• Gepubliceerd door
 • Vrouw tot Vrouw
 • Gepubliceerd op
 • 26 november 2021

Bijbeltijd december – Wie is het Kind van Kerst?

Door: Ineke van Loenen

Week 1: ‘Dit Kind is voordat Hij werd geboren’

Hoewel ik erbij was, kan ik het me niet herinneren. Maar op het moment dat ik geboren werd, riep de huisarts van mijn ouders opgetogen: ‘Ja, een meid!’ Mijn ouders hadden op dat moment alleen zonen. Dus de komst van een meisje gaf grote vreugde. Op dat moment begon mijn leven.

Van elk mens geldt dat zijn of haar leven begon op de dag dat hij/zij werd geboren. Deze week is de eerste week van Advent. Dit woord betekent ‘komst’. We gaan vanaf vandaag toeleven naar het feest van de geboorte (de komst) van de Heere Jezus. En als je aan de geboorte van een baby denkt, denk je aan een begin. Toch is er één uitzondering op deze regel: de Mens Jezus. Ja, de baby die geboren werd in Bethlehem was het begin van God in menselijk vlees. Daar en toen begon het menselijke leven van Jezus. Maar dat is niet het hele verhaal. Als je naar het Kind van Kerst kijkt, moet je tegelijk beseffen dat het leven dat toen begon, leven was van Iemand Die geen begin heeft! Het is waar dat Jezus Christus in Bethlehem werd geboren. Maar het is ook waar dat de levende Zoon van God niét pas in Bethlehem begon.

Jezus maakt dat overduidelijk in een twistgesprek met de Joden. Toen Hij tegen de Joden zei dat Abraham zich sterk verheugde om Zijn dag te zien en dat hij die gezien heeft, waren ze volledig verbaasd: “Wat bedoelt U? U bent nog niet eens 50 jaar. Hoe kunt U ons laten denken dat Abraham U heeft gezien?” En dan doet Jezus een van de meest schokkende uitspraken die Hij ooit heeft gedaan: “Voordat Abraham werd geboren, BEN IK.” Door de woorden ‘BEN IK’ te gebruiken, schrijft Jezus Zichzelf een eeuwig bestaan toe. IK BEN … Dat is de Naam van de eeuwig Bestaande, van God Zelf!

Deze week willen we ons verdiepen in de betekenis hiervan:

 • Zondag: ‘Vóór Abraham geboren was, ben Ik’.
 • Maandag: Dit Kind is de altijd Levende en Aanwezige.
 • Dinsdag: Dit Kind is de altijd Aanwezige, dichtbij Zijn volk.
 • Woensdag: Dit Kind is de dichtbij Aanwezige om te verlossen en te bevrijden.
 • Donderdag: Daarom heeft dit Kind macht over de zonde.
 • Vrijdag: Daarom heeft dit Kind macht over satan en demonen.
 • Zaterdag: Daarom heeft dit Kind macht over de dood.

Datum: zondag 28 november

‘Vóór Abraham geboren was, ben Ik’

LEZEN: Joh. 8 : 51 – 58

VRAGEN: De Heere Jezus zegt hier niet ‘was Ik’ maar ‘ben Ik’, de tegenwoordige tijd. Hij staat boven de tijd. Wat betekenen deze woorden voor jou?

GEBED: Heere, ik dank U dat U de Schepper van de tijd bent en dus bóven de tijd staat. Nooit is er een moment geweest of zal er een moment zijn waarop U er niét bent als de God van hemel en aarde. Ik, als nietig tijdgebonden mens, kan me de eeuwigheid niet voorstellen. Maar ik wil U erom aanbidden en groot maken.

LIED: Ps. 90 vers 1
Gij zijt, o HEER, van d’ allervroegste jaren
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren.
Eer berg en rots uit niet geboren waren,
Eer d’ aarde rustt’ op hare grondpilaren,
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft,
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft.

Datum: maandag 29 november

Dit Kind is de altijd Levende en Aanwezige

LEZEN: Ex. 3 : 1 – 14 en Hebr. 13 : 8

VRAGEN: Welke consequenties heeft de belijdenis uit Hebr. 13 vers 8 (Dit Kind was, is en blijft voor altijd Dezelfde) voor alles wat je in de Bijbel over de Heere Jezus leest?

GEBED: Heere, hoe zal ik U danken voor het grote wonder dat U gisteren, vandaag, morgen en altijd Dezelfde bent! Leer mij daarin houvast te vinden als veel in mijzelf of in mijn omgeving verandert.

LIED: Ik zal er zijn

Datum: dinsdag 30 november

Dit Kind is de altijd Aanwezige, dichtbij Zijn volk

LEZEN: Ex. 34 : 5 – 10 en Joh. 1 : 9 – 16

VRAGEN: In Ex. 34 vers 6 en 7 is het de Heere Zelf Die beschrijft Wie Hij is. Hoe herken je hierin ook de Persoon van de Heere Jezus?

