• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 31 juli 2023
  • Tags

Thema: Volhouden

Door: Alide Snitselaar

Jonggelovigen zijn vaak enthousiast en vurig. Je kunt soms wat jaloers worden op hen die net hebben ontdekt wie Jezus Christus is en wat Hij voor hen betekent. Je proeft hun blijdschap, ziet hun toewijding en hoort hoe ze God de eer brengen.

In de eerste christengemeenten zal het ook zo zijn gegaan. De Geest werkte en nam de mensen mee in hun liefde voor Christus. Wat een heerlijke tijd. Helaas weten we ook uit brieven die zijn geschreven aan die gemeenten, dat het niet altijd even vlekkeloos verliep. Mensen raakten elkaar kwijt, er kwamen dwaalleraren die aanhang verwierven, er ontstonden conflicten, de eerste liefde verflauwde. Een verdrietige situatie die we helaas ook in onze tijd tegenkomen. Je weet er misschien zelf ook wel van. Hoe blijf je verbonden aan de Heere en aan elkaar? Hoe houd je de liefde brandend? Het is niet eenvoudig.

De brief aan de Hebreeën is geschreven aan mensen die tot geloof gekomen zijn door de prediking van de discipelen. Waarschijnlijk zijn de lezers voormalige joden en heidenen die zich eerst bij de Joodse gemeenschap hebben aangesloten en daarna christen zijn geworden. Helaas lijken deze nieuw-gelovigen terug te vallen in het jodendom, of het geloof helemaal te verliezen. Onder andere zware christenvervolgingen zorgen ervoor dat de gelovigen het moeilijk hebben. De schrijver, we weten niet wie hij is, wil hen bemoedigen door de omstandigheden van hen te vergelijken met gelovigen uit het Oude Testament. En, belangrijker, hij wil laten zien hoe Jezus Christus en Zijn werk de vervulling is van wat werd gezegd en gedaan door de profeten, priesters en koningen in het Oude Testament. De eerste hoofdstukken zetten Christus in zijn grootheid en verhevenheid centraal.

dinsdag 1 augustus

De schrijver valt met de deur in huis. Geen groet zoals in de andere brieven uit het Nieuwe Testament, maar een indrukwekkende lofzang op God die tot ons spreekt door de Zoon.

Lezen: Hebreeën 1 : 1 – 9

Vraag: Probeer in eigen woorden te omschrijven wat in deze teksten gezegd wordt van Jezus en daarna wat er gezegd wordt van de Heere. Wat doet dit met je?

Gebed: Gebruik teksten uit dit bijbelgedeelte om Jezus en Zijn Vader te prijzen.

Lied: Weerklank 80 : 1, 3
1. O herder, die uw volk wilt leiden,
als schapen Israël wilt weiden,
die Jozef als uw kudde hoedt,
verhoor ons, Here, wees ons goed.
Gij, die uw troon op cherubs sticht,
verschijn ons in uw blinkend licht.

3. O Here, God der legerscharen,
komt nooit uw gramschap tot bedaren?
Hoor, hoe uw volk U smeekt in nood,
Gij, die hen voedt met tranenbrood,
Gij schenkt hun steeds een overvloed
van tranen, die Gij drinken doet.

woensdag 2 augustus

Als je een bijbel met tekstverwijzingen hebt, dan zie je dat dit hoofdstuk vol staat met citaten uit de Psalmen. Bijzonder is ook dat de Zoon vergeleken wordt met de engelen.

Lezen: Hebreeën 1 : 10 – 14

Vraag: Wat troost je het meest in deze verzen?

Gebed: Wees een moment stil en stel je Jezus voor zoals Hij hier wordt beschreven. Kniel voor Hem neer en breng dat wat je bezighoudt bij Hem.

Lied: Psalm 110:1 en 2

donderdag 3 augustus

De schrijver schetst in dit gedeelte het belang van het horen en gehoorzamen van het Woord. Dat Woord heeft alles te maken met onze zaligheid.

Lezen: Hebreeën 2 : 1 – 4

Vraag: Hoe is het Woord tot jou gekomen? Heb je wel eens gemerkt dat de Heere God dat Woord ondersteunde zoals beschreven in vers 4?

Gebed: Bid Psalm 119 : 2, 7 en 17 (of andere verzen die je aanspreken) uit Weerklank.

