• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 29 juni 2023
  • Tags

Bijbeltijd juli – Woord van God

Door: Maartje Lamberink-Kok

‘Ach, iedereen heeft toch zijn eigen waarheid?’ Je zou denken dat alleen mensen buiten de kerk dit zeggen. Jij hebt jouw waarheid, ik de mijne. Maar toch hoeven we er ook niet meer verbaasd over te zijn dat deze zin ook te horen is ín de kerk. Wat is waarheid?

Veel jongeren en ouderen haken af, omdat ze dit als grootste twijfel hebben: ‘Kunnen we weten wat waarheid is? Moeten we een boek van 2000 jaar oud wel serieus nemen? Is dat wat er geschreven is niet alleen maar cultuur gebonden? Is de Bijbel echt Gods Woord?’ Alles waar de Bijbel met gezag over spreekt, wordt in twijfel getrokken. Kun je nog wel stellige uitspraken doen over verzoening, vrede, de hel en de hemel? De vraag die de slang aandraagt in Genesis 3:1 ‘Is het echt zo dat God gezegd heeft …’, is hardnekkig. In ons eigen hart en in de wereld om ons heen.

Jezus antwoord op de duivel die het Woord in twijfel trok in de woestijn is helder: ‘Er staat geschreven’. (Mattheus 4:4). Deze maand kijken we hoe Gods Woord opnieuw zijn weg kan vinden naar je hoofd, hart en handen. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over zichzelf en hoe kunnen we daarop vertrouwen?

Week 1

We beginnen deze maand met Psalm 119. Als kind had ik daar altijd het gevoel bij van: pfoe, zo lang! En dat is ook zo. Van alle hoofdstukken uit de 66 boeken van de Bijbel, is dit het langste hoofdstuk. Het heeft 176 verzen en in al die verzen wijst de Psalmdichter op een of andere manier naar het Woord van God. Getuigenissen, wet, voorschriften, verordeningen, bevelen, bepalingen, beloften. In elk vers komt er wel iets naar voren dat gaat over het spreken van God. Wat God wil, wat Hij heeft bepaald, wat Hij heeft beloofd en heeft gesproken. Maar alles draait om hetzelfde: God openbaart zich in woorden. Het is een soort lofzang op de Bijbel, dat verder gaat dan een vaag gevoel of een vage verliefdheid, nee het gaat om een diepe vreugde en diep vertrouwen in de openbaring van God in woorden. Herken jij je in de hoogte van deze Psalm? Ben je ook net zo blij met alles wat God heeft gesproken? Het kan dat je twijfelend antwoord. Laat deze week dan een zoektocht naar die vreugde zijn: vreugde in Zijn woorden.

Zaterdag 1 juli

Lezen: Psalm 119:1-24

In het begin van deze Psalm komen vaak de woorden wandel, wegen, verordeningen, bevelen, geboden, beloftes, getuigenissen en wet naar voren. Hiermee bedoelt de dichter de dingen die God heeft gesproken en die zijn overgeleverd.

Vragen:

  1. Onderstreep deze woorden bijvoorbeeld tijdens het lezen en overdenk ze eens. Al deze woorden wijzen heen naar God zelf. Wat Hij heeft gezegd én gedaan.
  2. Het volk Israël vond het belangrijk de getuigenissen van God door te geven, hoe ziet dit er in jouw familie en gezin uit? Hoe wil jij vandaag doorgeven wat God in jouw leven heeft gedaan en hoe wil je Zijn woorden van Wijsheid spreken?

Gebed: Vader in de hemel, ik prijs Uw Naam. Dat U gesproken heeft tot mij en tot de hele mensheid. Leer mij net zoveel van Uw Woord te houden als dat de schrijver van Psalm 119 dat deed. Geef mij dezelfde hoge liefde die Psalm 119 bezingt over Uw Woord, zodat mijn wegen vaststaan in Uw Woord. In Jezus Naam, amen.

Lied: Psalm 119

Zondag 2 juli

Lezen: Psalm 119:25-48

Waarschijnlijk is de schrijver van Psalm 119 een jongeman. Hij houdt zoveel van Gods Woord, dat het lijkt alsof hij niet kan stoppen met erover schrijven. De situatie waarin hij zich bevindt, is allesbehalve comfortabel. Hij schrijft over gevaren, dreigingen, vijanden en aanvallen. Mensen bespotten hem omdat hij zich zo vasthoudt aan Gods Woord. Overduidelijk doet de schrijver niets anders dan zich te midden van het gevaar en het gespot, vastklampen aan Gods Woord. Hij vindt er moed, kracht, vreugde en troost in voor zijn dagelijks leven. Deze jongeman wil niets liever dan trouw zijn aan Gods Woord. Waarom houdt hij zo van Gods Woord? Omdat hij zo van God houdt.

Vraag:

Welke zin valt jou op in het gedeelte van vandaag? Laat dat ook jouw gebed vandaag zijn.

Gebed: Vader, maak mij levend overeenkomstig Uw Woord. Leer mij Uw wegen en werk Uw woorden diep in mijn hart. Ik verlang ernaar die tot de dood toe te houden. Geef mij de kracht van Uw Heilige Geest om daaruit te leven en mij daar niet voor te schamen. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: Psalm 119

Maandag 3 juli

Lezen: Psalm 119: 49-72

Ook in het gedeelte van vandaag zien we hoe de schrijver vasthoudt aan de woorden van God. Dit kan hij alleen maar doen omdat hij gelooft in hoe goed God is en hoe troostrijk Zijn woorden zijn. Vaak zien we dit ook gebeuren bij de christenen die verdrukt en vervolgd worden. Zelfs nog in de donkerste uren is er een Psalm of tekst in hun gedachten.

Vragen:

  1. Waarin heb jij het gevoel dat je wordt bespot omdat je vasthoudt aan de woorden van God? Hoe ga je hier mee om en wat kun je hierin leren van Psalm 119?
  2. Welke tekst zou jij uit je hoofd willen leren om in donkere situaties jezelf aan te herinneren?

Gebed: Vader in de hemel, soms voel ik mij een vreemdeling op de aarde. Ik wil vasthouden aan Uw woorden, maar vind dat soms ook zo lastig. Geef mij wijsheid en inzicht hoe ik om moet gaan met mensen die anders denken dan ik. Geef mij nederigheid om de minste te zijn en liefde om mensen te benaderen met Uw liefde. Troost mij met Uw Woord, omdat onze gedachtes tijdelijk zijn, maar Uw woorden eeuwig. Ik heb Uw Heilige Geest nodig, om mijn sporen vast te zetten in Uw weg. Amen.

Lied: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Dinsdag 4 juli

Lezen: Psalm 119:73-96

Ook in dit gedeelte lezen we dat de schrijver verlangt naar Gods troost en barmhartigheid te midden van mensen die hem aanklagen. Toch blijft hij zichzelf in herinnering brengen wat God in zijn leven heeft gedaan en wat God voor het volk Israël heeft gedaan.

Vraag:

De schrijver is hierin een voorbeeld voor ons om Gods waarheid tegenover onze situatie te zetten. Wat zegt de schrijver over God?