GEBED: Heere, dank U dat Uzelf in de Bijbel gezegd hebt Wie U bent!  En dan ben ik stil van verwondering en aanbidding om Wie U bent! Wilt U mij vandaag (en alle dagen) doen leven in die wetenschap dat U een God van zo dichtbij wilt zijn!

LIED: Weerklank 109 (Hoe zal ik U ontvangen) vers 3 en 5
beginregels: ‘Ver van de troon der tronen’ en ‘U was zo diep bewogen:’

Datum: woensdag 1 december

Dit Kind is de dichtbij Aanwezige om te verlossen en te bevrijden

LEZEN: Jes. 43 : 1 – 4, 11 – 13 en Rom. 8 : 31 – 39

VRAGEN: Iemand schreef bij het gedeelte uit Romeinen 8: ‘De mooiste liefdesscène van de wereld was te zien toen Jezus Christus bloedend aan het kruis hing.” Ben je het met deze schrijfster eens? Waarom wel/niet?

GEBED: Iemand schreef bij het gedeelte uit Romeinen 8: ‘De mooiste liefdesscène van de wereld was te zien toen Jezus Christus bloedend aan het kruis hing.” Ben je het met deze schrijfster eens? Waarom wel/niet?

LIED: Psalm 56 : 4 en 5

Gij weet, o God, hoe ‘k zwerven moet op aard’;
Mijn tranen hebt G’ in  Uwe fles vergaard;
Is hun getal niet in Uw boek bewaard?
Niet op Uw rol geschreven?
Gewis, dan zal mijn wreev’le vijand beven,
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven;
Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven;
Niets maakt mijn ziel vervaard.

Ik roem in God; ik prijs ’t onfeilbaar Woord;
Ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord;
‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv’ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellende
Mij bijstand bood, en ’t onheil af zou wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

Datum: donderdag 2 december

Daarom heeft dit Kind macht over de zonde

LEZEN: Ps. 32 : 1 – 5 en Marc. 2 : 1 – 12

VRAGEN: Volgens John Bunyan is zonde het tarten van Gods rechtvaardigheid, het verkrachten van Zijn genade, het bespotten van Zijn geduld, het kleineren van Zijn macht en het minachten van Zijn liefde. Wat zou hij met elk van die omschrijvingen van zonde bedoelen? Herken je het in je eigen leven?

GEBED: Heere, ik wil U danken dat U door Uw werk hier op aarde de macht hebt om zonden te vergeven. Daarom vraag ik U of U mijn zonden wilt vergeven. Maar als ik dan besef wat zonde voor U betekent, wil ik mijn zonden niet langer mooi klinkende namen geven. Geeft U me door Uw Geest vandaag de kracht om tegen de zonde te strijden.

LIED: Psalm 32 vers 1 en 3

Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor ‘t heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens, wie ‘t mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die in ‘t vroom en ongeveinsd gemoed,
Geen snood bedrog, maar blank’ oprechtheid voedt.

‘k Bekend’, o HEER, aan U oprecht mijn zonden;
‘k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden;
Maar ik beleed na ernstig overleg,
Mijn boze daân; Gij naam die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen;
Een zee van ramp moog’ met haar golven slaan,
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

Datum: vrijdag 3 december

Daarom heeft dit Kind macht over satan en demonen

LEZEN: Luk. 4 : 31 – 41 en 1 Joh. 3 : 7 – 8

VRAGEN: Op welke manieren zie jij het kwade en demonische in deze wereld? En hoe kijk jij als christen daar dan naar?

GEBED: Soevereine God, U bent alwetend én almachtig! U bent in staat om duivelse listen te verbreken of ze zo te gebruiken dat ze Uw doel dienen. Voor mij is al het slechte in deze wereld een mysterie, maar ik dank U dat ik mag vertrouwen dat niets U uit de hand loopt.

LIED: Gebed des Heeren vers 3 en 8

Uw koninkrijk koom’ toch, o HEER!
Ai, werp den troon des satans neer;
Regeer ons door Uw Geest en Woord;
Uw lof word’ eens alom gehoord,
En d’ aarde met Uw vrees vervuld,
Totdat G’ Uw rijk volmaken zult.

Verlos ons uit des bozen macht;
Bescherm, en sterk ons door Uw kracht:
Wij zijn toch zwak, zijn sterkt’ is groot;
Dus zijn w’ elk ogenblik in nood;
Hier komt nog vlees en wereld bij;
Ai, sterk ons dan, en maak ons vrij.

Datum: zaterdag 4 december

Daarom heeft dit Kind macht over de dood

LEZEN: Joh. 10 : 17 – 19 en Joh. 11 : 17 – 26

VRAGEN: Vers 26 van Johannes 11 eindigt met een vraag van Jezus aan Martha: ‘Gelooft u dat?’ Wat is jouw antwoord op die vraag? En wat betekent dit antwoord voor jouw leven van vandaag?

GEBED: Heere, U bent de Opstanding en het Leven. Ik loof U omdat U de dood hebt overwonnen. Op een dag zullen de doden opstaan. Geeft U dat door het werk van Christus ook ik U dan eeuwig mag grootmaken.