2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd,
opdat wij die met ijver onderhouden.
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht,
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt,
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde.

7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
Open mijn oog, zodat het helder ziet,
dat ik de wondren van uw wet ontware.
O Heer, verberg mij uw geboden niet;
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.

17. Neem van mijn mond het woord der waarheid niet.
Gij moet uw wil en wet mij openbaren.
Mijn hart gaat uit naar wat Gij mij gebiedt,
altoos en immer zal ik dat bewaren.
Gij maakt ruim baan voor wie uw wet ontziet.
Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen.

Lied: Weerklank Psalm 119 : 1 en 6
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

6. O God, ik ben van harte zeer verblijd
over de weg van uw getuigenissen.
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,
ik zal mij van uw wegen vergewissen.
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt,
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen.

vrijdag 4 augustus

Wie is de mens? Je herkent in dit gedeelte de woorden uit Psalm 8, maar de woorden worden door de schrijver van de Hebreeën betrokken op Christus, de Mens(enzoon).

Lezen: Hebreeën 2 : 5 – 12

Vraag: Lees vers 10 en vervang ‘veel kinderen’ door ‘mij’ en ‘hun’ door ‘mijn’. Laat de woorden op je inwerken.

Gebed: Dank voor de komst van Jezus Christus als Mensenzoon en de lijdensweg die Hij wilde gaan om velen tot heerlijkheid te brengen.

Lied: Weerklank 144

zaterdag 5 augustus

Jezus ging de dood in om doodsbange mensen vrij te maken van de slavernij van angst. Hij weerstond de verzoekingen die op Hem afkwamen, om mensen die verzocht worden, te hulp te komen.

Lezen: Hebreeën 2 : 13 – 18

Vraag: Veel mensen hebben angst voor de dood. Hoe is dat bij jou? Wat helpt je als die angst je parten speelt?

Gebed: Breng je angsten en zorgen bij Jezus. Dank Hem dat Hij ook daarin jou gelijk geworden is en jou (en anderen) van die angst wil verlossen.

Lied: Sela: Gethsémané

zondag 6 augustus

Vroeger had men het wel over ‘de zoon des huizes’. Voor ons vrouwen misschien wat lastig, maar deze jongen had een speciale positie en een bijzondere verantwoordelijkheid. In ons Bijbelgedeelte gaat het over Mozes die een bijzondere rol had in ‘het huis van God’, maar meer nog over Jezus die de ‘Zoon des huizes’ is.

Lezen: Hebreeën 3 : 1 – 6

Vraag: Was in het Oude Testament de tabernakel of de tempel het huis van God, nu is de gemeente het, de plek waar de Zoon met Zijn broers en zussen huist. Reageer eens. Hoe staat het met jouw vrijmoedigheid en hoop (vs 6)?

Gebed: Bid voor allen die horen bij het ‘huis van de Zoon’. Dat ze de vrijmoedigheid en de hoop tot het einde onwrikbaar vasthouden, ook in situaties en gebieden waar dat heel lastig is.

Lied: Psalm 118 : 7 en 11

maandag 7 augustus

Zachtheid gevraagd. Er kunnen omstandigheden zijn die hardheid en bitterheid oproepen. Ook tegenover God. Maar de schrijver noemt dat de Heere verzoeken. De remedie: niet kijken naar jezelf en de omstandigheden, maar Hem zoeken.

Lezen: Hebreeën 3 : 7 – 19

Vraag: Om verharding tegen te gaan wordt in vers 13 ook het elkaar vermanen genoemd. Is dat tegenwoordig nog mogelijk? Weet jij een voorbeeld dat je werd vermaand of je iemand anders met Gods hulp mocht vermanen? Hoe heb je dat ervaren?

Gebed: Bid voor zachtheid en openheid bij mensen die Gods stem horen, maar het moeilijk vinden zich aan Hem over te geven. Vraag God of Hij je wil helpen om in wijsheid te vermanen, of de vermaning die jezelf kreeg eerlijk te overdenken.

Lied: Weerklank: Psalm 95 : 4, en 3
4. Verhardt uw hart niet, zegt de Heer,
zoals uw vaders Mij weleer
bij Meriba en Massa tergden,
Al wisten zij wat Ik vermocht,
toch werd Ik daar door hen verzocht
toen zij een wonder van Mij vergden.