Gebed: Heere Jezus, ik verlang naar Uw vertroosting, Uw woorden van leven. De woorden die van generatie op generatie gesproken zijn, tot zegen van de mensen. Laat Uw woorden mij tot bron van blijdschap zijn. Mijn ogen zijn op U gericht. Amen.

Lied: ‘Ik zet mijn treden in Uw spoor’ Psalm 17:3,4,8

Woensdag 5 juli

Lezen: Psalm 119: 97-128

De psalmdichter beschrijft in vers 101-104 hoe het woord van God hem heeft geholpen om dicht bij God te blijven. Het was echter geen zware wet voor hem, want hij noemt Gods woorden zoeter dan honing. Gods woorden zijn dus (ook als ze ons soms tegen de borst stuiten of corrigeren) zoeter dan honing, en goed voor onze ziel. Ze zijn er op uit om de mens leven te geven en richting Hem te leiden.

Vraag:

Neem één vers mee deze dag, om zo vast te blijven in Gods woorden. Welke kies jij uit?

Gebed: Heere Jezus, Uw woorden zijn zacht en hard. Stoten mij tegen de borst en drijven mij uit tot U. U die rein van hart bent, zachtmoedig en nederig. Beproef mij en zie of er een schadelijke weg is, in mijn huwelijk, mijn relaties, mijn werk. Want Uw wet is goed, maar zo vaak zie ik niet wat er bij mij aan schort. Houdt mij daarom dicht bij U. Want Uw woorden zijn zoeter dan honing en meer waard dan goud. Amen.

Lied: Heer, maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend. (Psalm 25:2,3,6)

Donderdag 6 juli

Lezen: Psalm 119: 129-144

De dichter roept het bijna uit in vers 130: ‘Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht’. Ook in Spreuken gaat het vaak over inzicht en wijsheid, daar moeten we ons hart op zetten. Psalm 119 geeft daarin richting: zoek het in de Bijbel.

Vragen:

Waarin heb jij vandaag inzicht nodig? Wat vind je hierover in de Bijbel?

Gebed: Heilige Geest, geef mij inzicht in mijn dagelijkse bezigheden. Laat mij zien hoe ik U daarin de eer kan geven. In mijn spreken en mijn zwijgen, mijn handelen en blikken. Leidt mij in de woorden van eeuwig leven, zodat ik eeuwigheidsperspectief heb op alle aardse dingen die ik vandaag tegemoet ga. Zodat de Naam van de drieenige God wordt geheiligd in al mijn werkzaamheden en al mijn keuzes. In Jezus’ naam, amen.

Lied: Onze Vader, in de Hemel heilig is Uw naam

Vrijdag 7 juli

Lezen: Psalm 119: 145-160

De dichter schrijft hier over hoe hij in de dag (147) en de nacht (148) bezig was met het woord van God. Hiervoor was het dus nodig om Gods woorden in zijn hart te bewaren en in zijn hoofd te kennen. Ook hoor je dit regelmatig in verhalen van vervolgde christenen. Ze konden blijven standhouden doordat ze Bijbelteksten hadden opgeslagen in hun hart.

Vraag:

Welke teksten ken jij en zou je dag en nacht kunnen overdenken?

Gebed: Laat Uw woorden in mijn hart wonen. Zodat ik die dag en nacht bij mij draag. Zodat ik mijn hart wortel in Uw waarheid. Er is geen beter woord om te overdenken dan Uw woorden. Uw Woord is de waarheid, het water voor mijn droge ziel en het brood dat mijn honger stilt. Spreek O Heere, door Uw heilig woord en verander ons naar Uw evenbeeld. Amen.

Lied: Spreek o Heer

Zaterdag 8 juli

Lezen: Psalm 119:161-176

We zijn aan het eind gekomen van de lange Psalm 119. Hoe heb je het ervaren dit te lezen? Wat is je bijgebleven? Aan het eind van deze Psalm sluit de schrijver af in vers 169-176 met het gegeven dat zijn lippen overvloeien van een lofzang. Hij wil de woorden van God bezingen, zo blij is hij ermee. Het is een bron van blijdschap voor hem geworden in dit leven.

Vragen:

Loof jij God wel eens omdat Hij Zijn Woord aan ons heeft gegeven? In je gebed of in Psalmen of lofliederen? Besteed er dit weekend eens speciaal aandacht aan.

Gebed: Grote God, ik loof U omdat U Uzelf heeft geopenbaard in woorden die ik begrijp. U geeft mijn hart en gedachtes richting door Uw wetten en goede woorden. Laat mijn ziel leven, dan zal ik U loven. Ik heb gedwaald als een verloren schaap, maar U heeft mij naar stille wateren gebracht. Uw stok en staf hebben mij vertroost. Ik prijs U, om Wie U bent en wat U aan mij heeft geven in Uw Woord. Dat ik Uw woorden kan lezen in mijn eigen taal. In Jezus’ Naam dank en bid ik U dit, amen.

Lied: Geloofd zij God met diepst ontzag (Psalm 68:10)

Week 2

Afgelopen week hebben we gekeken naar Psalm 119. De bekende Psalm over Gods woord. Ben je al meer op ‘de toonhoogte’ van deze Psalm gekomen? In de nieuwe week staan we weer stil bij andere teksten uit de Bijbel. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over zichzelf en wat wil God ons door Zijn Woord geven?

Soms kan het zomaar gebeuren dat je denkt: ‘Sprak God maar echt persoonlijk tot mij’. Je wacht op een bijzonder moment, dat een Bijbeltekst in je hart klinkt en je weet: ‘Nu spreekt God pas echt!’ Het mooiste nieuws is dan: God spreekt persoonlijk tot eenieder van ons. En wat Hij zegt is onfeilbaar. We gaan deze week kijken naar bewijzen hiervan op verschillende plekken in de Bijbel.

We beginnen straks eerst in de brieven van Petrus. Petrus schreef de tweede brief om de christenen aan te sporen om heilig te leven. Dit kon echter alleen maar als de christenen ook werkelijk vertrouwden op wat er geschreven staat in de Schrift. Dit leven ligt voor Petrus opgesloten in de kostbare beloftes die God heeft gegeven en het fundament van Jezus Christus’ verlossende werk ook echt als fundament te hebben.

Hij wijst ze telkens op het belang van te geloven wat er gezegd is door God. Petrus zag namelijk dat er valse leraren de kerk in kwamen die de christenen vertelden dat Jezus niet terug zou komen en dat je niet hoeft te geloven in de wederkomst, maar ook dat deze leraren de christenen wilden verleiden tot een leven in de slavernij van de zonde. Dit raakt Petrus zo, dat hij in zijn brief er alles aan doet de christenen ervan te overtuigen dat het werkelijk waar is dat Jezus heeft gezegd dat Hij terug zal komen voor een heilig volk.

We lezen aankomende week een paar argumenten van Petrus die te maken hebben met de Bijbel, en zullen in de rest van de dagen ook ooggetuigen van Jezus laten spreken, die laten zien: vertrouw op niets anders dan de woorden van God. Laat je niet afleiden door valse dwalingen.

