeiten, de gebeurtenissen die heil en redding brengen. Vanuit Jeruzalem is het Evangelie de wereld in gegaan en is het ook gekomen in Nederland.

Vrijdag 16 juni

LEZEN
Lukas 2:41 – 52 
Zijn in de dingen van Mijn Vader 

Jezus gaat naar de tempel om het Pascha te vieren. Het feest van de bevrijding uit Egypte, maar ook het feest dat heenwijst naar het sterven van de Heere Jezus. Hij zal het Paaslam zijn! Hij gaat deze weg om de wil van Zijn Vader te volbrengen en Hij is daar in de tempel om te zijn in de dingen van Zijn Vader.

VRAGEN
Is het ook jouw verlangen als je naar de kerk gaat om te zijn in de dingen van je Vader? 

GEBED
– Danken dat het hele leven van de Heere Jezus erop gericht was om te zijn in de dingen van Zijn Vader.
– Bidden dat alles in ons leven erop gericht mag zijn om te zijn in de dingen van onze Vader. 

LIED
– Weerklank 284:1,2,3 – Here Jezus om Uw Woord

Zaterdag 17 juni

LEZEN: Lukas 19:28 – 44  Huilen over Jeruzalem 

Het lijkt zo mooi! Jezus komt Jeruzalem binnen en Hij wordt binnengehaald en verheerlijkt als een Koning. ‘Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen.’ (vs. 38) Maar de Heere Jezus weent. ‘Och, dat u ook nog in deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient’ (vs. 42). 

VRAGEN 

Wat kun jij doen om de erkenning van Jezus als de Zaligmaker door de joden te bevorderen?

GEBED 

 • Danken dat er vrede is door de Vredevorst Jezus Christus. 
 • Bidden dat Jeruzalem Christus zal erkennen als de Messias, de Vredevorst. 

LIED  

Psalm 106:4

Wij hebben God op ‘t hoogst misdaan;
Wij zijn van ‘t heilspoor afgegaan;
Ja, wij en onze vaad’ren tevens,
Verzuimend’ alle trouw en plicht,
Vergramden God, den God des levens,
Die zoveel wond’ren had verricht.

Zondag 18 juni

LEZEN 

Mattheüs 27:55 – 61  De laatste eer! 

Wat een spot en hoon op Golgotha!  In schril contrast staat hier de liefde van de vrouwen die Jezus de laatste eer bewijzen. Hier op Golgotha vinden we haat en liefde. 

VRAGEN
Waaruit blijkt jouw liefde tot Jezus? 

GEBED
– Danken dat er nog steeds zoveel vrouwen zijn bij wie de liefde voor Jezus blijkt uit liefde voor de naaste.
– Bidden om ook deze liefde te hebben en te geven. 

LIED  

Weerklank 264:1, 2, 3, 5 – Ik wil jou van harte dienen

Maandag 19 juni

LEZEN
Mattheüs 28:1 – 10  Hij is opgestaan!
Jeruzalem is de plaats van het nieuwe leven. Christus stond op uit de dood! Dat is het fundament van ons geloof en de hoop voor ons leven. 

VRAGEN 

In de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 45 lezen we het volgende:
Vraag: Wat nut ons de opstanding van Christus?
Antwoord: Ten eerste heeft Hij door Zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid – die Hij door Zijn dood voor ons verworven had – kon deelachtig maken.
Ten andere worden ook wij door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven.
Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een zeker pand van onze zalige opstanding.

Wat herken je hiervan in je eigen leven? 

GEBED
– Danken voor wat Christus door Zijn opstanding ons wil geven.
– Bidden om te leven vanuit de kracht van Christus’ opstanding. 

LIED
Weerklank 178 ; 1, 4 – Jezus leeft en ik met Hem!

Dinsdag 20 juni

LEZEN
Johannes 20:11 – 18  Verdriet over Jezus Die zo dichtbij is. 

Maria mist de Heere Jezus. Al vroeg in de morgen gaat ze naar het graf. Maar wat een schrik, het graf is leeg. Jezus zoekt Maria op, maar ze herkent Hem niet. Pas als Jezus haar naam noemt, weet ze dat haar Meester en Redder is opgestaan! 

VRAGEN 

Herken je jezelf in Maria Magdalena? Ze had de Heere Jezus zo lief, ze kon Hem niet missen.  Maar soms heb je er verdriet over dat je Hem zo mist, terwijl Hij toch dichtbij is. 

GEBED 

 • Danken dat de Heere Jezus leeft en Zich openbaart aan mensen die Hem missen. 
 • Bidden om de nabijheid van de Heere Jezus te mogen ervaren. 

LIED
Weerklank 582:1, 2, 3 – Kijk, Maria Magdalena

Woensdag 21 juni

LEZEN
Lukas 24:50 – 53  Een gezegend vertrek 

Als iemand voor een lange tijd vertrekt, is dat meestal niet fijn, maar dit vertrek maakt de discipelen blij.  Jezus gaat naar de hemel, Zijn werk is volbracht. Maar als Hij vertrekt, zegent Hij de discipelen. Daarom kunnen ze ook met grote blijdschap teruggaan naar Jeruzalem 

VRAGEN 

Elke kerkdienst krijgen we de zegen mee. Wat betekent dat voor je? 

