• Gepubliceerd door
 • Vrouw tot Vrouw
 • Gepubliceerd op
 • 30 november 2022
 • Tags

Bijbeltijd december – Engelen

Door: Lia Noorthoek

Bijbeltijd december – Engelen

‘Engelen bestaan niet’ was een lied van Ron Brandsteder. En als we om ons heen kijken komen we hen niet dagelijks tegen. Maar bestaan ze daarom niet?  

Als je in de Bijbel zoekt kom je engelen best veel tegen. Juist op cruciale momenten staan ze mensen bij of brengen ze een Boodschap. We gaan de komende maand geen studie maken over engelen, hoewel dat misschien best interessant is, maar we kijken naar wat de engelen doen in zowel het Oude als Nieuwe Testament. 

Inleiding week 1

Engelen ondersteunen

Eerst volgen we vooral de engelen die voorkomen in het Oude Testament. Zo komen we in Genesis 19 de engel van de Heere tegen bij een vrouw. Hagar, een zwangere vrouw die is gevlucht en nu bij een put zit in de woestijn. Een aanstaande moeder die blij hoort te zijn, maar na een vernedering is weggevlucht, de woestijn in. Daarmee kiest ze voor de dood, want wie zal daar voor haar zorgen? Welke gedachten en vragen zijn door haar hoofd gegaan? Hoeveel zorgen zal ze hebben? Je kunt wel wegvluchten, maar hoe dan verder? Wie zal voor haar zorgen?  

In die situatie staat in vers 7 dat de ‘engel haar vond’. Dat is toch prachtig? Ze vraagt niet naar God, maar God zoekt haar, door middel van de engel, op.  Wat een genade en liefde van God voor deze vrouw! De engel gaat met haar in gesprek en zegt dat ze terug moet gaan naar Abram en Saraï en zich moet onderwerpen aan hun gezag (vers 9). Onderwerpen aan het gezag van Saraï betekent letterlijk dat ze zich moet vernederen onder haar handen. Dat is voor ons moeilijk om te begrijpen. Maar daarnaast krijgt ze ook een belofte mee over haar talrijke nageslacht.  

Wat doen deze woorden met haar? Gaat ze in tegen God en wil ze niet terug naar Saraï? Nee, niets van dat alles. Ze prijst God en zegt: ‘U bent de God die naar mij omziet’. De engel zoekt Hagar op, ziet naar haar om en spreekt als Boodschapper de woorden van God.   

Donderdag 1 december

LEZEN: Genesis 16: 6 – 16 De engel bij Hagar 

VRAGEN
– Wat doe je als je vernederd wordt?
– Hoe zal Hagar zich hebben gevoeld vóór de tijd dat de engel bij haar kwam? En hoe daarna?
– Hoe zou jij reageren op de woorden van de engel? Zou je teruggaan? 

GEBED 
Heere God, wat bent U groot en trouw. U die onrecht ziet en mensen opzoekt én naar hen omziet. Ook nu worden mensen vernederd, maar geef dat we reageren als Hagar. Geef dat we niet haatdragend zijn of worden, maar dat we ons laten leiden door Uw liefde. Hoe moeilijk dat ook is of kan zijn. Help ons Heere, door Uw Geest.  

LIED  
Weerklank 237 : 1 en 2 God is getrouw

Vrijdag 2 december

LEZEN: Genesis 22 : 9 – 18  De engel roept vanuit de hemel naar Abraham.  En hoort hij die stem? 

VRAGEN
– De ‘engel roept vanuit de hemel’ (vers 10). Waarom is dat?
– We lezen niets over de reacties of emoties van Abraham.
– Wat lezen we wel?
– Wat kunnen we daarvan leren? 

GEBED
Heere, we kunnen zo druk zijn met ons leven, met de vragen en problemen die op ons afkomen, met de dingen die ons bezighouden dat we U vergeten en niet horen. Vergeef ons Heere. Geef dat we Uw roepstem horen.  

LIED  
Weerklank 427 : 1 en 4 Ere zij aan God, de Vader 

Zaterdag 3 december

LEZEN: 1 Koningen 19: 1 – 8  Het leven hoeft niet meer. Elia is ten einde raad en wil sterven, want het is genoeg.  

VRAGEN:
– Na een hoogtepunt, 1 Kon. 18, volgt nu de tegenslag.
– Hoe reageert Elia?
– Snap je dat?
– Hoe reageer jij na een tegenslag?
– Nu zendt de Heere ook een bode, een engel.
– Wat doet de engel?
– Wat zegt dit jou?   

GEBED 
Heere, soms kan er een moment zijn dat ik het leven niet zie zitten of dat ik mensen zie worstelen met het leven. Wilt U naar mij of naar die mensen toekomen en raak hen aan met Uw Woord en liefde. Of wilt U een engel sturen die me aanraakt en het leven weer teruggeeft. Misschien door anderen in mijn omgeving. Heere, wilt U mij of die ander niet loslaten! 