3. Komt, knielen wij voor God, die leeft,
voor Hem, die ons geschapen heeft:
Hij wil ons als zijn kudde weiden.
Och, hoort toch heden naar zijn stem,
u bent zijn schapen, volgt dan Hem:
zijn hand slechts kan u veilig leiden.

Intermezzo: Rust

In de vierde eeuw zocht kerkvader Augustinus naar rust. Hij was intelligent, verdiepte zich in allerlei filosofieën en theologische stromingen, zocht vertier bij vrouwen, maar vond geen rust. Pas toen hij terugkeerde naar het christelijke geloof van zijn moeder, veranderde er iets. Hij ontdekt dat rust niet te vinden is in geschriften, theorieën, of uitspattingen, maar in God zelf. ‘Gij hebt ons gemaakt naar U toe, en rusteloos is ons hart, tot het zijn rust vindt in U’, schrijft hij. Ik heb het opgezocht in het bekende boek van Augustinus, de Belijdenissen. En wat me opviel, was dat hij dit schrijft nadat hij het heeft over de vreugde van het loven van God. Augustinus heeft ontdekt dat het grootmaken van God rust geeft.

God grootmaken betekent dat je je richt op Hem. Dat je je losmaakt van al die dingen die je kunnen bezighouden en Hem gaat loven en prijzen. Juist ook als je hart vol is van zorgen, spanningen, moeite en verdriet, Hem loven om Wie Hij is. Al zuchtend, met tranen op de wangen toch maar een lofzang aanheffen. Als je het kent, dan weet je dat de pijn en het verdriet niet over gaan, maar dat het anders wordt.

In het Jodendom leert men dat er altijd iets is om God voor te danken en Hem te prijzen. Zelfs in de diepste duisternis zoeken ze naar lichtpuntjes, in het grootste verdriet naar tekenen van troost, hoe klein ook. Daar gaat enorme kracht van uit, die mensen helpt bij het dragen van de nood. Het geeft rust.

De Hebreeënbrief spreekt over geloofsgehoorzaamheid en rust. De sabbatsrust die God belooft en Jezus heeft verdiend voor de Zijnen. Daar zal God eeuwig geloofd en geprezen worden. Wat een rust zal dat geven.

dinsdag 8 augustus

We zijn op reis naar de eeuwige rust, in dit gedeelte de sabbatsrust genoemd. De toekomst die God heeft beloofd en die Jezus heeft verdiend. Maar die toekomst is, hoe moeilijk ook, niet voor iedereen.

Lezen: Hebreeën 4 : 1 – 12

Vraag: In dit gedeelte spreekt het verlangen van de schrijver dat niemand achterblijft. Hoe maak jij vers 11 concreet?

Gebed:
U laat ons ontwaken
om Uw lof te zingen,
want U schiep ons
voor Uzelf
en ons hart
is rusteloos
tot het rust vindt bij U.

Amen.
(Aurelius Augustinus)

Lied: Weerklank 255 : 1, 2, 3 en 6

woensdag 9 augustus

Klonk het vorige gedeelte best wel wat dreigend, in deze teksten klinkt het rijke evangelie. Is het geen wonder, we hebben een Heiland die weet wat het is om zwak te zijn, te lijden en te moeten strijden met verzoekingen.

Lezen: Hebreeën 4 : 13 – 16

Vraag: In dit Bijbelboek wordt gesproken over vrijmoedigheid om te naderen tot Christus. Wat kan deze vrijmoedigheid in de weg staan?

Gebed: Bid om vrijmoedigheid om te naderen tot Christus, die op de troon van genade zit. Bid om open handen en een open hart om te ontvangen wat Hij wil geven.

Lied: Weerklank lied 81: Een grote hogepriester

donderdag 10 augustus

Hier wordt uitgelegd waarom Christus Hogepriester wordt genoemd. In het latijn betekent Hogepriester bruggenbouwer. De kloof tussen God en de zondige mens wordt overbrugd door Jezus.

Lezen: Hebreeën 5 : 1 -10

Vraag: We kunnen zo gewend zijn aan wat Jezus heeft gedaan, dat het ons amper meer raakt. Welke tekst uit dit gedeelte helpt jou om te blijven zien hoe bijzonder het is wat Hij voor jou heeft gedaan?