GEBED 

 • Danken voor de Heere Jezus Die nog steeds Zijn zegen geeft. 
 • Bidden of we tot een zegen mogen zijn voor anderen. 

LIED 

Weerklank 477:1, 2, 3 – Zegen ons, Algoede

Donderdag 22 juni

LEZEN
Handelingen 1:4 – 9  Vanuit Jeruzalem de wereld in 

Jezus is opgevaren, maar de Heilige Geest zal komen. Door de Heilige Geest zullen de discipelen kracht ontvangen om te getuigen, te beginnen in Jeruzalem tot aan het uiterste der aarde. Elke gelovige heeft een verantwoordelijkheid in zendingswerk. Of je gaat zelf, of je ondersteunt het zendingswerk door gebed en geld. 

VRAGEN
Bid je geregeld voor het zendingswerk? 

GEBED
–   Danken dat zendingswerk gedaan mag worden in de kracht van de Heilige Geest.
–   Bidden voor de voortgang van het zendingswerk. 

ZINGEN
Weerklank 263:1, 2, 5, 6 – Hoe lief’lijk zijn de voeten van de bode

Vrijdag 23 juni

LEZEN
Handelingen 2:1 – 13  De uitstorting van de Heilige Geest. 

De Heilige Geest was er ook al in het Oude Testament en deed Zijn werk. Het was een klein stroompje, maar nu komen er stromen van zegen van de Heilige Geest. 

VRAGEN 

Waar de Heilige Geest gaat werken, wordt gesproken over de grote werken van God. Wanneer sprak jij voor het laatst met iemand over de grote werken van God? 

GEBED 

 • Danken dat de Heilige Geest is uitgestort en nog steeds Zijn werk wil doen in levens van mensen. 
 • Bidden om de werking van de Heilige Geest in je eigen hart en leven. 

LIED  

Weerklank 192:1, 2 – Geest van hierboven

Week 4 - het nieuwe Jeruzalem

Wat is Jeruzalem een geweldig mooie stad, maar hoe ontzettend mooi zal dan het nieuwe Jeruzalem wel niet zijn! Geen strijd meer, maar vrede; geen verdriet, maar blijdschap. Als Johannes in Openbaring het nieuwe Jeruzalem wil beschrijven, schieten woorden te kort. Hij probeert het daarom door allerlei beelden te gebruiken. Zelfs Jesaja en Zacharia hebben al iets van die heerlijkheid gezien. Deze profetieën zijn gedeeltelijk al vervuld, maar zullen volmaakt vervuld worden bij de komst van het nieuwe Jeruzalem.

Zaterdag 24 juni

LEZEN 

Jesaja 60  De heerlijkheid van Jeruzalem

Jeruzalem is een prachtige stad, maar het is nu een stad die verdeeld is. Joden, Arabieren en moslims hebben aanspraak gemaakt op de stad. Zelfs op de plek waar eens de tempel stond, staat nu een moskee. Het is ook een stad vol onrust en terreur. Maar eens wordt het anders. Dan zullen de volken komen en zich buigen voor de God van Israël. Dan zullen ze Jeruzalem noemen “Stad van de HEERE, het Sion van de Heilige van Israël” (vers 14b). 

VRAGEN
Hoe wordt de heerlijkheid van Jeruzalem in dit gedeelte beschreven? Wat is daar nu al van te zien? 

GEBED
– Danken voor de heerlijkheid die wacht voor Jeruzalem en allen die de God van Israël hebben lief gekregen.
– Bidden voor de vrede van Jeruzalem en de bekering van de Joden. 

LIED

Psalm 72:2, 10

2. De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.
‘t Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt;
Hij zal nooddruftigen bevrijden;
Verbrijz’len, wie verdrukt.

10. Dan zal, na zoveel gunstbewijzen,
‘t Gezegend heidendom
‘t Geluk van dezen Koning prijzen,
Die Davids troon beklom.
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
Bekleed met mogendheên;
De HEER, in Israël geprezen,
Doet wond’ren, Hij alleen.

Zondag 25 juni

LEZEN
Jesaja 65:17 – 25  Vreugde in en over Jeruzalem 

In Jeruzalem zal vreugde en blijdschap zijn in plaats van verdriet (vers 18).  Over Jeruzalem zal de Heere verheugd zijn (vers 19). Hij schept zelf een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Jeruzalem zal het middelpunt zijn. Daar krijgt Hij alle eer. 

VRAGEN 

Verlang je naar dit nieuwe Jeruzalem? 

GEBED
– Danken dat de Heere Zelf een nieuw Jeruzalem schept.
– Bidden voor de komst van het nieuwe Jeruzalem. 

LIED
Het Gebed des Heeren (Gezang 5):3

Uw koninkrijk koom’ toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.