LIED  
Psalm 91 : 5
Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vre – zen.
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig we – zen;
Hij zal Zijn engelen gebiên,
Dat z’ u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoud’nis strijden.

Inleiding week 2

Engelen leiden en beschermen

Hij is op pad met de kudde en plots gebeurt er iets. Wat ziet hij daar? Een doornstruik in brand? Dat gebeurt wel vaker door de hitte, maar deze doornstruik verbrandt niet. Hij blijft groen. Toch maar even kijken wat dat is.  

Als hij de struik nadert, verschijnt een engel in die brandende doornstruik en die engel begint te spreken. De engel van de Heere verschijnt, maar eigenlijk is het God zelf die gaat spreken.  

God verschijnt in vuur als teken van Zijn macht, Zijn heerlijkheid en heiligheid. Hij is een heilige en machtige God en daarom mag Mozes niet te dichtbij komen. Hij moet zijn schoenen uitdoen, want de grond waar hij op staat is heilige grond.  

God spreekt door de engel heen en in die woorden zien we dat Hij een God is met een hart. Er staat: “Ik heb de onderdrukking van Mijn volk gezien en hun geschreeuw om hulp gehoord. Ik ken hun leed”.  

Zien, horen, kennen en niet wegkijken. God gaat Zijn volk redden en die boodschap brengt Hij via de engel naar Mozes. Het is geen vraag. Wil je alsjeblieft je volk gaan redden? Wil je bezoekdame worden of clubleider? Nee, het is een opdracht: “Ga op weg. Ik zal je naar de farao zenden.”  

Eén ding is zeker: de Heere gaat met Mozes, maar ook met ons mee. Hij roept én gaat met ons mee, want dat is wat Hij heeft beloofd.    

Deze week lezen we dat de engel leidinggeeft en vooropgaat. Naast Mozes en Jozua is er een engel met goddelijke volmacht en hij bezit de kracht om het beloofde land straks in te nemen.   

Zondag 4 december

LEZEN: Exodus 3 : 1 – 10  De engel verschijnt aan Mozes 

VRAGEN
– Waar gaat het om in je leven? Waar kijk je naar?
– Kijk je naar de doornstruik(en) in je leven?
– Of kijk je naar God die spreekt?
– Zo ja, hoe heeft Hij tot je gesproken?
– Ben je ook door God geroepen om een taak te vervullen?
– Zo ja, welke?
– Zo nee, waarom niet?

GEBED
Heere, U hebt mij, net als Mozes, ook bij mijn naam geroepen. Toen ik werd gedoopt kwam U met Uw liefde en genade naar me toe. U vraagt dat ik antwoord geef en ook mijn plaats in neem in Uw gemeente. Wilt U me helpen om mijn plaats in te nemen en trouw te blijven tot de dood. Heere, gaat U met me mee?!  

LIED  
Weerklank 356 : 1-4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

Maandag 5 december

LEZEN: Exodus 23 : 20 – 25 Leiding van God   

VRAGEN:
– Hoe kunnen we God gehoorzamen?
– Wat moeten we doen?
– Wat juist niet?
– Hoe kan God jouw leven leiden? Mag Hij voor je leven uitgaan? 

GEBED:
Vader, we leven allemaal toekomstgericht. We zijn op weg naar het Beloofde land. Geef dat we daarnaar verlangen en dat we dat ook mogen geloven. Geef dat geloof, maar bovenal dat we ons laten leiden door U. Dat we leven in gehoorzaamheid en bewaar ons voor afdwalen.  

LIED: Psalm 19 : 6
Dus krijg ik van mijn plicht,
God een klaar bericht.
Wat is ‘t vooruitzicht schoon!
Hij, die op U vertrouwt,
Uw wetten onderhoudt,
Vindt daarin groten loon.
Maar, HEER, wie is de man,
Die op ‘t nauwkeurigst kan
Zijn dwalingen doorgronden?
bron van ‘t hoogste goed,
Was, reinig mijn gemoed
Van mijn verborgen zonden.

Dinsdag 6 december

LEZEN: Richt. 6 : 11 – 23 Roeping Gideon  

VRAGEN:

 • We lezen dat Gideon angstig is. Waarvoor is hij bang? 
 • Waarvoor ben jij angstig? 
 • ‘De Heere is met U.’ Geloof je dat in de praktijk van het leven? 

GEBED: Heere, dank U dat U mensen roept. Toen en nu nog steeds. U roept zelfs mensen die bang zijn voor dingen die spelen in dit leven. Ja Heere, er kan zoveel zijn in ons leven waar we angstig voor zijn. Er zijn zoveel problemen en zoveel crises wereldwijd en soms ook zo maar in ons leven. Kom met Uw Geest in ons leven en houdt ons vast. Breek door de crisis heen en geef ons een taak in dit leven.  

LIED:
Weerklank 514 : 1 en 2 Nader, mijn God, bij U 

Woensdag 7 december

LEZEN: Daniël 3 : 23-30 Engelen beschermen gelovigen in fysiek gevaar, zoals bij de drie vrienden in de brandende oven. 

