• Gepubliceerd door
  • Vrouw tot Vrouw
  • Gepubliceerd op
  • 31 maart 2023
  • Tags

Bijbeltijd april – Zie het Lam Dat geslacht is

Door: Ineke van Loenen

Weet je nog hoe we de vorige maand begonnen? We hoorden de overbekende woorden van Johannes de Doper: ‘Zie het Lam van God Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ (Joh. 1: 29b). Een maand lang hebben we gehoord hoe dit ‘Lam van God’ onderwijs gaf in de laatste week van Zijn aardse leven. Indrukwekkend hoe Hij Zijn leerlingen vertelde over Zijn lijden, Zijn sterven en Zijn opstanding. Leerzaam hoe Hij zorg droeg voor Zijn leerlingen die op aarde zouden achterblijven. Ontroerend hoe Hij ze in Zijn gebed opdroeg aan de zorg van Zijn Vader.  

Deze maand lezen we verder in het Evangelie van Johannes. Vorige maand kregen we onderwijs vanuit alles wat de Heere Jezus in Zijn afscheidsreden leerde, deze maand komt het onderwijs vanuit de heilsgebeurtenissen. De eerste week gaat het om de gebeurtenissen vanuit in de Stille Week. Daarna mogen we ons verblijden over Zijn opstanding en Zijn verschijningen aan Zijn leerlingen.  

Maar daarmee houdt de geschiedenis van het Lam van God niet op! In de laatste week van deze maand lezen we in het boek Openbaring hoe het ‘Lam Dat geslacht is’ de geschiedenis regeert. Jaren later na de hemelvaart van de Heere Jezus heeft de apostel Johannes namelijk Hem opnieuw ontmoet, nu in Zijn volle glorie en heerlijkheid. In een van de visioenen die hij op Patmos ontvangt, ziet Johannes een boekrol en hoort hij een ouderling zeggen: ‘Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is’ (Openb. 5: 5). En dan staat er in het volgende vers: ‘En ik zag, en zie: te midden van de troon stond een Lam als geslacht.’ De Leeuw uit de stam van Juda is het Lam van God Dat geslacht is! 

Ook in deze maand zul je meerdere keren een citaat van de Engelse bisschop J.C. Ryle (1816 – 1900) tegenkomen. Bij het maken van deze Bijbeltijd heb ik gebruik gemaakt van zijn boek ‘Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes’. 

Zaterdag 1 april

Jezus wordt gezalfd door Maria 

Vandaag lezen we hoe de Joodse Raad besluit Jezus ter dood te brengen. Hiermee wordt de laatste week ingeluid. Maar voordat er van alles in Jeruzalem gebeurt, vertelt Johannes een gebeurtenis in Bethanië. Waarschijnlijk op de zaterdagavond (6 dagen voor het Pascha dat op de vrijdagavond daarna begon) zalft Maria hier vol liefde en dankbaarheid haar Meester met kostbare narduszalf. Marcus schrijft dat deze zalf meer dan 300 penningen waard was, ongeveer een jaarsalaris! Jezus legt aan Zijn verontwaardigde leerlingen uit dat Maria hiermee Zijn lichaam gezalfd heeft voor Zijn begrafenis. En zo voorzegt Jezus opnieuw Zijn dood. 

LEZEN Joh. 11: 47 – Joh. 12: 8  

VRAAG Ryle schrijft bij dit vers: ‘Maria hield niets voor te groot of te goed om het aan haar Zaligmaker te besteden.’ Vervang in deze uitspraak van Ryle de naam ‘Maria’ in je eigen naam. Klopt de zin dan of vind je dit te confronterend?  

GEBED Dank de Heere voor de liefde en dankbaarheid in je hart om Hem te dienen, ook dat is immers pure genade. Vraag Hem of ook jij die opofferende liefde en dankbaarheid van Maria van Hem (verdiepend) mag ontvangen en mag tonen 

LIED Psalm 103: 1 en 11  

1. Loof, loofden HEER, mijn ziel,metalle krachten;
VerhefZijn naam, zo groot,zoheilig t’ achten;
Och of nu al, wat inmijis,Hem preez’!
Loof, loof,mijn ziel, den Hoorderdergebeden;
Vergeetnooit één van Zijnweldadigheden;
Vergeet ze niet; ‘t is God,diez’ ubewees. 

11. Looft, looft,den HEER, gij Zijnelegerscharen,
Wier lusthet is, op Zijnenwenkte staren.
Dat hemel, aard’, en zee,enberg,en dal,
Hoe vermen ook Zijn scepterzietregeren,
Nu Zijnen naam en grotedeugden eren;
En gij, mijn ziel, loof gijHembovenal. 

Zondag 2 april

Hosanna! 

De dag na Zijn zalving door Maria rijdt Jezus op een ezel de stad Jeruzalem in. Het volk huldigt Hem met palmtakken, een teken van Joods nationalisme en overwinning. Hiermee laten ze hun hoop zien dat Jezus de beloofde Messias is. Ze roepen ’Hosanna!’, dat betekent ‘Breng verlossing’ of ‘Geef heil’. Ze zijn ervan overtuigd dat Jezus de Koning en Messias is Die Israël kan verlossen. Jezus komt echter zonder paarden en wagens, maar Hij rijdt op een ezel, kwetsbaar en weerloos. Maar eens zal Hij terugkomen, dan in volle Koninklijke glorie en als Overwinnaar.  

LEZEN Joh. 12: 12 – 19; Openb. 19: 11 – 16  

VRAAG Herken je in je eigen leven het roepen van ‘Hosanna’ (Breng verlossing) als het gaat om Jezus wederkomst, dat Hij komt om als de Koning eeuwig te regeren? 

GEBED Dank de Heere Jezus dat Hij bij Zijn eerste komst kwam om te dienen, kwetsbaar en weerloos. Dank Hem dat Hij beloofd heeft eens terug de komen als Koning vol majesteit en macht. Bid Hem of je vandaag mag leven vanuit die wederkomstverwachting. 

LIED Weerklank 106: 1, 2, 3 Ga, stillen in den lande

Maandag 3 april

Van tweeën één: geloven of verwerpen 

In het gedeelte van vandaag lezen we over geloof en ongeloof. De meeste Joden geloven niet dat Jezus Gods Zoon, maar we lezen ook van leiders die Hem wél geloven. Het ongeloof van de Joden is hun eigen schuld. Hoeveel tekenen en wonderen had Jezus niet gedaan om te laten zien dat Hij de beloofde Messias is en Gods Zoon. En toch geloofden ze Hem niet. Gelukkig zijn er onder de leiders ook mannen die wél in Hem geloven. Maar zij zwijgen, uit angst voor de Farizeeën.  