LIED: Weerklank 178 (Jezus leeft en ik met Hem) vers 1 en 4.
Beginregels: ‘Jezus leeft en ik met Hem!’ en ‘Jezus leeft! Nu is de dood’

Week 2: ‘Dit Kind is aangekondigd in het Oude Testament’

Misschien ken je ze wel: mensen die veel weten over de Bijbel en het geloof. Ze bezitten een enorme Bijbelkennis en kunnen soms hele stukken uit het hoofd opzeggen. En toch, als je ze hoort praten, komt er zomaar een vraag bij je boven: Geloven ze wel werkelijk in de Heere Jezus? Ze weten een heleboel over Hem, maar hoe goed kénnen ze Hem eigenlijk?

De Heere Jezus was er tijdens Zijn leven op aarde verbaasd over dat mensen hun hele leven druk waren geweest met het bestuderen van de Schriften (het Oude Testament) en dat ze nu niet herkenden dat Hij het was naar Wie die Schriften heen wezen. In Joh. 5 : 39 en 40 zegt Hij tegen de Joden: “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor het eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.” En even later zegt Hij: “Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven, want hij heeft over Mij geschreven.”

Dat is ook voor ons een les: Bijbeltijd moet leiden tot meer zicht op de Heere Jezus. En dat zal door de Heilige Geest ons dan ook brengen tot een (groei in) oprecht geloof in Hem. Dan pakken we de Bijbel niet alleen om meer Bijbelkennis op te doen, maar vooral om te komen tot geloof, gehoorzaamheid en levensverandering.

Wanneer we – net als de Joodse tegenstanders van Jezus – het Oude Testament lezen maar niet tot het inzicht komen dat alles op Jezus wijst, begrijpen ook wij de boodschap ervan niet. Want op allerlei manieren staat Christus Jezus in het Oude Testament centraal. Deze week gaan we ons verdiepen in een paar Bijbelgedeelten die de komst van dit Kind van Kerst aankondigen.

 • Zondag: De Schriften getuigen van dit Kind.
 • Maandag: Dit Kind is de weg tot zegen.
 • Dinsdag: Dit Kind is de aangekondigde Profeet.
 • Woensdag: Want een Kind is ons geboren!
 • Donderdag: Dit Kind is de beloofde SPRUIT van David.
 • Vrijdag: Dit Kind is de beloofde goede Herder.
 • Zaterdag: De Schriften getuigen van Mij!

Datum: zondag 5 december

De Schriften getuigen van dit Kind

LEZEN: Gen. 3 : 13 – 15 en Luk. 24 : 13 – 27  

VRAGEN: Gen. 3 : 13 – 15 is een voorbeeld hoe het Oude Testament al van de Heere Jezus getuigt. Op welke manier wijst dit Bijbelgedeelte naar Hem? Hoe ga jij om met het Oude Testament als het gaat om het (beter) leren kennen van de Heere Jezus? 

GEBED: Heere, dank U dat al de Schriften verkondigen Wie U bent. Helpt U mij er aan te denken altijd de Heilige Geest te vragen om mijn hart en ogen te openen voor Uw Woord wanneer ik dat ga lezen. Wilt U mij onderwijs geven tijdens het lezen zodat Ik U zie in wat ik lees?   

LIED:  Ps. 132 vers 7 en 12 

Tot staving van de waarheid, deed
De HEER, die van geen wank’len weet,
Aan David enen duren eed:
“Ik zal”, dus sprak Hij, “uwen Zoon
Eens zetten op uw glorietroon.” 

“Wat vijand tegen hem zich kant’,
Mijn hand, Mijn onweerstaanb’re hand
Zal hem bekleên met schaamt’ en schand’;
Maar eeuwig bloeit de gloriekroon
Op ‘t hoofd van Davids groten Zoon.” 

Datum: maandag 6 december

Dit Kind is de weg tot zegen 

LEZEN: Gen. 22 : 16 – 18 en Gal. 3 : 6 – 9, 13 – 14.  

VRAGEN: In het lied van Sela ‘Gods zegen voor jou’ staat de zin ‘Ontvang Gods zegen over je leven: vrede voor jou in Zijn naam!’ Wat is volgens dit lied de inhoud van Gods zegen over je leven? En welke plaats heeft de Heere Jezus in het ontvangen van deze zegen? 

GEBED: Heere, hoe wonderlijk groot is het dat wij door het geloof in Uw Zoon in plaats van de vloek Uw zegen mogen ontvangen. Schenk en vernieuw mij dit geloof, Heere. Geef mij gelovige ogen en ik zal gezegend zijn vandaag.   

LIED: Sela ‘Gods zegen voor jou’

Datum: dinsdag 7 december

Dit Kind is de aangekondigde Profeet 

LEZEN: Deut. 18 : 15 – 19 en Hand. 3 : 22 – 26.  