VRAGEN:

 • In Daniël 3 zien we dat de Heere aanwezig is bij Zijn volk en ervoor zorgt dat hun beproevingen en moeilijkheden niet te veel worden.  
 • Bovenstaande zullen ze achteraf beleden hebben, maar ook vooraf? 
 • Geloof je dat de Heere een engel op je weg plaatst of kan plaatsen als het leven moeilijk is/wordt?

GEBED: Trouwe God, U doet wat U zegt. U spreekt geen loze beloften en daar danken we U voor. Vergeef onze twijfel, ons ongeloof en beloften die we niet waarmaken naar U of naar mensen om ons heen. Wilt U ons in moeite en verdriet beschermen met Uw engel!? 

LIED:
Psalm 34 : 4 

Des HEEREN engel schaart
Een onverwinb’re hemelwacht,
Rondom hem, die Gods wil betracht;
Dus is hij wèl bewaard.
Komt, smaakt nu en beschouwt
De goedheid van d’ Alzegenaar.
Welzalig hij, die, in gevaar,
Alleen op Hem betrouwt.

Donderdag 8 december

LEZEN: Genesis 18 : 1-5 God komt als een schijnbaar toevallige voorbijganger langs, vergezeld door 2 engelen.  

VRAGEN:

 • ‘Bijzonder dat God vaak ‘klein’ en onopvallend voorbijkomt/verschijnt. Dat doet Hij voor ons zodat wij het aankunnen. Een blad, dagboek, lied of stuk Bijbeltekst dat je leest, opeens is God daar die tot je spreekt en aan je voorbijkomt. Of zoals hier via ‘onverwacht bezoek’. 
 • Sta hier eens even bij stil. Herken je dit in je eigen leven? 

GEBED: Heere, zomaar komt U ons leven binnen. Meestal door kleine dingen of personen die op onze weg komen. Zogenaamde engelen die U ons op onze weg plaatst. Dank dat U ons zo leidt, beschermt, ondersteunt en vasthoudt.  

LIED:
Weerklank 434 Halleluja, eeuwig dank en ere 

Vrijdag 9 december

LEZEN: Gen. 19: 1-17  Engelen redden Lot 

VRAGEN: 

 • Hoe gastvrij is Lot?  
 • Lot luistert naar de waarschuwing en het oordeel.  
 • Laten wij ons weghalen van onze verkeerde wegen? 
 • De Heere grijpt je hand, omdat Hij jou wil sparen. Geloof je dat? 

GEBED: Vader in de hemel, U bent een geduldig God, die engelen stuurt om ons te redden en te verlossen. U verlost ons van onze zonden, brengt ons terug van onze dwaalwegen. O Heere, geef dat we ons laten verlossen en breng mensen die we kennen en niet meer luisteren naar Uw stem weer terug. Wilt U een opwekking en verandering geven in ons land. 

LIED:
Weerklank 490 : 1 en 3  Jezus neemt de zondaars aan 

Zaterdag 10 december

LEZEN: Hebreeën 13 :  1-7 Engelen onderdak geboden, zoals Abraham 

VRAGEN:

 • ‘Laat de broederliefde blijven.’  
 • Waarom hebben we deze aansporing nodig?  
 • ‘Vergeet de gastvrijheid niet.’ 
 • Vergeet je die wel eens? Waarom wel/niet? 
 • Ben je gastvrij naar de vreemdeling? Waarom wel/niet? 
 • ‘Hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden’.  
 • Wat zegt dit ons? 

GEBED: Liefdevolle Vader, we leven in een tijd waarin zoveel gebeurt. Er is veel onrust en de mensen zijn op drift. We zien dat in de grote en in de kleine wereld. We zien liefde, maar ook hardheid. Vader, geef ons Uw liefde en geef dat we open staan voor mensen om ons heen zonder te oordelen. Geef dat we omzien naar elkaar en dat we anderen tot zegen mogen zijn. 

LIED: Sela ‘Mag ik jou tot zegen zijn’ : 1 en 3  

Inleiding week 3

Engelen verkondigen en beschermen de mens

‘In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester …’ De dagen van Herodes waren donkere dagen. Hij was door de Romeinen als koning aangesteld en moest de belangen van Rome in Judea behartigen. Overal in het land had hij vestingsteden en tempels voor de Romeinen gebouwd. Maar hij liet de Joden voor de kosten opdraaien. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Bovendien was Herodes ontzettend wreed.  

Geestelijk was het ook een donkere tijd. God sprak niet meer tot zijn volk. Het was al 400 jaar stil. Na Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, is er geen profeet meer geweest die namens de Heere sprak.   

In die tijd leven Zacharias en Elisabeth, een ouder echtpaar, die de Heere dienen, maar … ze hebben geen kinderen. Ze hebben hier vaak om gebeden, maar helaas is dat gebed niet verhoord.  