LEZEN Joh. 12: 37 – 50  

VRAAG Hoe ligt het in jouw leven: Ben jij gevoelig voor ‘wat men van je denkt’? Durf jij altijd voor je geloof in de Heere Jezus uit te komen? 

GEBED Dank God voor de vrijheid die we (op dit moment) hebben om van Hem te mogen getuigen. Dank Hem als je de vrijmoedigheid hebt om dit ook werkelijk te doen. Vraag Hem om wijsheid en de juiste woorden bij het getuigen van Hem. Bid Hem om vrijmoedigheid als je die niet hebt. Bid voor medegelovigen die in een land leven waar ze niet vrij van hun geloof mogen getuigen.  

LIED Psalm 119: 23 en 86 

23. Dan wandel ik vol moedsopruimer baan,
Omdatmijn ziel gezochtheeftUwbevelen;
Dan doeik zelfs aan koningenverstaan,
Hoezeermij Uw getuigenissen strelen;
Dan zalik mij niet schamen,nochUw daân
Uit slaafsontzag of dwazevreesverhelen.

86. Dan vloeitmijn mond steeds overvanUw eer,
Gelijkeen bron zich uitstortopde velden;
Wanneerik door Uw GeestUwwetten leer,
Dan zalmijn tong Uw redenenvermelden;
Want Uwgeboôn zijn waarlijkrecht,o HEER;
Gij zultde vlijt van dieUzoekt,vergelden. 

Dinsdag 4 april

De voetwassing: een les in nederigheid en dienstbaarheid  

Met de dood voor ogen wast de Heere Jezus, als blijk van Zijn onvoorwaardelijke liefde, de voeten van Zijn leerlingen. Daarmee geeft Hij de discipelen twee lessen mee. Allereerst is deze voetwassing een voorbeeld van nederigheid en dienstbaarheid. Besef dat het wassen van de voeten in die tijd een minderwaardig werkje was, dat gedaan werd door niet-Joodse slaven. Tegelijk is het een beeld van het afwassen van de zonde door Zijn dood. In het Bijbelboek Openbaring komt Johannes op dit beeld terug en schrijft hij in hoofdstuk 1 vers 5 ‘…Jezus Christus Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed’.  

LEZEN Joh. 13: 1 – 20  

VRAAG In vers 15 geeft Jezus aan dat hij met deze voetwassing een voorbeeld gegeven heeft ‘opdat ook u zult doen zoals IK voor u heb gedaan’. Hoe is het in jouw leven gesteld met nederigheid en dienstbaarheid als vrucht van de afwassing van je zonden?  

GEBED Dank de Heere Jezus dat Hij het grote Voorbeeld van nederigheid en dienstbaarheid heeft gegeven. Vraag de Heere of Hij je wil leren op de juiste momenten de minste te zijn, juist in een samenleving waar assertiviteit en opkomen voor je eigen rechten ‘gepredikt’ wordt. 

LIED Weerklank 144: 1, 3, 4 Hij kwam bij ons, heel gewoon 

Woensdag 5 april

Jezus wil vrijwillig de drinkbeker van Zijn Vader drinken 

In Gethsemané staat Jezus voor de zware strijd om welbewust en gehoorzaam ‘het kruis te verdragen en de schande te verachten’ (Hebr. 12: 2). Johannes vat in zijn Evangelie deze strijd kort samen in vers 11: de drinkbeker die Jezus van de Vader te drinken krijgt, wil Hij vrijwillig gaan drinken. Die drinkbeker is de beker van Gods toorn. Naast het lichamelijke lijden en de vernedering door mensen, moet Hij immers ook de toorn van God over de zonden gaan dragen. Die beker heeft Hij plaatsvervangend voor ons gedronken. Ons Avondmaalsformulier zegt het heel aangrijpend: ‘Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven.’  

LEZEN Joh. 18: 1 – 14 en 28 – 40  

VRAAG Hoe vaak denk jij na over je zonden en schuld? Hoe serieus neem je Gods toorn over je zonden? En wat betekent het voor je dat een Ander die schuld vrijwillig op Zich wil nemen? 

GEBED Voor vandaag past maar één gebed: ‘Heere, leer mij in deze week Uw lijden en sterven op de juiste manier te zien.’  

LIED Weerklank 153 – 1, 2, 3, 4, 7 Leer mij, o Heer Uw lijden recht betrachten

Donderdag 6 april

Zie de Mens! 

Na de gevangenneming van Jezus volgen de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Eerst moet Jezus verschijnen voor het Sanhedrin, dan voor Pilatus. Pilatus vindt geen schuld in Hem, maar geeft Hem toch over om gegeseld te worden. Jezus wordt het middelpunt van spot van de soldaten. Dan laat Pilatus Jezus opnieuw naar buiten komen en zegt tegen het volk voor het gerechtsgebouw: “Zie, de Mens!” Mogelijk wil Pilatus hiermee aangeven hoe zwak en meelijwekkend die zogenaamde Koning is, waarom zou het volk die ter dood willen brengen? Maar zonder het te beseffen maakt Pilatus hier zichtbaar wat er van de mensheid terecht is gekomen na de zondeval: zwak en meelijwekkend, zonder enig aanzien meer. En het wonder is dat hier dé Mens staat Die binnen een paar uur mensen gaat verlossen van de gevolgen van de zondeval! 

LEZEN Joh. 19: 1 – 16; Jes. 53: 6 

VRAAG In de Heidelbergse Catechismus zondag 3, vraag 8 wordt de vraag gesteld: “Zijn wij zo erg verdorven dat wij helemaal ongeschikt zijn voor iets goeds en geneigd zijn om het verkeerde te doen?” Het antwoord is: “Ja, zo verdorven zijn wij. Behalve wanneer wij door de Heilige Geest wedergeboren worden.” Ben je het hiermee eens? Zo ja, hoe zie je dit in je eigen leven terug en hoe ga je daar op de juiste manier mee om? Zo nee, hoe zie jij de mens? 

GEBED Breng de Heere de lof en dank dat Hij Mens wilde worden om ons te kunnen zalig maken. Bid Hem om persoonlijk als mens je plaats te kennen tegenover God en tegenover je medemens.  

LIED Sela – Via Dolorasa

Vrijdag 7 april

Het is volbracht! 