VRAGEN: Een profeet is iemand die ‘boodschapper van God’ is. Mozes wijst erop dat het volk naar de toekomstige Profeet moet luisteren. Vind jij het moeilijk/makkelijk om te luisteren naar de boodschap van de Heere Jezus in Zijn Woord? Waarom vind je dat moeilijk/makkelijk?  

GEBED: Dank U, Heere Jezus, dat U de Profeet bent Die de boodschap van Uw Vader bekend maakt. Ik belijd U dat ik vaak niet wil luisteren, maar liever eigen keuzes maak. Daarom vraag ik U of U in mij de liefde tot U wilt ontsteken, zodat ik wel naar U wil luisteren en U zal gehoorzamen uit pure dankbaarheid en blijdschap om Wie U bent. 

LIED: Weerklank 377 (Gezalfde, Christus, hoge Naam) vers 1 en 2 

 1. Gezalfde, Christus, hoge Naam (eerste regel)
 2. Tot hoogste Leraar en Profeet, (eerste regel)

Datum: woensdag 8 december

Want een Kind is ons geboren! 

LEZEN: Jes. 9 : 1 – 6 en Luk. 2 : 10 – 11   

VRAGEN: Vers 5 van Jesaja 9 is een vers vol namen voor het Kind dat geboren is. Welke gedachten roepen elk van deze namen bij je op? Is er een naam die jou vandaag kan ondersteunen?  

GEBED: Heere Jezus, ik kan maar op één manier reageren op deze genadegift aan zondaars: met overgave, vreugde en dankbaarheid. Leert U me dit. En geeft U mij vandaag een dankbaar en verwonderd hart over Wie U bent. 

LIED: Weerklank 17 (Daar is uit ’s wereld duistere wolken) vers 3 en 4 

3. Wat heil, een Kind is ons geboren, (1e regel)

4. O Vredevorst, U kunt gebieden  (1e regel)

Datum: donderdag 9 december

Dit Kind is de beloofde SPRUIT van David 

LEZEN: Jer. 23 : 1 – 6 en Luk. 1 : 26 – 33   

VRAGEN: Het gaat in dit gedeelte om het wonder dat déze Spruit van David de Heere der gerechtigheid genoemd zal worden. Hoe heeft de Heere Jezus deze naam waargemaakt in Zijn leven? 

GEBED: Dank U, Heere, dat U de rechtvaardige Spruit Jezus hebt gegeven! Dat Zijn komst rustte in Uw belofte, dat Hij een geschenk van U is voor onrechtvaardigen. Ik wil U eren voor Uw welbehagen 

LIED: Ps. 85 : 4 

Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet;
De vrede met een kus van ‘t recht gegroet;
Dan spruit de trouw uit d’ aarde blij omhoog;
Gerechtigheid ziet neer van ’s hemels boog;
Dan zal de HEER ons ’t goede weer doen zien;
Dan zal ons ‘t land zijn volle garven biên;
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
Hij zet z’ alom, waar Hij Zijn treden richt. 

Datum: vrijdag 10 december

Dit Kind is de beloofde goede Herder 

LEZEN: Ez. 34 : 20 – 31 en Joh. 10 : 11 – 18  

VRAGEN: Welk nieuw/ander licht geeft het gedeelte uit Ezechiël 34 over het bekende beeld van Jezus als de goede Herder? 

GEBED: Heere, U weet dat mijn leven niet altijd makkelijk is geweest. Maar ik dank U dat U mijn Herder wilt zijn. Geeft U me dan de moed om ook op minder makkelijke paden achter U te volgen omdat ik mag weten dat U daar bent en dat U daar voor mij bent.  

LIED: Sela ‘Mijn Herder’

Datum: zaterdag 11 december

De Schriften getuigen van Mij! 

LEZEN: Joh. 5 : 36 – 47  

VRAGEN: Blijkbaar kun je de Bijbel bestuderen zonder werkelijk Jezus daarin te ontdekken en te ontmoeten. Wat kan jou helpen om steeds in de Schriften naar Hem op zoek te gaan? 

GEBED: Heere Jezus, wat een wonder dat heel de Bijbel van U getuigt! Geeft U mij verstand met Goddelijk licht bestraald, dan zal mijn hart U ontdekken in Uw Woord.   

LIED: Psalm 119 vers 17 en 47 

17. Leer mij, o HEER’, de weg door U bepaald,
Dan zal ik die ten einde toe bewaren;
Geef mij verstand, met Godd’lijk licht bestraald;
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
Dan houd ik die, hoe licht mij ziel ook dwaalt;
Dan zal zich ’t hart met mijne daden paren. 

‘k Ben eeuwiglijk gedachtig aan Uw woord;
Want ik ontving door Uw bevelen ’t leven;
‘k Ben d’ Uwe, Heer’, geleid mij ongestoord;
Behoud mij toch, naar ’t woord aan mij gegeven;
Ik heb met lust Uw wetten nagespoord,
En die gezocht, door Uwe Geest gedreven.  