Zondag 9 juli

Lezen: 2 Petrus 1 en Mattheus 17:1-13

Petrus is er zeker van dat Jezus terugkomt in heerlijkheid, want hij heeft Jezus zelf in heerlijkheid gezien op de berg. Ze waren daar met drie personen. Drie ooggetuigen. Daarna is vers 16 belangrijk voor zijn betoog over de Schrift. Petrus maakt duidelijk door over de verheerlijking te vertellen dat het geen sprookje is of zelfbedacht. Sommige theologen proberen daar soms nog wel eens mee weg te komen: ‘Het is verzonnen, al het spreken van God komt van beneden’. Anderen theologen beweren dat het niet écht gebeurd is, maar dat de Bijbel symbolisch bedoeld is: Jezus heeft niet echt over het water gelopen, maar dat verhaal laat zien dat Hij alles kan doen als we op Hem vertrouwen.

De heidenen hadden allemaal fabels waarin ze geloofde, maar het christendom zag zichzelf als een volledig andere godsdienst: verbonden met de geschiedenis en historische gebeurtenissen. Petrus laat zien: ik heb het gezien, wij hebben het gehoord. En hij zegt: ‘Dit is een profetisch woord’ (19-21). Het liegt er niet om. Als we andere bronnen serieus zouden nemen, waarom dan niet Petrus, die met drie ooggetuigen de verheerlijking van Jezus heeft gezien?

Vraag: Wat geloof jij van de geschiedenis van bijvoorbeeld Napoleon of Plato? Als je gelooft dat deze personen werkelijk hebben bestaan, geloof je dan ook dat Jezus werkelijk heeft bestaan en alles heeft gedaan wat ooggetuigen over Hem hebben opgeschreven? Wat doet dit met je?

Gebed: Heere Jezus, laat mij alles geloven wat U heeft gezegd. Leer mij alles te geloven wat er over U is opgeschreven. Geef mij het geloof U waarachtig te kennen en weer de twijfel uit mijn hart en verstand. Ik wil U kennen, kom mijn twijfel te hulp. Vul mijn hart met geloof in U en maak mij weerbaar tegen dwalingen die zeggen dat U niet echt heeft bestaan. U verdient namelijk de glorie en van U is het Koninkrijk, tot in eeuwigheid. Amen.

Lied: Psalm 19: 1 & 6

Maandag 10 juli

Lezen: 2 Petrus 1:16-19 en Lukas 1: 1-4 en Openbaring 22: 12-21

We lezen vandaag opnieuw uit Petrus en zien bij Lukas dat hij het heeft geschreven om zekerheid te geven aan de mensen, zekerheid die zegt: dit is écht gebeurd. Jezus heeft dit écht gezegd.

Met het woordje ‘profetie’ dat Petrus gebruikt, bedoelt hij in eerste instantie het hele Oude Testament. Het ene gedeelte is niet betrouwbaarder dan het andere. Dit geldt ook voor het Nieuwe Testament. Calvijn zegt: ‘Onder profetie van de Schrift versta ik dat wat in de heilige Schriften is vervat.’

Het laat zien: de Waarheid ligt vast. Dit is werkelijk waarheid. Later zet Jezus daar in het Bijbelboek Openbaring als het ware een uitroepteken achter: dit Woord is waar!

Vragen: Misschien twijfel je wel: is het echt waar wat Jezus heeft gezegd? Mag ik tot Hem komen en zal Hij mij niet wegsturen? Wat zeggen deze teksten je dan?

Belijdt Hem je twijfel en kom met je onzekerheid bij Hem, Hij laat zien: alles wat er geschreven staat, is zeker. Kijk niet naar je eigen onzekerheid, maar kijk naar de zekerheid die opgeschreven staat in de Bijbel.

Gebed: Heere Jezus, hier ben ik met mijn twijfel en onzekerheid. Mag ik werkelijk in alles geloven wat U heeft gezegd? Toch lees ik in Uw Woord, dat U zeker bent. Er ligt volledige zekerheid in Uw Woord. Daar wil ik mij bij neerleggen. Uw waarheid is onwrikbaar en zo standvastig als de bergen. Dank U wel! In Jezus’ Naam, amen.

Lied: Psalm 89

Dinsdag 11 juli

Lezen: Hebreeën 1

De afgelopen dagen hebben we gezien dat we op Gods Woord kunnen vertrouwen (dat zullen we de volgende dagen ook nog verder zien), omdat het gegrond is in de geschiedenis en in het doel van de schrijvers. Het Woord is zekerheid. Kijken we naar wat de Hebreeënschrijver zegt over de God die spreekt, dan zien we dit in de eerste twee verzen. Hij zegt dat God door de profeten sprak. Hier vallen in het joodse denken ook de auteurs van de historische en de profetenboeken van het Oude Testament onder (bijvoorbeeld Mozes en David). De vaderen zijn de Oud Testamentische aartsvaders, de auteur ziet ze als geestelijke voorouders van zijn lezers. Hierdoorheen had God op veel verschillende manieren gesproken, maar in de laatste dagen sprak God eenduidig: door Zijn Zoon. Er zijn geen nieuwe boeken meer nodig die uitleggen wat God door Zijn Zoon Jezus Christus wilde doen. Alles is gezegd, alles wat we nu hebben is genoeg om mee te leven en toe te leven naar het moment dat Jezus terugkomt. Dat noemen we dat de Schrift genoeg is, er kan en hoeft niks meer bij.

Vraag: Wat ontdek jij van Jezus in dit eerste hoofdstuk? Schrijf dat eens op. Dit en alle andere dingen in de Bijbel is genoeg volgens de Bijbel zelf, om je toe te vertrouwen aan deze Jezus. Dat is namelijk zijn doel: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ (Johannes 14:16)

Gebed: Zoon van God, wonderlijke Heere Jezus, alles is genoeg wat U heeft gesproken. Er hoeven geen woorden van mensen meer bij, maar enkel Uw Woord en alles wat God gesproken heeft in de geschiedenis, is voldoende om mij te laten zien wat Uw wil, wat Uw beloftes zijn en dat U wilt dat eenieder zal geloven en Uw Naam zal aanroepen. U bent genoeg voor mij, leer mij leven uit die genoegdoening. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: ‘Genoeg’ – Christian Verwoerd

Woensdag 12 juli

Lezen: Johannes 1: 1-18

Vandaag lezen we een bekend gedeelte. Hier gaat het over het Woord. Het Woord dat (zoals in de grondtaal te ontdekken is), zo diep verweven is met God zelf. Het ís God zelf. Het gaat hier over Jezus. In het Bijbelgedeelte dat we gisteren lazen, zien we Wie ‘het Woord’ is. Jezus heeft Zichzelf laten zien én horen met woorden van eeuwig leven.

Vraag: welke woorden vallen je op in dit gedeelte?