Vandaag is het Goede Vrijdag, een bijzondere naam voor een dag waarop we gedenken dat Gods eigen Zoon, de Heere Jezus Christus, werd gekruisigd op Golgotha. De kruisdood was door God vervloekt (Deut. 21: 23). Nu wordt de toorn over onze zonden, over Jezus uitgestort en door Hem gedragen. De woorden van Johannes de Doper “Zie, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt” worden hier vervuld. Het is volbracht! Heel het werk dat de Vader aan Zijn Zoon had opgedragen wordt hier voltooid. Er is geen schuld meer over om voldaan te worden, al Zijn verlossingswerk is ‘volbracht’. De schrijver van Hebreeën schrijft dat Christus ‘door Zijn eigen bloed eens en voor altijd is binnengegaan in het heiligdom en daardoor een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht.’ (Hebr. 9: 12) 

LEZEN Joh. 19: 17 – 30  

VRAAG Wat betekenen de woorden van de Heere Jezus ‘Het is volbracht’ voor jou persoonlijk? 

GEBED Dank de Heere voor Zijn onbegrijpelijk diepe liefde voor zondaren dat Hij Zichzelf heeft laten kruisigen! Bid om inzicht door Zijn Geest om iets van de diepte van dit wonder vandaag te mogen zien. 

LIED Sela – Hard geslagen, vastgenageld

Zaterdag 8 april

Stille Zaterdag 

De woorden van gisteren ‘Het is volbracht!’ klinken nog na in onze gedachten. Je weet hoe het daarna verder ging. De Heere Jezus gaf Zijn geest in de handen van Zijn Vader en stierf. Zijn benen worden niet gebroken, wel wordt Hij doorstoken met een speer. Bijzonder dat hiermee direct na Zijn sterven opnieuw woorden uit het Oude Testament in vervulling gaan (resp. Ps. 34: 21 en Zach. 12: 10). Twee mannen die tot nu toe geen openlijke volgelingen van de Heere Jezus zijn, verzorgen Zijn begrafenis. Weer gaat een Schriftwoord in vervulling: ‘Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest’ (Jes. 53: 9) 

LEZEN Joh. 19: 31 – 42  

VRAAG Het lied van vandaag stelt in de laatste twee coupletten drie vragen. Wat is jouw reactie op die vragen? Kun je de vragen oprecht uit liefde en tot Zijn eer beantwoorden? 

GEBED Dank de Heere Jezus dat Hij Zich heeft laten begraven, Zijn graf bij de goddeloze heeft gesteld. Leg Hem je antwoorden op de vragen van vandaag voor en bid om geloof en liefde om iets van die antwoorden tot Zijn eer waar te mogen maken vandaag.  

LIED Sela – Leer mij o Heer, Uw lijden recht betrachten

Deel 2

DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 

En dan ineens is alles anders! Na een week van intens lijden door de Heere Jezus en groot verdriet bij de leerlingen, was alles voorbij. De begrafenis heeft plaatsgevonden, nu zullen Zijn volgelingen zonder hun Heiland verder moeten. Maar dan gebeurt op de derde dag het onmogelijke: Jezus overwint de dood en staat op, Zijn Vader wekt Hem op! Let op dat het echt gaat om de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus. Het lichaam dat drie dagen daarvoor begraven werd, staat nu als verheerlijkt lichaam op.  

Het is niet een soort ‘goede afloop van een spannend verhaal’. Nee, zonder het feit van de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus is het Evangelie leeg en nutteloos. Want in de opstanding heeft God de Vader getoond het offer van Zijn Zoon te hebben aanvaard! ‘Door Zijn opstanding heeft Jezus de dood overwonnen. Daardoor kunnen wij delen in Zijn gerechtigheid die Hij met Zijn dood verdiend heeft. Door Zijn opstandingskracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding van Christus voor ons het bewijs dat wij ook eens zullen opstaan.’ (Heidelbergse Catechismus, zondag 17). Zonder deze hoeksteen van de opstanding stort het gebouw van het christelijk geloof in. ‘Het hele zaligmakende in het Christendom rust op de twee feiten dat Christus voor onze zonden stierf en dat Hij weer opstond tot onze rechtvaardigmaking’ (Ryle).  

Daarom staan we de komende dagen vol verwondering stil bij het lege graf. Niemand hoeft te twijfelen of het historisch waar is. Met je hart én met je verstand is het te geloven omdat de getuigenverklaringen (juridisch) betrouwbaar zijn (Joh. 20 en 21 en 1 Kor. 15: 3 – 8). 

Zondag 9 april

1e Paasdag – Hij is opgestaan! 

Zondag, de eerste dag van de week. In een preek hoorde ik een dominee zeggen dat we slechts één keer per jaar onze verjaardag vieren, maar 52 keer per jaar de opstanding van de Heere Jezus. Vandaag doen we het zeker! De Paasgroet ‘De Heere is waarlijk opgestaan’ klinkt vandaag over de hele wereld.  

LEZEN Joh. 20: 1 – 18  

VRAAG Wat betekent de opstanding van de Heere Jezus voor jouw geloofsleven? Ervaar jij de zondag als 52 keer het vieren van de opstanding van de Heere Jezus? 

GEBED Dank de Vader dat Hij het offer van Zijn Zoon heeft aanvaard en Hem uit de doden heeft opgewekt! Dank de Zoon dat Hij is opgestaan. Vraag de Heilige Geest of je steeds meer zicht mag krijgen op dit wondere heilsfeit.  

LIED Weerklank 166 – Christus, onze Heer, verrees

Maandag 10 april

2e Paasdag – Rabboeni! 

Vandaag lezen we nogmaals de verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena. Maria was haar Heiland kwijt en kwam al heel vroeg naar Zijn graf om Zijn lichaam te verzorgen met specerijen en mirre. Ze denkt niet aan een opstanding en denkt dan ook dat de Man Die ze tegenkomt de tuinman is. Maar bij het horen van haar naam, herkent zij Zijn stem. Vol blijdschap en verwondering aanbidt ze Hem: Rabboeni. Mijn Meester!  

LEZEN Joh. 20: 11 – 18  

VRAAG In Joh. 10: 3 had de Heere Jezus al gezegd dat de Herder Zijn eigen schapen bij hun naam roept. Hier gebeurt het bij Maria Magdalena. Heeft de Heere Jezus jou bij je naam geroepen?  

GEBED Dank de Heere als ook jij door de Heere Jezus bij je naam geroepen bent. Bid Hem of Hij ook mensen in jouw omgeving bij hun naam roepen wil.  

LIED Weerklank 176: 1, 3 en 6 In het vroege morgenlicht

Dinsdag 11 april

Vrede zij u! 

Maria Magdalena is, in opdracht van haar Meester, het grote nieuws van de opstanding aan de discipelen gaan vertellen. Die avond zijn ze, op Thomas na, bij elkaar gekomen. De deuren zijn nog gesloten want de vrees voor de Joden is nog volop bij hen aanwezig. Maar dan komt Jezus Zelf en verschijnt Hij ook aan hen. Ryle schrijft: ‘Vrede’, en geen berisping – ‘vrede’, en geen aanmerking – ‘vrede’, en geen verwijt, – was het eerste woord dat dit kleine gezelschap van de lippen van hun Meester hoorde nadat Hij het graf verlaten had.’  