Week 3: ‘Dit Kind is Jezus’

Weet jij wat je (roep)naam betekent? Ik heb een van mijn doopnamen maar eens opgezocht en moet dan wel glimlachen: ‘sterk, moedig als een beer’. Leuk om te weten, maar wees ervan overtuigd: het zegt helemaal niets over wie ik ben. In de tijd van de Bijbel was dat anders. De naam Abraham betekent ‘vader van vele volken’ En Hanna noemde haar zoon Samuël dat ‘van God gebeden’ betekent. 

Ook de naam van het Kind van Kerst heeft een betekenis die passend is bij Hem. Zowel Maria als Jozef krijgen van de engel te horen dat ze het Kind ‘Jezus’ moeten noemen, Jezus is de Griekse vorm van het Hebreeuwse Jozua, een alledaagse naam onder de Joden. Het betekent ‘het heil van de Heere’, ‘de Heere redt’ of ‘verlosser’. Best opvallend trouwens dat dit Kind dus een hele gewone naam krijgt. Mensen met een bijzondere naam wekken altijd een bijzondere indruk. Maar dit Kind wilde de mensen in alles gelijk worden, zo ver gaat Zijn vernedering. Daarom geen aparte, maar een zeer alledaagse naam.  

De Vader Zelf gaf de opdracht Zijn Zoon deze naam te geven. Dat is wel heel bijzonder. Want daarom mogen we zeker weten dat dit de meest passende naam is voor dit Kind van Kerst. God de Vader kent immers Zijn Zoon en wist dat Hij werkelijk Jezus, dat is Zaligmaker, zal zijn.  

Hij is de Enige die deze naam werkelijk waarmaakt! Hij zal namelijk Zijn volk verlossen van hun zónden. Jozua, de opvolger van Mozes, bracht het volk in Kanaän maar dat was geen blijvende redding. Jozua, de hogepriester, kon de zonden niet wegnemen want hij moest zelf van vergeving van zonden leven. Geen enkele Jozua kan redden en verlossen zoals het Kind van Kerst. Alleen Hij maakt zondaren zalig en is werkelijk heilzaam voor alles en iedereen. Bernardus van Clairvaux heeft over de naam Jezus gezegd: “De naam is honing voor de mond, een melodie voor het oor en een jubelzang voor het hart’. 

In de profetie van Jesaja zei de Heere dat dit Kind de naam Immanuel zal krijgen. Het Kind met de naam Jezus is dus ook Immanuel: God met ons. Ook dit krijgt Jozef van de engel te horen. Tegelijk is Hij ook Christus, de Gezalfde van de Vader tot Koning, Priester en Profeet.  

In de rijkdom van de namen van het Kind van Kerst ligt een schat verborgen waar we deze week over gaan nadenken.  

 • Zondag U zult Hem de naam Jezus geven.
 • Maandag Dit Kind is Jezus omdat Hij Immanuel is.
 • Dinsdag Dit Kind is Jezus, de Christus.
 • Woensdag Dit Kind is Jezus want Hij verlost.
 • Donderdag Dit Kind is Jezus want Hij maakt zalig.
 • Vrijdag Dit Kind heeft Zijn naam waargemaakt!
 • Zaterdag Dit Kind is de enige Jezus.  

Datum: zondag 12 december

U zult Hem de naam Jezus geven. 

LEZEN: Luk. 1 : 26 – 35  

U zult Hem de naam Jezus geven. 

LEZEN: Luk. 1 : 26 – 35  

VRAGEN: Herken je voor jezelf wat Bernardus van Clairvaux zei over de naam Jezus?   

GEBED: Heere Jezus, op deze dag besef ik wat een wonder het is dat Uw Vader Zelf U de naam Jezus heeft gegeven. En omdat U niet liegen kan, mag ik zeker weten dat U bekwaam bent mij zalig te maken. Geen naam is er daarom zoeter en beter voor mijn hart.  

LIED: Sela Glorie heeft een naam

 

 

Datum: maandag 13 december

Dit Kind is Jezus omdat Hij Immanuel is. 

LEZEN: Jes. 7 : 11 – 14 en Matth. 1 : 18 – 23.  

VRAGEN: Hoe zie je in het allerlaatste vers van het Bijbelboek Mattheüs de naam Immanuel weer terugkomen? Welke troost ligt er zo in deze naam van Jezus?  

GEBED: Wat een rijkdom, Heere, dat U in Uw Zoon ‘God met ons’ bent. U wilde als God werkelijk mens worden. Niet te bevatten wat een liefde en bewogenheid U voor zondaren hebt. Ik wil U in verwondering hiervoor danken. En ik wil U vragen of ik vandaag Uw belofte dat  U met ons bent mag geloven, ook als ik het misschien niet zo ervaar.   

LIED: Weerklank 113 (vers 1 en 4)

1.O kom, o kom, Immanuel, (eerste regel)

4.O kom, Gij sleutel Davids, kom (eerste regel)

Datum: dinsdag 14 december

Dit Kind is Jezus, de Christus. 