Zacharias is priester en hij heeft dienst in de tempel. Als hij het reukoffer offert en de gebeden naar de hemel opzendt, komt de engel Gabriël naar hem toe. Bij het zien van de engel raakt hij in verwarring. Maar de engel zegt tegen hem: “Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.” Eindelijk wordt zijn gebed verhoord! Dat denk je dan. Maar Zacharias kan het niet geloven. Hij gaat hierover met de engel in gesprek en zegt niet zomaar ‘ja, ik geloof’. De engel moet hem overtuigen door te zeggen: “Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt.” 

Wij kunnen zeggen: ‘als de Heere Jezus persoonlijk tot mij zou spreken dan zou ik het wel geloven’. Is dat zo? Zacharias een gelovig man, die de Heere dient en de kinderloosheid in de handen van de Heere legt, gelooft niet zomaar de woorden die de engel tot hem spreekt. Een engel notabene die tot hem spreekt, een boodschapper van God en die wordt niet geloofd.  

Dan komt de vraag boven: ‘Reageer ik anders als iets wordt verhoord’?  

Zondag 11 december

LEZEN: Lukas 1 : 5 – 25 De engel bij Zacharias 

VRAGEN:
– God spreekt in een donkere tijd. Hij is trouw aan Zijn woord.
– Zou dat nu nog zijn? Waarom wel/niet?
– Ongeloof komt zo makkelijk op. Het begint vaak met ‘ja-maar’. Zou het echt waar zijn?
– Herken je dit?
– Ook al duurt de verhoring soms lang en zie je geen resultaat, denk niet dat God je gebed vergeten is!  Geloof je dit? 

GEBED
Trouwe God, U laat niet los wat Uw hand is begonnen. U doet wat U belooft, ook al zien we het niet en wordt ons gebed niet direct verhoord. Geef geduld, geef dat we trouw blijven en aanhoudend vragen. Maar bovenal: geef dat we het ook zien en geloven als U ons gebed verhoord.  

LIED:
Lofzang van Zacharias : 1 en 5  

1. Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgerecht;
‘t Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van ‘s aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

5. Voor elk, die in het duister dwaalt,
Verstrekt deez’ zon een helder licht.
Dat hem in schâuw des doods bestraalt,
Op ‘t vredepad zijn voeten richt.

Maandag 12 december

LEZEN: Maleachi 3 : 1-5 De engel kondigt aan 

VRAGEN:
– Een voorloper zal de weg voorbereiden, de weg effenen.
– Wat moet er bij ons nog worden voorbereid voor de Komst van Jezus?
– Vers 2: ‘Wie zal de dag van Zijn komst verdragen?’ 

GEBED 
Als een Vader wilt U ons voorbereiden op dat wat ons staat te wachten. Op de komst van Uw Zoon, op Zijn wederkomst. Geef dat we er stil bij staan en klaar zijn, want we leven vluchtig en snel van het één naar het ander. Vergeef als we U in alle drukte vergeten. Oh, Heere houdt U ons vast. 

LIED
Weerklank 114 : 1 en 2 Verwacht de komst des Heren 

Dinsdag 13 december

LEZEN: Markus 1 : 1 – 8  Johannes de Doper, de voorloper 

VRAGEN
Wat is de boodschap van Johannes?  Zie vers 7 en 8. 

GEBED
Heere, dank U voor mensen zoals Johannes de Doper. Die trouw blijven aan hun taak en opdracht. Geef dat ik ook nu nog trouw blijft aan uw opdracht. Dat ik Uw Woord doorgeef in woord en daad.  

LIED  
Psalm 130 : 3 en 4 

3. Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

4. Hoopt op den HEER, gij vromen;
Is Israël in nood,
Er zal verlossing komen;
Zijn goedheid is zeer groot.
Hij maakt, op hun gebeden,
Gans Israël eens vrij
Van ongerechtigheden;
Zo doe Hij ook aan mij.

Woensdag 14 december

Beschermengel 

Cornelis Breet leefde in de 20e eeuw in Den Helder. Hij was bakker, maar daarnaast evangelist en hij leidde een zondagsschool. Op een nacht werd hij uit bed gebeld en geroepen naar een ernstig zieke. Onderweg passeerde hij een smalle brug over een gracht. De reis bleek voor niets te zijn, want er was geen zieke te vinden. Twintig jaar later kwam een man de bakkerij van Breet binnen om iets op te biechten. Die bewuste nacht had hij de bakker in de val willen lokken. Hij had hem opgebeld met een leugen. Bij de gracht had hij, met een vriend, de evangelist willen laten verdrinken. Maar zij durfden dat niet aan omdat ze zagen dat de bakker niet alleen liep op die brug. Hij werd omgeven door twee engelen. 

Cornelis Breet werd beschermd door engelen die voor hem onzichtbaar waren. 

LEZEN:
2 Koningen 6: 8-17 Berg vol paarden en wagens 

VRAGEN
– Veel mensen vragen zich af of ze een persoonlijke beschermengel hebben. Deze geschiedenis leert dat God beschermt.
– Hoeveel engelen stuurt Hij ter bescherming van Zijn knecht Elisa?
– Word jij beschermt door beschermengelen? Waarom wel/niet? 