Gebed: U die altijd al bij God bent, U die God bent, U die sprak met woorden van eeuwig leven en gezag. Ik loof U omdat U mens bent geworden en met begrijpelijke woorden tot mij heeft gesproken door de Bijbel. Laat mij Uw heerlijkheid zien, open mijn ogen voor Uw genade en waarheid. Zodat alle duisteren woorden zullen verdwijnen. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: ‘U bent hier’

Donderdag 13 juli

Lezen: Johannes 19 en 20

Het is een bekend stuk, en misschien ook wat vreemd om het midden in de zomer te lezen: de geschiedenis van de opstanding. Er zijn mensen die zeggen dat de Opstanding niet werkelijk gebeurd is, maar dat het verteld is om mensen hoop te geven. Er zijn mensen die zeggen: ‘Het is mooi, maar het is niet letterlijk gebeurd. Jezus kan enkel opstaan in je hart, als teken van hoop op eeuwig leven.’ Als je dit zegt, neem je de schrijver (Johannes) ook niet serieus. Twee teksten die hierin opvallen zijn dat wat Johannes zegt na de zorgvuldige beschrijving van de kruisiging in Johannes 19: 35. ‘En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft.

Later zegt Johannes in hoofdstuk 20 vers 30-31: ‘Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.’ Het doel van de schrijver is niet zomaar even een mooi verhaal vertellen, maar het doel is: dat je gaat geloven en dat de lezers léven zullen hebben. Dat is het doel van de Bijbel: dat je gaat geloven, je leven aan Jezus toevertrouwd en leven zult hebben in Zijn Naam! Johannes zegt dat we door te lezen, stap voor stap in deze Jezus kunnen gaan geloven en zo zien dat Hij betrouwbaar is, en onze zonde werkelijk aan het kruis heeft gedragen, zodat we leven zouden hebben in de Naam van Jezus Christus.

Vraag: geloof je deze Jezus? Het ligt niet aan Hem, Zijn doel is dat je door het lezen van de Bijbel en de geschiedenis van vandaag, gaat geloven en leven zal hebben. Wat houdt je nog tegen?

Gebed: Heere Jezus, Uw Woord is aan mij gegeven, Johannes heeft het met eigen ogen gezien en heeft het als het ware aan mij doorverteld. Ik belijd mijn twijfels aan U en ik wil mijn ogen op U richten. U die vol genade en waarheid bent. Hoe prachtig is het dat U ons leven geeft in Uw Naam. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: ‘Jezus alleen, ik bouw op Hem’

Vrijdag 14 juli

Lezen: Jeremia 9:23-24

Vaak kunnen we worstelen met het lezen in de Bijbel. Een rooster zoals dit kan ons helpen om de Bijbel te blijven lezen. Door de voorgaande teksten weten we dat Gods Woord te vertrouwen is en dat het een vast Woord is om op te staan. We hebben het elke dag weer nodig. Toch kan het soms ook als een ‘moeten’ aanvoelen of soms zelfs ‘wettisch’. Je voelt je schuldig als je niet hebt gelezen en vindt het lastig de Bijbel weer op te pakken. Toch geeft het gedeelte van vandaag daar een andere kijk op: het gaat om God kennen. Die gedachte zou je kunnen helpen om de Bijbel dagelijks op te pakken om Hem beter te leren kennen. Dat gaat alles te boven.

Gebed: Heilige Geest van God, open mijn ogen, open mijn hart, open mijn verstand. Zodat ik U zal kennen, de drieenige God. Maak mij als een jong kind, dat alles van U mag zien en leren. Open mijn ogen, opdat ik U zien zal. Amen.

Lied: ‘I want to know you’ – CityAlight

Zaterdag 15 juli

Lezen: Psalm 19

We lazen begin van de week uit Johannes 1, dit is een echo van Genesis 1, waar we de schepping zien gebeuren voor onze ogen. De drieenige God schept de aarde door te spreken, en het is er. Psalm 19 brengt de woorden van God en de scheppende kracht van God bij elkaar en laat zien hoe bijzonder dit is. David bezingt hoe geweldig de schepping gemaakt is, en bezingt daarna ook de wet van God, de woorden die God heeft gesproken. Door de schepping en Zijn Woord kunnen we God leren kennen. We kunnen geen christen zijn zonder woorden, zonder Bijbel.

Vraag: Lees de Psalm eens rustig hardop door, wat valt je op?

Gebed: Heere Jezus, U kwam met Uw krachtige woorden in een wereld die vastzat aan oude tradities die ze zelf hadden gemaakt. Ook vandaag de dag is Uw krachtig Woord, scherper dan het zwaard. Vernieuw ons daarmee, laat de diepte zien van Uw bedoelingen, zodat we Uw wil leren doen en zo kinderen van U zullen zijn. Amen.

Lied: Psalm 19

Week 3

Afgelopen twee weken hebben we ons verdiept in de Bijbel: wat zegt de Bijbel over zichzelf, hoe kunnen we ervan op aan? Deze week zien we opnieuw in de brieven hoe Gods Woord voor ons leven genoeg is en waarom het noodzakelijk is om ons leven dicht bij Gods woorden te houden. Meer nog: om werkelijk te vertrouwen wat God ons wil vertellen in Zijn woord. Misschien benauwt het je soms als je kijkt naar de kerk, bijvoorbeeld alle discussies die er zijn over homoseksualiteit of vrouwen in het ambt. Zo zijn er nog wel meer onderwerpen te noemen. Deze week zul je zien hoe we in die verwarrende tijd toch moeten vasthouden aan wat er geschreven staat over allerlei onderwerpen in de Bijbel. Wat betekent het voor jouw christelijke levenswandel dat we geloven dat de Bijbel genoeg en toereikend is voor je leven? Dat je er alles in vindt over ethische onderwerpen die ertoe doen?  

Zondag 16 juli

Lezen: Johannes 6:22-71

Geloven dat de Bijbel genoeg is voor ons leven, vinden we ook terug in de tijd van de Reformatie. ‘Sola scriptura’, alleen de Schrift. Dat betekent niet dat we geen hulp hoeven vragen bij goede leraars of andere bronnen, maar dat we alles moeten toetsen aan het Woord van God. Dat betekent dat de kerk altijd heeft gezegd dat we niet zomaar ‘iets nieuws’ binnen kunnen laten in de kerk. Denk bijvoorbeeld aan het geloven in een vagevuur, of dat de paus onfeilbaar zou zijn, of de verering van Maria. Dit is duidelijk in tegenspraak met de Bijbel. We leggen dingen niet naast ons neer omdat het ons niet aanstaat, maar omdat het in de Bijbel staat. Ook met andere ingewikkelde kwesties kan het zijn dat het ons tegen de borst stuit hoe de Bijbel erover spreekt. Zo zien we in het Johannesevangelie dat discipelen Jezus verlaten omdat ze er niet tegen kunnen hoe Jezus spreekt over Zichzelf. Toch klinkt uit de mond van Petrus: ‘Maar naar wie moet ik anders heengaan? U heeft de woorden van eeuwig leven.’

Vraag: Bij welke passages uit de Bijbel wil jij liever stoppen met geloven in Jezus? Welke passages of teksten stuiten je tegen de borst of zitten je dwars? Waarom? Vertel dit tegen God.

Gebed: Heere Jezus, Uw woorden zijn genoeg voor mijn leven. Toch stuiten ze me soms tegen de borst, of worstel ik ermee. Geef mij telkens weer de overgave en het geloof om alles te geloven wat U zegt en daaruit te leven en naar te handelen. Niet uit wettisisme, maar uit liefde voor U en de mensen om mij heen. Geef mij wijsheid om zo in deze wereld te blijven staan, tot eer van Uw Naam. Amen.