LEZEN: Matth. 16 : 13 – 17 en Joh. 20 : 30 – 31     

VRAGEN: In de Heidelbergse Catechismus zondag 12 vraag 31 wordt een uitleg gegeven waarom dit Kind Christus genoemd wordt: Op de vraag waarom Hij Christus – dat betekent Gezalfde – genoemd wordt, staat: ‘Hij is door God de Vader voorbestemd en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste Profeet en Leraar, onze enige Hogepriester en onze eeuwige Koning. Als Profeet heeft Hij namelijk het verborgen reddingsplan van God aan ons bekendgemaakt. Als Hogepriester heeft Hij ons verlost door Zichzelf te offeren en pleit Hij voor ons met Zijn voorbede bij de Vader. Als Koning regeert Hij ons door middel van Zijn Woord en Geest. Hij beschermt ons en zorgt er ook voor dat wij de verlossing niet verliezen, die door Hem verdiend is.’ Hoe heeft de inhoud van Zijn naam Christus in jouw (geloofs)leven een plaats?     

GEBED: Jezus Christus … wat een rijke beloften zijn er in Uw naam. Dank U wel dat U Uzelf zo bekend gemaakt hebt. Wilt U ook vandaag voor mij mijn Profeet, Priester en Koning zijn, o God? Want alleen dan kan ik vandaag zelf Uw naam belijden, mezelf als levend dankoffer aan U overgeven en tegen de zonde en de duivel strijden.   

LIED: Sela ‘Hoor de engelen zingen d’eer 

Datum: woensdag 15 december

Dit Kind is Jezus want Hij verlost. 

LEZEN: 2 Sam. 22 : 1 – 4, 28 – 33 en Joh. 3 : 11 – 18   

VRAGEN: Mag jij het Job nazeggen: ‘Ik weet echter: mijn Verlosser leeft, en Hij zal ten laatste over het stof opstaan’ (Job 19 : 25)? Wat is de consequentie van jouw antwoord voor het leven van alle dag?   

GEBED: Heere Jezus, U weet hoe ik de vraag van vandaag heb overdacht en wat mijn antwoord is geweest. Leert U mij om heel mijn zondige bestaan elke dag opnieuw aan U toe te vertrouwen. Niet omdat ik het waard ben, maar alleen omdat U in Uw Woord zegt dat U Verlosser bent en wilt zijn. 

LIED: Psalm 34 : 9 en 11 

9. God is ’t verbroken hart,
’t verbrijzeld en bedrukt gemoed,
Te allen tijd, nabij en goed,
In tegenheid en smart.
Veel wederwaardigheên,
Veel rampen zijn des vromen lot;
Maar uit die alle redt hem God;
Hij is zijn heil alleen. 

11. De HEER’ verlost en spaart
Zijn vol, dat op Zijn hulp vertrouwt;
Het zal, door Hem in 
gunst beschouwd,
niet schuldig zijn verklaard.

Datum: donderdag 16 december

Dit Kind is Jezus want Hij maakt zalig.  

LEZEN: Luk. 19 : 1 – 9 en Titus 3 : 3 – 8.  

VRAGEN: Iemand schreef: ‘Jezus is Zijn roepnaam! Maar dan is het wél Zijn roepnaam op een bijzondere manier: de naam waarmee we Hem mogen aanroepen!’ Wat betekent het voor jou dat je Hem als Jezus, dat is Zaligmaker, mag aanroepen? 

GEBED: Heere, ik roep U vandaag aan als Jezus, Zaligmaker! Wat is het toch een groot wonder dat U naar deze verloren wereld gekomen bent om mensen zalig te maken. Dat U Zelf voor onze zaligheid zorgt omdat U weet dat wij het vanuit onszelf niet willen en kunnen. Dank U voor Uw weg tot zaligheid en de vernieuwing door Uw Heilige Geest 

LIED: Ps. 68 : 10 

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen;
Die God is onze zaligheid.
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven. 

Datum: vrijdag 17 december

Dit Kind heeft Zijn naam waargemaakt!  

LEZEN: Jes. 53 : 4 – 12 en Filp. 2 : 5 – 11  

VRAGEN: Probeer met je eigen woorden de inhoud van het Bijbelgedeelte uit Filippenzen 2 weer te geven. Wat heeft dit te maken met het dagthema ‘Dit Kind heeft Zijn naam waargemaakt’?  

GEBED: Heere God, Uw Woord zal nooit leeg terugkeren. Heere Jezus, help mij om het Woord dat U vandaag spreekt te omarmen, in mijn hart te sluiten en te aanbidden. 

LIED: Weerklank 75 vers 1, 3 en 4 – Wij zingen, Vader, U ter eer 

1.Wij zingen, Vader, U ter eer, (eerste regel)

3. Hij werd een mens, in ned’righeid, (eerste regel)

4. Daarom heeft God Zijn knecht Die leed (eerste regel)

Datum: zaterdag 18 december

Dit Kind is de enige Jezus 

LEZEN: Hand. 4 : 8 – 12 en 1 Tim. 2 : 3 – 6 

VRAGEN: Wat kun je leren van het (heils)feit dat er maar één Middelaar is tussen God en mensen, namelijk de mens Christus Jezus?  