GEBED
Heere, bescherm me tegen de vijanden die op me af kunnen komen. In mijn gedachten, door mijn zorgen, door ziekte, door alles wat op me afkomt. Het is soms zoveel dat ik moedeloos word en de moed ga verliezen. Heere, bescherm me door Uw engelen voor het kwaad en omring me met Uw engelen. 

LIED:
Psalm 68 : 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Donderdag 15 december

LEZEN
Psalm 103:20-21 Loof de HEERE, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. Loof de HEERE, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen. 

Uit de Heidelbergse Catechismus – vraag 124: 

Wat is het derde wat de Heere Jezus ons leert bidden?
Antwoord: ‘Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde’. 

Dat betekent: geef dat wij allemaal onze eigen wil loslaten en zonder tegenspreken gehoorzaam zijn aan Uw wil. Want alleen wat U wilt, is goed. Zodat iedereen zijn taak net zo graag en trouw mag uitvoeren, als de engelen in de hemel dat doen.  

VRAGEN
In Psalm 103 lezen we ‘al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen’. 
Ben jij een dienaar van Hem?
In antwoord 124 lezen we dat ‘iedereen zijn taak net zo graag en trouw mag uitvoeren, als de engelen in de hemel dat doen’. 
Voeren wij onze taak net zo graag en trouw uit als de engelen? Waarom wel/niet? 

GEBED Vader in de hemel, geef dat ook ik, net zo trouw ben en blijf als de engelen in de hemel. Dat ik luister naar Uw wil en U gehoorzaam ben. Geef me Uw Geest dat ik als een dienaar van U mag leven op deze aarde. Tot eer en glorie van Uw naam. 

LIED  
Psalm 103 : 10 en 11

10. De HEER heeft Zich, als d’ allerhoogste Koning,
Een troon gevest in Zijne hemelwoning;
Zijn koninkrijk heerst over ‘t wereldrond.
Looft, looft, den HEER, gij Zijne legermachten,
Gij eng’len, die Hem dient met heldenkrachten,
En vaardig past op ‘t woord van Zijnen mond.

11. Looft, looft, den HEER, gij Zijne legerscharen,
Wier lust het is, op Zijnen wenk te staren.
Dat hemel, aard’, en zee, en berg, en dal,
Hoe ver men ook Zijn schepter ziet regeren,
Nu Zijnen naam en grote deugden eren;
En gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal.

Vrijdag 16 december

LEZEN: Kolossenzen 2 : 6-7, 16-23  Engelenverering 

VRAGEN: 

 • Alles bezitten door het sterven van Jezus Christus. We hoeven ons geestelijk welzijn, ons geloof niet zelf aan te vullen of vol te maken. In Kolosse werden gelovigen opgeroepen om geen menselijke misleidende regels te volgen.  
 • Speelt dit in onze tijd nog? 
 • Zo ja, om welke regels gaat het nu?
 • Geen engelen aanroepen om hulp en bescherming tegen de boze geesten. 
 • Wie roepen we nu aan om ons te beschermen? 

GEBED
Heere, bewaar me voor dwaalleraren. Bewaar me voor mensen die allerlei dingen verkondigen die tegen Uw wil ingaan. Bewaar me voor eigen werken of onzekerheid, omdat ik denk dat mijn geloof in U niet voldoende is. Geef dat ik aan mijn doop denk en dat ik in Christus ben opgestaan tot een nieuwe gehoorzaamheid.  

LIED  

Weerklank 441 Heer, wijs mij Uw weg (Sela)  

Zaterdag 17 december

LEZEN: Judas 1: 1-7  Ook de satan heeft engelen in zijn dienst. Eens waren dat goede engelen, maar zij hebben zich uit de hemel gezondigd en doen nu het tegenovergestelde van de goede engelen: de wil van de duivel. 

VRAGEN
– Er is een strijd gaande tussen de gevallen engelen en de engelen van God.
– Waar zie je die strijd?
– Reageer op de zin: ‘Satan is machtig, maar God is almachtig’.  Ben je het daar mee eens? Geloof je dat?
– De gevallen engelen zullen hun straf niet ontlopen. Vind je dat een bemoediging? 

GEBED
Dank U Heere, dat U me beschermt en bewaart. Deze week hebben we nagedacht over Uw trouw en dat U doorgaat met Uw werk. Dat U staande blijft in de strijd die op zoveel plaatsen woedt. Vergeef als ik dat niet (meer) zie, maar hef mijn hoofd toch omhoog, Heere. 

LIED
Weerklank 233 : 1 en 2 Een vaste burcht is onze God 

Inleiding week 4

Engelen en Jezus

Stel je voor dat je tienerdochter op een dag naar je toekomt en zegt dat ze zwanger is. Ze heeft een vriendje, maar ja, zal ze dan gemeenschap hebben gehad met haar vriendje? Ze beweert dat dat niet het geval is. Ze zegt: “Ik ben zwanger en een engel heeft tegen me gesproken. Hij is mij verschenen en ik zal een Zoon baren.” Het is toch ongelofelijk, maar zo is het wel geweest bij Maria.  