Gebed: Loof en prijs de Vader en de Zoon om wat Zij hebben gegeven om jou te redden. Neem daarbij het gelezen tekstgedeelte als leidraad.

Lied: Psalm 2 : 4 en 7

4. “En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld,
Zal Gods besluit aan ‘t wereldrond doen horen.
Hij sprak tot Mij: “‘k Heb heden U geteeld;
Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengebo – ren’;
Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen,
Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij;
Het heidendom ligg’ voor Uw stoel gebogen,
En ‘t eind der aard erkenn’ Uw heerschappij.”

7. Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER;
Welzalig zij, die vast op Hem betrou – wen.

vrijdag 11 augustus

De schrijver is niet erg positief over de gelovigen. Ze zouden nu zover moeten zijn dat ze zelf het evangelie verkondigen, maar ze gedragen zich als kleine kinderen die zich de eerste beginselen van het geloof nog niet hebben eigen gemaakt.

Lezen: Hebreeën 5 : 11 – 14

Vraag: Wat is voor jou geestelijke volwassenheid? Zie ook vers 14.

Gebed: Weerklank: Psalm 119 : 47
Groot en genadig God,
Hoe zie ik uit, Heer, naar uw heilig recht,
hoe staat uw Woord van trouw mij steeds voor ogen.
Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,
wees Gij om mij genadiglijk bewogen.
Verleen mij inzicht, dat ik als Uw knecht
Uw wil versta, Uw wijsheid kennen moge.

Amen

Lied: Weerklank 366: 1 en 3: Ik heb slechts één houvast in leven en in dood

zaterdag 12 augustus

Geen eenvoudige tekst dit keer. In de eerste verzen wordt duidelijk wat bedoeld wordt met het eerste onderwijs, het fundament van het geloof. Vers 4 tot 8 hebben de eeuwen door voor veel vragen en voor veel geestelijke nood gezorgd. Het is een scherp woord, maar het heeft maar een doel: mensen tot volwassen geloof te brengen. Afval, je geloof verloochenen, het is pijnlijk en wordt aangrijpend beschreven als het opnieuw kruisigen van Jezus. Het is daarna extra moeilijk om je weer over te geven aan de liefde van Christus.

Lezen: Hebreeën 6 : 1 – 8

Vraag: Wat roept dit tekstgedeelte bij je op? Denk er rustig over na en breng het dan voor de troon van God. Daar horen je overwegingen thuis.

Gebed:
Lieve God,
houd mij vast
als ik U dreig los te laten.
Breng terug
al die mensen
die van U hebben gehoord,
met U hebben geleefd
en nu denken zonder U te kunnen.
We pleiten op Uw beloften,
neig Uw hart,
tot eer van Uw grote Naam.

Amen.

Lied: Weerklank 254 : 1 en 4

zondag 13 augustus

In deze teksten lijkt het alsof de woorden van hiervoor genuanceerd worden. Duidelijk wordt dat de schrijver verlangt naar ‘volwassen’ gelovigen.

Lezen: Hebreeën 6 : 9 – 12

Vraag: De christenen wordt gevraagd zich in te zetten om de volle zekerheid van de hoop (van de heerlijkheid die komt) levend te houden. Hoe doe jij dat?

Gebed:
Lieve Heere, God en Vader,
wij bidden U, dat Gij ons niet in verzoeking leidt.
Heere, houd ons wakker en fris,
ijverig en vlijtig in Uw Woord en dienst,
opdat wij niet zelfverzekerd,
lui en traag worden,
alsof wij nu alles hadden
wat tot onze zaligheid dient.

Amen
(Maarten Luther)

Lied: Psalm 42 : 3 en 5

maandag 14 augustus

Het teken van de hoop is het anker. Als het anker goed vastligt, is het schip veilig. In vers 19 wordt prachtig verwoord, wat de christelijke hoop is en waar die vastligt.

Lezen: Hebreeën 6 : 13 – 20

Vraag: Wat wordt hier van God gezegd? Hoe helpt dit jou bij het vasthouden van de hoop?