LEZEN Joh. 20: 19 – 23; 1 Kor. 15: 3 – 5  

VRAAG Wat betekenen de woorden ‘vrede zij u’? Hoe zie je dat terug in je eigen leven, in je omgeving en in de wereld? 

GEBED Dank de Heere dat Hij de Vredevorst is en vrede geeft. Bid Hem om vrede voor jezelf, je gezin/familie en Zijn vrede in deze wereld.  

LIED Weerklank 359 – Vrede zij u

Woensdag 12 april

Als ik niet zie … 

Thomas was er op de zondagavond van de opstanding helaas niet bij. We weten zijn motieven hiervoor niet, maar door zijn afwezigheid heeft hij dagen langer (dan nodig was) in spanning en ongeloof geleefd. Wat een liefde dat de Heere Jezus een week later speciaal voor Thomas opnieuw aan Zijn discipelen verschijnt. Ryle schrijft: ‘De Heere Jezus handelt hier met hem overeenkomstig zijn zwakheid, gelijk een zachte opvoeder handelt met een niet-deugend kind.’ 

LEZEN Joh. 20: 24 – 31;  

VRAAG De leerlingen hebben Thomas in die eerste week niet kunnen overtuigen (vs. 25). Herken je (of begrijp je) iets van die reactie van Thomas: “Als ik niet eerst dit/dat”. Wat had/heb jij nodig om te geloven in Zijn opstanding? 

GEBED Dank de Heere dat Hij ook deze geschiedenis in Zijn Woord heeft laten opschrijven. Bid Hem of Hij Zelf de ‘als ik niet eerst dit/dat’-tegenwerpingen wil wegnemen bij jezelf of bij ongelovige mensen in jouw omgeving. 

LIED Psalm 119: 88
Gun leven aan mijn ziel,danlooftmijn mond
Uw trouwe hulp; stier mijinrechte sporen;
Gelijkeen schaap heb ikgedwaaldin ’t rond,
Dat, onbedacht, zijn herderheeftverloren;
Ai, zoekUw knecht, schoon hijUwwetten schond;
Want hijvolhardt naar Uwgeboônte horen. 

Donderdag 13 april

Mijn Heere en mijn God! 

De ontmoeting van Thomas met de Heere Jezus loopt uit op een diepe geloofsbelijdenis: mijn Heere en mijn God! Deze woorden zijn een heldere belijdenis van zijn vernieuwde geloof in Jezus als zijn Heere en God. Als je Thomas gisteren vergeleek met zijn medeleerlingen, was hij ongeloviger dan zij. Maar nu mag hij hen overtreffen in zijn geloof Wie Jezus werkelijk is.  

LEZEN Joh. 20: 24 – 29; 1 Joh. 1: 1 – 3 

VRAAG Hoe ga jij om met mensen die meer inzicht en kennis hebben van Wie de Heere Jezus is? (Of kom je zulke mensen niet tegen?) 

GEBED Aanbid en prijs Jezus als ‘mijn’ Heere en als ‘mijn’ God. En kun je dat niet, bid Hem dan of Hij ook jouw ogen en hart wil openen voor Wie Hij is. Vraag Hem om verdieping in het doorzien van Wie Hij is.  

LIED Psalm 56: 5 en 6
5. Ik roemin God; ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
Ik hebhet zelf uit Zijnen mond gehoord;
‘k Vertrouwop God, door genevreesgestoord;
Wat sterv’lingzoumij schenden?
Ik hebbeloofd, wanneerG’ inmijnellenden
Mij bijstand boodt, en ‘t onheilafzoudt wenden,
Tot U,o God, mijn lofzangopte zenden,
Door ijveraangespoord.

6. Gij hebtmijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richtmijn voet, dat hijzich nimmer stoot’;
Gij zijtvoor mij een schildinallen nood;
Gij hebtmijnsmartverdreven;
Uw dierb’re gunst is m’ altoosbijgebleven;
‘k Zal, voorGods oog, naar Zijnbevelen leven;
Zo word’door mij Zijn naamaltoosverheven;
Zo word’Zijnlofvergroot 

Vrijdag 14 april

Opdat u gelooft! 

De belijdenis van Thomas was rijk. Toch wijst de Heere Jezus hem terecht omdat Thomas zijn geloof verbond aan zijn zintuigen. Zalig de mensen die niet zien en toch geloven zullen! En dat is het doel dat de apostel voor ogen had toen hij zijn Evangelie schreef: opdat we geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat wij in de weg van het geloof het leven in Hem zullen hebben. 

LEZEN Joh. 20: 30 – 31; 1 Petr. 1: 8, 9 

VRAAG Vind jij het lastig om in Hem te geloven terwijl je Hem niet kunt zien? Denk je dat het gemakkelijker is om te geloven als je Jezus ook nu met je zintuigen zou kunnen zien en horen? 

GEBED Omdat we nooit genoeg kunnen danken en bidden voor het ware geloof in de Heere Jezus, is het ook goed vandaag opnieuw God te danken voor het grote wonder dat Hij je het geloof heeft willen schenken. En bid ook vandaag of Hij het ware geloof aan (jou en) je geliefden wil schenken. Bid ook voor de buren in de straat en de mensen uit je dorp/stad. 

LIED Weerklank 486: 1, 3 en 4 – ‘k Heb geloofd en daarom zing ik 

Zaterdag 15 april

Ik ga vissen 

Na de rijke woorden aan het slot van hoofdstuk 20, vinden in hoofdstuk 21 ineens zeven leerlingen van Jezus die gaan vissen. Christus is in de periode tussen Zijn opstandig en hemelvaart blijkbaar niet steeds bij Zijn discipelen geweest. Ook was de Heilige Geest nog niet uitgestort. Petrus stelt voor om maar gewoon aan het werk te gaan. Het verloopt echter anders dan ze dachten. Ze vangen niks. Dan verschijnt Jezus Zelf en geeft het bevel het net aan de andere kant uit te werpen. Het kan haast niet anders dat de herinneringen aan hun eerdere wonderbare visvangst (3 jaar geleden) boven zullen zijn gekomen.  

LEZEN Joh. 21: 1 – 7; Luk. 5: 1 – 6  

VRAAG Soms kan er een tijd van wachten zijn en gewoon je werk doen. Wat vind jij ervan dat deze discipelen gewoon weer aan het werk zijn gegaan? Herken jij in je leven van die wachtmomenten waarin je zoekt wat de weg van de Heere is? Wat doe jij op zulke momenten? 