Lied: Heer wijs mij Uw weg (Jigdaljahu)

Maandag 17 juli

Lezen: Johannes 15

Gods Woord is genoeg om uit te leven, daarom kunnen we ook verwachten dat het relevant is voor ons hele leven. God heeft ons alles gegeven wat nodig is voor ons geloof en leven. Dit zagen we in 2 Petrus 1:3. Het is genoeg om heilig met de Heere Jezus te leven (2 Timotheus 3:14-17). Elk stukje uit de Bijbel is nuttig voor ons leven, ons hart en verstand en ons handelen. Dat betekent niet dat we overal antwoorden op krijgen, maar wel wat het belangrijkste is. Het boekje ‘God op Zijn Woord vertrouwen’ (Kevin DeYoung), dat ik heb gebruikt voor een aantal van deze overdenkingen, zegt daarover: ‘De Schrift geeft niet over ieder onderwerp uitputtende informatie, maar over ieder onderwerp waarover hij spreekt, zegt hij alleen dingen die waar zijn. In zijn waarheid bezitten we genoeg kennis om ons van de zonde af te keren, een Verlosser te vinden, de juiste beslissingen te nemen, God te behagen en tot de wortel van onze diepste problemen door te dringen.’

Vragen:

Het is dus belangrijk om dicht bij Zijn woorden te leven. Johannes 15 spreekt zowel over het dicht bij Hem blijven als over de haat in de wereld, omdat je dicht bij Hem wil leven. Welke tekst springt er voor jou uit, en waarom?

Gebed: Heere Jezus, geef dat ik in U zal blijven. Help mij te strijden tegen de zonde en telkens weer Uw Woord genoeg te vinden. Help mij om mij vast te houden aan Uw waarheid en niet mijn eigen waarheid. Help mij de haat van de wereld te verdragen, zodat ik Uw heerlijkheid zal blijven zien. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: ‘Heer in Uw heiligdom’

Dinsdag 18 juli

Lezen: Deuteronomium 30:11-14

Gods Woord is duidelijk, ook al begrijpen we niet alles. De Westminster Confessie verwoordt het in artikel 1.7 als volgt: ‘Niet alles in de Schriften is op zichzelf genomen even duidelijk en ook niet even helder voor iedereen. Toch is alles wat voor onze zaligheid moet worden gekend, geloofd en nagevolgd in bepaalde Schriftgedeelten zo duidelijk voorgesteld en geopenbaard dat niet alleen de geleerde, maar ook de onwetende mensen voldoende kennis daarvan kunnen verkrijgen door de gewone middelen goed te gebruiken.’

Vraag: Misschien twijfel je erg of de genade wel voor jou is, of Jezus er werkelijk voor je wil zijn en of je bij Hem mag horen. Wat vind je dan nog onduidelijk aan Zijn Woord? God is, zoals we lezen, geen God die mensen wil laten twijfelen, maar die ze zekerheid wil geven.

Gebed: Heere Jezus, dank U wel voor Uw woorden. Dat ze helder zijn en vol van leven. Geef dat ik mij telkens weer aan U zal toevertrouwen en vertrouwen op Uw duidelijke karakter. U die genadig en barmhartig bent. U die zegt: ‘Die tot Mij zal komen, zal Ik niet uitwerpen.’ Ik kom tot U, U zal mij niet wegsturen. In Uw Naam alleen, amen.

Lied: Heer ik kom tot U

Woensdag 19 juli

Lezen: 2 Koningen 22 en 2 Koningen 23:1-25

Vandaag duiken we even in de geschiedenis van koning Josia. Josia wordt op achtjarige leeftijd koning. Als hij achttien jaar wordt, komt de hogepriester naar hem toe en zegt: ‘Ik heb het wetboek in het huis van de HEERE gevonden.’ Als Josia de woorden uit dat wetboek hoort, scheurt hij zijn kleren. Het komt bij hem binnen. Voor Josia is het niet de vraag: ‘Is dit wel zo, moet je het niet anders interpreteren?’ Nee, a la minute wordt hij diep overtuigd van de waarheid van de wet van God. En dit brengt een grote verandering in hem teweeg én hij brengt een hervorming in het land teweeg.

Als we zeggen: ‘Iedereen heeft zijn eigen waarheid hoe hij de Bijbel interpreteert’, zouden we kunnen zeggen dat Josia de Schrift op een bepaalde manier heeft gelezen, maar een andere koning dat niet op de manier zou lezen. Nee, als we dit Bijbelgedeelte geloven, dan zien we hoe Josia de wet herontdekt. Ook het volk leest de wet en begrijpt wat ze, in antwoord daarop, moesten doen. De betekenis van de tekst ging niet langs hen heen. Je ziet hier hoe de Schrift bedoeld is om Gods bedoelingen en verlangens over te brengen aan mensen, zodat ze ernaar gaan handelen, het goed gaat met hen en ze tot eer en glorie van God leven.

Vraag: Welke reacties zijn er in de tekst te lezen van Josia op de wet van God? Welke dingen in jouw leven hebben nog een omkeer nodig als je het legt naast Gods goede woorden?

Gebed: Bewerk mijn hart, o Heere, help mij te ontvangen wat U tot mij spreekt. Plant Uw Woord diep in mijn hart, geef het rijke vrucht. Leid mij in Uw waarheid, geef dat twijfel vlucht. Ik wil belijden dat U Koning bent in mijn leven. Laat Uw Woord levend licht voor mij zijn in mijn verduisterd hart. Leid mij door verzoeking heen, en wijs mij steeds Uw pad. Laat mij U zien, grote God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Laat Uw glorie mij beschijnen als Uw Woord opengaat, in mijn huis of in de kerk. In Jezus Naam, amen.

Lied: ‘Laat ons Christus zien’

Donderdag 20 juli

Lezen: Nehemia 8

Vandaag lezen we een gedeelte uit het Bijbelboek Nehemia. Gisteren zagen we hoe Josia de woorden van God las, en hoe dat ook effect had op de rest van het volk. We zien opnieuw hoe de wet van God, Zijn getuigenissen (dat waar Psalm 119 in het begin van deze maand over sprak) doordringen in de harten van mensen. In vers 9 staat: ‘Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep.’ Het doel was dus dat het volk werkelijk begreep wat de betekenis van de tekst was. Dit geldt ook voor vandaag. We bepalen dus niet zelf de betekenis, maar God heeft die betekenis al gegeven. Het gaat niet om ónze interpretatie, maar om Gods betekenis.

Vraag: Hoe reageerde het volk op de woorden van God? Lees bij dit hoofdstuk bijvoorbeeld de Studiebijbel, om zo nog beter te begrijpen wat er wordt bedoeld met deze geschiedenis.

Hoe is jouw reactie op Gods Woord? Wanneer ben je er voor het laatst heel blij of juist verdrietig van geworden?