Een engel staat plotseling voor Maria, net zoals bij Zacharias. Hij vertelt haar dat ze begenadigd is. Dat God haar gezien heeft en uitgekozen om Zijn genade te ontvangen. Dat ze de moeder van de beloofde Verlosser zal zijn. Maar ook dat ze zwanger zal zijn zonder gemeenschap te hebben met een man. Maar … hoe kan dat? Het is niet te bevatten, want ze heeft geen gemeenschap gehad met haar verloofde Jozef. Het brengt haar in verwarring en net als Zacharias stelt ze de vraag: “Hoe is het mogelijk?” Het is niet mogelijk in onze gedachten en we snappen er niets tot weinig van, maar de engel vertelt dat Gods Geest het zal doen. Zijn schaduw zal over je leven vallen en daarom is het Gods Zoon.  

Zacharias kon het niet geloven en hoe reageert Maria? Maria, geeft zich over aan de woorden van God. Geen verzet, maar volkomen overgave.  

De engel haalt de beloften aan die staan in het Oude Testament. Zo handelt God en Hij bouwt verder op wat Hij eerder gedaan of gezegd heeft. Ook in ons leven is dat zo. God maakt af wat Hij is begonnen. Hij is altijd aan het werk in ons en om ons heen.  

Dan kunnen er veel vragen zijn en twijfelen we aan ons geloof of aan alles wat er gebeurt in deze wereld. Komt het nog goed? Maar dan luisteren we mee met Maria naar wat de engel zegt. “Je Zoon zal Jezus heten. Hij zal de Redder en Verlosser zijn van deze wereld en aan zijn Rijk zal geen einde komen.” 

Is dit waar en mogelijk? Ja, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

Zondag 18 december

LEZEN: Lukas 1 : 26 – 38 De engel kondigt Jezus geboorte aan

VRAGEN
– Het is vandaag zondag. God spreekt tot jou. Geloof je dat?
– Hoe bereid je je voor op de kerkdienst?
– Reageer op de zin: ‘Geen ding zal bij God onmogelijk zijn’. Wat is jouw reactie?

GEBED
Heere, ook nu bent U weer naar me toegekomen en heeft U tot mij gesproken. Dank daarvoor! Maar ik wil U ook belijden dat ik het vaak niet geloof of dat ik druk ben met mijn eigen dingen en U helemaal niet hoor. Vergeef me Heere. Vergeef als ik niet luister of als ik U niet geloof. Of dat ik denk dat het onmogelijk is bij U. Heere, reinig mij door Uw Geest en geef geloof.

LIED
Lofzang van Maria : 1 en 2 Mijn ziel verheft Gods eer

Maandag 19 december

LEZEN: Mattheus 1 : 18 – 25 Jozef en de engel

VRAGEN
– Stel: jij bent Jozef. Hoe zou jij reageren?
– Stel: je bent de buurvrouw van Jozef. Hoe zou je reageren?

GEBED
Trouwe God en Vader, wilt U geven dat we zijn als Jozef. Een man die op de achtergrond staat, maar wat een gelovige man en vader is hij. Geef dat wij als gezin ook zo leven tot eer van Uw Naam en trouw naar Uw geboden luisteren en daarnaar leven. Dat we zo als ouders een voorbeeld mogen zijn voor onze kinderen of voor de kinderen in de gemeente.

LIED
Weerklank 439 : 1 en 2 Heer, U bent mijn leven

Dinsdag 20 december

LEZEN: Mattheus 2 : 13 – 15 De engel wijst de weg naar Egypte

VRAGEN
– Welk beeld heb jij van Jozef?
– De Heere spreekt tot Jozef en hij gaat naar Bethlehem, naar Egypte.
– Wat zegt dat over Jozef?

GEBED
Dank U Heere, dat we in de Bijbel allemaal verschillende mensen tegenkomen. Rustige en driftige personen, maar ook een bescheiden man, zoals Jozef. Hij is een doener, die trouw is aan Uw woord en U gehoorzaamt. Dank U en geef dat ik veel van Hem mag leren.

LIED
Lied van Jozef en Maria Christelijk Regiokoor Adonai

Woensdag 21 december

LEZEN: Hebreeën 1 : 1-14 Jezus Christus overtreft de engelen

VRAGEN
– Lees vers 6 en 13 opnieuw.
– Waaruit blijkt dat de Heere Jezus de engelen overtreft?

GEBED
Trouwe God, in advent mogen we gedenken dat U gekomen bent naar deze wereld, maar we mogen ook uitzien naar de komst van Jezus. Ook mogen we weten en erkennen dat U zoveel meer bent dan de engelen. Want alleen door U, Heere Jezus, kunnen we geloven en ingaan in de eeuwige heerlijkheid.

LIED
Weerklank 129 : 1 Komt allen tezamen

Donderdag 22 december

LEZEN: Hebreeën 1:14 en Jesaja 6:1-4

VRAGEN
– Engelen zijn dienende geesten, gericht op de dienst aan God.
– Hoe verheerlijkt Gods gemeente op aarde haar Schepper en Redder?
– En jij?