GEBED Dank de Heere dat we in de verwachting van Zijn wederkomst ‘gewoon’ ons werk mogen doen. Dank de Heere dat Hij ons kent en wil ontmoeten op die momenten dat jij/wij niet goed weten wat de weg is die we moeten gaan. En bid Hem of Hij je voor vandaag Zijn wegen door Zijn Woord en Geest bekend wil maken. 

LIED Psalm 25: 2 en 6
2. HEER, ai,maakmij Uwe wegen,
Door Uw woorden Geest bekend;
Leer mij,hoedie zijn gelegen,
En waarheenG’ Uw treden wendt,
Leid mij inUwwaarheid, leer
IJv’rig mij Uwwetbetrachten;
Want Gij zijtmijnheil,o HEER,
‘k Blijf U aldendagverwachten.

6. Wie heeftlustden HEER te vrezen,
‘t Allerhoogsten eeuwig goed?
God zalZelfzijn Leidsman wezen;
Leren, hoehij wand’len moet.
‘t Goed, dat nimmermeervergaat,
Zal hij ongestoordverwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal ‘t gezegendaard’rijk erven. 

Zondag 16 april

Breng wat van de vissen 

Als de zeven discipelen aan land komen, hebben we ze 153 vissen gevangen. Die vangst was er niet door hun eigen vaardigheid, maar dankzij het bevel van Christus. Eenmaal aan land zien ze dat de Heere Jezus hun vangst niet nodig heeft, er ligt al vis op het kolenvuur! Toch vraagt Jezus hun wat van de zojuist gevangen vis te brengen. Onze inspanningen en ‘vangst’ heeft de Heere niet nodig, maar Hij wil ze wel gebruiken.  

LEZEN Joh. 21: 7 – 14  

VRAAG Hoe betrek jij het leven met de Heere bij je alledaagse bezigheden? 

GEBED Dank de Heere als je de gezondheid mag hebben om te kunnen werken (in je gezin, buiten de deur of als vrijwilliger). Doe voorbede voor die mensen die dit niet kunnen. 

LIED Psalm 90: 9
Laat Uw geonsmethaartroostverrijken,
En laatUw werk aan Uweknechten blijken,
Uw heerlijkheid niet vanhunkind’ren wijken;
Uw liefd’,Uw macht behoed’onsvoorbezwijken;
Sterk onze hand,enzegen onze vlijt;
Bekroon ons werk,ennu,en t’ allen tijd’. 

Maandag 17 april

Heb je Mij lief? 

Dit laatste hoofdstuk van Johannes vertelt ons over de derde verschijning van Jezus aan Zijn discipelen. Maar er is meer. We lezen dat Petrus na zijn verloochening van de Heere Jezus weer volwaardig zijn plaats in de discipelkring mag innemen. Driemaal had hij zijn Heiland verloochend, driemaal mag hij nu in het openbaar belijden dat hij zijn Heiland liefheeft. ‘Hebben wij Christus lief? Dat is de grote vraag. Zonder deze liefde is er geen leven in ons christendom, zijn we niet beter dan geschilderde wassenbeelden of opgezette levenloze dieren in een museum.’ (Ryle) 

LEZEN Joh. 21: 15 – 19; 1 Joh. 4: 7 – 19 

VRAAG Heb jij Christus lief? Ben jij bezorgd of je misschien wel een ‘wassenbeeld’ of ‘opgezet levenloos dier’ bent? Hoe kun je weten dat je een ‘levend lidmaat’ bent? 

GEBED Dank God voor het rijke onderwijs van vandaag dat Hij zelfs mensen die Hem verloochend hebben, weer terug wil nemen in Zijn dienst. Bid of je mag groeien in liefde voor Hem. En vraag Hem om mildheid naar anderen, dat je niet meedoet met een afrekencultuur. 

LIED Psalm 116: 1, 3, 5 en 10
1. God hebik lief; want diegetrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen,mijn klagen;
Hij neigtZijn oor, ‘k roep totHem,almijn dagen;
Hij schenktmij hulp, Hij redtmijkeerop keer.

3. “Och HEER,och, wierd mijn zieldoorUgered!”
Toen hoorde God; Hij ismijnliefde waardig;
De HEERis groot, genadigenrechtvaardig,
En onze God ontfermtzichop‘t gebed.

5. Gij hebt,o HEER, in ‘t dood’lijksttijdsgewricht
Mijn zielgered, mijn tranenwillen drogen,
Mijn voetgeschraagd; dies zalik,voorGods ogen,
Steeds wandelen in ‘t vrolijklevenslicht.
 

10. Ik zalUw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijngeloften brengen;
‘k Zal liefd’en lof voor Utenoffer mengen,
In ‘t heiligdom, waar ‘t volkvergaderd is. 

 

Dinsdag 18 april

Weid Mijn schapen 

Driemaal belijdt Petrus zijn liefde voor zijn Heiland, driemaal antwoord Christus met een opdracht voor Petrus: Weid en hoed Mijn lammeren en schapen! Hiermee krijgt Petrus opnieuw de taak om ‘visser van mensen’ te zijn. Tegelijk leren we allemaal de les dat het dienen van de ander en het gehoorzamen van Christus de grote toetssteen van liefde is. ‘Laat het onze dagelijkse begeerte zijn aan anderen te denken, voor anderen te zorgen, anderen goed te doen, de smart van deze zondige wereld te verzachten en de vreugde ervan te vermeerderen.’ (Ryle)  

LEZEN Joh. 21: 15 – 19; 1 Kor. 13: 1 – 8  

VRAAG Hoe laat jij in het leven van alledag je liefde voor de Heere Jezus aan anderen zien? 

GEBED Dank de Heere dat er een ‘kudde’ mag zijn waar jij bij hoort; dank Hem voor predikanten en voorgangers die Zijn kudde mogen leiden. Vraag Hem of Hij nieuwe predikanten en voorgangers wil roepen voor Zijn dienst. Bid Hem om liefde en bewogenheid ‘om aan anderen te denken, voor anderen te zorgen, anderen goed te doen, de smart van deze zondige wereld te verzachten en vreugde ervan te vermeerderen.’ 

LIED Weerklank 267 1, 3, 4 en 6

Woensdag 19 april

Wat zal er met hem gebeuren? 

De Heere Jezus vertelt Petrus dat hij als martelaar zal sterven. Direct daarna krijgt Petrus het bevel ‘Volg Mij!’ En dan? Als reactie vraagt Petrus nieuwsgierig en bezorgd wat er met de apostel Johannes zal gebeuren. Jezus wijst hem terecht en terug naar zijn eigen opdracht: Volgt u Mij! Wat we ook mogen denken van de situatie van andere mensen, Jezus wijst ons er hier op dat we eerst aan onze eigen zaligheid moeten denken. ‘Zelfs ware christenen kunnen in uitersten vervallen. Sommigen zijn zo geheel in hun eigen inwendige ervaringen verdiept en in de strijd van hun eigen hart dat zij de buitenwereld vergeten. Anderen zijn zo bezig met goed te doen aan de wereld, dat zij hun eigen zielen verwaarlozen.’ (Ryle)  

LEZEN Joh. 21: 19 – 22; Luk. 13: 23 – 30  

VRAAG Welke van de twee uitersten die Ryle noemt, ligt bij jou op de loer? Hoe ga je daarmee om? 