Gebed: Grote Vader, U bent zo genadig dat U Uw woord tot mij laat komen, het mij doet verstaan en de tekst betekenis heeft gegeven. Niet alleen toen, maar ook nu. Geef mij Uw Geest die mij in Uw waarheid zal leiden. Ik bid u ook voor predikanten die zondag voorgaan in de kerken. Geef ze Uw inzicht en wijsheid om de betekenis van de tekst uit te leggen. Geef ons als gemeenteleden open en biddende harten om te ontvangen wat U tot ons te zeggen heeft. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: Psalm 40

Vrijdag 21 juli

Lezen: Psalm 25

Het is belangrijk om te geloven dat het Woord van God duidelijk is voor ons mensen. Want dan kan zelfs de eenvoudigste mens God Woord begrijpen en kan hij gered worden. Als je dit niet gelooft (dat de Bijbel duidelijk genoeg is om ons kenbaar te maken wat God wil en wie God is), dan kun je jezelf afvragen: ‘Is de Bijbel dan alleen voor priesters en dominees? Is de Bijbel alleen toevertrouwd aan wetenschappers? Is God er alleen voor wijsneuzen?’

William Tyndale (1494-1536) vertaalde de Bijbel in de taal van het volk. Dit leverde hem veel kritiek op en bracht hem in gevaar. Tijdens een discussie met een “geleerde” zei hij eens: ‘Als God mijn leven nog vele jaren spaart, zal ik ervoor zorgen dat een jongen die achter de ploeg loopt meer van de Schrift weet dan u.’ Hij vertrouwde erop dat de Bijbel duidelijk was voor elk mens. Dit kostte hem uiteindelijk zijn leven.

Vraag: In Psalm 25 lezen we Wie God is en hoe Hij ons wil onderwijzen. Wat zie je hier van God? Wat moeten en mogen we op basis hiervan over Hem geloven?

Gebed: Geef mij ogen om te zien, oren om te horen, een hart om de kracht van Uw Woord te ervaren. Geef mij verstand om U te begrijpen en de wonderen van Uw Woord te zien. U heeft alles duidelijk gemaakt. Zachtmoedig, barmhartig, groots en glorieus bent U! Amen.

Lied: God en God alleen

Zaterdag 22 juli

Lezen: Mattheus 7:15-29

Het gedeelte van vandaag is onderdeel van de Bergrede die Jezus uitspreekt. Hierin spitst Hij de wet nog meer toe en maakt Hij deze nog concreter in het leven van elke dag. Het eerste gedeelte gaat over de boom en haar vruchten. Hij laat hierin zien hoe we wel de Bijbel kunnen aanhoren, maar er niets mee doen. Iemand weet wel de juiste dingen te zeggen over het geloof, maar doet niet werkelijk de wil van God die Hij heeft laten opschrijven in de Bijbel.

In vers 24 is het daarom belangrijk om op het woordje ‘daarom’ te letten waarmee het vers begint. Dat laat zien dat het niet los staat van het voorgaande, maar dat het daarvan een uitleg is. Jezus tekent het nog meer uit met het voorbeeld van de wijze en de dwaze bouwer. Laat je huis gebouwd zijn op eeuwige woorden, dan ben je veilig in de storm. Dan ben je veilig tot het einde van de tijd, wanneer de toorn van God zichtbaar zal worden over de zonden en wetteloosheid. Zoveel kracht heeft het Woord van God dus, als we daar ons huis op bouwen en daarnaar handelen. Niet dat we nooit falen, of vallen in zonden, maar diezelfde woorden laten ons zien: er is genade en vergeving. Sta op en bouw verder!

Vragen: Hoe bouw jij momenteel je huis? Leef je bij Gods Woord?

Gebed: Vader in de hemel, U ziet mijn zwoegen en ploeteren. Hoe ver weg ik soms van Uw woorden leef. Breng mij telkens weer terug. Geef dat ik nooit schijnheilig zal zijn: wel de juiste dingen weet te zeggen, maar mijn naaste haat. Beproef mij en zie of er een schadelijke weg in mij is en leid mij op de eeuwige weg. Dichtbij Uw Vaderhart. In Jezus’ naam, amen.

Lied:  Leer mij Uw weg o Heer, leer mij Uw weg

Week 4

We zijn aangekomen in de laatste week van deze maand. We hebben gekeken hoe en waarom we Gods Woord kunnen vertrouwen. We lazen de lange en bekende Psalm 119 en zagen hoe bijzonder Gods woord is en hoe dat een licht is op ons pad. We keken mee door de ogen van de Evangelieschrijvers en hoorde hoeveel vertrouwen Petrus had op het getuigenis van God Zelf. We zagen hoe Gods Woord duidelijk en genoeg is, we hoeven en mogen er niet aan twijfelen. Omdat alles wat er geschreven staat, genoeg is om door dit leven te gaan. Deze week lezen we hoe onze reactie op het Woord kan zijn en welke uitwerking dit verder in ons leven kan hebben. We kijken tenslotte wat Jezus Zelf over de Schrift zegt en welke tegenwerpingen wij soms kunnen hebben om met dit Woord te leven.  

Zondag 23 juli

Lezen: Handelingen 17:1-9

Het boek Handelingen is een prachtig boek wat God heeft laten opschrijven door de evangelist Lukas. Hij laat hierin de handelingen zien die God doet nadat Jezus naar de hemel is gegaan en de Geest is uitgestort. Als je dit boek gaat doorlezen, is het goed om eens op te letten hoe vaak het hierin gaat over het Woord dat gesproken wordt en welke reactie daarop komt. Vaak is het tweeledig: mensen nemen het met vreugde aan of mensen verwerpen het en worden boos. Het is daarom ook niet vreemd dat als mensen om ons heen in aanraking komen met het Woord (door ons bijvoorbeeld), een van deze twee reacties zichtbaar wordt. Je zou zeggen: eigenlijk is het nog beter om een van deze twee reacties te zien, dan een reactie waarin het lijkt alsof het iemand helemaal niets doet (zelfs niet boos maakt).

Het gedeelte van vandaag gaat over de Thessalonicenzen die in gesprek gaan met Paulus over de Schriften. Ook hier zie je verschillende reacties.

Vragen: Welke reacties roept het Woord op? Wat zie je gebeuren? Wat maakt de Thessalonicenzen zo boos?

Vandaag de dag zien we nog steeds deze reactie. Ook wat er met Jason gebeurd is, is niets nieuws. Kijk maar naar de vervolgde kerk, of dit voorbeeld van christenen in Nederland:

Gebed: Heere Jezus, Uw naam is een aanstoot voor velen. Soms ook voor mij. Ik wil U het liefst soms uit mijn leven hebben. Toch komt U telkens weer liefdevol met Uw Woord tot mij. Maak mijn hart zacht en ontvankelijk voor U. Wees met de mensen (noem deze namen) in mijn omgeving, die U nog niet kennen. Ze lijken ver weg van U en soms verhard. Maak hun hart zacht voor het Evangelie, en laat mij een liefelijke geur van U verspreiden door woorden en daden. Breng mensen op hun pad die het Evangelie met ze delen, en maak ze onrustig tot ze rust vinden in U. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: Psalm 25

Maandag 24 juli

Lezen: Handelingen 17:10-14

Paulus en Silas vertrekken in de nacht naar Berea. Daar wacht een heel andere reactie op het Woord. Toch komt daar telkens weer het kwaad om die uitwerking te verstoren.

Vragen: Wat gebeurt er in Berea? Hoe kun je zelf zo luisteren als de Bereërs? Hoe luistert jouw gemeente? Vraag dit eens aan een gemeentelid.