GEBED
Heere, wat een loflied nemen de engelen op hun lippen en dan belijd ik U dat ik zo’n matige zanger ben. Dat ik eerder de lof van mensen om me heen bezing of stiekem mezelf wel geweldig vind. Vergeef Heere en geef dat ik U alleen heilig noem en eer.

LIED
Weerklank 442 : 1 en 2 Heilig, heilig, heilig!

Vrijdag 23 december

LEZEN: Lukas 15 : 8 – 10 Blijdschap vóór de engelen van God over bekering

VRAGEN
– ‘Blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.’
Wat betekent dit?
– Verwonder je dat Jezus hiervoor is gekomen!

GEBED
Wat een ongekende vreugde is er in de hemel over eenieder die zich bekeert tot U. Heere, wilt U mij gebruiken om Uw Woord door te geven in woord en daad. Dat zo de Vader, Zoon en Heilige Geest geëerd mogen worden.

LIED
Psalm 105 : 2 Juicht, elk om strijd, met blijde galmen

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen;
Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen;
Beroemt u in Zijn heil’gen naam;
Dat die Hem zoeken, nu te zaâm
Hun hart verenen tot Zijn eer,
En zich verblijden in den HEER!

Zaterdag 24 december

LEZEN: Mattheus 13 : 36 – 43 In het laatst der dagen worden de engelen uitgezonden

VRAGEN
– Vers 41 en 42: ‘De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen.’
Hoe komt dit bij jou over?
– Kan je er een voorstelling van maken?

GEBED
Heere, we leven in een onrustige tijd en er gebeurt zoveel. Geef dat we als samenleving de rust bewaren, maar bovenal: geeft U een opwekking in ons land. Dat jongeren en ouderen in U geloven, breng mensen terug die al langer zijn afgedwaald. Geef dat we ons bekeren tot U en dat we U verwachten.

LIED
Psalm 98 : 1 en 4 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE

Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, die wond’ren deed;
Zijn rechterhand, vol sterkt’ en ere,
Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden;
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden,
Voor ‘t heidendom ten toon gespreid.

Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt;
Dit slaan al ‘s aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil ons schenkt.
Juich dan den HEER met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd;
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d’ aard’ in ‘t rond verheugt.

Inleiding week 5

Gods ME

Gods ME, wat betekent dat? Want daar heb ik nog nooit van gehoord. De ME is wel bekend, dat zijn politieagenten die worden opgetrommeld als er onrust is bij een demonstratie of als voetbalhooligans onderling ruzie krijgen en de boel kort en klein slaan. De ME bestaat uit een grote groep agenten die ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert.  

De Heere heeft ook zijn ME. Het is een Menigte van Engelen die Hij inzet om de blijde Boodschap door te geven. Want Jezus, de Redder, is geboren en dat moet iedereen weten en horen. Hoe? 

Eerst komt één engel naar de herders en zegt: “Wees niet bang, want Ik verkondig u grote blijdschap. Jezus is voor u geboren.” Ze horen ook waar Hij is geboren, want: “u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe”. 

Eén engel brengt dit mooie en bijzondere nieuws, maar daar laat de Heere het niet bij. Hij trommelt een Menigte Engelen op om de lof te zingen. Niet zomaar een klein koortje, maar een menigte van engelen. In Openbaring 5 komen we ze ook tegen en daar lezen we: “En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.” 

De Heere beschikt over een Menigte aan Engelen en het zingen in de velden van Efratha zal adembenemend mooi zijn geweest. Het was mooi in die nacht, maar ook nu zingen de engelen bij de troon van God. Wat zal dat bijzonder zijn als je na je sterven in de hemel komt en daar Jezus ontmoet, en dan ook de engelen in levenden lijve mag ontmoeten. Hoe bijzonder zal dat zijn.   

De Heere heeft zijn dienaren gestuurd naar de velden van Efratha en zij zongen daar de lof van God met de woorden: “Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen”.  En na dit lied gingen de engelen weer terug naar God.  

De engel vertelt dat Jezus is geboren voor jou. Ja, ook voor jou wil Hij de Redder en Bevrijder zijn. Geloof Zijn woord en leef in vrede. Alleen zo vieren we een gezegend en vreugdevol kerstfeest.

Zondag 25 december

LEZEN: Lukas 2 : 8 – 20 Herders en de engelen

VRAGEN
– Wat betekent Kerstfeest voor jou?
– Wat was je mooiste Kerstviering? Waarom?
– Welk beeld heb je bij Gods ME?

GEBED
Heere, laat ieder het horen, dat eens werd geboren, de Redder der wereld, de Heer van ’t heelal. De engelen melden, in Efratha’s velden, dat Hij werd geboren in Bethlehem’s stal.

LIED
Weerklank 118 – Ere zij God

Maandag 26 december

LEZEN: Lukas 2 : 21-33 De engel en de Naam van Jezus

VRAGEN
Jozef en Maria waren trouw meelevende ouders.
– Waaruit blijkt dat?
– Wat zegt jou dat? Ben jij ook trouw?