GEBED: Heere Jezus, als ik zie op de grote prijs die U hebt moeten betalen om zondaren zalig te maken, besef ik hoe erg mijn zonde en schuld tegenover U is. Bewaar me ervoor dat ik ooit nog denk op grond van iets van mezelf of van andere mensen of dingen toegang tot God te hebben. Mijn ogen zien op U alleen! 

LIED: Psalm 2 : 6 en 7 

6. Vreest ’s HEEREN macht, en dient Zijn Majesteit;
Juicht, bevend op ’t gezicht van Zijn vermogen,
En kust de Zoon, vanouds u toegezeid,
Eer u Zijn toorn verdelg’ voor aller ogen;
U op uw weg tot stof doe wederkeren,
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag,
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren,
Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 

 7. Welzalig zij die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun Heer’!
Welzalig zij die vast op Hem betrouwen!

Week 4: Dit Kind vraagt een reactie!

In Bijbeltijd hebben we de afgelopen weken veel gelezen en geleerd over het Kind van Kerst. Hij is de IK BEN: God Die mens werd. Hij was beloofd en aangekondigd in het Oude Testament. En Zijn naam alleen is al Evangelie: Jezus, Zaligmaker! Deze week willen we het thema ‘Wie is het Kind van Kerst?’ afronden door na te denken over onze reactie op dit Kind van Kerst. 

Eén ding is zeker: dit Kind vraagt om een reactie! Telkens opnieuw laat de Bijbel zien dat neutraliteit tegenover dit Kind niet kan. Dit Kind in de kribbe van Bethlehem zal later aan Petrus vragen: “Maar u, wie zegt u dat Ik ben?” En meerdere keren horen we Hem tegen iemand zeggen: “Volg Mij”. En wel of niet gehoorzamen aan die oproep heeft grote gevolgen. Tegen Nicodemus zegt de Heere Jezus: “Wie in Hem (de Zoon van God, vL) gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet geloofd, is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” 

 In deze week voor Kerst ronden we het thema ‘Wie is dit Kind van Kerst?’ af door ons te richten op enkele reacties van mensen die al snel na Zijn geboorte met het Kind van Bethlehem te maken krijgen. Het is belangrijk dat we bij elke reactie die we lezen, beseffen dat de Heere Jezus van ons ook een reactie vraagt. Hoe reageer ik als dit Kind van mij een reactie vraagt?   

 • Zondag Dit Kind vraagt: Zoek Mij.
 • Maandag Dit Kind vraagt: Verheerlijk Mijn Vader in Mij.
 • Dinsdag Dit Kind vraagt: Wijs Mij niet af.
 • Woensdag Dit Kind vraagt: Bewaar en overdenk Mijn woorden.
 • Donderdag Dit Kind vraagt: Aanbid Mij.
 • Vrijdag Dit Kind vraagt: Verkondig Mij. 
 • Zaterdag Ere zij God! 

Datum: zondag 19 december

Dit Kind vraagt: Zoek Mij 

LEZEN: Luk. 2 : 15 – 16 en Matth. 2 : 1 – 2 en Koll. 3 : 1 – 4     

VRAGEN: In de Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 paragraaf 8 staat ‘Als God iemand roept door hem Zijn boodschap bekend te maken, dan meent Hij dat ook. Want God laat in de Bijbel precies zien wat Hij graag wil, namelijk dat de mensen die Hij roept in Hem gaan geloven. Hij belooft in volle ernst allen die dat doen het eeuwige leven te geven. Wat een rustgevende gedachte!’ 
Wat is jouw reactie op Zijn roepstem om Hem te zoeken? 

GEBED: Heere, wat bent U een goede God dat U mij roept U te zoeken in mijn leven. Ik ben in mijzelf een wegloper van U omdat ik vaak zo druk ben met het zoeken naar geluk in deze wereld. En dan zegt U: zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Dank U dat U zelfs de belofte geeft: Wie zoekt, die vindt. Heere, ik zoek de zegen alleen bij U! 

LIED: Psalm 27 vers 5 

Mijn hart zegt mij, o HEER’, van Uwentwegen;
Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht;
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek de zegen
Alleen bij U, o bron van troost en licht!
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER’!
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer;
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet;
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.  

Datum: maandag 20 december

Dit Kind vraagt: Verheerlijk Mijn Vader in Mij 

LEZEN: Luk. 2 : 17 – 20 en Joh. 15 : 1 – 8   

VRAGEN: Wat kunnen we leren uit het gedeelte ‘De ware Wijnstok en de ranken’ over de manier waarop je de Vader verheerlijkt in je leven? En hoe wordt dat zichtbaar?  