Gebed: Vader in de hemel, maak mijn gemeente als de gemeente uit Berea. Dat we de Bijbel zullen onderzoeken met liefde en vreugde en zullen ontdekken wat waarheid is. Vul onze gemeente met Uw Heilige Geest, zodat we niet zullen zijn als de mensen uit Thessalonicenzen, maar met vreugde Uw Woord zullen aannemen. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: Uw woord o God’

Dinsdag 25 juli

Lezen: 1 Korinthe 2:6-13

In Korinthe wordt er verlangd naar wijsheid. In de Griekse cultuur toendertijd waren er veel welbespraakte filosofen, redenaars en kunstenaars. Toch is die wijsheid anders dan de wijsheid waar Paulus het over heeft. De wijsheid waar Paulus over spreekt, komt namelijk uit de Bijbel. Mensen kunnen zoeken naar krachtige voorbeelden in de maatschappij, mensen die het goed weten te verwoorden of prachtige dingen weten te maken. Maar, zegt Paulus, dat vind je niet in de prediking van het kruis.

Vaak kunnen we ons met menselijke wijsheid bezighouden, ook als het gaat om het Evangelie of het omgaan met de Bijbel. We betwijfelen met onze menselijke wijsheid de wijsheid van de Bijbel. ‘Ik kan niet zomaar geloven want, die dominee zegt dat …’ of: ‘Ik kan niet zomaar iets zeggen over de Bijbel, want die leraar zegt …’ Paulus zegt: De wijsheid van God gaat alles te boven. God spreekt Zelf, naar Hem moeten we luisteren.

Vragen: Waarin laat jij nog menselijke wijsheid toe?

Gebed: Vader, groot en genadig bent U. Wijs en boven alles verheven. Ontneem mij mijn menselijke gedachtes over wijsheid en richt mij op Uw wijsheid. Doe mijn twijfels teniet en hef mijn hoofd op naar U, U die alles bezit wat nodig is om te weten. Laat mij rusten in Uw woorden van wijsheid en eer. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: Wees mijn verlangen

Woensdag 26 juli

Lezen: Johannes 10:22-42

Vandaag lezen we een gedeelte uit het Johannesevangelie, waarin Jezus wordt bevraagd op Zijn Zoonschap. Jezus benoemt nog een keer dat Hij de Zoon van God is. Ze willen Hem daarom stenigen. Dan doet Jezus een beroep op de Schrift. ‘Uw wet’, zegt Hij. Om Zichzelf te verdedigen haalt Hij de Schrift erbij. Hij bedoelt hier eigenlijk mee te zeggen: ‘Jullie zeggen dat je zoveel waarde hecht aan de woorden van God, maar jullie erkennen Mij niet.’ Wat geloofde Jezus over het Woord van God? Dat het volledig gezaghebbend is en het de woorden van Zijn Vader zijn. Er is geen uitspraak onjuist, het is waarheid

Vragen: Jezus zegt Zelf dat de Schrift gezag heeft. Dat uit zich uiteindelijk ook in het erkennen van Jezus als de Zoon van God. Erken jij Hem als de Zoon van God en is Hij daarmee ook Koning over jouw leven?

Gebed: Goede God, U bent waarachtig. U heeft Uw Zoon gegeven en laten zien dat ik U waarachtig kan leren kennen. Leid mij naar Uw Woord. Overtuig mij meer en meer van Uw waarheid, zodat ik met dat licht in deze wereld kan opstaan tegen leugens. In Jezus’ Naam, amen.

Lied:  Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

Donderdag 27 juli

Lezen: Mattheus 5:17-48

Het gedeelte van vandaag gaat over hetzelfde als gisteren, namelijk, de mensen willen de wet, het Woord van God, van zijn kracht beroven. Jezus vermaant iedereen die ook maar iets van de geboden van God aan de kant wil schuiven of af wil zwakken. Hiermee bedoelt Jezus het hele Woord van God. Want zo spreekt Hij over de ‘jota’ (kleinste letter in het Griekse alfabet) en de ‘tittel’ (kleine markeringen waarmee je verder gelijke Hebreeuwse letters onderscheidt). Jezus vervult de Schrift, maar schaft deze niet af en berooft deze niet van zijn kracht. Een verkeerde uitleg weerlegt Hij juist. Maar Hij laat door dit gedeelte uit de Bijbel juist zien dat Hij wil dat de Schrift in ons leven méér en niet minder gaat betekenen. Jezus zegt dit niet om wettisisme op te wekken, maar laat zien hoever de liefde voor God gaat.

Vragen: Wat kun jij vandaag doen om Gods Woord doorgang te laten vinden in de praktijk van jouw leven? Welke verzen uit het Bijbelgedeelte van vandaag spreken je hierin persoonlijk aan?

Gebed: Heere Jezus, laat mij een instrument zijn in Uw hand. Maak mij tot een zegen voor de mensen om mij heen. Tegelijkertijd besef ik hoe ik tekort kan schieten, hoe ik kwaad kan denken en kan handelen. Soms zelfs in de kleinste dingen. Schrijf dan Uw wet in mijn hart, door de Heilige Geest. Ik hoef het niet alleen te doen, maar mag het doen met hulp van U. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: Laat mij zijn een instrument

Vrijdag 28 juli

Lezen: Jesaja 55 en Hebreeën 11

Aan het eind gekomen van deze maand kan het je soms bekruipen: ik lees mijn Bijbel, maar heeft het werkelijk zin? Er lijkt zo weinig te veranderen in mijn leven. Of, je laat de Bijbel dicht en klaagt dat God zo weinig aanwezig is in je leven. Dat is een logisch gegeven als je kijkt naar de teksten die vandaag op het leesrooster staan. Dit zijn namelijk beloftes. God zal geven en antwoorden en zal Zich laten vinden. Hoe zoeken we? Door Zijn Woord te openen. Soms zie je het zelf niet hoe Gods Woord jouw leven verandert, maar Hij weet het en dat is genoeg. Hij doet soeverein wat Hij goed vindt met het Woord dat je leest. Hij geeft Zichzelf en alles wat je nodig hebt om op Hem te hopen. Dit lezen we in de gedeeltes van vandaag. Kijk naar de geloofsgetuigen, ze bleven zoeken en leven uit Gods woorden en Hij werkte daar doorheen. Ze wisten: Gods gesproken woorden keren nooit leeg terug.