GEBED
Onze Vader die in de hemel zijt, geef dat ik net zo trouw en gehoorzaam zal zijn aan Uw woord als Jozef en Maria. Schenk Uw Geest om te volharden en trouw te zijn en te blijven in de opvoeding van mijn kinderen of in het voorgaan van de kinderen van mijn familie of van de gemeente.

LIED
Psalm 105:5 God zal Zijn waarheid nimmer krenken

Dinsdag 27 december

LEZEN: Mattheus 4 : 1 – 11 De engel ondersteunt in de verzoeking

VRAGEN
In vers 11 staat dat de engelen hem dienden. Het dienen van de engelen bestond waarschijnlijk ook uit de lichamelijke verzorging.
– Hoe komt dat bij je over?
– Wat zegt dit over Jezus?
– We leven in bezet gebied. Hier vindt de eerste overwinning plaats op de duivel.
– Wat betekent dit voor jou en het staan in de wereld?

GEBED
Heere Jezus, U hebt vanaf het allereerste begin moeten strijden tegen het rijk van de duisternis. Ik kan daar soms makkelijk over denken, want U bent ook God en dat maakt het lijden minder erg. Maar Heere zo is het niet, Uw lijden was ook voor U heel zwaar en raakte U diep. Zelfs de engelen moesten U verzorgen. Heere, we bidden U: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’

LIED
Weerklank 299 Onze Vader

Woensdag 28 december

LEZEN: Lukas 22 : 39 – 46 De engel in Gethsemané

VRAGEN
Terwijl Jezus aan het bidden was zag Jezus een engel, een engel uit de hemel.
– Wat doet de engel?
– Wat betekent dit?
– Wat betekent dit voor jou?

GEBED
Trouwe God en Vader, het leven kan zo moeilijk zijn. Dat zien we bij de Heere Jezus in Zijn lijden, maar ook in mijn leven of bij mensen om me heen kan het leven zwaar zijn. Heere, zendt dan Uw engel om ook mij of anderen te versterken.

LIED
Psalm 54 : 1 en 3 O, God verlos mij uit de nood.

Donderdag 29 december

LEZEN: Mattheus 28 : 1 – 10 De engel en de opstanding van Jezus

VRAGEN
– Lees en herlees vers 1 – 6 en kijk naar de rol van de engel.
– Jezus is opgestaan en daarom zal ik als gelovige ook opstaan uit de dood.
Geloof je dat? Waarom wel/niet?

GEBED
Dank U Heere Jezus dat U bent opgestaan uit de dood. Dat U de opstanding en het leven bent en daardoor mag ik, in het geloof weten, dat er leven is na de dood.

LIED
Weerklank 183 : 1-3 U zij de glorie

Vrijdag 30 december

LEZEN: Mattheus 24 : 23 – 31 De wederkomst en de engelen

VRAGEN
Denk na over de volgende woorden die ik ergens las: “Hoe weten de engelen waar ze moeten zijn? In de hemel heeft men je bekering opgemerkt, want er is blijdschap in de hemel als één zondaar zich bekeert. Zullen de engelen ook onze hand grijpen? Wie schuilt in de genade van Christus, wordt door de engelen opgehaald. Als u Jezus negeert, zullen de engelen aan je voorbijgaan. Ook in deze dienst zien de engelen ernaar uit dat je knielt voor Jezus. Dan zal de engel zeggen: kom maar, dan breng ik je naar Jezus Christus, de Zoon van God: in de hemel. Hoelang duurt dat nog?”

GEBED
Heere, geef dat ook ik mag uitzien naar Uw wederkomst. Dat Uw komst mij rust en perspectief biedt. Dat ik mijn verantwoording oppak in dit leven, maar dat ik ook mag weten dat het Uw wereld is en dat U regeert en terugkomt naar deze aarde. Heere, kom haastig, ja kom haastig, Maranatha.

LIED
Psalm 42 : 1 en 5 ’t Hijgend hert der jacht ontkomen

Zaterdag 31 december

LEZEN: Psalm 91 De engelen zullen je bewaren

VRAGEN
In vers 11 en 12 staat: “Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.”
– Wat betekent dit voor jou voor het nieuwe jaar?

GEBED
Heere, U bent de goede Herder van mijn leven. U zendt Uw engelen naar deze aarde om Uw Zoon, de mensen uit de Bijbel en de mensen van nu te versterken door Uw engelen. O, Heere geef dat de engelen ook mij en allen die mij lief en dierbaar zijn zullen bewaren ook in 2023.

LIED
Psalm 91: 1 en 5 – Hij, die op Gods bescherming wacht

Hij, die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Ko – ning
Beveiligd in den duist’ren nacht,
Beschaduwd in Gods wo – ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen, die op Hem bouwen,
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.

Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vre – zen.
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig we – zen;
Hij zal Zijn engelen gebiên,
Dat z’ u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoud’nis strijden.