Maandag 26 juni

LEZEN
Zacharia 14:1 – 11  Hopeloos of vol van hoop 

De profeet Zacharia maakt bekend wat er zal gebeuren met Jeruzalem. Wat een hopeloze toekomst: de heidenvolken nemen de stad in, ze plunderen de huizen, de vrouwen worden verkracht, de helft van de inwoners wordt meegenomen in ballingschap.
En we weten dat deze vreselijke dingen werkelijkheid zijn geworden toen Babyloniërs de stad verwoestten en de inwoners meegenomen werden in ballingschap. En in 70 na Christus werd Jeruzalem opnieuw verwoest, toen door de Romeinen. De oordelen zijn werkelijkheid geworden. Maar ook de beloften worden vervuld. De joden wonen weer in Jeruzalem. En jaarlijks trekken er joden naar Israël om er te gaan wonen. Als Jezus terugkomt, dan zullen ze er ‘onbezorgd wonen’ (vers 11). 

VRAGEN
Zie je de oordelen ook als tekenen van de komst van Christus Die alles nieuw zal maken?

GEBED
– Danken dat God niet alleen Zijn aangekondigde oordelen uitvoert, maar ook Zijn beloften vervult.
– Bidden om de oordelen te zien als tekenen van de komst van Christus Die alles nieuw zal maken. 

LIED
Weerklank 220:1, 2, 3Jeruzalem, o stad van heil en vrede

Dinsdag 27 juni

LEZEN
Zacharia 14:12 – 21  Een heilige stad 

Eenmaal zal heel Jeruzalem vervuld zijn van de heiligheid van de HEERE. Zelfs op de bellen van de paarden zal staan: ‘HEILIG VOOR DE HEERE’. Alles is gewijd aan de dienst aan God. Ook de heidenvolken zullen de ware God aanbidden in Jeruzalem. Maar ze hebben wel eerst een schrikbarende nederlaag geleden. 

VRAGEN
Wat betekent Gods heiligheid voor de praktijk van je leven?

GEBED
– Danken dat de HEERE Zelf zal zorgen voor heiligheid in Jeruzalem.
– Bidden dat we heilig zullen leven. 

LIED
Weerklank 220:4, 5, 6, 7 – De volken die rondom als golven woeden

Woensdag 28 juni

LEZEN
Openbaring 3:7 – 13  De Naam van het nieuwe Jeruzalem 

De overwinnaars zullen de naam van het nieuwe Jeruzalem krijgen, dat neerdaalt uit de hemel (vers 12) Filadelfia had al twee keer een nieuwe naam gekregen: Neocaesarea en Flavia. Het was om de keizerlijke weldoeners te eren. Maar bij de overwinnaars in Openbaring gaat het alleen om de eer van God. Daarom ontvangen ze de volgende nieuwe namen: de Naam van God, de naam van de stad van God en de nieuwe Naam van Christus Zelf. 

VRAGEN 

In Afrika laten mensen na hun bekering zich vaak met een Bijbelse naam noemen. Hoe zou jij genoemd willen worden? 

GEBED
– Danken dat God er Zelf voor zorgt dat de gelovigen door de verdrukking heen Zijn eigendom zijn en blijven.
– Bidden om een nieuwe naam te ontvangen. 

LIED
Weerklank 87:1, 4 – Jeruzalem, de Godsstad hier beneden

1. Jeruzalem, de Godsstad hier beneden,
heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd.
De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt,
bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

4. De HEER zal haar bevestigen en schragen
en op zijn rol waar Hij de volken schrijft,
hen tellen als in Isrel ingelijfd
en doen de naam van Sions kindren dragen.

Donderdag 29 juni

LEZEN
Openbaring 21:1 – 8  Jeruzalem als een bruid 

Elke bruid probeert er zo mooi mogelijk uit te zien: de mooiste jurk is gekocht, ’s morgens nog naar de kapper. Ze doet dat natuurlijk om voor de gasten goed voor de dag te komen, maar vooral voor haar man.
Zo zal ook het nieuwe Jeruzalem er geweldig mooi uitzien, ‘als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is’ (vers 2). Het daalt neer uit de hemel. Het is een heilige stad, vol van hemelse heerlijkheid. 

VRAGEN 

De bruid is voor de bruidegom, haar man. De inwoners van het nieuwe Jeruzalem behoren toe aan Christus. Zul je daar bij zijn? 

GEBED 

 • Danken voor het heerlijke vooruitzicht dat wacht voor alle gelovigen. 
 • Bidden om te mogen behoren bij de bruid van Christus. 

LIED  

Weerklank nr. 99:1, 2, 3 – Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde

Vrijdag 30 juni

LEZEN: Openbaring 21:9 – 27  Het nieuwe Jeruzalem 

Jeruzalem is een prachtige stad, maar het nieuwe Jeruzalem overtreft alles. Als Johannes dit beschrijft, schieten woorden tekort en gebruikt Johannes allerlei beelden om de heerlijkheid van Jeruzalem te beschrijven. 

VRAGEN
Wat in de beschrijving het nieuwe Jeruzalem wakkert je verlangen het meest aan? 

GEBED
– Danken voor het heerlijke vooruitzicht dat gegeven wordt.
– Bidden om versterking van het verlangen naar het nieuwe Jeruzalem. 

LIED  

Evangelische Liedbundel 413:1,2,3,4 – Lichtstad met uw paarlen poorten