Gebed: Spreek de Heere God aan met woorden uit dit bijbelgedeelte en maak Hem groot. Pleit op Zijn belofte en Zijn eed die onveranderlijk zijn. (vs. 18)

Lied: Een toekomst vol van hoop

dinsdag 15 augustus

We weten niet zoveel van de priester Melchizedek die Abraham (en God, zie Genesis 14 : 19) zegende en ‘tienden’ ontving. Juist het niet weten, maakt dat het vooral gaat om wat Melchizedek deed: hij zegende en hij nam de tienden. Daarin was hij een voorbeeld voor latere priesters en levieten.

Lezen: Hebreeën 7 : 1 – 10

Vraag: In dit gedeelte wordt gesproken over tienden geven en ontvangen. Hoe denk jij daarover? Wat is gemakkelijker, het geven of het ontvangen?

Gebed: Weerklank 477 (aangepast)
Zegen mij, Algoede,
neem mij in Uw hoede,
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.

Stort Heer, op mijn bede,
in mijn hart Uw vrede
en vervul mij met de kracht
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
Dat ik niet beschame,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Lied: Weerklank Psalm 110 : 1, 2 en 4
1. Zo heeft de Here tot mijn Heer gesproken:
Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht,
totdat Ik elke vijand heb gebroken
en als een voetbank voor u neergelegd.

2. De Here wil u met zijn macht bekleden,
van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf:
voer met gezag, door vijanden bestreden,
de heerschappij die God, de Heer, u gaf.

4. De Here heeft u deze eed gezworen –
en het berouwt Hem niet in eeuwigheid:
Zó als Ik Melchisedek had verkoren,
wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

woensdag 16 augustus

Al lezend kom ik onder de indruk hoezeer de schrijver zijn best doet om de Joodse christenen duidelijk te maken wie Jezus Christus is. Ik zie daar ook iets in van God Zelf: hoe graag wil Hij dat Zijn uitverkoren volk Zijn Zoon leert kennen als Verlosser en Middelaar. Als Priester tot in eeuwigheid.

Lezen: Hebreeën 7 : 11 – 28

Vraag: Lees vers 25 nog een keer en laat de woorden tot je doordringen.

Gebed: Bid voor het Joodse volk. Vraag aan de Heere of ook zij Hem leren zien als de beloofde Messias. Bid ook voor de Messiaanse Joden, die vaak gediscrimineerd worden.

Lied: Weerklank 190

donderdag 17 augustus

Veel mensen vinden het moeilijk om te geloven in Iemand die zijn leven gaf voor de zonden van de mens. Ze vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun daden. Afhankelijk zijn van Iemand die tussen jou en God bemiddelt, daar heeft de moderne mens het moeilijk mee.

Lezen: Hebreeën 8 : 1 – 7

Vraag: Jezus strekt Zijn doorboorde hand naar jou uit en tegelijkertijd heeft Hij de hand van de Vader vast. Wat vind je van deze uitleg van het Middelaar zijn? Zie vers 6.

Gebed: Dank God voor Zijn Zoon, onze Middelaar.

Lied: Psalm 25 : 3 en 7
3. Denk aan’t vaderlijk meêdogen,
HEER, waarop ik biddend pleit;
Milde handen, vriend’lijk’ ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven;
Denk aan mij toch in genâ,
Om Uw goedheid eer te geven.

7. Gods verborgen omgang vinden
Zielen, waar Zijn vrees in woont;
‘t Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
Naar Zijn vreêverbond, getoond.
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed
Opwaarts, om op God te letten;
Hij, die trouw is, zal mijn voet
Voeren uit der bozen netten.

vrijdag 18 augustus

Het tweede verbond zal het eerste vervangen. In de Bijbel wordt er op verschillende plaatsen gesproken van een verbond. Denk aan Noach, Abraham en de Sinaï. Altijd ging het van God uit en werd van de mens geloof en gehoorzaamheid verwacht. Het verbond gesloten bij de Sinaï, wordt het eerste verbond genoemd. Het gaat bij het nieuwe verbond niet zozeer om het houden van regels, maar om ‘hartenkennis’. Niet het onderwijzen van de wet, maar het kennen van de Heere staat centraal.

Lezen: Hebreeën 8 : 8 – 13

Vraag: Let op de zinnen die beginnen met ‘Ik zal’. Wat zeggen die jou?