GEBED Dank God voor het mogen volgen van Hem. Bid Hem om een helder inzicht op jezelf wat betreft de uitersten waarvoor we gevaar lopen.  

LIED Weerklank 447: 1, 2 en 4

Donderdag 20 april

De wereld zou de boeken niet kunnen bevatten 

Vandaag sluiten we het lezen in het Evangelie van Johannes af. Veel heeft Johannes ons over Jezus mogen vertellen, toch was het niet alles. ‘Zijn slotopmerking duidt de grenzeloze omvang aan van alles wat Jezus als de eeuwige Zoon van God voor het behoud van de mensheid heeft gedaan door Zijn vleeswording, leven, sterven, opstanding en hemelvaart’. (Studiebijbel HSV) Misschien herken je wel de gedachte dat als je in de tijd van Jezus had geleefd, je meer van Hem had gezien en daardoor geloven makkelijker zou zijn geweest. Maar meer dan wat we lezen in de Evangeliën hoeven we niet te weten, want wat Johannes wél opgeschreven heeft, is genoeg om in Christus, de Zoon van God, te geloven! (Joh.20: 31) En daar gaat het om. 

LEZEN Joh. 21: 19 – 22; 2 Petr. 1: 16 – 21  

VRAAG Zou het in de tijd van de Heere Jezus makkelijker zijn geweest om in Hem te geloven? Heb jij genoeg aan het Woord van God om te geloven? Waarom wel/niet? 

GEBED Dank de Heere dat Hij de Bijbel heeft gegeven. Dank Hem dat we die zelfs in onze eigen taal mogen lezen. Bid Hem om leiding van de Heilige Geest bij het lezen van Zijn Woord. Vraag Hem om een zegen over al het Bijbelvertaalwerk.  

LIED Psalm 119: 47 en 53
47. ‘k Ben eeuwiglijk gedachtigaanUw woord,
Want ikontving door Uwbevelen ’t leven.
‘k Ben d’ Uwe, HEER; geleidmijongestoord;
Behoudmij toch, naar ‘t woordaanmijgegeven;
Ik hebmet lust Uw wettennagespoord,
En diegezocht, door UwenGeestgedreven.

53. Uw woordis mij een lampvoormijnen voet,
Mijn padten licht, om ‘t donkeropte klaren.
Ik zwoer,en zal dit meteenblijgemoed
Bevestigen, in almijnlevensjaren,
Dat ikUw wet, die heiligisen goed,

Deel 3

HET LAM DAT GESLACHT IS 

De discipel Johannes is ooggetuige geweest van het leven, het lijden/sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Hij mocht Hem leren kennen als ‘het Lam van God Dat de zonden van de wereld wegneemt’. Als hij jaren later zijn eerste zendbrief schrijft, begint hij met de woorden ‘Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens’. (1 Joh. 1: 1) 

Wanneer hij oud is geworden en als banneling op Patmos verblijft, ontmoet hij Jezus Christus opnieuw. Bij deze ontmoeting krijgt hij van Jezus Christus de opdracht: ‘Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal geschieden’ (Openb. 1: 19) Dat lezen we in het Bijbelboek Openbaring.  

In de visioenen die hij op Patmos ontvangt, komen de woorden ‘Zie het Lam van God’ terug. Wat een troost en bemoediging is dat voor ons, als lezers. De (heils)geschiedenis houdt niet op bij het laatste hoofdstuk van het Evangelie van Johannes. Het Lam van God uit dit Evangelie is nu de Levende, de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste.  

Toch is er een opmerkelijk verschil. In het Evangelie van Johannes gaat het over ‘het Lam dat de zonden van de wereld wegneemt’: tegenwoordige tijd, d.w.z. dat het Lam toen bezig was om alles te volbrengen. Maar in Openbaring gaat het over ‘het Lam Dat geslacht is’, dat is voltooide tijd! Jezus Christus ís geslacht, de verzoening ís aangebracht. Het is dit Lam Dat de boekrol met Gods doelen voor de geschiedenis mag openen. Maar dat is niet het enige. Het is ook het Lam dat het heerlijke middelpunt is van Zijn bruiloft met Zijn geliefde bruid, de gemeente.  

De laatste 10 dagen van deze maand lezen we in het Bijbelboek Openbaring over dit ‘Lam Dat geslacht is’! 

Vrijdag 21 april

Een Lam als geslacht

Jezus Christus is de Levende Die dood geweest is en weer is opgestaan, levend tot in alle eeuwigheid. In Openbaring 5 ziet Johannes ‘een Lam als geslacht’. Wat ligt er veel in deze uitdrukking: het Lam ís geslacht en toch niet dood, want Hij stáat te midden van de troon. Hier worden Goede Vrijdag en Pasen zichtbaar.  

LEZEN Openb. 1: 17, 18; Openb. 5: 1, 6 – 13 

VRAAG In vers 12 lees je een zevenvoudig eerbetoon aan het Lam, in vers 13 een viervoudige lofprijzing. Hoeveel ruimte heeft eerbetoon en lofprijzing in jouw gebed?  

GEBED Geef in je gebed de eer en lof aan het Lam.  

LIED Psalm 146: 1 en 8
1. Prijs den HEERmetblijde galmen;
Gij, mijn ziel,hebtrijke stof;
‘k Zal, zo langikleef,mijn psalmen
Vrolijk wijdenaanZijn lof;
‘k Zal, zo langik‘t lichtgeniet,
Hem verhogeninmijn lied.

8. ‘t Is de HEERvanalle heren,
Sions God,geduchtin macht,
Die voor eeuwigzalregeren
Van geslachtetotgeslacht.
Sion, zinguwGodter eer!
Prijs Zijn grootheid;loofden HEER. 

Zaterdag 22 april

Zie de Leeuw … ik zag een Lam 

Gisteren hebben we de eerste paar verzen van Openbaring 5 niet gelezen. Vandaag lezen we ze alsnog. Let dan vooral op het wonderlijke van vers 5 en 6. De ouderling in vers 5 zegt tegen Johannes: “Huil niet. Zie, de Leeuw uit de stam van Juda”. En dan lezen we in vers 6 dat Johannes niet de Leeuw ziet, maar het Lam als geslacht. Jezus Christus is zowel de Leeuw uit Juda als het Lam dat geslacht is. Wat een troost! 