GEBED: O Heiland Die de wijnstok bent, laat mij in U blijven, groeien, bloeien. Opdat ik in U Uw Vader mag verheerlijken. U leerde ons immers bidden dat van Uw Vader het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid is, tot in eeuwigheid 

LIED Sela ‘Volheid van God’

 

of 

Weerklank 438 – Heerlijk is Uw naam 

Datum: dinsdag 21 december

Dit Kind vraagt: Wijs Mij niet af 

LEZEN: Matth. 2 : 1 – 8, 16 en Matth. 12 : 20 – 24 en Luk. 22 : 31 – 32     

VRAGEN: Op welke manier ligt het afwijzen van de Heere Jezus een gevaar in jouw leven?   

GEBED: Heere Jezus, U kent mijn dwaalziek hart. Ik belijd U dat ik U zo vaak afwijs door eigen wegen te kiezen boven die van U. En dat ik Uw naam verloochen tegenover de mensen. Dank U, grote Voorbidder, dat U bij de Vader bidt dat mijn geloof niet ophoudt. U bent de Enige Die kan zorgen dat dat niet gebeurt.   

LIED: Psalm 32 : 5 en 6 

5. Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,
Of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door ’s mensen hand bestierd,
Beteug’len ’t woest en redeloos gediert’;
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen.
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringt met Zijn weldadigheên. 

6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken,
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken.
Zingt vrolijk; roemt Zijn deugden t’ allen tijd,
Gij die oprecht van hart en wandel zijt.

Datum: woensdag 22 december

Dit Kind vraagt: Bewaar en overdenk Mijn woorden 

LEZEN: Luk. 2 : 18 – 19, 51 en Luk. 11 : 27, 28  

VRAGEN: Tot tweemaal toe lezen we dat Maria de gesproken woorden in haar hart bewaarde. Hoe bewaar jij Gods woorden in je hart?   

GEBED: Heere Jezus, U bent Leraar. Dank U wel daarvoor. Leer mij als leerling aan Uw voeten te zitten en te luisteren naar Uw Woord.  Mag Uw Geest vandaag mijn hart openen en Uw woorden doen bewaren.   

LIED: Psalm 119 : 28 en 84 

28. ‘k Heb, HEER’, des nachts aan Uwe Naam gedacht;
Uw wet bewaard; Uw deugden niet vergeten.
Dat heil, die troost hebt Gij mij toegebracht,
En zoveel tijd heb ik met vreugd gesleten,
Omdat ik Uw bevelen nam in acht,
En die bewaard’ in een oprecht geweten. 

84. Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen.
Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles miss’
Door zijne smaak, én hart én zinnen strelen.
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is;
’k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen. 

Datum: donderdag 23 december

Dit Kind vraagt: Aanbid Mij. 

LEZEN: Matth. 2 : 1, 2, 9 – 11 en Openb. 7 : 9 – 12      

VRAGEN: Wat vind je van de uitspraak: ‘Echte bewuste aanbidding is geen dagelijkse kost. Zij behoort tot de hoogtepunten van ons gebedsleven’?   

GEBED: Heere Jezus, wat moet dat een machtig gezicht zijn geweest voor Johannes toen hij die grote menigte en alle engelen vóór de troon en vóór U zag staan om U te aanbidden. Mag ik alstublieft, door het wonder dat U het Lam bent Die de zonde van de wereld wegnam, nu en in de toekomst in die grote menigte een plekje hebben?   

LIED: Weerklank 469 vers 1, 3 en 5 – Voor Uw liefde, Heer Jezus 

1.Voor Uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. (eerste regel)

3. Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. (eerste regel)

5. Maranatha, Heer Jezus, kom terug. (eerste regel)

Datum: vrijdag 24 december

Dit Kind vraagt: Verkondig Mij. 

LEZEN: Luk. 2 : 16 – 17, 22 – 38 en Rom. 10 : 9, 10  

VRAGEN: De herders, Simeon en Anna … Ieder vertelt het wonder van de geboren Zaligmaker op zijn/haar eigen manier door. Hoe verkondig jij in deze tijd de boodschap van Kerst aan mensen in je omgeving?   

GEBED: Heere, U bent het zo waard dat ik Uw naam grootmaak naar anderen – mijn familie, buren of collega’s. Wilt U, Heilige Geest, mijn hart zo vol van de Heere Jezus maken dat mijn mond ervan overloopt?     

LIED: Verwondering Weerklank 131 ‘Kom, verwonder u hier, mensen’ vers 1  

Datum: zaterdag 25 december

Ere zij God! 

LEZEN: Luk. 2 : 1 – 21 en Judas : 24.  

VRAGEN: Hoe ga je ervoor zorgen dat juist vandaag – 1e Kerstdag – het Kind Jezus het middelpunt van je kerstfeest wordt?  

GEBED: Heere, vandaag mag ik Uw boodschap horen verkondigen dat de Zaligmaker is geboren. Dat U, de eeuwige, almachtige Zoon van God mens werd. Leer mij vandaag met heel mijn hart U daarvoor te danken en te eren!  

LIED: Ere zij God