Gebed: Weerklank 487

zaterdag 19 augustus

In de tabernakel (later de tempel) was het heilige der heilige. Het verzoendeksel van de ark was het teken van Gods tegenwoordigheid. Niemand mocht achter het voorhangsel komen, behalve eens per jaar de hogepriester op grote verzoendag. Eigenlijk kon niemand zomaar tot God gaan. Hoe anders is het nu. Het voorhangsel is gescheurd, de weg naar God ligt open.

Lezen: Hebreeën 9 : 1 – 10

Vraag: De vrije toegang tot God beleeft niet iedereen altijd. Wat kan (je) in de weg zitten? Herken je daar iets van en hoe ga je daar mee om?

Gebed: Dank de Heere voor het werk van Jezus Christus die de weg naar de Vader voor gelovigen opende. Bid om de Heilige Geest als je het moeilijk vindt om te geloven dat de toegang tot de Heere God ook voor jou vrij is. Of voor anderen die deze vrijmoedigheid niet kennen.

Lied: Op Toonhoogte 320

zondag 20 augustus

De overgang van de offerdienst in de tempel naar het geloof in het eenmalig gebrachte volmaakte offer van Jezus is voor de Joodse christenen enorm groot. Dat is niet vreemd, datgene waar je je leven lang houvast in hebt gevonden, moet je loslaten voor iets nieuws, en dan ook nog iets wat niet zichtbaar is. Wat doet de schrijver zijn best om hen (en ons) duidelijk te maken wat het lijden en sterven van Jezus betekent.

Lezen: Hebreeën 9 : 11 – 28

Vraag: Neem iemand in gedachten die niet gelooft. Hoe zou je hem of haar uit willen leggen wat voor jou de kern van het evangelie is? Heb je dan wat aan dit bijbelgedeelte?

Gebed: Bid voor mensen die op wat voor plaats in deze wereld dan ook, mensen vertellen over de vrijheid van het evangelie.

Lied: Weerklank 82: Wie zal voor God verschijnen

maandag 21 augustus

De Psalmen zijn prachtige liederen. Gelovigen verwoorden wat in hun hart leeft. Zonder dat ze het in de gaten hebben gehad, verwoordden ze ook het werk van Christus. In veel Psalmen lezen we het evangelie van de komst van Christus en zijn lijden en sterven terug. Ook in het tekstgedeelte van vandaag lezen we flarden uit Psalm 40 en 110.

Lezen: Hebreeën 10 : 1 – 18

Vraag: Nog een keer wordt het werk van Jezus benoemd als het volmaakte offer dat de hele offerdienst overstijgt en overbodig maakt. Welke tekst spreekt jou het meest aan?

Gebed: Verwerk vers 11 tot en met 13 in je gebed.

Lied: Psalm 40 : 8

Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER,
Die naar U zoeken t’ elken stond’;
Leg steeds Uw vrienden in den mond:
“Den groten God zij eeuwig lof en eer.”
Schoon ‘k arm ben en ellendig,
Denkt God aan mij bestendig;
Gij zijt mijn hulp, mijn kracht,
Mijn redder, o mijn God,
Bestierder van mijn lot,
Vertoef niet, hoor mijn klacht.

Intermezzo

Er is onderzoek gedaan naar het kerkbezoek na de corona-tijd. Het bleek dat drie jaar nadat de kerken moesten sluiten, het kerkbezoek bij twee op de drie kerken is afgenomen. Mensen komen niet meer, of gaan minder vaak naar de kerk. Men is er aan gewend geraakt op zondag vrij te zijn en er zijn digitaal mogelijkheden om diensten (op de eigen tijd) bij te wonen. Het gaat dan vooral om jongeren, dertigers en de vijfenzestigplussers. Als de online-aanwezigen bij de fysieke kerkgangers worden opgeteld, dat blijkt dat de cijfers anders liggen. Soms zijn er zelfs meer ‘kerkgangers’ dan voor corona-tijd.