LEZEN Openb. 5: 1 – 6; Gen. 49: 8 – 10  

VRAAG Welke troost geeft het jou dat de Heere Jezus zowel ‘het Lam van God’ is als ‘de Leeuw uit de stam van Juda’? 

GEBED Dank God dat Hij als Koning heerst én als Priester de verzoening heeft aangebracht. Bid of je de troost mag ervaren die dit mag geven in een wereld vol geweld en verdriet.  

LIED Weerklank 173 

Zondag 23 april

Het Lam opent de zegels 

De Leeuw uit de stam van Juda, onze Heere Jezus Christus, heeft als het Lam Gods de zonde van de wereld weggenomen. Hij heeft het recht de boekrol te nemen en de zegels te verbreken. Als Hij dan de zegels opent, breken de oordelen los over de aarde en de mensen die daarop wonen. De Studiebijbel bij de HSV schrijft hierbij: ‘Deze visioenen vertonen instrumenten die het Lam gebruikt om gerechtigheid over Zijn vijanden te brengen (zegels 1 t/m 4), de beweegreden voor Zijn gerechtvaardigde toorn (zegel 5 en 7) en het hoogtepunt van het oordeel aan het eind van de geschiedenis (zegel 6)’. Het moet verschrikkelijk zijn als Hij Die Zich voor zondaars liet slachten, Zijn toorn loslaat op een wereld die van geen genade wil weten. 

LEZEN Openb. 6: 1 – 17; Openb. 8: 1 – 5  

VRAAG Wat doet de waarheid van dit Bijbelgedeelte met je? En wat betekent het voor je dat juist het ‘Lám Dat geslacht’ is eens Zijn toorn over deze wereld zal laten gaan?  

GEBED Dank God dat Hij het oordeel over de wereld in de handen van Zijn Lam heeft gelegd. Bid voor de wereld die niet van genade wil leven en vraag of God hun ogen wil openen voor Wie dit Lam is.  

LIED Psalm 98: 2 en 4
2. Zingt, zingteennieuwgezangden HEERE,
Dien grotenGod,die wond’ren deed;
Zijn rechterhand,volsterkt’en ere,
Zijn heilig’armwrochtheilna leed.
Dat heilheeft God nu doenverkonden;
Nu heeftHijZijngerechtigheid,
Zo vlekkeloosenongeschonden,
Voor ‘t heidendomtentoongespreid.

4. Laat aldestromenvrolijk zingen,
De handenklappen naar omhoog;
‘t Gebergtevolvanvreugde springen
En hupp’lenvoordesHEEREN oog:
Hij komt,Hij komt, om d’ aard’te richten,
De wereldingerechtigheid;
Al ‘t volk,daar‘t wreedgeweldmoet zwichten,
Wordt inrechtmatigheidgeleid. 

Maandag 24 april

Het bloed van het Lam 

Het Lam heeft de zeven zegels verbroken, oordelen breken los en op aarde ontstaat chaos. Maar ineens wisselt het beeld en ziet Johannes nog iets dat hem verbazing vervult. Het is een ontelbare menigte die staat voor de troon en voor het Lam. Wie zijn het? Zij die hun gewaden wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam. Zo onvoorstelbaar groot is de genade van God! 

LEZEN Openb. 7: 9 – 17  

VRAAG Wie zijn deze mensen denk je? Reken jij jezelf onder die mensen? In vers 14 lees je dat deze mensen uit de grote verdrukking hun gewaden ‘wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam’, een actieve daad dus. Welke les zit daar voor jou in? Heb jij je vuile kleren bij Hem ingeleverd om te wassen? 

GEBED Dank de Heere voor Zijn trouwe zorg in tijden van verdrukking en zorgen. Dank Hem dat je je mag wit wassen in het bloed van het Lam. Dank Hem dat er een tijd komt waarop we Hem voor altijd mogen dienen, dag en nacht.  

LIED Psalm 51: 4
Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gansmelaats, zal reinzijnengenezen.
Was mijgeheel, zo zalikwitter wezen
Dan sneeuw,die vers op ‘t aardrijknederviel.
Ai, geefmij weer gewenste zielevreugd;
Laat uitUw mond mij stoftotblijdschap horen;
Zo wordtopnieuw ‘t verbrijzeld hart verheugd,
En inmijn geest de warerustherboren. 

Dinsdag 25 april

Het boek des levens des Lams 

In een van de visioenen ziet Johannes het beest uit de zee opkomen. De beschrijving doet denken aan Daniël 7. Daarom gaat het bij dit beest mogelijk om een menselijk rijk dat absolute trouw en gehoorzaamheid afdwingt, een totalitaire staat. Dit beest lastert God en voert oorlog tegen de heiligen. Wanneer je als mens dán niet geschreven staat in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, zul je blindelings het beest aanbidden en met het beest omkomen. 

LEZEN Openb. 13: 1 – 10; Luk. 10: 18 – 20  

VRAAG Is het een troost of een bedreiging voor je dat Johannes hier (en Jezus al eerder in Luk. 10) schrijft over een boek des levens van het Lam Dat geslacht is? Waarom een troost, of waarom een bedreiging? 

GEBED Dank de Heere dat Hij een ‘boek des levens’ heeft! Dank Hem dat je daar door het bloed van het ‘Lam Dat geslacht is’ in mag staan. Bid om geloof als je juist worstelt met de vraag of je wel in dit boek staat. Vraag Hem om standvastigheid in moeilijke tijden. Bid om blijvende verwondering over de vastheid van je behoud, dat buiten jezelf in Hem vastligt. 

LIED Een weg naar U

Woensdag 26 april

Een nieuw lied!  

Vandaag lezen we van het Lam dat in heerlijkheid op Gods heilige heuvel in de hemel staat, vergezeld van Zijn leger van volgelingen. Deze mensen hebben op hun voorhoofd de Naam van de Vader van het Lam staan. Terwijl anderen de valse messias, de antichrist, volgen, volgen zij het Lam ‘waar Hij ook naartoe gaat’ (vs.4). En vóór de troon mogen zij een gezang aanheffen dat niemand kon leren dan deze honderdvierenveertigduizend. Dít gezang viert Gods overwinning over de zonde door middel van het Lam.  

LEZEN Openb. 7: 2 – 4; Openb. 14: 1 – 5; Hebr. 12: 22 – 24  

VRAAG Zing je mee? 

GEBED Laat het lied van vandaag een lofprijzing voor de Heere zijn. Bid Hem of jij, samen met allen die het Lam volgen en aanbidden, eens volmaakt mee mag zingen voor Zijn troon.  