Gebed: Vader, machtige Schepper, barmhartige God, ik kom bij U met mijn vragen en twijfels. Ik betwijfel U en Uw Woord soms zo: welke uitwerking heeft het nu in mijn leven? Dan dank ik U voor Uw Woord, dat U zegt dat het nooit leeg tot U zal terugkeren. Help mij mijn ogen te richten op Jezus en de mensen die mij voor zijn gegaan in het geloof, hoe zij hebben volhardt in het horen van Uw stem. Geef mij die genade, dag aan dag. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: Richt je ogen op Jezus

Zaterdag 29 juli

Lezen: Johannes 17

‘Ik heb tegen God gezondigd. Waarom zou ik de Bijbel nog lezen?’ Weer heb je gelogen tegen die ene vriendin, weer iets aangeklikt wat allesbehalve zuiver was. Het donker lijkt je op te slokken en je komt steeds verder in het moeras van vuiligheid. Kun je met de zonden die je hebt gedaan nog wel de Bijbel lezen? Is dat niet enorm hypocriet? De wereld is vol onheiligheid. Temidden daarvan straalt God met Zijn heiligheid. Jezus bidt voor de kinderen van de Vader in het hogepriesterlijk gebed. Neem en lees dit en ontdek welke schat er ligt in vers 17. Het Woord heiligt je. Je moet dit Woord wel opnemen, aanklampen als een reddingsboei. Anders zink je nog verder het moeras in. Je vraagt je af waarom je de Bijbel zou gaan lezen als je de zonde in je eigen leven ziet? Het heiligt je. Als Jezus dit voor jou heeft gebeden, zou de Vader dit gebed dan niet verhoren?

Vraag: Wat weerhoud je om de Bijbel te pakken? Leg de Bijbel neer op een plek waar je vaak komt. Leg hem open neer aan bijvoorbeeld de keukentafel, zodat het Woord een zichtbare plek krijgt.

Gebed: Vader, ik heb gezondigd tegen U. Maar U bent zo genadig en goed, U komt mij tegemoet met Uw eigen Woord. Heilig mij daardoor Heere. Heilig mij door Uw waarheid. Door de kracht van de Geest die genade laat volbrengen in mijn zwakheid. In Jezus’ Naam, amen.

Lied: Psalm 103

Zondag 30 juli

Lezen: Romeinen 10:4-21

Twijfel en ongeloof kunnen je leven binnensijpelen. Is het wel écht waar wat er staat geschreven? Hoe weet ik dat dit echt klopt? Het geloof wordt met duizenden vragen bestookt. Je voelt je verslagen en vraagt je af: waarom zou ik de Bijbel gaan lezen als ik zoveel twijfels heb? Maar er staat geschreven: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God’ (Romeinen 10:17). Hij wil je juist door het lezen van de Bijbel weer vernieuwd geloof geven in Hem. Hij wil met Zijn woorden de twijfels in jouw eigen hart en de leugens van de duivel verslaan. Met je twijfels en vragen moet je juist daar zijn: in de Bijbel.

Vragen: Welke beloftes vind je in het gedeelte van vandaag?

Gebed: Heere Jezus, ik wil vertrouwen op Uw woord. Mij neerleggen met al mijn twijfels, bij Uw beloftes en waarheid. Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Halleluja, U bent de God die hoort! In Jezus’ Naam, amen.

Lied: Er is een God die hoort

Maandag 31 juli

Lezen: Mattheus 27:27 t/m Mattheus 28:20

In het begin van deze maand hebben we door de ogen van Johannes gezien dat de getuigenissen waar zijn. Dat de geschiedenis die de discipelen hebben gezien zijn opgeschreven, opdat de mensen die het zouden lezen, zouden gaan geloven in Jezus als de Zoon van God. Vandaag lezen we het laatste gedeelte van het Mattheusevangelie. We lopen opnieuw mee naar de kruisheuvel, maar we zien ook hoe Jezus glorieus uit de dood opstaat. Aan het eind zien en horen we Jezus spreken: ‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’ (Mattheus 28:18-20).

Hij spreekt dit tot twijfelende en gelovige mensen. Hij heeft alle macht, dat betekent dat Hij zoveel macht heeft en met macht spreekt dat je wel moet luisteren, maar ook je hele leven aan Hem kan toevertrouwen en Hij voor je zal zorgen. Zijn laatste opdracht is dat alle woorden die God aan de mensen heeft gegeven zijn loop zullen hebben in de hele wereld. Dat wat we hebben gelezen afgelopen weken, moet niet alleen van jezelf blijven, maar moet gedeeld worden. Alles wat God heeft geboden en gedeeld in Zijn Woord, moet verder gedeeld worden.

Dit zien we in het werk van de zending, en van bijvoorbeeld Wycliffe Bijbelvertalers die de Bijbel vertaalt in de taal van de mensen. Ik hoop dat je na deze weken ziet hoe belangrijk dit werk is. Maar ook, hoe groots en mooi de taak is die wij hebben ontvangen: deel dit! Je staat niet op eigen woorden, maar op Gods woorden. Als mensen je uitlachen en bespotten, weet dan dat ze niet jou afwijzen, maar God afwijzen. Hij komt uiteindelijk voor Zichzelf op. Maar Hij geeft jou en mij wel de opdracht om dit uit te dragen in de wereld. Wat een prachtige taak. Deel het woord met je (buur)kinderen, kleinkinderen en kinderen uit de gemeente. Zodat Zijn stem overal zal klinken en levens zullen veranderen. Want er is geen andere Naam, dan de Naam van Jezus die het waard is te ontvangen, alle eer en glorie!

Gebed: Machtige Drieenige God, hier ben ik. Gebruik mij in Uw koninkrijk. Zend mij waarheen U mij wil zenden. Laat mij spreken als ik niet durf te spreken. Maak mij vol van U en leeg van mijzelf. Ik bid U voor de zendingswerkers, geef ze kracht en moed om door te gaan. Geef volharding en zicht op Uw glorie. Zend ook in mijn gemeente jonge en oudere mensen, mannen en vrouwen, uit om de wereld in te gaan en Uw Naam te verkondigen. Laat Uw roep uitgaan in mijn kerk, zodat we niet meer voor onszelf, maar enkel voor U leven. Tot eer van U en tot zegen van de mensen om ons heen. Roep jonge mannen tot Uw dienst, om te spreken en te preken in Uw gemeente, om als herders Uw kerk te leiden en dicht bij Uw waarheid te houden, en zo tot zegen te zijn van de mensen om ons heen. Want U bent het waard, alle lof te ontvangen tot in eeuwigheid. In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in Jezus’ naam, amen.

Lied:

Het Engelse lied dat is weergegeven wordt gezongen op de bekende wijs van ‘de ware kerk des Heere’. Het lied is in het Nederlands vertaald.

De onvolbrachte missie
Dringt aan op ons gebed
De nood, nog onverminderd
Is’t die uit slaap ons wekt
Wij, die verheugd U volgen
Beloven op te staan
En roepen uit tot Jezus
“U bent het waard, we gaan.”

Daar waar nog onverhinderd
De duisternis regeert
Waar machten onverminderd
Bespotten, U, die heerst
Waar niemand ze hoort roepen
Om leven, liefd’ en licht
Daar sterven zoveel zielen
Ze verdwijnen in de nacht

We gaan de wereld in
Getuigend van Uw Naam.
Want U verlost, hebt alle macht
We gaan in Jezus’ Naam

Het vuur dat ook wij dragen
De erf’nis uit de hand
Van ’t volk dat zacht en moedig
Het Evangelie bracht
Aan ons diezelfde opdracht
En ook dat blijde nieuws
Naar ’t zelfde doel gedreven
Van U is onze kracht

O Vader, die hen steunde
O Geest, U dreef hen aan
O Zoon, Uw liefde dwong hen
Volhardend door te gaan
Bescherm ons tegen lafheid
O, wek ons uit de slaap
En zend ons in de wereld
Getuigend van Uw Naam