Een klein aantal kerken geeft aan dat het kerkbezoek juist is toegenomen. Een kleine gemeente in de Betuwe had op het moment van de enquête twee keer zoveel kerkgangers dan voor 2020. Het begon met het meekijken met de dienst toen de kerk nog gesloten was. De aantallen waren veel hoger dan het gebruikelijke aantal bezoekers van de diensten. En toen de kerk weer openging, stroomden de mensen toe. Bijzonder is dat de gemeente wars is van vernieuwingen en een eenvoudige liturgie heeft met een prediking die de nadruk legt op geloof en bekering, zoals de scriba het verwoordde. Een hoopvol teken in deze tijd, waarin het vaak vooral over beleving en bemoediging gaat. Helaas werd er niet bij gezegd of de kerkgangers voorheen ergens anders kerkten of helemaal nieuw waren. Hopelijk zijn ook mensen die het evangelie niet of nauwelijks kenden, geraakt door de prediking.

De Hebreeënbrief legt de nadruk op het belang van de samenkomst. Waar men vroeger door de offerdienst herinnerd werd aan zonde en de noodzaak van vergeving, is dat nu verkondiging van het evangelie.

dinsdag 22 augustus

Wat een prachtig gedeelte. Een hartelijke nodiging om te komen tot Christus. Ook wordt er de nadruk op gelegd dat in je eentje geloven niet gemakkelijk is. We hebben elkaar nodig om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Lezen: Hebreeën 10 : 19 – 27

Vraag: Waarom ga jij (niet) naar de kerk? Herken je daar ook iets van in ons bijbelgedeelte?

Gebed: Psalm 84 : 1 en 2 kun je bidden.

Lied:

woensdag 23 augustus

De christenen uit de eerste eeuw weten van lijden. In dit gedeelte worden concrete voorbeelden genoemd waar ze mee te maken hebben. De schrijver zelf heeft er ook onder geleden. Hij waarschuwt en bemoedigt hen om vol te houden. Het geloof verwerpen is hetzelfde als de Zoon van God vertrappen, de wil van God volbrengen betekent eeuwig behoud.

Lezen: Hebreeën 10 : 28 – 39

Vraag: Hier gaat het om het evangelie als een tweesnijdend zwaard. Hoe lees jij deze verzen?

Gebed: Breng je gedachten over dit gedeelte voor de troon van God. Lees daarna nog een keer vers 35 en neem die mee de dag in.

Lied: Psalm 145 : 1

O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER,
Ik zing, verheugd, Uw groten naam ter eer;
Ik zal den roem van Uwe majesteit
Verhogen tot in d’ eindlooz’ eeuwigheid;
‘k Zal dag aan dag U eer en dank bewijzen.
De HEER is groot; al ‘t schepsel moet Hem prijzen;
Zijn grootheid streeft het kloekst begrip te boven.
Laat elk geslacht Zijn werk en almacht loven.

donderdag 24 augustus

Vers 1 van dit hoofdstuk verwoordt kort en krachtig waar het geloof uit bestaat. Niet eenvoudig, want het lijkt op deze manier ongrijpbaar. Maar het mooie is dat het geloof zichtbaar wordt in mensen.

Lezen: Hebreeën 11 : 1 – 16

Vraag: Zijn er in jouw leven geloofsgetuigen (geweest)? Schrijf eens op hoe je hun geloof zag.

Gebed: Dank de Heere voor al die geloofsgetuigen, in de Bijbel en daarbuiten.

Lied: Weerklank 242 : 1

vrijdag 25 augustus

Nog meer geloofsgetuigen. Het valt op dat er heel verschillende dingen over hun geloof wordt gezegd. Veel verzen gaan over Abraham en over Mozes. Maar ook Rachab wordt genoemd. Voor God maakt het niet uit hoe groot je geloof is of je geloofsdaden zijn, Hij ziet het hart aan.

Lezen: Hebreeën 11 : 17 – 31

Vraag: We weten van de mensen die genoemd worden ook heel wat dwalingen en verkeerde dingen. Toch worden ze hier genoemd. Wat zegt jou dat?

Gebed: Vraag God of Hij jou de wijsheid en de moed wil geven om op Zijn tijd geloofsgetuige te zijn.

Lied: Weerklank 232 : 1

zaterdag 26 augustus

Hoe zag het leven van een gelovige in het Oude Testament eruit? In deze verzen lezen we erover. Het ging vaak door heel veel lijden heen. Toch hielden de gelovigen vol, al hebben ze niet alle beloften tot vervulling zien komen. Ook zij wachten nog op de volmaaktheid bij de wederkomst van Christus.

Lezen: Hebreeën 11 : 32 – 40

Vraag: Lees vers 39 en 40 nog eens. Let op de woorden ‘zonder ons’. Word je daar niet stil van?