LIED Weerklank 427 – Ere zij aan God, de Vader 

Donderdag 27 april

Oorlog tegen het Lam 

Een omvangrijk visioen in Openbaring gaat over de val van Babylon. (Openb. 17 en 18) Deze stad verschijnt als een vrouw, een hoer. Een engel legt de betekenis uit van de vrouw en het beest waarop zij zit. Het draait om één ding: alle koningen van de aarde zijn door de draak en het beest misleid en bijeengebracht voor een kortstondige, definitieve, vergeefse (!) opstand tegen het Lam en een aanval op Zijn ‘geroepenen, uitverkorenen en gelovigen’ (vs. 14). 

LEZEN Openb. 17: 1 – 18: 2  

VRAAG Je hoort veel mensen zeggen dat we in de eindtijd leven. Hoe ervaar je dit? Waaraan merk je het? Welke huiver én troost geeft dit hoofdstuk je? 

GEBED Dank de Heere dat Hij ons nu al heeft laten weten dat de draak en het beest tevergeefs in opstand komen omdat het Lam zál overwinnen. Bid of je niet meegesleurd zal worden als de hele wereld de aanval inzet tegen het Lam! Vraag of Hij je vast wil houden. 

LIED Psalm 33: 5, 9 en 10
5. Geen dinggeschiedterooitgewisser,
Dan ‘t hoogbevelvan ’s HEEREN mond:
Zijn Godd’lijk’almachtspreekt,en ’t is er,
Zijn wilgebiedt,en ’t wordt terstond.
Schoondeheid’nen samen
Listoplistberamen,
God verbreekt hun raad;
Schoondemogendheden
Snood ontwerpen smeden,
Hij belacht haar haat.

9. Het briesendpaardmoeteind’lijk sneven,
Hoe snelhetdraav’in ’t oorlogsveld;
‘t Kan niemandd’ overwinning geven;
Zijn grotesterkte baat geen held.
Neen,deHEERder heren
Doetonstriumferen;
Hij, geducht in macht,
Slaatelkgunstig gade,
Die op Zijngenade
In benauwdheid wacht.

10. Zijn machtig’armbeschermtde vromen,
En redthunzielen van den dood;
Hij zalhennimmeromdoen komen
In durentijden hongersnood.
Indegrootste smarten
Blijvenonze harten
In den HEER gerust;
‘k ZalHemnooitvergeten,
Hem mijn Helper heten,
Al mijnhoop en lust. 

Vrijdag 28 april

De bruiloft van het Lam 

Gisteren hoorden we al dat Babylon valt. Vandaag lezen we het lied van overwinning: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God (vs. 1). Tegenover de hoer van Babylon lezen we nu van een bruiloft van het Lam met Zijn vrouw, dat is Zijn gemeente. Zij heeft zich gereedgemaakt en is getooid in reinheid. Haar gewaad van rechtvaardige daden is de genadegave van haar Bruidegom. (Studiebijbel HSV) De volkomen heiligheid en volmaaktheid van de gemeente zal eens werkelijkheid worden. 

LEZEN Openb. 19: 6 – 10; Ef. 5: 25 – 27  

VRAAG Hoe kijk jij tegen het beeld van de gemeente als bruid van het Lam aan? Wat leert het je dat we in vers 8 lezen dat het haar ‘gegeven is zich met smetteloos en blinkend linnen te kleden’?  

GEBED Dank de Heere Jezus voor ‘het gewaad van rechtvaardige daden’ die Hij als Bruidegom aan Zijn bruid geeft. Bid Hem of Hij deze genadegave ook overvloedig wil schenken aan Zijn gemeente op aarde, ook aan jezelf.  

LIED Psalm 45: 1 en 7
1. Mijn hart,vervuld met heilbespiegelingen,
Zal ‘t schoonste lied van enenKoning zingen;
Terwijlde Geest mijn gladde tonge drijft;
Is z’ alsdepenvaneen,die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw schoonheidhoogte loven,
Gaat alhetschoondermensenverte boven;
Geisopuwlippen uitgestort,
Dies G’ eeuwiglijk van Godgezegend wordt.

7. Straks leidtmen haar in statie,uithaar woning,
In kleding, rijk gestikt,totharen Koning;
Zo treedtzij voort met alden maagdenstoet,
Die haarverzelt,Uvrolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleidmetlofgezangen,
De vreugdevoên,dieafstraaltvanhaar wangen,
Tot zij,daarelkgewaagtvan haren lof,
Ter bruiloft treên in ‘t koninklijke hof. 

Zaterdag 29 april

Het Lam is het lamp van het hemels Jeruzalem 

Johannes ziet de hemelse stad Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Alles is onvoorstelbaar groots en glansrijk, vol van Gods heerlijkheid. We mogen zien dat de Heere van Zijn, door de mens bedorven, schepping weer iets moois gaat maken. Er is geen tempel meer nodig, want de Heere Zelf woont in haar. Er is geen licht van zon of maan meer nodig, want de heerlijkheid van God is haar licht, en het Lam is haar lamp. En vergeet het niet: de poorten staan open! 

LEZEN Openb. 21: 9 – 27  

VRAAG Wat roept dit Bijbelgedeelte bij je op? Zie je uit naar deze toekomst? Wat betekent het voor je leven van alledag (en dus ook van vandaag)? 

GEBED Dank de Heere dat Hij ons in Zijn Woord heeft laten zien wat de toekomst van deze aarde en van Zijn gemeente is. Bid of je in je dagelijks leven het Licht mag weerkaatsen naar de mensen om je heen. 

LIED Weerklank 101: 1, 3, 7 en 8 

Zondag 30 april

Ja, kom Heere Jezus! 

We sluiten vandaag twee maanden bezinning over het ‘Lam Dat de zonden wegneemt’ – Hij is het ‘Lam Dat geslacht is’ – af. Wat een onderwijs heeft dit Lam ons willen geven! Vergeving is bij Hem te vinden, verzoening met God is door Hem te ontvangen. En eens komt dit Lam als Leeuw terug naar deze wereld. Houd moed, houd vol, Hij komt! Hij rekent af met goddelozen, met satan en met de dood. Hij komt en zal als Koning heersen. En Zijn bruid, haar gewaad gewassen in Zijn bloed, zal eeuwig rein en volmaakt bij Hem mogen zijn. 

LEZEN Openb. 22: 12 – 21  

VRAAG Heb jij dorst? Wil je het water des levens? (vs. 17b) Kom! Neem het voor niets, want het Lam heeft het voor je verdiend! En bid jij met de Geest en de bruid mee: ‘Maranatha! Kom, Heere Jezus!’? 

GEBED ‘Maranatha! Kom, Heere Jezus! Belijd Hem je dorst en vraag Hem het water des levens te geven voor niets. 

LIED Sela – Maranatha