Gebed: Bid aanhoudend voor de vervolgde en verdrukte kerk.

Lied: Psalm 73 : 12

zondag 27 augustus

Naast verhalen van andere christenen, is vooral het zien op Christus de manier om het vol te houden. Let op Hem en op Zijn werk. Verder wordt in dit gedeelte gesproken over een God die gelovigen straft. Hier horen we niet zo vaak over, zo zien we de Heere niet graag. Toch straft God wel, maar het doel is vrucht te dragen.

Lezen: Hebreeën 12 : 1 – 17

Vraag: Sporters hebben een coach die hen inspireert, motiveert, maar ook aanspoort. Dat gaat vaak niet zachtzinnig. Alleen zo kunnen de sporters goed presteren. Hoe is in ons bijbelgedeelte de coach aan het werk? Waar heb jij een coach voor nodig? Voor wie mag jij een coach (zie vers 15a) zijn?

Gebed: Weerklank 585 (Na veertig blijde dagen) Bid dit lied.

Lied: Psalm 6 : 1

O HEER’, Gij zijt welda dig;
Straf mij niet ongenadig
In Uwen toornegloed,
Ai, matig Uw kastijden;
Sla mij met medelijden,
Gelijk een vader doet.

maandag 28 augustus

In de woestijn sidderde het volk van angst toen God hen vanaf de berg Sinaï toesprak. Door de komst en het werk van Jezus is de hemel open. Hier wordt de hemelse heerlijkheid met de engelen, de gelovigen, God als Rechter en Jezus als Middelaar beschreven. Dat visioen moet de gelovigen aansporen Jezus niet af te wijzen. Zonder Hem kunnen ze God niet naderen.

Lezen: Hebreeën 12 : 18 – 29

Vraag: Lees vers 28 nog eens. Hoe ga jij dit vandaag in praktijk brengen?

Gebed: Dank God voor Zijn onuitsprekelijk geduld. Hoe vaak heeft Hij jou al geroepen? Wat heeft Hij ingezet om jou tot Hem te trekken?

Lied: Weerklank 469 : 1, 2

dinsdag 29 augustus

Misschien denk je, hè hè eindelijk wat praktisch, hier kan ik wat mee. Het lijkt een uitleg en toepassing van vers 28 uit het vorige hoofdstuk. En dat vers, let op het woordje daarom, is weer het gevolg van wat daarvoor staat. Het een kan niet zonder het ander.

Lezen: Hebreeën 13 : 1 – 7

Vraag: Welke aansporing springt er voor jou uit? Waarom?

Gebed: Weerklank 267: Met kinderlijk verlangen. Bid dit lied.

Lied: Psalm 25 : 2

HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

woensdag 30 augustus

Nog één keer grijpt de schrijver de kans om de lezers te wijzen op het werk van Jezus Christus. Allerlei beelden passeren weer de revue. Het gaat om de genade en niet om allerlei andere leringen (spijzen) die werden verkondigd. Die kunnen heel verleidelijk zijn, maar leiden nergens toe. Het gaat om Jezus volgen, ook als dat smaad met zich meebrengt.

Lezen: Hebreeën 13 : 8 – 17

Vraag: Er wordt over verschillende offers gesproken. Welke offers worden van ons gevraagd? Welke kun jij vandaag brengen?

Gebed: Laat je gebed een lofoffer zijn. Gebruik daar eventueel Psalm 145 (O God, mijn God, Gij aller vorsten HEER) of lied 419 uit Weerklank (Abba, Vader, U alleen) voor.

Lied: Psalm 136 : 1, 2 en 3

donderdag 31 augustus

De brief eindigt met een prachtige zegenbede en een paar persoonlijke mededelingen. Ik hoop dat je het deze maand hebt uitgehouden met de soms wat weerbarstige teksten. Meer nog, ik bid dat jij nog dieper overtuigd bent geraakt van de liefde van God, die ons Zijn Zoon schonk om de weg naar de Vader en naar een stralende toekomst vrij te maken. Zijn genade zij met jou!

Lezen: Hebreeën 13 : 18 – 25

Vraag: Mediteer over vers 20 en 21. Wat neem je er vandaag van mee?

Gebed: Sela: Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lied: Weerklank 356